4.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 145/65


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 451/2008

z 23. apríla 2008,

ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 285 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

Nariadením (EHS) č. 3696/93 (2) sa zaviedla štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) v Európskom hospodárskom spoločenstve.

(2)

V záujme zohľadnenia technologického rozvoja a štrukturálnych zmien hospodárstva by sa mala zaviesť aktuálna CPA.

(3)

Vytvorením štruktúry klasifikácie produktov v súlade s produkčnou činnosťou sa zabráni rozširovaniu neprepojených systémov kódovania a umožní sa identifikácia podľa výrobcov z príslušných trhov.

(4)

Je potrebné vytvoriť referenčný rámec, v ktorom možno porovnávať štatistické údaje o produkcii, spotrebe, zahraničnom obchode a doprave.

(5)

Aktuálna CPA je v centre neustáleho úsilia Komisie o prepracovanie štatistiky Spoločenstva; očakáva sa, že prostredníctvom porovnateľnejších a relevantnejších údajov sa umožní lepšia správa a riadenie hospodárstva na úrovni Spoločenstva a jednotlivých štátov.

(6)

Na správne fungovanie vnútorného trhu sú potrebné štatistické normy, ktoré sa uplatňujú pri zbere, prevode a zverejňovaní štatistiky na úrovni Spoločenstva a jednotlivých členských štátov, aby mohli podniky, finančné inštitúcie, vlády a všetci ostatní aktéri na vnútornom trhu dostávať spoľahlivé a porovnateľné štatistické údaje. V tejto súvislosti je veľmi dôležité, aby bol výklad rôznych kategórií CPA v Európskom spoločenstve jednotný vo všetkých členských štátoch.

(7)

Spoľahlivú a porovnateľnú štatistiku potrebujú podniky na posúdenie ich konkurencieschopnosti a inštitúciám Spoločenstva slúži na to, aby predchádzali porušeniu hospodárskej súťaže.

(8)

Samotné zavedenie spoločnej štatistickej klasifikácie produktov podľa ekonomických činností nezaväzuje členské štáty zbierať, zverejňovať ani poskytovať údaje. Harmonizované informácie možno poskytovať so spoľahlivosťou, rýchlosťou, flexibilitou a na úrovni podrobnosti potrebnej na riadenie vnútorného trhu len vtedy, ak členské štáty používajú klasifikácie produktov prepojené s klasifikáciou Spoločenstva.

(9)

Mali by sa vytvoriť ustanovenia umožňujúce členským štátom zaradiť do svojich národných klasifikácií ďalšie kategórie vychádzajúce z CPA s cieľom splniť ich národné požiadavky.

(10)

Medzinárodná porovnateľnosť ekonomickej štatistiky vyžaduje, aby členské štáty a inštitúcie Spoločenstva používali klasifikácie produktov, ktoré sú priamo prepojené s medzinárodnou klasifikáciou produktov (CPC) ver. 2, ktorú prijala Štatistická komisia Organizácie Spojených národov.

(11)

Používanie CPA vyžaduje, aby Komisii poskytol pomoc Výbor pre štatistický program zriadený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (3), najmä pokiaľ ide o preskúmanie problémov vyplývajúcich z vykonávania CPA a zapracovania zmien a doplnení do CPA.

(12)

Zavedenie novej štatistickej klasifikácie produktov vyžaduje zmenu a doplnenie jednotlivých odkazov na CPA. Preto je potrebné zrušiť nariadenie (EHS) č. 3696/93.

(13)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy výkonu vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4). Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená zmeniť a doplniť CPA s cieľom zohľadniť technologický alebo ekonomický rozvoj a dosiahnuť súlad s ďalšími ekonomickými a sociálnymi klasifikáciami. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia okrem iného aj jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(14)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zavedenie novej CPA, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(15)

Uskutočnili sa konzultácie s Výborom pre štatistický program,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa zavádza nová spoločná CPA v rámci Spoločenstva, aby sa zabezpečil súlad s ekonomickou realitou a vzájomná porovnateľnosť národných klasifikácií, klasifikácií Spoločenstva a medzinárodných klasifikácií, a tým aj národnej štatistiky, štatistiky Spoločenstva a medzinárodnej štatistiky.

2.   Pojem „produkt“ označuje výstup ekonomických činností, a to buď výrobky, alebo služby.

3.   Toto nariadenie sa uplatňuje na použitie klasifikácie len na štatistické účely.

Článok 2

Úrovne a štruktúra CPA

1.   CPA zahŕňa:

a)

prvú úroveň zahŕňajúcu položky označené abecedným kódom (sekcie);

b)

druhú úroveň zahŕňajúcu položky označené dvojmiestnym číselným kódom (divízie);

c)

tretiu úroveň zahŕňajúcu položky označené trojmiestnym číselným kódom (skupiny);

d)

štvrtú úroveň zahŕňajúcu položky označené štvormiestnym číselným kódom (triedy);

e)

piatu úroveň zahŕňajúcu položky označené päťmiestnym číselným kódom (kategórie) a

f)

šiestu úroveň zahŕňajúcu položky označené šesťmiestnym číselným kódom (subkategórie).

2.   CPA je stanovená v prílohe.

Článok 3

Používanie CPA

Komisia používa CPA pre všetky štatistiky klasifikované podľa produktov v súvislosti s činnosťami.

Článok 4

Národné klasifikácie produktov podľa ekonomických činností

1.   Členské štáty môžu používať CPA na agregované alebo podrobné, národné, špecifické alebo funkčné úpravy vychádzajúce zo subkategórií CPA.

2.   Tieto klasifikácie nadväzujú na CPA podľa týchto pravidiel:

a)

klasifikácie, ktoré sú na vyššej úrovni agregácie ako CPA, zahŕňajú presné agregácie subkategórií CPA;

b)

klasifikácie, ktoré sú podrobnejšie ako CPA, zahŕňajú položky, ktoré sa dajú agregovať do subkategórií CPA.

Klasifikácie odvodené v súlade s týmto odsekom môžu mať rozdielne kódovanie.

3.   Členské štáty môžu používať národnú klasifikáciu produktov podľa ekonomických činností odvodenú od CPA. V takom prípade zašlú Komisii návrh svojej národnej klasifikácie. Komisia overí súlad navrhovanej národnej klasifikácie s odsekom 2 do troch mesiacov po prijatí takéhoto návrhu a zašle ju pre informáciu ostatným členským štátom. Národné klasifikácie členských štátov obsahujú prevodovú tabuľku medzi národnou klasifikáciou a CPA.

Článok 5

Činnosti Komisie

Komisia zabezpečí v spolupráci s členskými štátmi zverejňovanie, aktualizáciu a podporu CPA najmä:

a)

vypracovaním, aktualizovaním a zverejnením vysvetliviek k CPA;

b)

vypracovaním a zverejnením usmernení na používanie CPA;

c)

zverejnením prevodových tabuliek medzi novou verziou CPA a predchádzajúcou verziou CPA; predchádzajúcou verziou CPA a novou verziou CPA; CPA a kombinovanou nomenklatúrou (KN), ktorá je uvedená v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (5), a

d)

prácou na dôslednejšom zosúladení s inými klasifikáciami.

Článok 6

Vykonávacie opatrenia

1.   Tieto opatrenia zamerané na vykonávanie a aktualizovanie tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 7 ods. 2:

a)

rozhodnutia potrebné v prípade problémov vyplývajúcich z vykonávania CPA vrátane zaradenia produktov do špecifických tried a

b)

technické opatrenia zabezpečujúce plne koordinovaný prechod od predchádzajúcej verzie CPA.

2.   Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 7 ods. 3:

a)

zmeny a doplnenia CPA zamerané na zohľadnenie technologického alebo ekonomického rozvoja a

b)

zmeny a doplnenia CPA zamerané na zosúladenie s ostatnými ekonomickými a sociálnymi klasifikáciami.

3.   Zohľadňuje sa zásada, podľa ktorej výhody aktualizácie CPA musia prevážiť náklady na ňu, a zásada, podľa ktorej dodatočné náklady a zaťaženie neprekročia primeranú hranicu.

Článok 7

Výbor

1.   Komisii pomáha Výbor pre štatistický program.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 8

Zrušenie nariadenia (EHS) č. 3696/93

Nariadenie (EHS) č. 3696/93 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2008.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 23. apríla 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. februára 2008.

(2)  Ú. v. ES L 342, 31.12.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 360/2008 (Ú. v. EÚ L 111, 23.4.2008, s. 9).


PRÍLOHA

CPA 2008

(i. n.: inde neklasifikované; (*): časť)

Kód

Položka

CPC ver. 2

A

PRODUKTY POĽNOHOSPODÁRSTVA, POĽOVNÍCTVA A LESNÍCTVA A RYBOLOVU

 

01

Produkty poľnohospodárstva, poľovníctva a súvisiace služby

 

01.1

Netrvácne plodiny

 

01.11

Obilniny (okrem ryže), strukoviny a olejnaté semená

 

01.11.1

Pšenica

 

01.11.11

Pšenica tvrdá

01111 (*)

01112 (*)

01.11.12

Pšenica okrem tvrdej pšenice

01111 (*)

01112 (*)

01.11.2

Kukurica

 

01.11.20

Kukurica (zrno)

01121

01122

01.11.3

Jačmeň, raž a ovos

 

01.11.31

Jačmeň

01151

01152

01.11.32

Raž

01161

01162

01.11.33

Ovos

01171

01172

01.11.4

Cirok, proso a ostatné obilniny

 

01.11.41

Cirok

01141

01142

01.11.42

Proso

01181

01182

01.11.49

Ostatné obilniny

01190

01.11.5

Obilná slama a plevy

 

01.11.50

Obilná slama a plevy

01913

01.11.6

Zelené strukoviny

 

01.11.61

Fazuľa zelená

01241

01.11.62

Hrach zelený

01242

01.11.69

Ostatné strukoviny

01249

01.11.7

Sušené strukoviny

 

01.11.71

Fazuľa suchá

01701

01.11.72

Bôb suchý

01702

01.11.73

Cícer suchý

01703

01.11.74

Šošovica suchá

01704

01.11.75

Hrach suchý

01705

01.11.79

Sušené strukoviny i. n.

01709

01.11.8

Sójové bôby, arašidové oriešky a bavlníkové semená

 

01.11.81

Sójové bôby

01411

01412

01.11.82

Arašidové oriešky nelúpané

01421

01422

01.11.83

Arašidové oriešky lúpané

21421

01.11.84

Bavlníkové semená

01431

01432

01.11.9

Ostatné olejnaté semená

 

01.11.91

Ľanové semená

01441

01.11.92

Horčičné semená

01442

01.11.93

Semená repky alebo repky olejnej

01443

01.11.94

Sezamové semená

01444

01.11.95

Slnečnicové semená

01445

01.11.99

Ostatné olejnaté semená i. n.

01446

01449

01.12

Ryža nelúpaná

 

01.12.1

Ryža nelúpaná

 

01.12.10

Ryža nelúpaná

01131

01132

01.13

Zelenina a melóny, korene a hľuzy

 

01.13.1

Listová alebo hlúbová zelenina

 

01.13.11

Špargľa

01211

01.13.12

Kapusta

01212

01.13.13

Karfiol a brokolica

01213

01.13.14

Hlávkový šalát

01214 (*)

01.13.15

Čakanka

01214 (*)

01.13.16

Špenát

01215

01.13.17

Artičoky

01216

01.13.19

Ostatná listová alebo hlúbová zelenina

01219

01.13.2

Melóny

 

01.13.21

Vodové melóny

01221

01.13.29

Ostatné melóny

01229

01.13.3

Ostatná plodová zelenina

 

01.13.31

Čili paprika a paprika, zelené (len capsicum)

01231

01.13.32

Uhorky šalátové a uhorky nakladačky

01232

01.13.33

Baklažán

01233

01.13.34

Paradajky

01234

01.13.39

Ostatná plodová zelenina i. n.

01235

01239

01.13.4

Koreňová, cibuľová alebo hľuzová zelenina

 

01.13.41

Mrkva a repa

01251

01.13.42

Cesnak

01252

01.13.43

Cibuľa

01253

01.13.44

Pór a ostatná cibuľová zelenina

01254

01.13.49

Ostatná koreňová, cibuľová alebo hľuzová zelenina (bez vysokého obsahu škrobu alebo inulínu)

01259

01.13.5

Jedlé korene a hľuzy s vysokým obsahom škrobu alebo inulínu

 

01.13.51

Zemiaky

01510

01.13.52

Sladké zemiaky

01591

01.13.53

Cassava

01592

01.13.59

Ostatné jedlé korene a hľuzy s vysokým obsahom škrobu alebo inulínu

01593

01599

01.13.6

Semená zeleniny okrem semien cvikly

 

01.13.60

Semená zeleniny okrem semien cvikly

01260

01.13.7

Cukrová repa a semená cukrovej repy

 

01.13.71

Cukrová repa

01801

01.13.72

Semená cukrovej repy

01803

01.13.8

Huby a hľuzovky

 

01.13.80

Huby a hľuzovky

01270

01.13.9

Zelenina čerstvá, i. n.

 

01.13.90

Zelenina čerstvá, i. n.

01290

01.14

Cukrová trstina

 

01.14.1

Cukrová trstina

 

01.14.10

Cukrová trstina

01802

01809

01.15

Nespracovaný tabak

 

01.15.1

Nespracovaný tabak

 

01.15.10

Nespracovaný tabak

01970

25010

01.16

Plodiny obsahujúce vlákninu

 

01.16.1

Plodiny obsahujúce vlákninu

 

01.16.11

Bavlna, tiež vyzrnená

01921

01.16.12

Juta, kenaf a iné textilné lykové vlákna, surové alebo máčané, okrem ľanu, pravých konopí a ramie

01922

01.16.19

Ľan, pravé konope a surové plodiny obsahujúce vlákninu, i. n.

01929

01.19

Ostatné netrvácne plodiny

 

01.19.1

Krmoviny

 

01.19.10

Krmoviny

01911

01912

01919

01.19.2

Rezané kvety a puky; semená kvetov

 

01.19.21

Rezané kvety a puky

01962

01.19.22

Semená kvetov

01963

01.19.3

Semená repy, semená krmovín; ostatné rastlinné suroviny

 

01.19.31

Semená repy (okrem semien cukrovej repy) a semená krmovín

01940

01.19.39

Rastlinné suroviny i. n.

01990

01.2

Trvácne plodiny

 

01.21

Hrozno

 

01.21.1

Hrozno

 

01.21.11

Stolové hrozno

01330 (*)

01.21.12

Ostatné hrozno čerstvé

01330 (*)

01.22

Tropické a subtropické ovocie

 

01.22.1

Tropické a subtropické ovocie

 

01.22.11

Avokádo

01311

01.22.12

Banány, plantajny a podobne

01312

01313

01.22.13

Datle

01314

01.22.14

Figy

01315

01.22.19

Ostatné tropické a subtropické ovocie

01316

01317

01318

01319

01.23

Citrusové plody

 

01.23.1

Citrusové plody

 

01.23.11

Pomelo a grapefruity

01321

01.23.12

Citróny a limety

01322

01.23.13

Pomaranče

01323

01.23.14

Tangerínky, mandarínky, klementínky

01324

01.23.19

Ostatné citrusové plody

01329

01.24

Malvicové plody a kôstkové ovocie

 

01.24.1

Jablká

 

01.24.10

Jablká

01351

01.24.2

Ostatné malvicové plody a kôstkové ovocie

 

01.24.21

Hrušky

01352 (*)

01.24.22

Dule

01352 (*)

01.24.23

Marhule

01353

01.24.24

Čerešne

01354

01.24.25

Broskyne

01355 (*)

01.24.26

Nektárinky

01355 (*)

01.24.27

Slivky

01356 (*)

01.24.28

Trnky

01356 (*)

01.24.29

Ostatné malvicové plody a kôstkové ovocie i. n.

01359

01.25

Ostatné stromové a kríkové ovocie a orechy

 

01.25.1

Bobuľovité plody a plody rodu vaccinium

 

01.25.11

Kivi

01342

01.25.12

Maliny

01343

01.25.13

Jahody

01344

01.25.19

Ostatné bobuľovité plody a plody rodu vaccinium i. n.

01341

01349

01.25.2

Semená plodov

 

01.25.20

Semená plodov

01360

01.25.3

Orechy (okrem voľne rastúcich jedlých orechov, arašidových orieškov a kokosových orechov)

 

01.25.31

Mandle

01371

21422

01.25.32

Jedlé gaštany

01373

21429 (*)

01.25.33

Lieskové oriešky

01374

21423

01.25.34

Pistácie

01375

21429 (*)

01.25.35

Vlašské orechy

01376

21429 (*)

01.25.39

Ostatné orechy (okrem voľne rastúcich jedlých orechov, arašidových orieškov a kokosových orechov)

01372

01377

01379

21424

21429 (*)

01.25.9

Ostatné stromové a kríkové ovocie i. n.

 

01.25.90

Ostatné stromové a kríkové ovocie i. n.

01391

01399

01.26

Olejnaté plody

 

01.26.1

Olivy

 

01.26.11

Stolové olivy

01450 (*)

01.26.12

Olivy na výrobu olivového oleja

01450 (*)

01.26.2

Kokosové orechy

 

01.26.20

Kokosové orechy

01460

21429 (*)

01.26.9

Ostatné olejnaté plody

 

01.26.90

Ostatné olejnaté plody

01491

01499

01.27

Plodiny na výrobu nápojov

 

01.27.1

Plodiny na výrobu nápojov

 

01.27.11

Kávové bôby nepražené

01610

01.27.12

Čajové listy

01620

01.27.13

Listy maté

01630

01.27.14

Kakaové bôby

01640

01.28

Korenie aromatické, liečivé a farmaceutické plodiny

 

01.28.1

Korenie nespracované

 

01.28.11

Čierne korenie (piper spp.), surové

01651

01.28.12

Čili paprika a paprika, sušené (capsicum spp.), surové

01652

01.28.13

Muškátové oriešky, muškátový kvet a kardamómy surové

01653

01.28.14

Aníz, badián, koriander, rasca, korenistá rasca a bobuľky borievky surové

01654

01.28.15

Škorica surová

01655

01.28.16

Klinčeky (celé stopky) surové

01656

01.28.17

Zázvor sušený, surový

01657

01.28.18

Vanilka surová

01658

01.28.19

Ostatné korenie nespracované

01690

01.28.2

Chmeľové šištičky

 

01.28.20

Chmeľové šištičky

01659

01.28.3

Rastliny využívané najmä v parfumérii, vo farmácii alebo na insekcitídne, fungicídne alebo podobné účely

 

01.28.30

Rastliny využívané najmä v parfumérii, vo farmácii alebo na insekcitídne, fungicídne alebo podobné účely

01930 (*)

01.29

Ostatné trvácne plodiny

 

01.29.1

Prírodný kaučuk

 

01.29.10

Prírodný kaučuk

01950

01.29.2

Vianočné stromčeky rezané

 

01.29.20

Vianočné stromčeky rezané

03241

01.29.3

Rastlinné materiály druhov používaných najmä na pletenie alebo na vypchávanie, čalúnenie, farbenie alebo vyčiňovanie

 

01.29.30

Rastlinné materiály druhov používaných najmä na pletenie alebo na vypchávanie, čalúnenie, farbenie alebo vyčiňovanie

03250

01.3

Sadivový materiál: živé rastliny, hľuzy, cibule a korene, odrezky a vrúble; podhubie

 

01.30

Sadivový materiál: živé rastliny, hľuzy, cibule a korene, odrezky a vrúble; podhubie

 

01.30.1

Sadivový materiál: živé rastliny, hľuzy, cibule a korene, odrezky a vrúble; podhubie

 

01.30.10

Sadivový materiál: živé rastliny, hľuzy, cibule a korene, odrezky a vrúble; podhubie

01961 (*)

01.4

Živé zvieratá a živočíšne výrobky

 

01.41

Dojnice, živé a surové mlieko z dojníc

 

01.41.1

Dojnice živé

 

01.41.10

Dojnice živé

0211 (*)

01.41.2

Surové mlieko z dojníc

 

01.41.20

Surové mlieko z dojníc

0221

01.42

Ostatný hovädzí dobytok a byvoly živé a ich spermie

 

01.42.1

Ostatný hovädzí dobytok a byvoly živé

 

01.42.11

Ostatný hovädzí dobytok a byvoly okrem teliat živé

0211 (*)

01.42.12

Teľatá hovädzieho dobytka a byvolov živé

0211 (*)

01.42.2

Spermie hovädzieho dobytka a byvolov

 

01.42.20

Spermie hovädzieho dobytka a byvolov

02411

01.43

Kone a ostatné koňovité zvieratá živé

 

01.43.1

Kone a ostatné koňovité zvieratá živé

 

01.43.10

Kone a ostatné koňovité zvieratá živé

02130

01.44

Ťavy a ťavovité zvieratá živé

 

01.44.1

Ťavy a ťavovité zvieratá živé

 

01.44.10

Ťavy a ťavovité zvieratá živé

02121

01.45

Ovce a kozy živé; surové mlieko a strižná vlna z oviec a kôz

 

01.45.1

Ovce a kozy živé

 

01.45.11

Ovce živé

02122

01.45.12

Kozy živé

02123

01.45.2

Surové ovčie a kozie mlieko

 

01.45.21

Surové ovčie mlieko

02291

01.45.22

Surové kozie mlieko

02292

01.45.3

Strižná vlna z oviec a kôz neodmastená vrátane prepranej strižnej vlny

 

01.45.30

Strižná vlna z oviec a kôz neodmastená vrátane prepranej strižnej vlny

02941

01.46

Ošípané živé

 

01.46.1

Ošípané živé

 

01.46.10

Ošípané živé

02140

01.47

Hydina živá a vajcia

 

01.47.1

Hydina živá

 

01.47.11

Kurčatá živé

02151

01.47.12

Morky živé

02152

01.47.13

Husi živé

02153

01.47.14

Kačice a perličky živé

02154

02155

01.47.2

Vajcia v škrupinách čerstvé

 

01.47.21

Slepačie vajcia v škrupinách čerstvé

02310

01.47.22

Vajcia ostatnej hydiny v škrupinách čerstvé

02320

01.47.23

Vajcia na násadu

02330

01.49

Ostatné hospodárske zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu

 

01.49.1

Ostatné hospodárske zvieratá živé

 

01.49.11

Domáce králiky živé

02191

01.49.12

Chovaná hydina i. n., živá

02193

02194

01.49.13

Chované plazy (vrátane hadov a korytnačiek) živé

02195

01.49.19

Ostatné hospodárske zvieratá i. n., živé

02129

02192

02196

02199

01.49.2

Ostatné produkty živočíšneho pôvodu

 

01.49.21

Prírodný med

02910

01.49.22

Surové mlieko i. n.

02293

02299

01.49.23

Slimáky čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve okrem morských slimákov

02920

01.49.24

Jedlé výrobky živočíšneho pôvodu i. n.

02930

01.49.25

Kokóny priadky morušovej spôsobilé na zmotávanie

02944

01.49.26

Hmyzie vosky a vorvaňovina, tiež rafinované alebo farbené

02960

01.49.27

Embryá zvierat na reprodukciu

02419

02420

01.49.28

Nejedlé výrobky živočíšneho pôvodu i. n.

02943

01.49.3

Surové kožušiny a rôzne surové kože a kožky

 

01.49.31

Surové kožušiny okrem kožušín z kožušinových jahniat

02955 (*)

01.49.32

Surové kožušiny z kožušinových jahniat

02955 (*)

01.49.39

Surové kožky zo zvierat i. n. (čerstvé alebo konzervované, ale inak neupravené)

02959

01.6

Služby poskytované v poľnohospodárstve a chovateľstve (okrem veterinárnych služieb)

 

01.61

Služby súvisiace s rastlinnou výrobou

 

01.61.1

Služby súvisiace s rastlinnou výrobou

 

01.61.10

Služby súvisiace s rastlinnou výrobou

86119

01.62

Služby súvisiace so živočíšnou výrobou

 

01.62.1

Služby súvisiace so živočíšnou výrobou

 

01.62.10

Služby súvisiace so živočíšnou výrobou

86121

01.63

Služby súvisiace so zberom úrody

 

01.63.1

Služby súvisiace so zberom úrody

 

01.63.10

Služby súvisiace so zberom úrody

86111

01.64

Služby spracovania semien na sadenie

 

01.64.1

Služby spracovania semien na sadenie

 

01.64.10

Služby spracovania semien na sadenie

86112

01.7

Lov, odchyt a súvisiace služby

 

01.70

Lov, odchyt a súvisiace služby

 

01.70.1

Lov, odchyt a súvisiace služby

 

01.70.10

Lov, odchyt a súvisiace služby

86130

02

Produkty lesníctva, ťažby dreva a súvisiace služby

 

02.1

Lesné stromy a služby lesných škôlok

 

02.10

Lesné stromy a služby lesných škôlok

 

02.10.1

Živý lesný porast; semená lesných stromov

 

02.10.11

Živý lesný porast

01961 (*)

02.10.12

Semená lesných stromov

01360

02.10.2

Služby lesných škôlok

 

02.10.20

Služby lesných škôlok

86140 (*)

02.10.3

Lesné stromy

 

02.10.30

Lesné stromy

03300

02.2

Drevo v surovom stave

 

02.20

Drevo v surovom stave

 

02.20.1

Drevo v surovom stave

 

02.20.11

Guľatina z ihličnatých drevín

03110

02.20.12

Guľatina z listnatých drevín okrem tropických drevín

03120 (*)

02.20.13

Guľatina z tropických drevín

03120 (*)

02.20.14

Palivové drevo

03130 (*)

02.3

Voľne rastúce nedrevnaté plodiny

 

02.30

Voľne rastúce nedrevnaté plodiny

 

02.30.1

Prírodné gumy

 

02.30.11

Balata, gutaperča, guajal, čajkl a podobné prírodné gumy

03211

02.30.12

Šelak, balzamy a ostatné prírodné gumy a živice

03219

02.30.2

Prírodný korok surový alebo jednoducho upravený

 

02.30.20

Prírodný korok surový alebo jednoducho upravený

03220

02.30.3

Časti rastlín, trávy, machy a lišajníky vhodné na okrasné účely

 

02.30.30

Časti rastlín, trávy, machy a lišajníky vhodné na okrasné účely

03249

02.30.4

Voľne rastúce jedlé produkty

 

02.30.40

Voľne rastúce jedlé produkty

03230

02.4

Služby súvisiace s lesníctvom

 

02.40

Služby súvisiace s lesníctvom

 

02.40.1

Služby súvisiace s lesníctvom

 

02.40.10

Služby súvisiace s lesníctvom

86140 (*)

03

Ryby a iné produkty rybolovu; produkty akvakultúry; služby súvisiace s rybolovom

 

03.0

Ryby a iné produkty rybolovu; produkty akvakultúry; služby súvisiace s rybolovom

 

03.00

Ryby a iné produkty rybolovu; produkty akvakultúry; služby súvisiace s rybolovom

 

03.00.1

Ryby živé

 

03.00.11

Živé okrasné ryby

04111

03.00.12

Živé ryby morské, nechované

04119 (*)

03.00.13

Živé ryby sladkovodné, nechované

04119 (*)

03.00.14

Živé ryby morské, chované

04119 (*)

03.00.15

Živé ryby sladkovodné, chované

04119 (*)

03.00.2

Ryby čerstvé alebo chladené

 

03.00.21

Čerstvé alebo chladené ryby morské, nechované

04120 (*)

03.00.22

Čerstvé alebo chladené ryby sladkovodné, nechované

04120 (*)

03.00.23

Čerstvé alebo chladené ryby morské, chované

04120 (*)

03.00.24

Čerstvé alebo chladené ryby sladkovodné, chované

04120 (*)

03.00.3

Kôrovce nemrazené

 

03.00.31

Kôrovce nemrazené, nechované

04210 (*)

03.00.32

Kôrovce nemrazené, chované

04210 (*)

03.00.4

Mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce živé, čerstvé alebo chladené

 

03.00.41

Ustrice živé, čerstvé alebo chladené, nechované

04220 (*)

03.00.42

Ostatné mäkkýše a vodné bezstavovce živé, čerstvé alebo chladené, nechované

0429 (*)

03.00.43

Ustrice živé, čerstvé alebo chladené, chované

04220 (*)

03.00.44

Ostatné mäkkýše a vodné bezstavovce živé, čerstvé alebo chladené, chované

0429 (*)

03.00.5

Perly neopracované

 

03.00.51

Prírodné perly neopracované

38210 (*)

03.00.52

Umelo pestované perly neopracované

38210 (*)

03.00.6

Ostatné vodné rastliny, živočíchy a ich produkty

 

03.00.61

Koraly a podobné produkty, panciere mäkkýšov, kôrovcov alebo ostnokožcov a sépiové kosti

04910

03.00.62

Prírodné špongie živočíšneho pôvodu

04920

03.00.63

Chaluhy a iné riasy nepestované

04930 (*)

03.00.64

Chaluhy a iné riasy pestované

04930 (*)

03.00.69

Ostatné vodné rastliny, živočíchy a ich produkty i. n.

0 (*)

03.00.7

Služby súvisiace s rybolovom a akvakultúrou

 

03.00.71

Služby súvisiace s rybolovom

86150 (*)

03.00.72

Služby súvisiace s akvakultúrou

86150 (*)

B

ŤAŽBA A DOBÝVANIE

 

05

Uhlie a lignit

 

05.1

Čierne uhlie

 

05.10

Čierne uhlie

 

05.10.1

Čierne uhlie

 

05.10.10

Čierne uhlie

11010

05.2

Lignit

 

05.20

Lignit

 

05.20.1

Lignit

 

05.20.10

Lignit

11030 (*)

06

Ropa a zemný plyn

 

06.1

Ropa

 

06.10

Ropa

 

06.10.1

Oleje získané z ropy a bitúmenových nerastov, surové

 

06.10.10

Oleje získané z ropy a bitúmenových nerastov, surové

12010

06.10.2

Bitúmenové alebo olejnaté bridlice a dechtové piesky

 

06.10.20

Bitúmenové alebo olejnaté bridlice a dechtové piesky

12030

06.2

Zemný plyn skvapalnený alebo v plynnom stave

 

06.20

Zemný plyn skvapalnený alebo v plynnom stave

 

06.20.1

Zemný plyn skvapalnený alebo v plynnom stave

 

06.20.10

Zemný plyn skvapalnený alebo v plynnom stave

12020

07

Kovové rudy

 

07.1

Železné rudy

 

07.10

Železné rudy

 

07.10.1

Železné rudy

 

07.10.10

Železné rudy

14100

07.2

Neželezné kovové rudy

 

07.21

Uránové a tóriové rudy

 

07.21.1

Uránové a tóriové rudy

 

07.21.10

Uránové a tóriové rudy

13000

07.29

Ostatné neželezné kovové rudy a ich koncentráty

 

07.29.1

Ostatné neželezné kovové rudy a ich koncentráty

 

07.29.11

Medené rudy a ich koncentráty

14210

07.29.12

Niklové rudy a ich koncentráty

14220

07.29.13

Hliníkové rudy a ich koncentráty

14230

07.29.14

Rudy drahých kovov a ich koncentráty

14240

07.29.15

Olovené, zinkové a cínové rudy a ich koncentráty

14290 (*)

07.29.19

Ostatné neželezné kovové rudy a ich koncentráty i. n.

14290 (*)

08

Ostatné produkty ťažby a dobývania

 

08.1

Kameň, piesok a íl

 

08.11

Dekoračné a stavebné kamene, vápenec, sadrovec, krieda a bridlica

 

08.11.1

Dekoračné alebo stavebné kamene

 

08.11.11

Mramor a ostatné vápenaté dekoračné alebo stavebné kamene

15120

08.11.12

Žula, pieskovec a ostatné dekoračné alebo stavebné kamene

15130

08.11.2

Vápenec a sadrovec

 

08.11.20

Vápenec a sadrovec

15200

08.11.3

Krieda a nekalcinovaný dolomit

 

08.11.30

Krieda a nekalcinovaný dolomit

16330

08.11.4

Bridlica

 

08.11.40

Bridlica

15110

08.12

Štrk, piesok, íly a kaolín

 

08.12.1

Štrk a piesok

 

08.12.11

Prírodné piesky

15310

08.12.12

Granuly, drvina a prach; okruhliaky, štrk

15320 (*)

08.12.13

Zmesi trosky a podobný priemyselný odpad, tiež s prísadou okruhliakov, štrku, pazúrika a kremenných okruhliakov na stavebné účely

15320 (*)

08.12.2

Íly a kaolín

 

08.12.21

Kaolíny a ostatné kaolínové íly

15400 (*)

08.12.22

Ostatné íly, andaluzit, kyanit a silimanit; mulit; šamotové alebo dinasové hliny

15400 (*)

08.9

Produkty ťažby a dobývania i. n.

 

08.91

Chemické a hnojivové minerály

 

08.91.1

Chemické a hnojivové minerály

 

08.91.11

Prírodné vápenaté alebo hlinitovápenaté fosfáty

16110

08.91.12

Nepražený pyrit; surová alebo nerafinovaná síra

16120

08.91.19

Ostatné chemické a hnojivové minerály

16190 (*)

08.92

Rašelina

 

08.92.1

Rašelina

 

08.92.10

Rašelina

11040 (*)

08.93

Soľ a čistý chlorid sodný; morská voda

 

08.93.1

Soľ a čistý chlorid sodný; morská voda

 

08.93.10

Soľ a čistý chlorid sodný; morská voda

16200 (*)

08.99

Ostatné produkty ťažby a dobývania i. n.

 

08.99.1

Bitúmen a asfalt prírodný; asfaltity a asfaltové horniny

 

08.99.10

Bitúmen a asfalt prírodný; asfaltity a asfaltové horniny

15330

08.99.2

Drahokamy a polodrahokamy; priemyselné diamanty neopracované alebo jednoducho rezané, štiepané alebo obrusované; pemza; šmirgeľ; prírodný korund, prírodný granát a iné prírodné brúsivá; ostatné nerasty

 

08.99.21

Drahokamy a polodrahokamy (okrem priemyselných diamantov) neopracované alebo jednoducho rezané, alebo hrubo tvarované

16310

08.99.22

Priemyselné diamanty neopracované alebo jednoducho rezané, štiepané alebo obrusované; pemza; šmirgeľ; prírodný korund, prírodný granát a iné prírodné brúsivá

16320

08.99.29

Ostatné nerasty

16390

09

Pomocné práce pri ťažbe

 

09.1

Pomocné práce pri získavaní ropy a zemného plynu

 

09.10

Pomocné práce pri získavaní ropy a zemného plynu

 

09.10.1

Pomocné práce pri získavaní ropy a zemného plynu

 

09.10.11

Vrtné práce pri ťažbe ropy a zemného plynu

86211 (*)

09.10.12

Stavba vrtných veží, opravárenské a demontážne služby a služby súvisiace s ťažbou ropy a zemného plynu

86211 (*)

09.10.13

Skvapalňovanie a opätovné splyňovanie zemného plynu na transportné účely

86211 (*)

09.9

Pomocné práce pri inej ťažbe a dobývaní

 

09.90

Pomocné práce pri inej ťažbe a dobývaní

 

09.90.1

Pomocné práce pri inej ťažbe a dobývaní

 

09.90.11

Pomocné práce pri ťažbe čierneho uhlia

86219 (*)

09.90.19

Pomocné práce pri inej ťažbe a dobývaní, i. n.

86219 (*)

C

PRODUKTY PRIEMYSELNEJ VÝROBY

 

10

Potravinárske výrobky

 

10.1

Konzervované mäso a mäsové výrobky

 

10.11

Spracované a konzervované mäso

 

10.11.1

Mäso z hovädzích zvierat, ošípaných, oviec, kôz, koní a ostatných koňovitých zvierat, čerstvé alebo chladené

 

10.11.11

Hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené

21111

21112

10.11.12

Bravčové mäso, čerstvé alebo chladené

21113

10.11.13

Baranie mäso, čerstvé alebo chladené

21115

10.11.14

Kozie mäso, čerstvé alebo chladené

21116

10.11.15

Konské mäso a mäso z ostatných koňovitých zvierat, čerstvé alebo chladené

21118

10.11.2

Jedlé droby z hovädzích zvierat, ošípaných, oviec, kôz, koní a ostatných koňovitých zvierat, čerstvé alebo chladené

 

10.11.20

Jedlé droby z hovädzích zvierat, ošípaných, oviec, kôz, koní a ostatných koňovitých zvierat, čerstvé alebo chladené

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

10.11.3

Mrazené mäso a jedlé droby; ostatné mäso a jedlé droby

 

10.11.31

Hovädzie mäso, mrazené

21131

21132

10.11.32

Bravčové mäso, mrazené

21133

10.11.33

Baranie mäso, mrazené

21135

10.11.34

Kozie mäso, mrazené

21136

10.11.35

Konské mäso a mäso z ostatných koňovitých zvierat, mrazené

21138

10.11.39

Ostatné mäso a jedlé droby, čerstvé, chladené alebo mrazené

21114

21117

21119

21134

21137

21139

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

21159

21190

10.11.4

Jatočná vlna a surové kožky a kože hovädzích alebo koňovitých zvierat, oviec a kôz

 

10.11.41

Jatočná vlna neodmastená vrátane prepranej jatočnej vlny

02942

10.11.42

Celé surové kožky a kože z hovädzích alebo koňovitých zvierat

02951

10.11.43

Ostatné surové kožky a kože z hovädzích alebo koňovitých zvierat

02952

10.11.44

Surové kožky a kože z oviec alebo jahniat

02953

10.11.45

Surové kožky a kože z kôz alebo kozliat

02954

10.11.5

Tuk z hovädzích zvierat, oviec, kôz alebo ošípaných

 

10.11.50

Tuk z hovädzích zvierat, oviec, kôz alebo ošípaných

21511 (*)

21512

21513

21514

21515

21519 (*)

21521

10.11.6

Surové živočíšne droby, nejedlé

 

10.11.60

Surové živočíšne droby, nejedlé

39110 (*)

10.11.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spracovaného a konzervovaného mäsa

 

10.11.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spracovaného a konzervovaného mäsa

88111 (*)

10.12

Spracované a konzervované mäso z hydiny

 

10.12.1

Hydinové mäso, čerstvé alebo chladené

 

10.12.10

Hydinové mäso, čerstvé alebo chladené

21121

21122

21123

21124

21125

10.12.2

Hydinové mäso, mrazené

 

10.12.20

Hydinové mäso, mrazené

21141

21142

21143

21144

21149

10.12.3

Hydinový tuk

 

10.12.30

Hydinový tuk

21511 (*)

21522

10.12.4

Jedlé droby z hydiny

 

10.12.40

Jedlé droby z hydiny

21160

10.12.5

Vtáčie perie a kože s perím alebo páperím

 

10.12.50

Vtáčie perie a kože s perím alebo páperím

39110 (*)

10.12.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spracovaného a konzervovaného hydinového mäsa

 

10.12.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spracovaného a konzervovaného hydinového mäsa

88111 (*)

10.13

Výrobky z mäsa a hydinového mäsa

 

10.13.1

Konzervácia a úprava mäsa, mäsových drobov alebo krvi

 

10.13.11

Bravčové mäso, kusy, solené, sušené alebo údené (slanina a šunka)

21171

10.13.12

Hovädzie mäso, solené, sušené alebo údené

21172

10.13.13

Ostatné mäso a jedlé droby, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené (okrem bravčového a hovädzieho mäsa); jedlé múčky a prášky z mäsa alebo z drobov

21173

10.13.14

Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo z krvi

21174

10.13.15

Ostatné upravené a konzervované mäso, droby alebo krv okrem upravených jedál z mäsa a drobov

21179

10.13.16

Múčky, prášky a pelety z mäsa nespôsobilé na ľudskú konzumáciu; škvarky

21181

21182

21183

21184

21185

21186

21187

21188

21189

10.13.9

Varenie a ostatná výroba mäsových výrobkov; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby výrobkov z mäsa a hydinového mäsa

 

10.13.91

Varenie a ostatná výroba mäsových výrobkov

88111 (*)

10.13.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby výrobkov z mäsa a hydinového mäsa

88111 (*)

10.2

Spracované a konzervované ryby, kôrovce a mäkkýše

 

10.20

Spracované a konzervované ryby, kôrovce a mäkkýše

 

10.20.1

Ryby, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

10.20.11

Rybacie filé a ostatné rybacie mäso (tiež mleté), čerstvé alebo chladené

21221

10.20.12

Rybacie pečene, ikry a mliečie, čerstvé alebo chladené

21225

10.20.13

Ryby, mrazené

21210

10.20.14

Rybacie filé, mrazené

21222

10.20.15

Rybacie mäso (mleté aj nemleté), mrazené

21223

10.20.16

Rybacie pečene, ikry a mliečie, mrazené

21226

10.20.2

Ryby, inak upravené alebo konzervované; kaviár a kaviárové náhradky

 

10.20.21

Rybacie filé, sušené, solené alebo v slanom náleve, ale neúdené

21224

10.20.22

Rybacie pečene, ikry a mliečie, sušené, údené, solené alebo v slanom náleve; múky, múčky a pelety z rýb vhodné na ľudskú konzumáciu

21227

21233 (*)

10.20.23

Ryby, sušené, tiež solené alebo v slanom náleve

21231

10.20.24

Ryby vrátane filé, údené

21232

10.20.25

Ryby, inak upravené alebo konzervované, okrem upravených jedál z rýb

21242 (*)

10.20.26

Kaviár a kaviárové náhradky

21243

10.20.3

Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, mrazené, upravené alebo konzervované

 

10.20.31

Kôrovce, mrazené

21250

10.20.32

Mäkkýše, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené

21261

10.20.33

Ostatné vodné bezstavovce, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené

21269

10.20.34

Kôrovce, inak upravené alebo konzervované; mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, inak upravené alebo konzervované

21270

21280

10.20.4

Múka, krupica a pelety nevhodné na ľudskú konzumáciu a ostatné výrobky i. n. z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov

 

10.20.41

Múčky, prášky a pelety z mäsa rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov nevhodné na ľudskú konzumáciu

21291

10.20.42

Ostatné nejedlé výrobky z rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov

21299

10.20.9

Údenie a iné konzervačné a prípravné práce pri výrobe rybacích výrobkov; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spracovaného a konzervovaného mäsa z rýb, kôrovcov a mäkkýšov

 

10.20.91

Údenie a iné konzervačné a prípravné práce pri výrobe výrobkov z rýb

88111 (*)

10.20.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spracovaného a konzervovaného mäsa z rýb, kôrovcov a mäkkýšov

88111 (*)

10.3

Spracované a konzervované ovocie a zelenina

 

10.31

Spracované a konzervované zemiaky

 

10.31.1

Spracované a konzervované zemiaky

 

10.31.11

Zemiaky, mrazené

21313

10.31.12

Sušené zemiaky, tiež rozrezané na kúsky alebo plátky, ale ďalej neupravené

21393 (*)

10.31.13

Sušené zemiaky vo forme múky, krupice, granúl a peliet

21392

10.31.14

Zemiaky upravené alebo konzervované

21323 (*)

10.31.9

Varenie a iná úprava zemiakov a zemiakových výrobkov; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spracovaných a konzervovaných zemiakov

 

10.31.91

Varenie a iná úprava zemiakov a zemiakových výrobkov

88111 (*)

10.31.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spracovaných a konzervovaných zemiakov

88111 (*)

10.32

Ovocné a zeleninové šťavy

 

10.32.1

Ovocné a zeleninové šťavy

 

10.32.11

Paradajková šťava

21331

10.32.12

Pomarančová šťava

21431

10.32.13

Grapefruitová šťava

21432

10.32.14

Ananásová šťava

21433

10.32.15

Hroznová šťava

21434

10.32.16

Jablčná šťava

21435

10.32.17

Zmesi ovocných a zeleninových štiav

21339

10.32.19

Ostatné ovocné a zeleninové šťavy

21439

10.32.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ovocných a zeleninových štiav

 

10.32.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ovocných a zeleninových štiav

88111 (*)

10.39

Ostatné spracované a konzervované ovocie a zelenina

 

10.39.1

Spracovaná a konzervovaná zelenina okrem zemiakov

 

10.39.11

Zelenina, mrazená

21311

21312

21319

10.39.12

Zelenina, dočasne konzervovaná

21399 (*)

10.39.13

Sušená zelenina

21393 (*)

10.39.14

Nakrájaná a zabalená zelenina a ovocie

0 (*)

10.39.15

Fazuľa, konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, okrem upravených jedál zo zeleniny

21321

10.39.16

Hrach, konzervovaný inak ako v octe alebo kyseline octovej, okrem upravených jedál zo zeleniny

21322

10.39.17

Ostatná zelenina (okrem zemiakov), konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, okrem upravených jedál zo zeleniny

21329 (*)

21399 (*)

10.39.18

Zelenina (okrem zemiakov), ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, upravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej

21394

10.39.2

Spracované a konzervované ovocie a orechy

 

10.39.21

Ovocie a orechy, nevarené alebo varené, mrazené

21493

10.39.22

Džemy, ovocné rôsoly a ovocné alebo orechové pyré a pasty

21494

10.39.23

Orechy, arašidy, pražené, solené alebo inak upravené

21495

10.39.24

Ovocie a orechy, dočasne konzervované, nevhodné na bezprostrednú konzumáciu

21496

10.39.25

Ostatné upravené alebo konzervované ovocie

21411

21412

21419

21491

21492

10.39.3

Rastlinné materiály a rastlinný odpad, rastlinné zvyšky a vedľajšie výrobky

 

10.39.30

Rastlinné materiály a rastlinný odpad, rastlinné zvyšky a vedľajšie výrobky

39120 (*)

10.39.9

Varenie a iná úprava ovocia a zeleniny pri konzervácii; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatného spracovaného a konzervovaného ovocia a zeleniny

 

10.39.91

Varenie a iná úprava ovocia a zeleniny pri konzervácii

88111 (*)

10.39.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatného spracovaného a konzervovaného ovocia a zeleniny

88111 (*)

10.4

Rastlinné a živočíšne oleje a tuky

 

10.41

Oleje a tuky

 

10.41.1

Živočíšne oleje a tuky, ich frakcie, surové

 

10.41.11

Stearín zo sadla, sadlový olej, oleostearín, oleomargarín a lojový olej, nie emulgované ani zmiešané alebo inak upravené

21529 (*)

10.41.12

Tuky a oleje a ich frakcie z rýb a morských cicavcov

21524

21525

21526

10.41.19

Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

21519 (*)

21523

21529 (*)

10.41.2

Rastlinné oleje surové

 

10.41.21

Sójový olej surový

21531

10.41.22

Arašidový olej surový

21532

10.41.23

Olivový olej surový

21537

10.41.24

Slnečnicový olej surový

21533

10.41.25

Bavlníkový olej surový

21538

10.41.26

Olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej surový

21534

10.41.27

Palmový olej surový

21535

10.41.28

Kokosový olej surový

21536

10.41.29

Ostatné rastlinné oleje surové

21539 (*)

10.41.3

Bavlnené lintre

 

10.41.30

Bavlnené lintre

21600

10.41.4

Pokrutiny a ostatný pevný odpad vznikajúci extrahovaním rastlinných tukov alebo olejov; múčky a prášky olejnatých semien alebo olejnatého ovocia

 

10.41.41

Pokrutiny a ostatný pevný odpad vznikajúci extrahovaním rastlinných tukov alebo olejov

21710

10.41.42

Múčky a prášky olejnatých semien alebo olejnatého ovocia okrem semien horčice

21720

10.41.5

Rafinované oleje okrem odpadu

 

10.41.51

Sójový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované

21541

10.41.52

Arašidový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované

21542

10.41.53

Olivový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované

21547

10.41.54

Slnečnicový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované

21543

10.41.55

Bavlníkový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované

21548

10.41.56

Olej z repky, repky olejnej a horčicový olej a ich frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované

21544

10.41.57

Palmový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované

21545

10.41.58

Kokosový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované

21546

10.41.59

Ostatné oleje a ich frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované; stále rastlinné tuky a ostatné rastlinné oleje (okrem kukuričného oleja), ich frakcie i. n. rafinované, ale chemicky nemodifikované

21549 (*)

10.41.6

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, hydrogenované, esterifikované, ale inak neupravené

 

10.41.60

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, hydrogenované, esterifikované, ale inak neupravené

21590 (*)

10.41.7

Rastlinné vosky (okrem triglyceridov); degras; zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov

 

10.41.71

Rastlinné vosky (okrem triglyceridov)

21731

10.41.72

Zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov, degras

21732

10.41.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby olejov a tukov

 

10.41.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby olejov a tukov

88111 (*)

10.42

Margarín a podobné jedlé tuky

 

10.42.1

Margarín a podobné jedlé tuky

 

10.42.10

Margarín a podobné jedlé tuky

21550

10.42.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby margarínu a podobných jedlých tukov

 

10.42.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby margarínu a podobných jedlých tukov

88111 (*)

10.5

Mliečne výrobky

 

10.51

Mliečne výrobky a syry

 

10.51.1

Spracované tekuté mlieko a smotana

 

10.51.11

Spracované tekuté mlieko

22110

10.51.12

Mlieko a smotana s obsahom tuku > 6 %, nekoncentrované ani nesladené

22120

10.51.2

Mlieko v pevnej forme

 

10.51.21

Odstredené mlieko v prášku

22212

10.51.22

Plnotučné mlieko v prášku

22211

10.51.3

Maslo a mliečne nátierky

 

10.51.30

Maslo a mliečne nátierky

22241

22242

22249

10.51.4

Syr a tvaroh

 

10.51.40

Syr a tvaroh

22251

22252

22253

22254

22259

10.51.5

Ostatné mliečne výrobky

 

10.51.51

Mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, nie v pevných formách

22221

22222

22229

10.51.52

Jogurt a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko alebo smotana

22230

10.51.53

Kazeín

22260

10.51.54

Laktóza a laktózový sirup

23210 (*)

10.51.55

Srvátka

22130

22219 (*)

10.51.56

Mliečne výrobky i. n.

22290

10.51.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby mliečnych výrobkov a syrov

 

10.51.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby mliečnych výrobkov a syrov

88111 (*)

10.52

Zmrzlina

 

10.52.1

Zmrzlina a ostatné podobné mrazené výrobky

 

10.52.10

Zmrzlina a ostatné podobné mrazené výrobky

22270

10.52.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby zmrzliny

 

10.52.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby zmrzliny

88111 (*)

10.6

Mlynárske výrobky, škroby a výrobky zo škrobu

 

10.61

Mlynárske výrobky

 

10.61.1

Ryža polobielená alebo bielená, alebo lúpaná, alebo zlomková

 

10.61.11

Lúpaná ryža

23162

10.61.12

Ryža polobielená alebo bielená, alebo zlomková

23161

10.61.2

Obilné a rastlinné múky; ich zmesi

 

10.61.21

Pšeničné alebo súražné múky

23110

10.61.22

Ostatné obilné múky

23120

10.61.23

Rastlinné múky a krupica

23170

10.61.24

Zmesi na prípravu pekárskych výrobkov

23180

10.61.3

Krúpy, krupica, pelety a ostatné výrobky z obilných zŕn

 

10.61.31

Krúpy a krupica z pšenice

23130 (*)

10.61.32

Obilninové krúpy, krupica a pelety i. n.

23130 (*)

10.61.33

Raňajkové cereálne výrobky a ostatné výrobky z obilných zŕn

23140

10.61.4

Otruby, hrubá múka z otrúb a ostatné zvyšky zo spracovania obilnín

 

10.61.40

Otruby, hrubá múka z otrúb a ostatné zvyšky zo spracovania obilnín

39120 (*)

10.61.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby mlynárskych výrobkov

 

10.61.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby mlynárskych výrobkov

88111 (*)

10.62

Škroby a výrobky zo škrobu

 

10.62.1

Škroby a výrobky zo škrobu; cukry a cukrové sirupy i. n.

 

10.62.11

Škroby; inulín; pšeničný lepok; dextríny a ostatné modifikované škroby

23220

10.62.12

Tapioka a jej náhrady zo škrobu vo forme vločiek, zŕn a v podobných formách

23230

10.62.13

Glukóza a glukózový sirup; fruktóza a fruktózový sirup; invertný cukor; cukry a cukrové sirupy i. n.

23210 (*)

10.62.14

Kukuričný olej

21539 (*)

21549 (*)

10.62.2

Zvyšky z výroby škrobu a podobné zvyšky

 

10.62.20

Zvyšky z výroby škrobu a podobné zvyšky

39130

10.62.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby škrobu a výrobkov zo škrobu

 

10.62.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby škrobu a výrobkov zo škrobu

88111 (*)

10.7

Pečivo a múčne výrobky

 

10.71

Chlieb; čerstvé pečivo a koláče

 

10.71.1

Chlieb, čerstvé pečivo a koláče

 

10.71.11

Čerstvý chlieb

23491

10.71.12

Čerstvé pečivo a koláče

23431

10.71.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby čerstvého alebo mrazeného chleba, pečiva a koláčov

 

10.71.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby čerstvého alebo mrazeného chleba, pečiva a koláčov

88111 (*)

10.72

Sucháre a sušienky; trvanlivé pečivo a keksy

 

10.72.1

Sucháre a sušienky; trvanlivé pečivo a keksy

 

10.72.11

Chrumkavý chlieb, sucháre, hrianky a podobné opečené výrobky

23410

10.72.12

Medovníky a podobné výrobky; sladké sušienky; vafle a oblátky

23420

10.72.19

Ostatné sušené alebo trvanlivé pekárske výrobky

23439

23499

10.72.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby suchárov a sušienok; trvanlivého pečiva a keksov

 

10.72.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby suchárov a sušienok; trvanlivého pečiva a keksov

88111 (*)

10.73

Makaróny, rezance, kuskus a podobné múčne výrobky

 

10.73.1

Makaróny, rezance, kuskus a podobné múčne výrobky

 

10.73.11

Makaróny, rezance a podobné múčne výrobky

23710

10.73.12

Kuskus

23721 (*)

10.73.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby makarónov, rezancov, kuskusu a podobných múčnych výrobkov

 

10.73.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby makarónov, rezancov, kuskusu a podobných múčnych výrobkov

88111 (*)

10.8

Ostatné potravinárske výrobky

 

10.81

Cukor

 

10.81.1

Surový alebo rafinovaný trstinový alebo repný cukor; melasy

 

10.81.11

Surový trstinový alebo repný cukor v pevnom stave

23511

23512

10.81.12

Rafinovaný trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave, neobsahujúce pridané aromatické prípravky ani farbivá

23520

10.81.13

Rafinovaný trstinový alebo repný cukor obsahujúci aromatické prípravky alebo farbivá; javorový cukor a javorový sirup

23530

10.81.14

Melasy

23540

10.81.2

Repné rezky, bagasa a iný odpad z výroby cukru

 

10.81.20

Repné rezky, bagasa a iný odpad z výroby cukru

39140

10.81.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby cukru

 

10.81.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby cukru

88111 (*)

10.82

Kakao, čokoláda a cukrovinky

 

10.82.1

Kakaová hmota, tiež odtučnená, kakaové maslo, tuk a olej, kakaový prášok

 

10.82.11

Kakaová hmota, tiež odtučnená

23610

10.82.12

Kakaové maslo, tuk a olej

23620

10.82.13

Kakaový prášok neobsahujúci pridaný cukor ani iné sladidlá

23630

10.82.14

Kakaový prášok obsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

23640

10.82.2

Čokoláda a cukrovinky

 

10.82.21

Čokoláda a potravinové prípravky obsahujúce kakao (okrem osladeného kakaového prášku) vo veľkospotrebiteľskom balení

23650

10.82.22

Čokoláda a potravinové prípravky obsahujúce kakao (okrem osladeného kakaového prášku) v inom ako vo veľkospotrebiteľskom balení

23660

10.82.23

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády) neobsahujúce kakao

23670

10.82.24

Ovocie, orechy, ovocne kôry a šupy a ostatné časti rastlín, konzervované cukrom

21499

10.82.3

Kakaové škrupiny, šupky, kožky a ostatný kakaový odpad

 

10.82.30

Kakaové škrupiny, šupky, kožky a ostatný kakaový odpad

39150

10.82.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby kakaa, čokolády a cukroviniek

 

10.82.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby kakaa, čokolády a cukroviniek

88111 (*)

10.83

Spracovaný čaj a káva

 

10.83.1

Spracovaný čaj a káva

 

10.83.11

Káva bezkofeínovaná alebo pražená

23911

10.83.12

Kávové náhrady; výťažky, esencie a koncentráty kávy alebo jej náhrad; kávové plevy a šupky

23912

10.83.13

Zelený čaj (nefermentovaný), čierny čaj (fermentovaný) a čiastočne fermentovaný čaj v obale s obsahom ≤ 3 kg

23913

10.83.14

Výťažky, esencie, koncentráty a prípravky z čaju alebo maté

23914

10.83.15

Bylinné výluhy

01930 (*)

10.83.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby kávy a čaju

 

10.83.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby kávy a čaju

88111 (*)

10.84

Chuťové prísady a koreniny

 

10.84.1

Ocot; omáčky; miešané koreniny; horčičná múčka alebo prášok; hotová horčica

 

10.84.11

Ocot a jeho náhrady získané z kyseliny octovej

23994

10.84.12

Omáčky; miešané koreniny a miešané chuťové prísady; horčičná múčka a prášok; hotová horčica

23995

10.84.2

Korenie, spracované

 

10.84.21

Čierne korenie (piper spp.), spracované

23921

10.84.22

Čili paprika a paprika, sušené (capsicum spp.), spracované

23922

10.84.23

Škorica, spracovaná; ostatné spracované korenie

23923

23924

23925

23926

23927

23928

10.84.3

Jedlá soľ

 

10.84.30

Jedlá soľ

16200 (*)

10.84.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby korenín a chuťových prísad

 

10.84.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby korenín a chuťových prísad

88111 (*)

10.85

Pripravené pokrmy a jedlá

 

10.85.1

Pripravené pokrmy a jedlá

 

10.85.11

Pripravené pokrmy a jedlá z mäsa, drobov alebo krvi

21176

10.85.12

Pripravené pokrmy a jedlá z rýb, kôrovcov a mäkkýšov

21241

21242 (*)

10.85.13

Pripravené pokrmy a jedlá zo zeleniny

21391

10.85.14

Pripravené pokrmy a jedlá z cestovín

23721 (*)

23722

10.85.19

Ostatné pripravené pokrmy a jedlá (vrátane mrazenej pizze)

23997

10.85.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby a prípravy pokrmov a jedál

 

10.85.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby a prípravy pokrmov a jedál

88111 (*)

10.86

Homogenizované potravinové prípravky a diétne potraviny

 

10.86.1

Homogenizované potravinové prípravky a diétne potraviny

 

10.86.10

Homogenizované potravinové prípravky a diétne potraviny

23991

10.86.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby homogenizovaných potravinových prípravkov a diétnych potravín

 

10.86.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby homogenizovaných potravinových prípravkov a diétnych potravín

88111 (*)

10.89

Ostatné potravinárske výrobky i. n.

 

10.89.1

Polievky, vajcia, droždie a ostatné potravinárske výrobky; výťažky a šťavy z mäsa, rýb a vodných bezstavovcov

 

10.89.11

Polievky a bujóny a prípravky na ne

23992

10.89.12

Vajíčka, nie v škrupinách, a vaječné žĺtky, čerstvé alebo konzervované; vajcia v škrupinách, konzervované alebo varené; vaječný albumín

22300

23993

10.89.13

Droždie (aktívne alebo neaktívne); ostatné jednobunkové mikroorganizmy, neaktívne; hotové prášky do pečiva

23996

10.89.14

Výťažky a šťavy z mäsa, rýb a vodných bezstavovcov

21175

10.89.15

Rastlinné šťavy a výťažky; pektínové látky; slizy a zahusťovadlá

23999 (*)

10.89.19

Rôzne potravinárske výrobky i. n.

23210 (*)

23999 (*)

10.89.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných potravinárskych výrobkov i. n.

 

10.89.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných potravinárskych výrobkov i. n.

88111 (*)

10.9

Pripravené krmivo pre zvieratá

 

10.91

Pripravené krmivo pre hospodárske zvieratá

 

10.91.1

Pripravené krmivo pre hospodárske zvieratá okrem lucernových múčok a peliet

 

10.91.10

Pripravené krmivo pre hospodárske zvieratá okrem lucernových múčok a peliet

23311

23313

23315

23319

10.91.2

Lucernové múčky a pelety

 

10.91.20

Lucernové múčky a pelety

23320

10.91.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby a prípravy krmiva pre hospodárske zvieratá

 

10.91.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby a prípravy krmiva pre hospodárske zvieratá

88111 (*)

10.92

Pripravené krmivo pre domáce zvieratá

 

10.92.1

Pripravené krmivo pre domáce zvieratá

 

10.92.10

Pripravené krmivo pre domáce zvieratá

23314

10.92.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby a prípravy krmiva pre domáce zvieratá

 

10.92.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby a prípravy krmiva pre domáce zvieratá

88111 (*)

11

Nápoje

 

11.0

Nápoje

 

11.01

Destilované alkoholické nápoje

 

11.01.1

Destilované alkoholické nápoje

 

11.01.10

Destilované alkoholické nápoje

24131

24139

11.01.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby destilovaných alkoholických nápojov

 

11.01.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby destilovaných alkoholických nápojov

88111 (*)

11.02

Víno z hrozna

 

11.02.1

Víno z čerstvého hrozna, hroznový mušt

 

11.02.11

Šumivé víno z čerstvého hrozna

24211

11.02.12

Víno z čerstvého hrozna okrem šumivého vína; hroznový mušt

24212

11.02.2

Vínny kal; surový vínny kameň

 

11.02.20

Vínny kal; surový vínny kameň

39170

11.02.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby vína z hrozna

 

11.02.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby vína z hrozna

88111 (*)

11.03

Jablčné víno a ostatné ovocné vína

 

11.03.1

Ostatné kvasené nápoje (napr. jablčné, hruškové, medovina); miešané nápoje obsahujúce alkohol

 

11.03.10

Ostatné kvasené nápoje (napr. jablčné, hruškové, medovina); miešané nápoje obsahujúce alkohol

24230

11.03.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby jablčného vína a ostatných ovocných vín

 

11.03.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby jablčného vína a ostatných ovocných vín

88111 (*)

11.04

Ostatné nedestilované kvasené nápoje

 

11.04.1

Vermut a ostatné aromatizované vína z čerstvého hrozna

 

11.04.10

Vermut a ostatné aromatizované vína z čerstvého hrozna

24220

11.04.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných nedestilovaných kvasených nápojov

 

11.04.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných nedestilovaných kvasených nápojov

88111 (*)

11.05

Pivo

 

11.05.1

Pivo okrem pivovarníckeho mláta

 

11.05.10

Pivo okrem pivovarníckeho mláta

24310

11.05.2

Pivovarnícke alebo liehovarnícke mláto

 

11.05.20

Pivovarnícke alebo liehovarnícke mláto

39160

11.05.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby piva

 

11.05.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby piva

88111 (*)

11.06

Slad

 

11.06.1

Slad

 

11.06.10

Slad

24320

11.06.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby sladu

 

11.06.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby sladu

88111 (*)

11.07

Nealkoholické nápoje; minerálne vody a ostatné fľaškové vody

 

11.07.1

Minerálne vody a nealkoholické nápoje

 

11.07.11

Minerálne vody a sýtené vody, nesladené a neochutené

24410

11.07.19

Ostatné nealkoholické nápoje

24490

11.07.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby minerálnych vôd a nealkoholických nápojov

 

11.07.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby minerálnych vôd a nealkoholických nápojov

88111 (*)

12

Tabakové výrobky

 

12.0

Tabakové výrobky

 

12.00

Tabakové výrobky

 

12.00.1

Tabakové výrobky okrem tabakového zvyšku

 

12.00.11

Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety z tabaku alebo tabakových náhradiek

25020

12.00.19

Ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky; homogenizovaný alebo rekonštituovaný tabak; tabakové výťažky a esencie

25090

12.00.2

Tabakový odpad

 

12.00.20

Tabakový odpad

39180

12.00.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby tabakových výrobkov

 

12.00.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby tabakových výrobkov

88112

13

Textílie

 

13.1

Textilná priadza a nite

 

13.10

Textilná priadza a nite

 

13.10.1

Tuk z ovčej vlny (vrátane lanolínu)

 

13.10.10

Tuk z ovčej vlny (vrátane lanolínu)

21519 (*)

13.10.2

Prírodné textilné vlákna pripravené na spriadanie

 

13.10.21

Surový hodváb (nesúkaný)

26110

13.10.22

Vlna odmastená alebo karbonizovaná, nemykaná ani nečesaná

26130

13.10.23

Výčesky z vlny alebo z jemných chlpov zvierat

26140

13.10.24

Vlna a jemné alebo hrubé chlpy zvierat, mykané alebo česané

26150

13.10.25

Bavlna mykaná alebo česaná

26160

13.10.26

Juta a ostatné textilné vlákna (okrem ľanu, pravých konopí a ramie), spracované, ale nespradené

26170

13.10.29

Ostatné rastlinné textilné vlákna, spracované, ale nespradené

26190

13.10.3

Chemické textilné strižové vlákna spracované na spriadanie

 

13.10.31

Syntetické strižné vlákna mykané, česané alebo inak spracované na spriadanie

26210

13.10.32

Umelé strižné vlákna mykané, česané alebo inak spracované na spriadanie

26220

13.10.4

Hodvábna priadza a priadza spradená z hodvábneho odpadu

 

13.10.40

Hodvábna priadza a priadza spradená z hodvábneho odpadu

26310

13.10.5

Priadza z vlny, upravená alebo neupravená na predaj v malom; priadza z jemných alebo hrubých chlpov zvierat alebo z konského vlásia

 

13.10.50

Priadza z vlny, upravená alebo neupravená na predaj v malom; priadza z jemných alebo hrubých chlpov zvierat alebo z konského vlásia

26320

26330

26340

13.10.6

Bavlnená priadza; bavlnené šijacie nite

 

13.10.61

Bavlnená priadza (iná ako šijacie nite)

26360

26370

13.10.62

Bavlnené šijacie nite

26350

13.10.7

Priadza z rastlinných textilných vláken iných ako bavlna (vrátane ľanu, juty, kokosu a pravých konopí); papierová priadza

 

13.10.71

Ľanová priadza

26380 (*)

13.10.72

Priadza z jutových alebo ostatných textilných lykových vláken; priadza z ostatných rastlinných textilných vláken; papierová priadza

26380 (*)

13.10.8

Textilná priadza a nite z chemického hodvábu alebo strižových vláken

 

13.10.81

Priadza z chemických vláken, násobná alebo káblová priadza (vysokopevnostná priadza z polyamidov, polyesterov alebo viskózového umelého vlákna), neupravená pre maloobchod; priadza z chemických vláken (iná ako šijacia niť), upravená pre maloobchod

26420

13.10.82

Priadza iná ako šijacia niť zo syntetických strižných vláken, obsahujúca ≥ 85 % hmotnosti takýchto vlákien

26430

13.10.83

Priadza iná ako šijacia niť zo syntetických strižných vláken, obsahujúca < 85 % hmotnosti takýchto vláken

26440

13.10.84

Priadza (iná ako šijacia niť) z umelých strižných vláken pre maloobchod

26450

26460

13.10.85

Šijacie nite a priadza z umelých a syntetických hodvábov a vláken

26410

13.10.9

Trhaný materiál; práce pri úprave prírodných textilných vláken; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby textilnej priadze a nití

 

13.10.91

Trhaný materiál z vlny alebo z jemných alebo hrubých chlpov

39213

13.10.92

Trhaný materiál a ostatný bavlnený odpad

39215

13.10.93

Práce pri úprave prírodných textilných vláken

88121 (*)

13.10.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby textilnej priadze a nití

88121 (*)

13.2

Tkané textílie

 

13.20

Tkané textílie

 

13.20.1

Tkaniny (okrem zvláštnych tkanín) z prírodných vláken iných ako bavlna

 

13.20.11

Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

26510

13.20.12

Tkaniny z mykanej alebo česanej vlny, alebo jemných chlpov zvierat, alebo hrubých chlpov zvierat, alebo z konského vlásia

26520

26530

26540

26550

13.20.13

Ľanové tkaniny

26560

13.20.14

Tkaniny z juty a ostatných textilných lykových vláken (okrem ľanu, pravých konopí a ramie)

26570

13.20.19

Tkaniny z ostatných rastlinných textilných vláken; tkaniny z papierovej priadze

26590

13.20.2

Bavlnené tkaniny

 

13.20.20

Bavlnené tkaniny

26610

26620

26630

26690

13.20.3

Tkaniny (okrem špeciálnych tkanín) z chemického hodvábu a strižových vláken

 

13.20.31

Tkaniny z priadze syntetického hodvábu a priadze z umelého vlákna

26710

26720

26730

13.20.32

Tkaniny zo syntetických strižových vláken

26740

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.33

Tkaniny z umelých strižových vláken

26750

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.4

Vlasové tkaniny, slučkové uterákoviny (froté) a ostatné špeciálne tkaniny

 

13.20.41

Vlasové tkaniny a ženilkové tkaniny [iné ako slučkové uterákoviny (froté) a úzke tkaniny]

26810

26820

26830

13.20.42

Slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny (iné ako úzke tkaniny) z bavlny

26840

13.20.43

Ostatné slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny (iné ako úzke tkaniny)

26850

13.20.44

Perlinkové tkaniny (iné ako úzke tkaniny)

26860

13.20.45

Všívané textílie, iné ako koberce

26880

13.20.46

Tkaniny (vrátane úzkych tkanín) zo sklenených vláken

26890

13.20.5

Tkaná umelá kožušina

 

13.20.50

Tkaná umelá kožušina

28330

13.20.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby textilných tkanín

 

13.20.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby textilných tkanín

88121 (*)

13.3

Konečná úprava textílií

 

13.30

Konečná úprava textílií

 

13.30.1

Konečná úprava textílií

 

13.30.11

Bielenie a farbenie textilných vláken a priadzí

88122 (*)

13.30.12

Bielenie vláken a textilných výrobkov (vrátane odevov)

88122 (*)

13.30.13

Farbenie vláken a textilných výrobkov (vrátane odevov)

88122 (*)

13.30.14

Potlač vláken a textilných výrobkov (vrátane odevov)

88122 (*)

13.30.19

Ostatná konečná úprava textilu a textilných výrobkov (vrátane odevov)

88122 (*)

13.9

Ostatné textílie

 

13.91

Pletené a háčkované textílie

 

13.91.1

Pletené alebo háčkované textílie

 

13.91.11

Vlasové textílie, slučkové textílie, pletené alebo háčkované

28110

13.91.19

Ostatné pletené alebo háčkované textílie vrátane napodobenín kožušín zhotovených pletením

28190

28330

13.91.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby pletených alebo háčkovaných textílií

 

13.91.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby pletených alebo háčkovaných textílií

88121 (*)

13.92

Hotové textilné výrobky okrem odevov

 

13.92.1

Hotové textilné výrobky pre domácnosť

 

13.92.11

Prikrývky a cestovné koberčeky okrem elektricky vyhrievaných prikrývok

27110

13.92.12

Posteľná bielizeň

27120 (*)

13.92.13

Stolová bielizeň

27120 (*)

13.92.14

Toaletná a kuchynská bielizeň

27120 (*)

13.92.15

Záclony, závesy (vrátane drapérií), interiérové rolety; krátke záclonové alebo posteľové drapérie

27130

13.92.16

Bytové textílie i. n.; súpravy z tkanín a priadzí na výrobu koberčekov, tapisérií a podobných výrobkov

27140

13.92.2

Ostatné hotové textilné výrobky

 

13.92.21

Vrecia a vrecká na balenie tovaru

27150

13.92.22

Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty; lodné plachty na člny, na dosky na plachtenie na vode alebo na súši; stany a kempingový tovar (vrátane nafukovacích matracov)

27160

13.92.23

Padáky (vrátane riaditeľných padákov) a rotujúce padáky; ich časti a súčasti

27170

13.92.24

Prešívané prikrývky, periny, vankúše a podhlavníky, spacie vaky a podobné výrobky s pružinami, vypchávané alebo vnútri vyložené akýmkoľvek materiálom alebo z ľahčenej gumy, alebo z ľahčených plastov

27180

13.92.29

Ostatné celkom dohotovené textilné výrobky (vrátane handry na podlahu, utierok na riad, prachoviek a podobných čistiacich plachtičiek, záchranných viest a záchranných pásov)

27190

13.92.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby celkom dohotovených textilných výrobkov okrem odevov

 

13.92.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby hotových textilných výrobkov okrem odevov

88121 (*)

13.93

Koberce a rohože

 

13.93.1

Koberce a rohože

 

13.93.11

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, viazané

27210

13.93.12

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, tkané, avšak nevšívané ani nepovločkované

27220

13.93.13

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, všívané

27230

13.93.19

Ostatné koberce a textilné podlahové krytiny (vrátane kobercov a podlahových krytín z plsti)

27290

13.93.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby kobercov a koberčekov

 

13.93.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby kobercov a koberčekov

88121 (*)

13.94

Šnúry, povrazy, motúzy a sieťoviny

 

13.94.1

Šnúry, povrazy, motúzy a sieťoviny okrem odpadových vláken

 

13.94.11

Motúzy, šnúry, povrazy a laná z juty alebo ostatných textilných lykových vláken

27310

13.94.12

Viazané sieťoviny z motúzov, šnúr alebo povrazov, celkom dohotovené siete z textilných materiálov; výrobky z nití a pásikov i. n.

27320

13.94.2

Handry, odpady z motúzov, šnúr, povrazov a lán a opotrebované výrobky z textilných materiálov

 

13.94.20

Handry, odpady z motúzov, šnúr, povrazov a lán a opotrebované výrobky z textilných materiálov

39218

13.94.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby šnúr, povrazov, motúzov a sieťovín

 

13.94.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby šnúr, povrazov, motúzov a sieťovín

88121 (*)

13.95

Netkané textílie a výrobky z netkaných textílií okrem odevov

 

13.95.1

Netkané textílie a výrobky z netkaných textílií okrem odevov

 

13.95.10

Netkané textílie a výrobky z netkaných textílií okrem odevov

27922

13.95.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby netkaných textílií a výrobkov z netkaných textílií okrem odevov

 

13.95.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby netkaných textílií a výrobkov z netkaných textílií okrem odevov

88121 (*)

13.96

Ostatné technické a pracovné textílie

 

13.96.1

Metalizovaná priadza alebo metalizovaná opradená priadza; tkaniny z kovových nití a tkaniny z metalizovanej priadze; kaučukové a kordové nite pokryté textilom a textilné výrobky a tovar na technické účely

 

13.96.11

Metalizovaná priadza alebo metalizovaná opradená priadza

27993

13.96.12

Tkaniny z kovových nití a tkaniny z metalizovanej priadze i. n.

27994

13.96.13

Kaučukové a kordové nite pokryté textilom; textilné priadze a pásiky, impregnované alebo potiahnuté kaučukom alebo plastmi

27992

13.96.14

Textilné tkaniny, impregnované, vrstvené alebo potiahnuté, i. n.

27997

13.96.15

Pneumatikové kordové textílie z vysokopevných nití z nylonu alebo ostatných polyamidov, polyesterov alebo viskózového hodvábu

27996

13.96.16

Textilné výrobky a tovar na technické účely (vrátane knôtov, plynových pančušiek, textilné hadíc, hnacích alebo dopravníkových pásov, mlynárskeho plátna a filtračných plachtičiek)

27998

13.96.17

Úzke tkaniny; úzke tkaniny bez útku z nití, spojené spojivom (bolduky); lemovky a podobné výrobky

27911

13.96.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby technických a pracovných textílií

 

13.96.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby technických a pracovných textílií

88121 (*)

13.99

Ostatné textílie i. n.

 

13.99.1

Tyly, čipky a výšivky; opradená priadza a pásiky; ženilková priadza; slučková pletená priadza

 

13.99.11

Tyly a iné sieťové textílie okrem tkaných, pletené alebo háčkované textílie; čipka v metráži, v pásoch alebo v motívoch

27912

13.99.12

Výšivky v metráži, v pásoch alebo ako motívy

27913

13.99.13

Plsť vrstvená, potiahnutá alebo laminovaná

27921

13.99.14

Textilné vlákna v dĺžke ≤ 5 mm (vločka), textilný prach a nopky

27991 (*)

13.99.15

Opradená priadza a pásiky; ženilková priadza; slučková pletená priadza

27995

13.99.16

Prešívané textilné výrobky v metráži

27999

13.99.19

Ostatné textílie a textilné výrobky i. n.

38994 (*)

13.99.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných textílií, i. n.

 

13.99.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných textílií, i. n.

88121 (*)

14

Odevy

 

14.1

Odevy okrem kožušinových odevov

 

14.11

Odevy z kože

 

14.11.1

Odevy z kože alebo z kompozitnej kože

 

14.11.10

Odevy z kože alebo z kompozitnej kože

28241

14.11.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby odevov z kože

 

14.11.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby odevov z kože

88124 (*)

14.12

Pracovné odevy

 

14.12.1

Pánske pracovné odevy

 

14.12.11

Pánske pracovné komplety, saká a blejzre

28231 (*)

14.12.12

Pánske pracovné nohavice, nohavice s náprsníkom a trakmi, lýtkové a krátke nohavice

28231 (*)

14.12.2

Dámske pracovné odevy

 

14.12.21

Dámske pracovné komplety, blúzy a blejzre

28233 (*)

14.12.22

Dámske pracovné nohavice, náprsníkové nohavice s trakmi, lýtkové a krátke nohavice

28233 (*)

14.12.3

Ostatné pracovné odevy

 

14.12.30

Ostatné pracovné odevy

28236 (*)

14.12.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby pracovných odevov

 

14.12.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby pracovných odevov

88123 (*)

14.13

Ostatné vrchné ošatenie

 

14.13.1

Vrchné ošatenie, pletené alebo háčkované

 

14.13.11

Pánske alebo chlapčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, športové bundy, vetrovky a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

28221 (*)

14.13.12

Pánske alebo chlapčenské obleky, komplety, saká, blejzre, nohavice, náprsníkové nohavice s trakmi, lýtkové a krátke nohavice, pletené alebo háčkované

28221 (*)

14.13.13

Dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, športové bundy, vetrovky a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

28223 (*)

14.13.14

Dámske alebo dievčenské kostýmy, komplety, saká, blejzre, šaty, sukne, nohavicové sukne, nohavice, náprsníkové nohavice s trakmi, lýtkové a krátke nohavice, pletené alebo háčkované

28223 (*)

14.13.2

Ostatné vrchné ošatenie, pánske alebo chlapčenské

 

14.13.21

Pánske alebo chlapčenské zvrchníky, pršiplášte, plášte, peleríny, kabáty, športové bundy, vetrovky a podobné výrobky z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

28231 (*)

14.13.22

Pánske alebo chlapčenské obleky a komplety z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

28231 (*)

14.13.23

Pánske alebo chlapčenské saká a blejzre z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

28231 (*)

14.13.24

Pánske alebo chlapčenské nohavice, náprsníkové nohavice s trakmi, lýtkové a krátke nohavice z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

28231 (*)

14.13.3

Ostatné vrchné ošatenie, dámske a dievčenské

 

14.13.31

Dámske alebo dievčenské zvrchníky, plášte, peleríny, kabáty, športové bundy, vetrovky a podobné výrobky z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

28233 (*)

14.13.32

Dámske alebo dievčenské kostýmy a komplety z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

28233 (*)

14.13.33

Dámske alebo dievčenské saká a blejzre z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

28233 (*)

14.13.34

Dámske alebo dievčenské šaty, sukne a nohavicové sukne z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

28233 (*)

14.13.35

Dámske alebo dievčenské nohavice, náprsníkové nohavice s trakmi, lýtkové a krátke nohavice z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

28233 (*)

14.13.4

Obnosené odevy a ostatné opotrebované textilné výrobky

 

14.13.40

Obnosené odevy a ostatné opotrebované textilné výrobky

39217

14.13.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby vrchného ošatenia

 

14.13.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby vrchného ošatenia

88123 (*)

14.14

Spodná bielizeň

 

14.14.1

Spodná bielizeň, pletená a háčkovaná

 

14.14.11

Pánske alebo chlapčenské košele, pletené alebo háčkované

28222 (*)

14.14.12

Pánske alebo chlapčenské spodky, slipy, nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované:

28222 (*)

14.14.13

Dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky, pletené alebo háčkované

28224 (*)

14.14.14

Dámske alebo dievčenské tielka, spodničky, nohavičky krátke a dlhé, nočné košele, pyžamy, župany, negližé, kúpacie plášte a podobné výrobky, pletené alebo háčkované:

28224 (*)

14.14.2

Spodná bielizeň, nie pletená ani háčkovaná

 

14.14.21

Pánske alebo chlapčenské košele z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

28232 (*)

14.14.22

Pánske alebo chlapčenské spodné tielka a tričká, spodky, slipy, nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

28232 (*)

14.14.23

Dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

28234 (*)

14.14.24

Dámske alebo dievčenské spodné tielka a tričká, kombiné, spodničky, nohavičky, krátke a dlhé, nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

28234 (*)

14.14.25

Podprsenky, podväzkové pásy, korzety, plecnice, podväzky a podobné výrobky a ich časti, tiež pletené alebo háčkované

28237

14.14.3

Vrchné tričká (T-shirt), tielka a iné tričká, pletené alebo háčkované

 

14.14.30

Vrchné tričká (T-shirt), tielka a iné tričká, pletené alebo háčkované

28225

14.14.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spodnej bielizne

 

14.14.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spodnej bielizne

88123 (*)

14.19

Ostatné odevy a odevné doplnky

 

14.19.1

Dojčenské odevy, tepláky a iné odevy, odevné doplnky a ich časti, pletené alebo háčkované

 

14.19.11

Dojčenské odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované

28227

14.19.12

Tepláky, lyžiarske odevy, plavky a ostatné odevy, pletené alebo háčkované

28228

14.19.13

Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstov, pletené alebo háčkované

28229 (*)

14.19.19

Ostatné konfekčné odevné doplnky a časti odevov alebo odevných doplnkov, pletené alebo háčkované

28229 (*)

14.19.2

Dojčenské odevy, ostatné odevy a ostatné odevné doplnky z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

 

14.19.21

Dojčenské odevy a odevné doplnky z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

28235

14.19.22

Tepláky, lyžiarske odevy a plavky; ostatné odevy z textilných tkanín, nie pletené ani háčkované

28236 (*)

14.19.23

Vreckovky, plédy, šatky, závoje, viazanky, kravaty, rukavice a ostatné konfekčné odevné doplnky; časti odevov alebo odevných doplnkov, nie pletené ani háčkované, i. n.

28238

14.19.3

Odevné doplnky z prírodnej usne; odevy zhotovené z plsti alebo netkaných textílií; odevy zhotovené z vrstvených textilných tkanín

 

14.19.31

Odevné doplnky z prírodnej usne alebo kompozitnej usne okrem športových rukavíc

28242

14.19.32

Odevy zhotovené z plsti alebo netkaných textílií, textilných tkanín impregnovaných alebo vrstvených

28250

14.19.4

Klobúky a pokrývky hlavy

 

14.19.41

Klobúkové šišiaky alebo formy z plsti; šišiakové ploché kotúče (plateaux) a tzv. manchons (valcovitého tvaru) z plsti; klobúkové šišiaky alebo formy, splietané alebo zhotovené spojením pásov z akýchkoľvek materiálov

28261

14.19.42

Klobúky a ostatné pokrývky hlavy z plsti, splietané alebo zhotovené spojením pásov z akýchkoľvek materiálov, alebo pletené, alebo háčkované, alebo celkom dohotovené z čipiek, plsti alebo z inej textilnej metráže v kuse; sieťky na vlasy

28262

14.19.43

Ostatné pokrývky hlavy okrem pokrývok hlavy z kaučuku alebo plastov, ochranné pokrývky hlavy a pokrývky hlavy z azbestu; pásky na vnútorné vybavenie, podšívky, povlaky, klobúkové podložky, klobúkové kostry, štítky (tienidlá) a podbradné remienky na pokrývky hlavy

28269

14.19.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných odevov a odevných doplnkov

 

14.19.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných odevov a odevných doplnkov

88123 (*)

14.2

Výrobky z kožušín

 

14.20

Výrobky z kožušín

 

14.20.1

Odevy, odevné doplnky a iné výrobky z kožušín okrem pokrývok hlavy

 

14.20.10

Odevy, odevné doplnky a iné výrobky z kožušín okrem pokrývok hlavy

28320

14.20.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby kožušín

 

14.20.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby kožušín

88123 (*)

14.3

Pletené a háčkované odevy

 

14.31

Pletené a háčkované pančuchové výrobky

 

14.31.1

Pančuchové nohavice, pančuchy, podkolienky, ponožky a iné pančuchové výrobky, pletené alebo háčkované

 

14.31.10

Pančuchové nohavice, pančuchy, podkolienky, ponožky a iné pančuchové výrobky, pletené alebo háčkované

28210

14.31.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby pletených a háčkovaných pančuchových výrobkov

 

14.31.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby pletených a háčkovaných pančuchových výrobkov

88123 (*)

14.39

Ostatné pletené a háčkované odevy

 

14.39.1

Pulóvre, svetre a vesty (tiež zapínacie) a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

 

14.39.10

Pulóvre, svetre a vesty (tiež zapínacie) a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

28226

14.39.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných pletených a háčkovaných odevov

 

14.39.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných pletených a háčkovaných odevov

88123 (*)

15

Usne a výrobky z usní

 

15.1

Vyčinené a upravené usne; kufre, kabelky, sedlárske a remenárske výrobky; upravené a farbené kožušiny

 

15.11

Vyčinené a upravené usne; upravené a farbené kožušiny

 

15.11.1

Upravené a farbené prírodné kožušiny

 

15.11.10

Upravené a farbené prírodné kožušiny

28310

15.11.2

Semišové usne; lakové alebo lakové laminované usne; metalizované usne

 

15.11.21

Semišové usne

29110 (*)

15.11.22

Lakové alebo lakové laminované usne; metalizované usne

29110 (*)

15.11.3

Usne z hovädzích alebo koňovitých zvierat, odchlpené

 

15.11.31

Usne z hovädzích zvierat, odchlpené, celé

29120 (*)

15.11.32

Usne z hovädzích zvierat, odchlpené, nie celé

29120 (*)

15.11.33

Usne z koňovitých zvierat, odchlpené

29120 (*)

15.11.4

Ovčie, kozie alebo bravčové usne, odchlpené

 

15.11.41

Ovčie a jahňacie usne, odchlpené

29130 (*)

15.11.42

Kozie a kozľacie usne, odchlpené

29130 (*)

15.11.43

Bravčové usne

29130 (*)

15.11.5

Usne z ostatných zvierat; kompozitné usne na báze usní

 

15.11.51

Usne z ostatných zvierat, odchlpené

29130 (*)

15.11.52

Kompozitné usne na báze usňových vláken

29130 (*)

15.11.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby vyčinených a upravených usní; upravené a farbené kožušiny

 

15.11.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby vyčinených a upravených usní; upravené a farbené kožušiny

88124 (*)

15.12

Kufre, kabelky, sedlárske a remenárske výrobky

 

15.12.1

Sedlárske a remenárske výrobky; kufre, kabelky a podobné výrobky; ostatné výrobky z usne

 

15.12.11

Sedlárske a remenárske výrobky pre všetky zvieratá z rôzneho materiálu

29210

15.12.12

Kufre, kabelky a podobné výrobky z usne, z kompozitnej usne, plastových fólií, z textilných materiálov, vulkánfíbra alebo lepenky; cestovné súpravy na osobnú toaletu, šitie alebo čistenie obuvi alebo odevov

29220

15.12.13

Hodinkové remienky (okrem kovových), pásky a náramky a ich časti

29230

15.12.19

Ostatné výrobky z prírodnej usne alebo kompozitnej usne (vrátane výrobkov používaných v strojárstve alebo v mechanických zariadeniach, alebo na ostatné technické účely), i. n.

29290

15.12.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby sedlárskych a remenárskych výrobkov, kufrov, kabeliek a podobných výrobkov

 

15.12.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby sedlárskych a remenárskych výrobkov, kufrov, kabeliek a podobných výrobkov

88124 (*)

15.2

Obuv

 

15.20

Obuv

 

15.20.1

Obuv okrem športovej a ochrannej obuvi a ortopedické topánky

 

15.20.11

Nepremokavá obuv s podrážkou a zvrškom z gumy alebo plastov, iná ako obuv so zabudovanou ochrannou kovovou špičkou

29310

15.20.12

Obuv s podrážkou a zvrškom z gumy alebo plastov, iná ako nepremokavá alebo športová obuv

29320

15.20.13

Obuv so zvrškom z usne, iná ako športová obuv, obuv so zabudovanou ochrannou kovovou špičkou a rôzna špeciálna obuv

29330

15.20.14

Obuv so zvrškom z textilného materiálu okrem športovej obuvi

29340

15.20.2

Športová obuv

 

15.20.21

Obuv na tenis, basketbal, gymnastiku, cvičenie a podobne

29420

15.20.29

Ostatná športová obuv okrem lyžiarskej obuvi a korčuliarskych topánok

29490

15.20.3

Ochranná a ostatná obuv i. n.

 

15.20.31

Obuv so zabudovanou ochrannou kovovou špičkou

29510

15.20.32

Drevená obuv, rôzna špeciálna obuv a ostatná obuv i. n.

29520

15.20.4

Časti obuvi z usne; vymeniteľné vložky do topánok, pružné podpätníky a podobné výrobky; gamaše, ochranné návleky na nohy a podobné výrobky a ich časti

 

15.20.40

Časti obuvi z usne; vymeniteľné vložky do topánok, pružné podpätníky a podobné výrobky; gamaše, ochranné návleky na nohy a podobné výrobky a ich časti

29600 (*)

15.20.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby obuvi

 

15.20.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby obuvi

88124 (*)

16

Drevo a výrobky z dreva a korku okrem nábytku; výrobky zo slamy a prúteného materiálu

 

16.1

Drevo, rezané a hobľované

 

16.10

Drevo, rezané a hobľované

 

16.10.1

Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva neimpregnované

 

16.10.10

Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou > 6 mm; železničné alebo električkové podvaly z dreva, neimpregnované

31100

16.10.2

Drevo súvisle profilované pozdĺž jednej alebo niekoľkých hrán alebo plôch; drevitá vlna; drevitá múčka; drevené štiepky alebo triesky

 

16.10.21

Drevo súvisle profilované pozdĺž jednej alebo niekoľkých hrán alebo plôch (vrátane nezostavených doštičiek a vlysov na parketové podlahy a obrúb a líšt)

31210

16.10.22

Drevitá vlna; drevitá múčka

31220

16.10.23

Drevené štiepky alebo triesky

31230

16.10.3

Surové drevo; železničné alebo električkové podvaly (priečne podvaly) z dreva, impregnované alebo inak upravené

 

16.10.31

Surové drevo, natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatnými ochrannými prostriedkami

31310

31330 (*)

16.10.32

Železničné alebo električkové podvaly (priečne podvaly) z dreva, impregnované

31320

16.10.39

Ostatné surové drevo vrátane štiepaných tyčí, kolov a kolíkov

31330 (*)

16.10.9

Sušenie, impregnovanie a chemické ošetrenie dreva; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby dreva rezaného a hobľovaného

 

16.10.91

Sušenie, impregnovanie a chemické ošetrenie dreva

88130 (*)

16.10.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby dreva rezaného a hobľovaného

88130 (*)

16.2

Výrobky z dreva, korku, slamy a prúteného materiálu

 

16.21

Dyhy a drevené panely

 

16.21.1

Preglejky, dyhované panely a podobné laminované dosky; drevotrieskové dosky a podobné dosky z dreva alebo z iných drevitých materiálov

 

16.21.11

Preglejky, dyhované panely a podobné laminované dosky z bambusu

31410

31450

16.21.12

Ostatné preglejky, dyhované panely a podobné laminované dosky

31420

16.21.13

Drevotrieskové dosky a podobné dosky z dreva alebo z iných drevitých materiálov

31430

16.21.14

Drevovláknité dosky alebo podobné dosky iných drevitých materiálov

31440

16.21.2

Dyhy; listy na preglejky; zhutnené drevo

 

16.21.21

Dyhy a listy na preglejky a iné drevo rezané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, s hrúbkou ≤ 6 mm

31510

16.21.22

Zhutnené drevo v tvare klátov, dosiek, doštičiek alebo profilov

31520

16.21.9

Konečná úprava dosiek a panelov; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby dýh a drevených panelov

 

16.21.91

Konečná úprava dosiek a panelov

88130 (*)

16.21.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby dýh a drevených panelov

88130 (*)

16.22

Zostavené parketové podlahy

 

16.22.1

Zostavené parketové dosky

 

16.22.10

Zostavené parketové dosky

31600 (*)

16.22.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby zostavených parketových podláh

 

16.22.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby zostavených parketových podláh

88130 (*)

16.23

Ostatné výrobky stavebného stolárstva a tesárstva

 

16.23.1

Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva (okrem montovaných budov) z dreva

 

16.23.11

Okná, francúzske okná a ich rámy a zárubne, dvere, ich rámy, zárubne a prahy z dreva

31600 (*)

16.23.12

Debnenie na betónovanie, šindle z dreva

31600 (*)

16.23.19

Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva z dreva, i. n.

31600 (*)

16.23.2

Montované stavby z dreva

 

16.23.20

Montované stavby z dreva

38701

16.23.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných výrobkov stavebného stolárstva a tesárstva

 

16.23.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných výrobkov stavebného stolárstva a tesárstva

88130 (*)

16.24

Drevené kontajnery

 

16.24.1

Drevené kontajnery

 

16.24.11

Jednoduché palety, skriňové palety a iné nakladacie plošiny z dreva

31700 (*)

16.24.12

Sudy a debnárske výrobky z dreva

31700 (*)

16.24.13

Ostatné drevené kontajnery a ich časti

31700 (*)

16.24.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby drevených kontajnerov

 

16.24.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby drevených kontajnerov

88130 (*)

16.29

Ostatné výrobky z dreva; výrobky z korku, slamy, prútia a z prútených materiálov

 

16.29.1

Ostatné výrobky z dreva

 

16.29.11

Drevené nástroje, násady a rukoväte k nástrojom, násady na zmetáky, kefy a štetce, bloky na výrobu fajok, formy, kopytá a napínače obuvi

31911

16.29.12

Stolový a kuchynský riad z dreva

31912

16.29.13

Intarzované a inkrustované drevo, puzdrá a kazety na šperky alebo príbory a podobné výrobky z dreva, sošky a iné ozdobné predmety z dreva

31913

16.29.14

Drevené rámy na obrazy, fotografie, zrkadlá a podobné predmety a ostatné výrobky z dreva

29600 (*)

31914

38922 (*)

16.29.2

Výrobky z korku, slamy, prútia a ostatných pletacích materiálov; košikársky tovar a výrobky z prútia

 

16.29.21

Prírodný korok, odkôrnený alebo jednoducho nahrubo otesaný, alebo v kockách, doskách, listoch alebo pásoch; rozdrvený, granulovaný alebo zomletý korok; korkový odpad

31921

16.29.22

Výrobky z prírodného korku

31922 (*)

16.29.23

Kocky, tehly, dosky, listy a pásy, dlaždice všetkých tvarov, plné valce z aglomerovaného korku

31922 (*)

16.29.24

Aglomerovaný korok; výrobky z aglomerovaného korku i. n.

31922 (*)

16.29.25

Výrobky zo slamy, esparta alebo ostatných pletacích materiálov; košikársky tovar a výrobky z prútia

31923

16.29.9

Práce pri výrobe výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, zo slamy, z prútia a z ostatných pletacích materiálov; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných výrobkov z dreva, výrobky z korku, slamy, prútia a z ostatných pletacích materiálov

 

16.29.91

Práce pri výrobe výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, zo slamy a z pletacích materiálov

88130 (*)

16.29.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných výrobkov z dreva, výrobky z korku, slamy, z prútia a pletacích materiálov

88130 (*)

17

Papier a výrobky z papiera

 

17.1

Buničina, papier a lepenka

 

17.11

Buničina

 

17.11.1

Buničina z dreva alebo iných celulózových vláknin

 

17.11.11

Chemická drevná buničina na chemické spracovanie

32111

17.11.12

Chemická drevná buničina, nátronová alebo sulfátová, iná ako na chemické spracovanie

32112 (*)

17.11.13

Chemická drevná buničina, sulfitová, iná ako na chemické spracovanie

32112 (*)

17.11.14

Mechanická buničina; polochemická drevná buničina; buničina z celulózového vláknitého materiálu, iná ako drevo

32113

17.11.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby buničiny

 

17.11.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby buničiny

88140 (*)

17.12

Papier a lepenka

 

17.12.1

Novinový papier, ručný papier a ostatný nenatieraný papier alebo lepenka na grafické účely

 

17.12.11

Novinový papier v kotúčoch alebo listoch

32121

17.12.12

Ručný papier a lepenka

32122

17.12.13

Papier a lepenka používané ako základ svetlocitlivého, teplocitlivého alebo elektrocitlivého papiera; základný karbónový papier; základný tapetový papier

32129 (*)

17.12.14

Ostatný papier a lepenka na grafické účely

32129 (*)

17.12.2

Toaletný, odličovací, uterákový, servítkový papier, buničitá vata a pásy z plstených buničinových vláken

 

17.12.20

Toaletný, odličovací, uterákový, servítkový papier, buničitá vata a pásy z plstených buničinových vláken

32131

17.12.3

Lepenka na kontajnery

 

17.12.31

Sulfátová krycia lepenka (kraftliner), nebielená, nenatieraná

32132 (*)

17.12.32

Biely kraftliner (sulfátová krycia lepenka); natieraný kraftliner

32132 (*)

17.12.33

Polochemický papier na zvlnenú vrstvu (fluting)

32134 (*)

17.12.34

Recyklovaný papier na zvlnenú vrstvu (fluting) a ostatný papier na zvlnenú vrstvu

32134 (*)

17.12.35

Testliner (krycia vrstva vlnitej lepenky z recyklovaných vláken)

32135

17.12.4

Nenatieraný papier

 

17.12.41

Nenatieraný kraft papier; vrecový kraft papier, krepovaný alebo vlnitý

32133 (*)

17.12.42

Sulfitový baliaci papier a ostatný nenatieraný papier (iný ako na písanie, tlač alebo iné grafické účely)

32136 (*)

17.12.43

Filtračný papier a lepenka; plstený papier

32136 (*)

17.12.44

Cigaretový papier nerezaný na určitý rozmer alebo v tvare zložiek alebo dutiniek

32136 (*)

17.12.5

Nenatieraná lepenka (iná ako na písanie, tlač a iné grafické účely)

 

17.12.51

Nenatieraná, vnútri šedá lepenka

32133 (*)

17.12.59

Ostatná nenatieraná lepenka

32133 (*)

17.12.6

Pergamenový papier, nepremastiteľný papier, pauzovací papier a pergamín a ostatné hladené priehľadné alebo priesvitné papiere

 

17.12.60

Pergamenový papier, nepremastiteľný papier, pauzovací papier a pergamín a ostatné hladené priehľadné alebo priesvitné papiere

32137

17.12.7

Spracovaný papier a lepenka

 

17.12.71

Vrstvené papiere a lepenka, na povrchu nenatierané alebo neimpregnované

32141

17.12.72

Papier a lepenka, krepované, plisované, razené alebo perforované

32142

17.12.73

Papier a lepenka používané na písanie, tlač alebo na iné grafické účely, natierané kaolínom alebo inými anorganickými látkami

32143 (*)

17.12.74

Papier kraft (iný ako na písanie, tlač alebo na iné grafické účely), natieraný kaolínom alebo inými anorganickými látkami

32143 (*)

17.12.75

Lepenka kraft (iná ako na písanie, tlač alebo na iné grafické účely), natieraná kaolínom alebo inými anorganickými látkami

32143 (*)

17.12.76

Karbónový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere v kotúčoch alebo listoch

32149 (*)

17.12.77

Papier, lepenka, buničitá vata a pásy z plstených buničinových vláken, potiahnuté, impregnované, pokryté, na povrchu farbené alebo potlačené, v kotúčoch alebo listoch

32149 (*)

17.12.78

Vnútri šedá lepenka (iná ako na písanie, tlač alebo na iné grafické účely), natieraná kaolínom alebo inými anorganickými látkami

32143 (*)

17.12.79

Ostatná lepenka (iná ako na písanie, tlač alebo na iné grafické účely), natieraná kaolínom alebo inými anorganickými látkami

32143 (*)

17.12.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby papiera a lepenky

 

17.12.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby papiera a lepenky

88140 (*)

17.2

Výrobky z papiera a lepenky

 

17.21

Vlnitý papier a lepenka, papierové a lepenkové obaly

 

17.21.1

Vlnitý papier a lepenka, papierové a lepenkové obaly

 

17.21.11

Vlnitá lepenka v kotúčoch alebo listoch

32151

17.21.12

Papierové vrecia a vrecká

32152

17.21.13

Kartóny, škatule a debny z vlnitého papiera alebo vlnitej lepenky

32153 (*)

17.21.14

Skladacie kartóny, škatule a debny z nevlnitého papiera alebo lepenky

32153 (*)

17.21.15

Papierové škatuľové zaraďovače, listové priehradky, skladovacie škatule a podobné výrobky používané v kanceláriách, obchodoch a podobne

32153 (*)

17.21.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby vlnitého papiera a lepenky a papierových a lepenkových obalov

 

17.21.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby vlnitého papiera a lepenky a papierových a lepenkových obalov

88140 (*)

17.22

Papier na použitie v domácnosti, hygienické a toaletné potreby

 

17.22.1

Papier na použitie v domácnosti, toaletný papier a výrobky z papiera

 

17.22.11

Toaletný papier, vreckovky, odličovacie servítky a uteráky, obrusy a servítky z papieroviny, papiera, buničitej vaty alebo celulózových vláken

32193 (*)

17.22.12

Hygienické vložky, tampóny, detské plienky, prebaly a podobné hygienické výrobky a odevy a odevné doplnky z papieroviny, papiera, buničitej vaty alebo celulózových vláken

27991 (*)

32193 (*)

17.22.13

Podnosy, tácky, taniere, misky, šálky, tégliky a podobné výrobky z papiera alebo lepenky

32199 (*)

17.22.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby papiera na použitie v domácnosti, hygienických a toaletných potrieb

 

17.22.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby papiera na použitie v domácnosti, hygienických a toaletných potrieb

88140 (*)

17.23

Kancelárske potreby z papiera

 

17.23.1

Kancelárske potreby z papiera

 

17.23.11

Karbónový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere; rozmnožovacie blany a ofsetové matrice z papiera; pogumovaný alebo priľnavý papier

32191

17.23.12

Obálky, zálepky, neilustrované poštové karty a korešpondenčné lístky z papiera alebo lepenky; škatule, tašky, náprsné tašky a písacie súpravy obsahujúce kancelárske potreby z papiera alebo lepenky

32192

17.23.13

Registre, účtovné knihy, rýchloviazače, formuláre a ostatné kancelárske potreby z papiera alebo lepenky

32700

17.23.14

Ostatné papiere a lepenky používané na písanie, tlač alebo na iné grafické účely, tlačené, razené alebo perforované

32199 (*)

17.23.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby kancelárskych potrieb

 

17.23.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby kancelárskych potrieb

88140 (*)

17.24

Tapety

 

17.24.1

Tapety

 

17.24.11

Tapetový papier a podobné krycie materiály na stenu; okenný transparentný papier

32194

17.24.12

Textilné tapety

32195

17.24.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby tapiet

 

17.24.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby tapiet

88140 (*)

17.29

Ostatné výrobky z papiera a lepenky

 

17.29.1

Ostatné výrobky z papiera a lepenky

 

17.29.11

Štítky z papiera alebo lepenky

32197

17.29.12

Filtračné bloky a dosky z papierenskej buničiny

32198

17.29.19

Cigaretový papier; dutinky, cievky, potáče a podobné výstuže a podložky; filtračný papier a lepenka; ostatné výrobky z papiera a lepenky i. n.

32199 (*)

17.29.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných výrobkov z papiera a lepenky

 

17.29.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných výrobkov z papiera a lepenky

88140 (*)

18

Tlač a reprodukcia záznamových médií

 

18.1

Tlač a služby súvisiace s tlačou

 

18.11

Tlač novín

 

18.11.1

Tlač novín

 

18.11.10

Tlač novín

89121 (*)

18.12

Ostatná tlač

 

18.12.1

Ostatná tlač

 

18.12.11

Tlač poštových známok, kolkov, vlastníckych listín, čipových kariet, šekov a ostatných cenných papierov a podobne

89121 (*)

18.12.12

Tlač reklamných a propagačných katalógov, prospektov, plagátov a ostatného tlačeného reklamného materiálu

89121 (*)

18.12.13

Tlač časopisov a periodík vychádzajúcich menej než štyrikrát týždenne

89121 (*)

18.12.14

Tlač kníh, máp, hydrografických alebo podobných máp všetkých druhov, obrazov, ilustrácií a fotografií, pohľadníc

89121 (*)

18.12.15

Tlačiarenské práce pri výrobe nálepiek a štítkov

89121 (*)

18.12.16

Tlač priamo na plasty, sklo, kov, drevo a keramiku

89121 (*)

18.12.19

Ostatná tlač i. n.

89121 (*)

18.13

Služby pre tlač a médiá

 

18.13.1

Zhotovovanie tlačiarenských predlôh

 

18.13.10

Zhotovovanie tlačiarenských predlôh

89121 (*)

18.13.2

Tlačiarenské dosky alebo valce a ostatné pomôcky na tlačiarenské účely

 

18.13.20

Tlačiarenské dosky alebo valce a ostatné pomôcky na tlačiarenské účely

32800

18.13.3

Ostatné služby súvisiace s tlačou

 

18.13.30

Ostatné služby súvisiace s tlačou

89121 (*)

18.14

Služby spojené s väzbou kníh

 

18.14.1

Služby spojené s väzbou kníh

 

18.14.10

Služby spojené s väzbou kníh

89121 (*)

18.2

Reprodukcia záznamových médií

 

18.20

Reprodukcia záznamových médií

 

18.20.1

Reprodukcia nahraných nosičov záznamu zvuku

 

18.20.10

Reprodukcia nahraných nosičov záznamu zvuku

89122 (*)

18.20.2

Reprodukcia nahraných nosičov záznamu obrazu

 

18.20.20

Reprodukcia nahraných nosičov záznamu obrazu

89122 (*)

18.20.3

Reprodukcia počítačových nosičov informácií

 

18.20.30

Reprodukcia počítačových nosičov informácií

89122 (*)

19

Koks a rafinérske ropné produkty

 

19.1

Produkty koksárenských pecí

 

19.10

Produkty koksárenských pecí

 

19.10.1

Koks a polokoks z čierneho uhlia, hnedého uhlia alebo rašeliny; retortové uhlie

 

19.10.10

Koks a polokoks z čierneho uhlia, hnedého uhlia alebo rašeliny; retortové uhlie

33100

19.10.2

Decht destilovaný z čierneho uhlia, z hnedého uhlia alebo z rašeliny; ostatné minerálne dechty

 

19.10.20

Decht destilovaný z čierneho uhlia, z hnedého uhlia alebo z rašeliny; ostatné minerálne dechty

33200

19.10.3

Smola a smolný koks

 

19.10.30

Smola a smolný koks

34540 (*)

19.10.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby produktov koksárenských pecí

 

19.10.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby produktov koksárenských pecí

88151 (*)

19.2

Rafinérske ropné produkty

 

19.20

Rafinérske ropné produkty

 

19.20.1

Brikety, bulety a podobné tuhé palivá

 

19.20.11

Brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z uhlia

11020

19.20.12

Brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z hnedého uhlia

11030 (*)

19.20.13

Brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z rašeliny

11040 (*)

19.20.2

Vykurovacie oleje a plyny; mazacie oleje

 

19.20.21

Motorový benzín (gazolín) vrátane leteckého benzínu

33310

19.20.22

Palivo pre tryskové motory benzínového typu

33320

19.20.23

Ľahké minerálne oleje, ľahké prípravky i. n.

33330

19.20.24

Kerozín

33341

19.20.25

Kerozín – palivo pre tryskové motory

33342

19.20.26

Plynové oleje

33360

19.20.27

Stredne ťažké minerálne oleje; stredne ťažké prípravky i. n.

33350

19.20.28

Vykurovacie oleje i. n.

33370

19.20.29

Mazacie minerálne oleje; ťažké prípravky i. n.

33380

19.20.3

Ropné plyny a ostatné plynné uhľovodíky okrem zemného plynu

 

19.20.31

Propán a bután skvapalnený

33410

19.20.32

Etylén, propylén, butylén, butadién a ostatné ropné plyny alebo plynné uhľovodíky okrem zemného plynu

33420

19.20.4

Ostatné ropné produkty

 

19.20.41

Vazelína; parafín; ropný vosk a ostatné vosky

33500 (*)

19.20.42

Petrolejový koks; petrolejový bitúmen a ostatné zvyšky minerálnych olejov

33500 (*)

19.20.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby rafinérskych ropných produktov

 

19.20.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby rafinérskych ropných produktov

88151 (*)

20

Chemikálie a chemické výrobky

 

20.1

Základné chemikálie, priemyselné hnojivá a dusíkaté zlúčeniny, plasty a syntetický kaučuk v základnej forme

 

20.11

Technické plyny

 

20.11.1

Technické plyny

 

20.11.11

Vodík, argón, vzácne plyny, dusík a kyslík

34210 (*)

20.11.12

Oxid uhličitý a iné anorganické kyslíkaté zlúčeniny nekovov

34210 (*)

20.11.13

Kvapalný vzduch a stlačený vzduch

34250 (*)

20.11.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby technických plynov

 

20.11.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby technických plynov

88160 (*)

20.12

Farbivá a pigmenty

 

20.12.1

Oxidy, peroxidy a hydroxidy

 

20.12.11

Oxid zinočnatý a peroxid zinku; oxidy titánu

34220 (*)

20.12.12

Oxidy a hydroxidy chrómu, mangánu, olova a medi

34220 (*)

20.12.19

Oxidy, hydroxidy a peroxidy ostatných kovov

34220 (*)

20.12.2

Trieslové alebo farbiace extrakty; taníny a ich deriváty; farbiace materiály i. n.

 

20.12.21

Syntetické organické farbivá a prípravky na ich báze; syntetické organické výrobky druhov používaných ako fluorescenčné zjasňovacie prostriedky alebo ako luminofóry; farebné laky a prípravky na ich báze

34310

20.12.22

Trieslové extrakty rastlinného pôvodu; taníny a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty; farbivá rastlinného alebo živočíšneho pôvodu

34320

20.12.23

Syntetické organické triesloviny; anorganické triesloviny; trieslové prípravky; enzymatické prípravky na predčinenie

34330

20.12.24

Farbivá i. n.; anorganické výrobky druhov používaných ako luminofóry

34340

20.12.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby farbív a pigmentov

 

20.12.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby farbív a pigmentov

88160 (*)

20.13

Ostatné základné anorganické chemikálie

 

20.13.1

Obohatený urán a plutónium; ochudobnený urán a tórium; ostatné rádioaktívne prvky

 

20.13.11

Obohatený urán a plutónium a ich zlúčeniny

33620

88152 (*)

20.13.12

Ochudobnený urán a tórium a ich zlúčeniny

33630

88152 (*)

20.13.13

Ostatné rádioaktívne chemické prvky a izotopy a zlúčeniny; zliatiny, disperzie, keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny

33690

20.13.14

Palivové články (kazety), nevyhorené, pre jadrové reaktory

33710

20.13.2

Chemické prvky i. n.; anorganické kyseliny a ich zlúčeniny

 

20.13.21

Polokovy

34231 (*)

20.13.22

Halogénové a sírne zlúčeniny nekovov

34231 (*)

20.13.23

Alkalické kovy alebo kovy alkalických zemín; vzácne kovy, skandium a ytrium; ortuť

34231 (*)

20.13.24

Chlorovodík; oleum; oxid fosforečný; ostatné anorganické kyseliny; oxid kremičitý a oxid siričitý

34231 (*)

34232

20.13.25

Oxidy, hydroxidy a peroxidy; hydrazín a hydroxylamín a ich anorganické soli

34231 (*)

20.13.3

Kovové halogenáty; chlórnany, chlorečnany a chloristany

 

20.13.31

Kovové halogenáty

34240 (*)

20.13.32

Chlórnany, chlorečnany a chloristany

34240 (*)

20.13.4

Sírniky, sírany; dusičnany, fosforečnany a uhličitany

 

20.13.41

Sírniky, siričitany a sírany

34240 (*)

20.13.42

Fosfornany, fosforitany, fosforečnany, polyfosforečnany a dusičnany (okrem draselných)

34240 (*)

20.13.43

Uhličitany

34240 (*)

20.13.5

Soli ostatných kovov

 

20.13.51

Soli oxokovových alebo peroxokovových kyselín; drahé kovy v koloidnom stave

34250 (*)

20.13.52

Anorganické zlúčeniny i. n. vrátane destilovanej vody; amalgámy iné ako amalgámy drahých kovov

34250 (*)

20.13.6

Ostatné základné anorganické chemikálie

 

20.13.61

Izotopy i. n. a ich zlúčeniny (vrátane ťažkej vody)

34260

20.13.62

Kyanidy, kyanid oxidy a komplexné kyanidy; fulmináty, kyanatany a tiokyanatany; kremičitany; boritany; perboritany; ostatné soli anorganických kyselín alebo peroxykyselín

34270

20.13.63

Peroxid vodíka

34280 (*)

20.13.64

Fosfidy, karbidy, hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy

34280 (*)

20.13.65

Zlúčeniny kovov vzácnych zemín, ytria alebo skandia

34290

20.13.66

Síra okrem sublimovanej, zrážanej a koloidnej síry

34520

20.13.67

Pražené železné pyrity

34530

20.13.68

Piezoelektrický kryštál kremeňa; ostatné syntetické alebo rekonštituované drahokamy alebo polodrahokamy, neopracované

34560

20.13.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných základných anorganických chemikálií

 

20.13.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných základných anorganických chemikálií

88160 (*)

20.14

Ostatné základné organické chemikálie

 

20.14.1

Uhľovodíky a ich deriváty

 

20.14.11

Acyklické uhľovodíky

34110 (*)

20.14.12

Cyklické uhľovodíky

34110 (*)

20.14.13

Chlórované deriváty acyklických uhľovodíkov

34110 (*)

20.14.14

Sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty uhľovodíkov, tiež halogénované

34110 (*)

20.14.19

Ostatné deriváty uhľovodíkov

34110 (*)

20.14.2

Alkoholy, fenoly, fenolalkoholy a ich halogénované, sulfónované, nitrované alebo nitrosované deriváty; technické mastné alkoholy

 

20.14.21

Technické mastné alkoholy

34139 (*)

20.14.22

Jednosýtne alkoholy

34139 (*)

20.14.23

Dioly, polyalkoholy, cyklické alkoholy a ich deriváty

34139 (*)

34570 (*)

20.14.24

Fenoly; fenolalkoholy a deriváty fenolov

34139 (*)

20.14.3

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; karboxylové kyseliny a ich deriváty

 

20.14.31

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín

34120

20.14.32

Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich deriváty

34140 (*)

20.14.33

Nenasýtené monokarboxylové, cykloalkánové, cykloalkénové alebo cykloterpénové acyklické polykarboxylové kyseliny a ich deriváty

34140 (*)

20.14.34

Aromatické polykarboxylové a karboxylové kyseliny s pridanými kyslíkatými funkčnými skupinami a ich deriváty okrem kyseliny salicylovej a jej solí

34140 (*)

20.14.4

Organické zlúčeniny s dusíkatou funkčnou skupinou

 

20.14.41

Zlúčeniny s amínovou funkčnou skupinou

34150 (*)

20.14.42

Amínové zlúčeniny s kyslíkatou funkčnou skupinou okrem lyzínu a kyseliny glutámovej

34150 (*)

20.14.43

Ureíny; zlúčeniny s karboxamidovou funkčnou skupinou, zlúčeniny s nitrilovou funkčnou skupinou; ich deriváty

34150 (*)

20.14.44

Zlúčeniny s inou dusíkatou funkčnou skupinou

34150 (*)

20.14.5

Organické zlúčeniny síry a ostatné organicko-anorganické zlúčeniny; heterocyklické zlúčeniny i. n.

 

20.14.51

Organické zlúčeniny síry a ostatné organicko-anorganické zlúčeniny

34160 (*)

20.14.52

Heterocyklické zlúčeniny i. n.; nukleové kyseliny a ich soli

34160 (*)

20.14.53

Fosforečné estery a ich soli alebo estery ostatných anorganických kyselín (okrem esterov halogénvodíkov) a ich soli; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

34180

20.14.6

Étery, organické peroxidy, epoxidy, acetály a poloacetály; ostatné organické zlúčeniny

 

20.14.61

Zlúčeniny s aldehydovou funkčnou skupinou

34170 (*)

20.14.62

Zlúčeniny s ketonickou a chinónovou funkčnou skupinou

34170 (*)

20.14.63

Étery, organické peroxidy, epoxidy, acetály a poloacetály a ich deriváty

34170 (*)

20.14.64

Enzýmy a ostatné organické zlúčeniny i. n.

34170 (*)

20.14.7

Rôzne základné organické chemické výrobky

 

20.14.71

Deriváty rastlinných alebo živicových produktov

34400

20.14.72

Drevné uhlie

34510

20.14.73

Oleje a ostatné produkty destilácie vysokotepelných čiernouhoľných dechtov; smola a smolný koks a podobné produkty

34540 (*)

20.14.74

Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom ≥ 80 %

24110

20.14.75

Etylalkohol a ostatné liehoviny, denaturované s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom

34131

20.14.8

Odpadové lúhy z výroby drevnej buničiny okrem tallového oleja

 

20.14.80

Odpadové lúhy z výroby drevnej buničiny okrem tallového oleja

39230

20.14.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných základných organických chemikálií

 

20.14.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných základných organických chemikálií

88160 (*)

20.15

Hnojivá a dusíkaté zlúčeniny

 

20.15.1

Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitračná zmes); amoniak

 

20.15.10

Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitračná zmes); amoniak

34233

34651

34652

20.15.2

Chlorid amónny; dusitany

 

20.15.20

Chlorid amónny; dusitany

34653

20.15.3

Dusíkaté hnojivá, minerálne alebo chemické

 

20.15.31

Močovina

34611

20.15.32

Síran amónny

34612

20.15.33

Dusičnan amónny

34613

20.15.34

Podvojné soli a zmesi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónneho

34614

20.15.35

Zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s ostatnými anorganickými nehnojivými látkami

34615

20.15.39

Ostatné dusíkaté hnojivá a zmesi

34619

20.15.4

Fosforečné hnojivá, minerálne alebo chemické

 

20.15.41

Superfosfáty

34621

20.15.49

Ostatné fosforečné hnojivá

34629

20.15.5

Draselné hnojivá, minerálne alebo chemické

 

20.15.51

Chlorid draselný

34631

20.15.52

Síran draselný

34632

20.15.59

Ostatné draselné hnojivá

34639

20.15.6

Dusičnan sodný

 

20.15.60

Dusičnan sodný

34150 (*)

20.15.7

Hnojivá i. n.

 

20.15.71

Hnojivá obsahujúce tri živiny: dusík, fosfor a draslík

34641

20.15.72

Hydrogénortofosforečnan diamónny (fosforečnan diamónny)

34642

20.15.73

Fosforečnan amónny

34643

20.15.74

Hnojivá obsahujúce dve živiny: dusík a fosfor

34644

20.15.75

Hnojivá obsahujúce dve živiny: fosfor a draslík

34645

20.15.76

Dusičnan draselný

34646

20.15.79

Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce aspoň dve živiny (dusík, fosfát, potaš), i. n.

34649

34659

20.15.8

Živočíšne alebo rastlinné hnojivá i. n.

 

20.15.80

Živočíšne alebo rastlinné hnojivá i. n.

34654

20.15.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín

 

20.15.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín

88160 (*)

20.16

Plasty v primárnych formách

 

20.16.1

Polyméry etylénu v primárnych formách

 

20.16.10

Polyméry etylénu v primárnych formách

34710

20.16.2

Polyméry styrénu v primárnych formách

 

20.16.20

Polyméry styrénu v primárnych formách

34720

20.16.3

Polyméry vinylchloridu alebo ostatných halogénolefínov v primárnych formách

 

20.16.30

Polyméry vinylchloridu alebo ostatných halogénolefínov v primárnych formách

34730

20.16.4

Polyacetály, ostatné polyétery a epoxidové živice v primárnych formách; polykarbonáty, alkydové živice, polyalylestery a ostatné polyestery v primárnych formách

 

20.16.40

Polyacetály, ostatné polyétery a epoxidové živice v primárnych formách; polykarbonáty, alkydové živice, polyalylestery a ostatné polyestery v primárnych formách

34740

20.16.5

Ostatné plasty v primárnych formách; iónové výmenníky

 

20.16.51

Polyméry propylénu alebo ostatných olefínov v primárnych formách

34790 (*)

20.16.52

Polyméry vinylacetátu alebo iných vinylesterov a ostatných vinylpolymérov v primárnych formách

34790 (*)

20.16.53

Akrylové polyméry v primárnych formách

34790 (*)

20.16.54

Polyamidy v primárnych formách

34790 (*)

20.16.55

Močovinové živice, tiomočovinové živice a melamínové živice v primárnych formách

34790 (*)

20.16.56

Ostatné amínové živice, fenolické živice a polyuretány v primárnych formách

34790 (*)

20.16.57

Silikóny v primárnych formách

34790 (*)

20.16.59

Ostatné plasty v primárnych formách, i. n.

34790 (*)

20.16.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby plastov v primárnych formách

 

20.16.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby plastov v primárnych formách

88170 (*)

20.17

Syntetický kaučuk v primárnych formách

 

20.17.1

Syntetický kaučuk v primárnych formách

 

20.17.10

Syntetický kaučuk v primárnych formách

34800

20.17.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby syntetického kaučuku v primárnych formách

 

20.17.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby syntetického kaučuku v primárnych formách

88170 (*)

20.2

Pesticídy a ostatné agrochemické produkty

 

20.20

Pesticídy a ostatné agrochemické produkty

 

20.20.1

Pesticídy a ostatné agrochemické produkty

 

20.20.11

Insekticídy

34661

20.20.12

Herbicídy

34663 (*)

20.20.13

Prípravky proti klíčeniu a regulátory rastu rastlín

34663 (*)

20.20.14

Dezinfekčné prostriedky

34664

20.20.15

Fungicídy

34662

20.20.19

Ostatné pesticídy a ostatné agrochemické produkty

34666

34669

20.20.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby pesticídov a ostatných agrochemických produktov

 

20.20.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby pesticídov a ostatných agrochemických produktov

88160 (*)

20.3

Náterové farby, laky a podobné krycie materiály, tlačiarenské farby a tmely

 

20.30

Náterové farby, laky a podobné krycie materiály, tlačiarenské farby a tmely

 

20.30.1

Náterové farby a laky na báze polymérov

 

20.30.11

Náterové farby a laky na báze akrylových alebo vinylových polymérov vo vodnom prostredí

35110 (*)

20.30.12

Farby a nátery na báze polyesterov, akrylových alebo vinylových polymérov v nevodnom prostredí; roztoky

35110 (*)

20.30.2

Ostatné náterové farby, laky a podobné výrobky; farby na umeleckú maľbu a tlačiarenské farby

 

20.30.21

Pripravené pigmenty, kalidlá a farby, sklotvorné smalty a glazúry, engoby, tekuté listry a podobné prípravky; sklenené frity

35110 (*)

20.30.22

Ostatné náterové farby a laky; pripravené sikatívy

35110 (*)

20.30.23

Farby na umeleckú maľbu, školské farby, plagátové farby, tónovacie farby, farby na zábavné účely a podobne

35120

20.30.24

Tlačiarenská farba

35130

20.30.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby náterových farieb, lakov a podobných krycích materiálov, tlačiarenských farieb a tmelov

 

20.30.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby náterových farieb, lakov a podobných krycích materiálov, tlačiarenských farieb a tmelov

88160 (*)

20.4

Mydlo a saponáty, čistiace a leštiace prípravky, parfumérske a toaletné prípravky

 

20.41

Mydlo a saponáty, čistiace a leštiace prípravky

 

20.41.1

Glycerín

 

20.41.10

Glycerín

34570 (*)

20.41.2

Organické povrchovo aktívne prostriedky okrem mydla

 

20.41.20

Organické povrchovo aktívne prostriedky okrem mydla

35310

20.41.3

Mydlo, pracie a čistiace prípravky

 

20.41.31

Mydlo a organické povrchovo aktívne výrobky a prípravky používané ako mydlo; papier, vata, plsť a netkané textílie, impregnované, potiahnuté alebo pokryté mydlom alebo saponátom

35321 (*)

20.41.32

Saponáty a pracie prostriedky

35322

20.41.4

Vonné látky a vosky

 

20.41.41

Prípravky na parfumovanie alebo dezodoráciu miestností

35331

20.41.42

Umelé vosky a pripravované vosky

35332

20.41.43

Leštidlá a krémy na obuv, nábytok, dlážky, karosérie, sklo alebo kov

35333

20.41.44

Čistiace pasty a prášky a ostatné čistiace prípravky

35334

20.41.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby mydiel a saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov

 

20.41.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby mydiel a saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov

88160 (*)

20.42

Voňavky a toaletné prípravky

 

20.42.1

Voňavky a toaletné prípravky

 

20.42.11

Voňavky a toaletné vody

35323 (*)

20.42.12

Líčidlá na pery a prípravky na líčenie očí

35323 (*)

20.42.13

Prípravky na manikúru a pedikúru

35323 (*)

20.42.14

Púdre na kozmetické alebo toaletné účely

35323 (*)

20.42.15

Kozmetické prípravky, líčidlá a prípravky na starostlivosť o pokožku (vrátane opaľovacích prípravkov) i. n.

35323 (*)

20.42.16

Šampóny, laky na vlasy, prípravky na trvalú onduláciu alebo na vyrovnávanie vlasov

35323 (*)

20.42.17

Vodičky a iné prípravky na vlasy i. n.

35323 (*)

20.42.18

Prípravky na ústnu alebo zubnú hygienu (vrátane fixačných pást a práškov na umelý chrup), zubné nite

35323 (*)

20.42.19

Prípravky na holenie; osobné dezodoranty a antiperspiranty; prípravky do kúpeľa; ostatná parfuméria, kozmetické alebo toaletné prípravky i. n.

35321 (*)

35323 (*)

20.42.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby voňaviek a toaletných prípravkov

 

20.42.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby voňaviek a toaletných prípravkov

88160 (*)

20.5

Ostatné chemické výrobky

 

20.51

Výbušniny

 

20.51.1

Pripravené výbušniny; zápalnice; roznetky alebo rozbušky; zapaľovače; elektrické rozbušky; ohňostroje

 

20.51.11

Práškové výmetné výbušniny a pripravené výbušniny

35450 (*)

20.51.12

Zápalnice; bleskovice; kapsle; zapaľovače; elektrické rozbušky

35450 (*)

20.51.13

Ohňostroje

35460 (*)

20.51.14

Signalizačné rakety, dažďové rakety, hmlové signály a ostatné pyrotechnické výrobky okrem ohňostrojov

35460 (*)

20.51.2

Zápalky

 

20.51.20

Zápalky

38998

20.51.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby výbušnín

 

20.51.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby výbušnín

88160 (*)

20.52

Gleje

 

20.52.1

Gleje

 

20.52.10

Gleje

35420 (*)

20.52.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby glejov

 

20.52.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby glejov

88160 (*)

20.53

Éterické oleje

 

20.53.1

Éterické oleje

 

20.53.10

Éterické oleje

35410

20.53.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby éterických olejov

 

20.53.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby éterických olejov

88160 (*)

20.59

Ostatné chemické výrobky i. n.

 

20.59.1

Fotografické dosky a filmy, filmy na okamžitú fotografiu; chemické prípravky a nezmiešané výrobky na fotografické účely

 

20.59.11

Fotografické dosky a filmy a filmy na okamžitú fotografiu, scitlivené, neexponované; fotografický papier

48341

20.59.12

Citlivé emulzie na fotografické účely; chemické prípravky na fotografické účely i. n.

48342

20.59.2

Chemicky modifikované živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje; nejedlé zmesi živočíšnych alebo rastlinných tukov a olejov

 

20.59.20

Chemicky modifikované živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje; nejedlé zmesi živočíšnych alebo rastlinných tukov a olejov

34550

20.59.3

Atramenty na písanie alebo kreslenie a ostatné atramenty

 

20.59.30

Atramenty na písanie alebo kreslenie a ostatné atramenty

35140

20.59.4

Mazacie prípravky; prísady; prípravky proti zamŕzaniu

 

20.59.41

Mazacie prípravky

35430 (*)

20.59.42

Antidetonačné prípravky; prísady do minerálnych olejov a podobné výrobky

35430 (*)

20.59.43

Kvapaliny do hydraulických bŕzd; prípravky proti zamŕzaniu a pripravené tekutiny na odmrazovanie

35430 (*)

20.59.5

Rôzne chemické výrobky

 

20.59.51

Peptóny, ostatné proteínové substancie a deriváty i. n.; kožný prášok

35420 (*)

20.59.52

Modelovacie pasty; dentálny vosk a ostatné prípravky používané v zubnom lekárstve na báze sadry; prípravky a náplne do hasiacich prístrojov; pripravené živné pôdy na rast mikroorganizmov; zmesové diagnostické alebo laboratórne reagencie i. n.

35440 (*)

20.59.53

Chemické prvky v tvare diskov a chemické zlúčeniny dopované na použitie v elektronike

35470

20.59.54

Aktívne uhlie

35490 (*)

20.59.55

Prípravky na úpravu povrchu, prípravky na urýchlenie farbenia alebo ustálenie farbív a podobné výrobky

35490 (*)

20.59.56

Prípravky na morenie; tavivá; pripravené urýchľovače vulkanizácie; zložené plastifikátory pre kaučuk alebo plasty; katalytické prípravky i. n.; zmesi alkylbenzénov a zmesi alkylnaftalénov i. n.

35490 (*)

20.59.57

Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá; chemické výrobky

35490 (*)

20.59.59

Rôzne ostatné chemické výrobky i. n.

35490 (*)

20.59.6

Želatíny a deriváty želatín vrátane mliečnych albumínov

 

20.59.60

Želatíny a deriváty želatín vrátane mliečnych albumínov

35420 (*)

20.59.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných chemických výrobkov, i. n.

 

20.59.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných chemických výrobkov, i. n.

88160 (*)

20.6

Umelé vlákna

 

20.60

Umelé vlákna

 

20.60.1

Syntetické vlákna

 

20.60.11

Syntetické strižové vlákna a kábel zo syntetického vlákna, nemykané ani nečesané

35510

20.60.12

Vysokopevné priadze z polyamidov a polyesterov

35520 (*)

20.60.13

Priadza z ostatných syntetických vláken, jednoduchá

35520 (*)

20.60.14

Syntetický monofil; pásiky a podobné tvary zo syntetických textilných materiálov

35530

20.60.2

Umelé vlákna

 

20.60.21

Syntetické strižové vlákna a kábel zo syntetického vlákna, nemykané ani nečesané

35540

20.60.22

Vysokopevné priadze z viskózového vlákna

35550 (*)

20.60.23

Priadza z ostatných umelých vláken, jednoduchá

35550 (*)

20.60.24

Umelý monofil; pásky a podobné tvary z umelých textilných materiálov

35560

20.60.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby chemických vláken

 

20.60.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby chemických vláken

88160 (*)

21

Základné farmaceutické výrobky a farmaceutické prípravky

 

21.1

Základné farmaceutické výrobky

 

21.10

Základné farmaceutické výrobky

 

21.10.1

Kyselina salicylová, kyselina O-acetylsalicylová, ich soli a estery

 

21.10.10

Kyselina salicylová, kyselina O-acetylsalicylová, ich soli a estery

35210

21.10.2

Lyzín, kyselina glutamová a ich soli; kvartérne amónne soli a hydroxidy; fosfoaminolipidy; amidy a ich deriváty a soli

 

21.10.20

Lyzín, kyselina glutamová a ich soli; kvartérne amónne soli a hydroxidy; fosfoaminolipidy; amidy a ich deriváty a soli

35220

21.10.3

Laktóny i. n, heterocyklické zlúčeniny iba s dusíkatým(-i) heteroatómom(-ami), obsahujúce nekondenzovaný pyrazolový kruh, pyrimidínový kruh, piperazínový kruh, nekondenzovaný triazínový kruh alebo fenotiazínový kruhový systém, ďalej nekondenzovaný; hydantoín a jeho deriváty; sulfónamidy

 

21.10.31

Laktóny i. n, heterocyklické zlúčeniny iba s dusíkatým(-i) heteroatómom(-ami), obsahujúce nekondenzovaný pyrazolový kruh, pyrimidínový kruh, piperazínový kruh, nekondenzovaný triazínový kruh alebo fenotiazínový kruhový systém, ďalej nekondenzovaný; hydantoín a jeho deriváty

35230 (*)

21.10.32

Sulfónamidy

35230 (*)

21.10.4

Cukry, chemicky čisté, i. n.; étery a estery cukrov a ich soli i. n.

 

21.10.40

Cukry, chemicky čisté, i. n.; cukrové étery a estery a ich soli i. n.

35240

21.10.5

Provitamíny, vitamíny a hormóny; glykozidy a rastlinné alkaloidy a ich deriváty; antibiotiká

 

21.10.51

Provitamíny, vitamíny a ich deriváty

35250 (*)

21.10.52

Hormóny a ich deriváty; ostatné steroidy používané najmä ako hormóny

35250 (*)

21.10.53

Glykozidy, rastlinné alkaloidy, ich soli, étery, estery a ostatné deriváty

35250 (*)

21.10.54

Antibiotiká

35250 (*)

21.10.6

Žľazy a iné orgány; výťažky zo žliaz a ostatné ľudské alebo živočíšne látky i. n.

 

21.10.60

Žľazy a iné orgány; výťažky zo žliaz a ostatné ľudské alebo živočíšne látky i. n.

35270 (*)

21.10.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby základných farmaceutických výrobkov

 

21.10.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby základných farmaceutických výrobkov

88160 (*)

21.2

Farmaceutické prípravky

 

21.20

Farmaceutické prípravky

 

21.20.1

Liečivá

 

21.20.11

Liečivá obsahujúce penicilíny alebo iné antibiotiká

35260 (*)

21.20.12

Liečivá obsahujúce hormóny, ale nie antibiotiká

35260 (*)

21.20.13

Liečivá obsahujúce alkaloidy alebo ich deriváty, ale nie hormóny ani antibiotiká

35260 (*)

21.20.2

Ostatné farmaceutické prípravky

 

21.20.21

Antiséra a očkovacie látky

35270 (*)

21.20.22

Chemické antikoncepčné prípravky na báze hormónov alebo spermicídov

35270 (*)

35290 (*)

21.20.23

Diagnostické roztoky a ostatné farmaceutické prípravky

35270 (*)

35290 (*)

21.20.24

Náplasti, katgut a podobné materiály; lekárničky

35270 (*)

35290 (*)

21.20.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby farmaceutických prípravkov

 

21.20.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby farmaceutických prípravkov

88152

88160 (*)

22

Výrobky z gumy a plastov

 

22.1

Výrobky z gumy

 

22.11

Pneumatiky a duše z gumy; protektorovanie a oprava pneumatík

 

22.11.1

Nové pneumatiky a duše

 

22.11.11

Nové pneumatiky z gumy pre automobily a na iné použitie

36111

22.11.12

Nové pneumatiky z gumy pre motocykle a bicykle

36112

22.11.13

Nové pneumatiky z gumy pre autobusy, nákladné automobily a lietadlá

36113 (*)

22.11.14

Poľnohospodárske pneumatiky; ostatné nové pneumatiky z gumy

36113 (*)

22.11.15

Duše pneumatík, plné alebo komorové obruče, behúne plášťa pneumatiky a ochranné vložky do ráfika pneumatiky z gumy

36114

22.11.16

Gumené profily na protektorovanie pneumatík

36115

22.11.2

Protektorované pneumatiky z gumy

 

22.11.20

Protektorované pneumatiky z gumy

36120

22.11.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby pneumatík a duší z gumy; protektorovanie a oprava pneumatík

 

22.11.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby pneumatík a duší z gumy; protektorovanie a oprava pneumatík

88170 (*)

22.19

Ostatné výrobky z gumy

 

22.19.1

Rekultivovaná guma v primárnych formách alebo v plátoch, listoch alebo pásoch

 

22.19.10

Rekultivovaná guma v primárnych formách alebo v plátoch, listoch alebo pásoch

36210

22.19.2

Nevulkanizovaná guma a výrobky z nej; vulkanizovaná guma, iná ako tvrdená guma, vo vláknach, povrázkoch, plátoch, listoch, pásoch, tyčiach a profiloch

 

22.19.20

Nevulkanizovaná guma a výrobky z nej; vulkanizovaná guma, iná ako tvrdená guma, vo vláknach, povrázkoch, plátoch, listoch, pásoch, tyčiach a profiloch

36220

22.19.3

Rúry, rúrky a hadice z vulkanizovanej gumy, inej ako tvrdenej gumy

 

22.19.30

Rúry, rúrky a hadice z vulkanizovanej gumy, inej ako tvrdenej gumy

36230

22.19.4

Dopravníkové alebo hnacie pásy alebo remene z vulkanizovanej gumy

 

22.19.40

Dopravníkové alebo hnacie pásy alebo remene z vulkanizovanej gumy

36240

22.19.5

Pogumované textílie okrem pneumatikových kordových textílií

 

22.19.50

Pogumované textílie okrem pneumatikových kordových textílií

36250

22.19.6

Odevné výrobky a odevné doplnky z vulkanizovanej gumy, inej ako tvrdenej gumy

 

22.19.60

Odevné výrobky a odevné doplnky z vulkanizovanej gumy, inej ako tvrdenej gumy

36260

22.19.7

Výrobky z vulkanizovanej gumy i. n.; tvrdená guma; výrobky z tvrdenej gumy

 

22.19.71

Hygienický alebo farmaceutický tovar (vrátane cumľov) z vulkanizovanej gumy, inej ako tvrdenej gumy

36270 (*)

22.19.72

Podlahové krytiny a rohože z vulkanizovanej gumy, inej ako ľahčenej gumy

36270 (*)

22.19.73

Ostatné výrobky z vulkanizovanej gumy i. n.; tvrdená guma vo všetkých formách a výrobky z nej; podlahové krytiny a rohože z vulkanizovanej ľahčenej gumy

29600 (*)

36270 (*)

22.19.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných výrobkov z gumy

 

22.19.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných výrobkov z gumy

88170 (*)

22.2

Výrobky z plastov

 

22.21

Dosky, fólie, hadice a profily z plastov

 

22.21.1

Monofily > 1 mm, prúty, tyčinky a profily z plastov

 

22.21.10

Monofily > 1 mm, prúty, tyčinky a profily z plastov

36310

22.21.2

Rúry, rúrky, hadice a ich príslušenstvo z plastov

 

22.21.21

Umelé črevá z tvrdených bielkovín alebo z celulózových materiálov; rúry, rúrky a hadice, neohybné, z plastov

36320 (*)

22.21.29

Ostatné rúry, rúrky, hadice a ich príslušenstvo z plastov

36320 (*)

22.21.3

Dosky, listy, filmy, fólie a pásy z plastov, nevystužené ani inak nekombinované s ostatnými materiálmi

 

22.21.30

Dosky, listy, filmy, fólie a pásy z plastov, nevystužené ani inak nekombinované s ostatnými materiálmi

36330

22.21.4

Ostatné dosky, listy, filmy, fólie a pásy z plastov

 

22.21.41

Ostatné dosky, listy, filmy, fólie a pásy z plastov, ľahčené

36390 (*)

22.21.42

Ostatné dosky, listy, filmy, fólie a pásy z plastov, neľahčené

36390 (*)

22.21.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby dosiek, listov, rúr a profilov z plastov

 

22.21.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby dosiek, listov, rúr a profilov z plastov

88170 (*)

22.22

Obaly z plastov

 

22.22.1

Obaly z plastov

 

22.22.11

Vrecia a vrecúška (vrátane kornútov) z polymérov etylénu

36410 (*)

22.22.12

Vrecia a vrecúška (vrátane kornútov) z iných plastov ako z polymérov etylénu

36410 (*)

22.22.13

Škatule, debny, priehradky a podobné výrobky z plastov

36490 (*)

22.22.14

Demižóny, fľaše, flakóny a podobné výrobky z plastov

36490 (*)

22.22.19

Ostatné obaly z plastov

36490 (*)

22.22.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby plastických obalov

 

22.22.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby plastických obalov

88170 (*)

22.23

Stavebné výrobky z plastov

 

22.23.1

Stavebné výrobky z plastov; linoleum a podlahové krytiny z tvrdeného materiálu okrem plastov

 

22.23.11

Podlahové krytiny, obklady na steny alebo stropy z plastov, rolované alebo vo forme dlaždíc alebo obkladačiek

36910

22.23.12

Kúpacie vane, umývadlá, záchodové misy a kryty, splachovacie nádrže a podobné sanitárne výrobky z plastov

36930

22.23.13

Nádrže, zásobníky, kade a podobné nádoby s obsahom > 300 l z plastov

36950 (*)

22.23.14

Dvere, okná a rámy, prahy do dverí; okenice, rolety a podobné výrobky, ich časti a súčasti z plastov

36950 (*)

22.23.15

Linoleum a podlahové krytiny z tvrdeného materiálu okrem plastov, pružné podlahové krytiny ako vinyl, linoleum atď.

38930

22.23.19

Stavebné materiály z plastov i. n.

36950 (*)

22.23.2

Montované stavby z plastov

 

22.23.20

Montované stavby z plastov

38703

22.23.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby stavebných materiálov z plastov

 

22.23.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby stavebných materiálov z plastov

88170 (*)

22.29

Ostatné výrobky z plastov

 

22.29.1

Odevy a odevné doplnky (vrátane rukavíc) z plastov

 

22.29.10

Odevy a odevné doplnky (vrátane rukavíc) z plastov

28243

22.29.2

Ostatné výrobky z plastov i. n.

 

22.29.21

Samolepiace platne, listy, filmy, fólie, pruhy, pásky a ostatné ploché tvary z plastov, rolované, so šírkou ≤ 20 cm

36920 (*)

22.29.22

Ostatné samolepiace platne, listy, filmy, fólie, pruhy, pásky a ostatné ploché tvary z plastov

36920 (*)

22.29.23

Stolový a kuchynský riad, ostatné predmety pre domácnosť a toaletné potreby z plastov

36940

22.29.24

Časti a súčasti lámp a svietidiel, osvetlené menovky a podobné výrobky, i. n., z plastov

36960

22.29.25

Kancelárske alebo školské potreby z plastov

36990 (*)

22.29.26

Príslušenstvo k nábytku, karosériám a podobným výrobkom z plastov; sošky a ostatné ozdobné výrobky z plastov

36990 (*)

22.29.29

Ostatné výrobky z plastov

29600 (*)

36990 (*)

38922 (*)

38994 (*)

22.29.9

Priemyselné práce pri výrobe ostatných výrobkov z plastov; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných výrobkov z plastov

 

22.29.91

Priemyselné práce pri výrobe ostatných výrobkov z plastov

88170 (*)

22.29.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných výrobkov z plastov

88170 (*)

23

Ostatné nekovové minerálne výrobky

 

23.1

Sklo a výrobky zo skla

 

23.11

Ploché sklo

 

23.11.1

Ploché sklo

 

23.11.11

Liate, valcované, ťahané alebo fúkané sklo v tabuliach, ale inak neopracované

37112

23.11.12

Plavené sklo a sklo na povrchu brúsené alebo leštené, v tabuliach, ale inak neopracované

37113

23.11.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby plochého skla

 

23.11.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby plochého skla

88180 (*)

23.12

Tvarované a opracované ploché sklo

 

23.12.1

Tvarované a opracované ploché sklo

 

23.12.11

Sklo v tabuliach, ohýbané, s brúsenými hranami, ryté, vŕtané, smaltované alebo inak opracované, nie zarámované ani zasadené

37114

23.12.12

Bezpečnostné sklo

37115

23.12.13

Sklenené zrkadlá; izolačné jednotky z niekoľkých sklenených tabúľ

37116

23.12.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby tvarovaného a opracovaného plochého skla

 

23.12.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby tvarovaného a opracovaného plochého skla

88180 (*)

23.13

Duté sklo

 

23.13.1

Duté sklo

 

23.13.11

Sklenené fľaše, konzervové sklo, drobné obalové sklo a ostatné nádoby okrem ampuliek; zátky, viečka a ostatné uzávery zo skla

37191

23.13.12

Nápojové sklo, iné ako sklokeramické

37193 (*)

23.13.13

Stolové, kuchynské sklo a sklo pre domácnosť, sklenené toaletné, kancelárske výrobky a výrobky na výzdobu bytu a podobne

37193 (*)

23.13.14

Sklenené vložky do termosiek a ostatných izolačných nádob

37199 (*)

23.13.9

Dokončovacie práce pri výrobe dutého skla; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby dutého skla

 

23.13.91

Dokončovacie práce pri výrobe nápojového skla, kuchynského skla a skla pre domácnosť

88180 (*)

23.13.92

Dokončovacie práce pri výrobe sklenených nádob

88180 (*)

23.13.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby dutého skla

88180 (*)

23.14

Sklenené vlákna

 

23.14.1

Sklenené vlákna

 

23.14.11

Sklenená lunta, pramence, priadza a sklenená striž zo sklenených vláken

37121

23.14.12

Závojové platne, rúno, rohože, matrace, dosky a ostatné výrobky zo sklenených vláken okrem tkanín

37129

23.14.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby sklenených vláken

 

23.14.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby sklenených vláken

88180 (*)

23.19

Ostatné opracované sklo vrátane technických sklenených nádob

 

23.19.1

Ostatné sklo, sklenený polotovar

 

23.19.11

Masívne sklo v tvare guľôčok (okrem mikroguľôčok), tyčí alebo trubíc, neopracované

37111 (*)

23.19.12

Sklenené dlaždice, dosky, obkladačky, tehly, škridle a ostatné výrobky z lisovaného alebo tvarovaného skla; sklenené vitráže a podobné výrobky; penové sklo v blokoch, doskách alebo podobných tvaroch

37117

23.19.2

Technické a ostatné sklo

 

23.19.21

Sklenené banky, žiarovkové banky alebo katódové trubice, otvorené, ich časti a súčasti zo skla

37192

23.19.22

Hodinové skielka a sklá do hodín, sklá do okuliarov, opticky neopracované; duté sklenené gule a ich segmenty na výrobu uvedených skiel

37194

23.19.23

Laboratórny, hygienický alebo farmaceutický sklenený tovar; sklenené ampulky

37195

23.19.24

Sklenené časti a súčiastky do lámp a svietidiel, svetelné reklamy, svetelné oznamovacie tabule a podobne

37196

23.19.25

Elektrické izolátory zo skla

37197

23.19.26

Výrobky zo skla i. n.

37199 (*)

23.19.9

Dokončovacie práce pri výrobe ostatného skla vrátane technického skla; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatného opracovaného skla vrátane technického skla

 

23.19.91

Dokončovacie práce pri výrobe ostatného skla vrátane technického skla

88180 (*)

23.19.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatného opracovaného skla vrátane technického skla

88180 (*)

23.2

Žiaruvzdorné výrobky

 

23.20

Žiaruvzdorné výrobky

 

23.20.1

Žiaruvzdorné výrobky

 

23.20.11

Tehly, kvádre, dosky a ostatné keramické výrobky z kremičitých fosílnych múčok

37310

23.20.12

Žiaruvzdorné tehly, kvádre, dosky a podobné žiaruvzdorné keramické stavebniny z iných ako kremičitých fosílnych múčok alebo hliniek

37320

23.20.13

Ohňovzdorné cementy, malty, betóny a podobné zmesi i. n.

37330

23.20.14

Nevypaľované žiaruvzdorné výrobky a ostatné žiaruvzdorné keramické výrobky

37340

23.20.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby žiaruvzdorných výrobkov

 

23.20.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby žiaruvzdorných výrobkov

88180 (*)

23.3

Stavebný materiál z hliny

 

23.31

Keramické obkladačky a dlaždice

 

23.31.1

Keramické obkladačky a dlaždice

 

23.31.10

Keramické obkladačky a dlaždice

37370

23.31.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby keramických obkladačiek a dlaždíc

 

23.31.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby keramických obkladačiek a dlaždíc

88180 (*)

23.32

Tehly, obkladačky a stavebniny z pálenej hliny

 

23.32.1

Tehly, obkladačky a stavebniny z pálenej hliny

 

23.32.11

Nežiaruvzdorné keramické tehly, dlážkové kamene, nosné a výplňové tvarovky a podobné výrobky

37350 (*)

23.32.12

Krytinová škridla, rúrkové komínové nadstavce, komínové výmurovky, architektonické ozdoby a ostatná stavebná keramika

37350 (*)

23.32.13

Keramické rúry a rúrky, žliabky, odkvapové rúry, spojky rúr a ostatné príslušenstvo k nim

37360

23.32.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby tehál, obkladačiek a stavebnín z pálenej hliny

 

23.32.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby tehál, obkladačiek a stavebnín z pálenej hliny

88180 (*)

23.4

Ostatné porcelánové a keramické výrobky

 

23.41

Keramické výrobky pre domácnosť a ozdobné predmety

 

23.41.1

Keramické výrobky pre domácnosť a ozdobné predmety

 

23.41.11

Stolový a kuchynský riad, ostatné predmety pre domácnosť a toaletné potreby z porcelánu

37221 (*)

23.41.12

Stolový a kuchynský riad, ostatné predmety pre domácnosť a toaletné potreby, iné ako z porcelánu alebo jemného porcelánu

37221 (*)

23.41.13

Sošky a ostatné ozdobné keramické predmety

37222

23.41.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby keramických výrobkov pre domácnosť a ozdobných predmetov

 

23.41.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby keramických výrobkov pre domácnosť a ozdobných predmetov

88180 (*)

23.42

Keramické výrobky na sanitárne účely

 

23.42.1

Keramické výrobky na sanitárne účely

 

23.42.10

Keramické výrobky na sanitárne účely

37210

23.42.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby keramických výrobkov na sanitárne účely

 

23.42.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby keramických výrobkov na sanitárne účely

88180 (*)

23.43

Izolátory a izolačné zariadenia z keramiky

 

23.43.1

Elektrické izolátory z keramiky; izolačné časti a súčasti na elektrické stroje, prístroje alebo zariadenia z keramiky

 

23.43.10

Elektrické izolátory z keramiky; izolačné časti a súčasti na elektrické stroje, prístroje alebo zariadenia z keramiky

37292

23.43.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby keramických izolátorov a izolačných zariadení

 

23.43.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby keramických izolátorov a izolačných zariadení

88180 (*)

23.44

Ostatné keramické výrobky na technické účely

 

23.44.1

Ostatné keramické výrobky na technické účely

 

23.44.11

Laboratórna chemická alebo ostatná technická keramika z porcelánu alebo jemného porcelánu

37291 (*)

23.44.12

Laboratórna chemická alebo ostatná technická keramika, iná ako z porcelánu alebo jemného porcelánu

37291 (*)

46932

23.44.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných keramických výrobkov na technické účely

 

23.44.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných keramických výrobkov na technické účely

88180 (*)

23.49

Ostatné keramické výrobky

 

23.49.1

Ostatné keramické výrobky

 

23.49.11

Keramické výrobky používané v poľnohospodárstve, doprave alebo pri balení tovaru

37291 (*)

23.49.12

Ostatné nestavebné keramické výrobky i. n.

37299

23.49.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných keramických výrobkov

 

23.49.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných keramických výrobkov

88180 (*)

23.5

Cement, vápno a sadra

 

23.51

Cement

 

23.51.1

Cement

 

23.51.11

Cementové slinky

37430

23.51.12

Portlandský cement, hlinitanový cement, troskový cement a podobné hydraulické cementy

37440

23.51.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby cementu

 

23.51.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby cementu

88180 (*)

23.52

Vápno a sadra

 

23.52.1

Vápno nehasené, vápno hasené a vápno hydraulické

 

23.52.10

Vápno nehasené, vápno hasené a vápno hydraulické

37420

23.52.2

Sadra

 

23.52.20

Sadra

37410

23.52.3

Kalcinovaný a aglomerovaný dolomit

 

23.52.30

Kalcinovaný a aglomerovaný dolomit

37450

23.52.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby vápna a sadry

 

23.52.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby vápna a sadry

88180 (*)

23.6

Výrobky z betónu, cementu a sadry

 

23.61

Výrobky z betónu na stavebné účely

 

23.61.1

Stavebné prvky z betónu

 

23.61.11

Obkladačky, dlaždice, tehly a podobné výrobky z cementu, betónu alebo umelého kameňa

37540

23.61.12

Prefabrikované stavebné dielce na stavby budov a iné stavby z cementu, betónu alebo umelého kameňa

37550

23.61.2

Montované budovy z betónu

 

23.61.20

Montované budovy z betónu

38704

23.61.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby výrobkov z betónu na stavebné účely

 

23.61.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby výrobkov z betónu na stavebné účely

88180 (*)

23.62

Výrobky zo sadry na stavebné účely

 

23.62.1

Výrobky zo sadry na stavebné účely

 

23.62.10

Výrobky zo sadry na stavebné účely

37530 (*)

23.62.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby výrobkov zo sadry na stavebné účely

 

23.62.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby výrobkov zo sadry na stavebné účely

88180 (*)

23.63

Transportný betón

 

23.63.1

Transportný betón

 

23.63.10

Transportný betón

37510 (*)

23.63.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby transportného betónu

 

23.63.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby transportného betónu

88180 (*)

23.64

Malty

 

23.64.1

Malty

 

23.64.10

Malty

37510 (*)

23.64.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby mált

 

23.64.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby mált

88180 (*)

23.65

Cementové vlákna

 

23.65.1

Výrobky z cementového vlákna

 

23.65.11

Tabule, bloky a podobné výrobky z rastlinných vláken, slamy alebo drevného odpadu aglomerovaného s minerálnymi spojivami

37520

23.65.12

Azbestocementové, buničitocementové a podobné výrobky

37570

23.65.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby vláknitého cementu

 

23.65.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby vláknitého cementu

88180 (*)

23.69

Ostatné výrobky z betónu, sadry a cementu

 

23.69.1

Ostatné výrobky z betónu, sadry a cementu

 

23.69.11

Ostatné výrobky zo sadry alebo zmesí na báze sadry i. n.

37530 (*)

23.69.19

Výrobky z cementu, betónu alebo umelého kameňa i. n.

37560

23.69.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných výrobkov z betónu, sadry a cementu

 

23.69.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných výrobkov z betónu, sadry a cementu

88180 (*)

23.7

Rezané, tvarované a opracované kamene

 

23.70

Rezané, tvarované a opracované kamene

 

23.70.1

Rezané, tvarované a opracované kamene

 

23.70.11

Mramor, travertín, alabaster, opracované; a výrobky z nich (okrem dlažbových kociek, obrubníkov a dlažbových dosiek, dlaždíc, kociek a podobných výrobkov); umelo farbené granuly, odštiepky a prášok z mramoru, travertínu a alabastru

37610

23.70.12

Ostatné opracované kamene na výtvarné a stavebné účely a výrobky z nich; ostatné umelo farbené granuly a prášok a prášok z prírodného kameňa; výrobky z aglomerovanej bridlice

37690

23.70.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby rezaných, tvarovaných a opracovaných kameňov

 

23.70.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby rezaných, tvarovaných a opracovaných kameňov

88180 (*)

23.9

Ostatné nekovové minerálne výrobky

 

23.91

Brúsne výrobky

 

23.91.1

Brúsne výrobky

 

23.91.11

Mlynské kamene, brúsne kamene, brúsne kotúče a podobné výrobky bez rámových konštrukcií na opracovanie kameňa a ich časti z prírodného kameňa, z aglomerovaných prírodných alebo umelých brúsiv alebo z keramiky

37910 (*)

23.91.12

Brúsny prášok alebo brúsne zrno na podložke z textilného materiálu, papiera alebo lepenky

37910 (*)

23.91.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby brúsnych výrobkov

 

23.91.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby brúsnych výrobkov

88180 (*)

23.99

Ostatné nekovové minerálne výrobky i. n.

 

23.99.1

Ostatné nekovové minerálne výrobky i. n.

 

23.99.11

Spracované azbestové vlákna; zmesi na báze azbestu; výrobky z týchto zmesí alebo z azbestu; trecí materiál na brzdové obloženia, obloženia spojok alebo podobné použitie, bez montáže

37920

23.99.12

Výrobky z asfaltu alebo podobných materiálov

37930

23.99.13

Bitúmenové zmesi na báze prírodného a umelého kameňa a bitúmenu, prírodného asfaltu alebo podobných látok ako spojiva

37940

23.99.14

Umelý grafit; koloidný alebo semikoloidný grafit; prípravky na báze grafitu alebo iného uhlíka vo forme polotovarov

37950

23.99.15

Umelý korund

37960

23.99.19

Nekovové minerálne výrobky i. n.

37990

23.99.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných nekovových minerálnych výrobkov, i. n.

 

23.99.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných nekovových minerálnych výrobkov, i. n.

88180 (*)

24

Základné kovy

 

24.1

Železo, oceľ a ferozliatiny

 

24.10

Železo, oceľ a ferozliatiny

 

24.10.1

Základné výrobky zo železa a ocele

 

24.10.11

Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v hrudkách, blokoch alebo iných základných tvaroch

41111

24.10.12

Ferozliatiny

41112

41113

41114

41115

24.10.13

Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a ostatné hubovité železo v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 % hmotnosti v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch

41116

24.10.14

Granule a prášok zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele

39350

41117

24.10.2

Surová oceľ

 

24.10.21

Nelegovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch a polotovary z nelegovanej ocele

41121

24.10.22

Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch a polotovary z nehrdzavejúcej ocele

41122 (*)

24.10.23

Ostatná legovaná oceľ v ingotoch alebo ostatných základných tvaroch a polotovary z ostatnej legovanej ocele

41122 (*)

24.10.3

Ploché valcované výrobky z ocele, po valcovaní za tepla ďalej neupravené

 

24.10.31

Ploché valcované výrobky z nelegovanej ocele, po valcovaní za tepla ďalej neupravené, so šírkou ≥ 600 mm

41211

24.10.32

Ploché valcované výrobky z nelegovanej ocele, po valcovaní za tepla ďalej neupravené, so šírkou < 600 mm

41212

24.10.33

Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, po valcovaní za tepla ďalej neupravené, so šírkou ≥ 600 mm

41213 (*)

24.10.34

Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, po valcovaní za tepla ďalej neupravené, so šírkou < 600 mm

41214 (*)

24.10.35

Ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej ocele, po valcovaní za tepla ďalej neupravené, so šírkou ≥ 600 mm

41213 (*)

41223 (*)

24.10.36

Ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej ocele, po valcovaní za tepla ďalej neupravené, so šírkou < 600 mm (okrem výrobkov z kremíkovej elektroocele)

41214 (*)

24.10.4

Ploché valcované výrobky z ocele, po valcovaní za studena ďalej neupravené, so šírkou ≥ 600 mm

 

24.10.41

Ploché valcované výrobky z nelegovanej ocele, po valcovaní za studena ďalej neupravené, so šírkou ≥ 600 mm

41221

24.10.42

Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, po valcovaní za studena ďalej neupravené, so šírkou ≥ 600 mm

41223 (*)

24.10.43

Ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej ocele, po valcovaní za studena ďalej neupravené, so šírkou ≥ 600 mm

41223 (*)

24.10.5

Ploché valcované výrobky z ocele, plátované, pokovované alebo potiahnuté, a ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele a kremíkovej elektroocele

 

24.10.51

Ploché valcované výrobky z nelegovanej ocele, so šírkou ≥ 600 mm, plátované, pokovované alebo potiahnuté

41231 (*)

24.10.52

Ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej ocele, so šírkou ≥ 600 mm, plátované, pokovované alebo potiahnuté

41232

24.10.53

Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektroocele, so šírkou ≥ 600 mm

41233 (*)

24.10.54

Ploché valcované výrobky z kremíkovej elektroocele, so šírkou < 600 mm

41233 (*)

24.10.55

Ploché valcované výrobky z rýchloreznej ocele, so šírkou < 600 mm

41234

24.10.6

Tyče a prúty z ocele spracované za tepla

 

24.10.61

Tyče a prúty z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch

41241

24.10.62

Ostatné tyče a prúty z ocele, po kovaní, valcovaní alebo ťahaní za tepla, alebo pretláčaní už ďalej neopracované, ale vrátane krútených po valcovaní

41242

24.10.63

Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch

41243 (*)

24.10.64

Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, po kovaní, valcovaní alebo ťahaní za tepla, alebo pretláčaní už ďalej neopracované, ale vrátane krútených po valcovaní

41244 (*)

41273 (*)

24.10.65

Tyče a prúty z ostatnej legovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch

41243 (*)

24.10.66

Ostatné tyče a prúty z ostatnej legovanej ocele, po kovaní, valcovaní alebo ťahaní za tepla, alebo pretláčaní už ďalej neopracované, ale vrátane krútených po valcovaní

41244 (*)

41271 (*)

41272 (*)

41273 (*)

24.10.67

Duté vrtné tyče a prúty

41275

24.10.7

Otvorené profily z ocele spracované za tepla, štetovnice z ocele a materiál na stavbu železničných alebo električkových tratí z ocele

 

24.10.71

Otvorené profily, iba valcované, ťahané za tepla, alebo pretláčané, už ďalej neopracované, z nelegovanej ocele

41251

24.10.72

Otvorené profily, iba valcované, ťahané za tepla, alebo pretláčané, už ďalej neopracované, z nehrdzavejúcej ocele

41274 (*)

24.10.73

Otvorené profily, iba valcované, ťahané za tepla, alebo pretláčané, už ďalej neopracované, z ostatnej legovanej ocele

41274 (*)

24.10.74

Štetovnice z ocele a zvárané otvorené profily z ocele

41252

24.10.75

Materiál na stavbu železničných alebo električkových tratí z ocele

41253

24.10.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby základných výrobkov zo železa, ocele a ferozliatin

 

24.10.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby základných výrobkov zo železa, ocele a ferozliatin

88213 (*)

24.2

Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim z ocele

 

24.20

Rúry, rúrky, duté profily a príslušenstvo k nim z ocele

 

24.20.1

Rúry, rúrky a duté profily, bezšvíkové, z ocele

 

24.20.11

Rúry, rúrky používané na ropovody alebo plynovody, bezšvíkové, z ocele

41281

24.20.12

Pažnice, čerpacie a vrtné rúrky používané na ropných alebo plynových vrtoch, bezšvíkové, z ocele

41282

24.20.13

Ostatné rúry a rúrky, kruhovitého prierezu, z ocele

41283

24.20.14

Rúry a rúrky s prierezom iným ako kruhovitým a duté profily z ocele

41284

24.20.2

Rúry a rúrky, zvárané, kruhovitého prierezu, s vonkajším priemerom > 406,4 mm, z ocele

 

24.20.21

Rúry a rúrky používané na ropovody alebo plynovody, zvárané, s vonkajším priemerom > 406,4 mm, z ocele

41285 (*)

24.20.22

Pažnice a čerpacie rúrky používané na ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, s vonkajším priemerom > 406,4 mm, z ocele

41286 (*)

24.20.23

Ostatné rúry a rúrky kruhovitého prierezu, zvárané, s vonkajším priemerom > 406,4 mm, z ocele

41287 (*)

24.20.24

Ostatné rúry a rúrky, kruhovitého prierezu, ako napr. nitované, spájané sponou alebo podobne uzavierané, s vonkajším priemerom > 406,4 mm, z ocele

41289 (*)

24.20.3

Rúry a rúrky s vonkajším priemerom ≤ 406,4 mm, zvárané, z ocele

 

24.20.31

Rúry a rúrky používané na ropovody alebo plynovody, zvárané, s vonkajším priemerom ≤ 406,4 mm, z ocele

41285 (*)

24.20.32

Pažnice a čerpacie rúrky používané na ropných alebo plynových vrtoch, zvárané, s vonkajším priemerom ≤ 406,4 mm, z ocele

41286 (*)

24.20.33

Ostatné rúry a rúrky kruhovitého prierezu, zvárané, s vonkajším priemerom ≤ 406,4 mm, z ocele

41287 (*)

24.20.34

Rúry a rúrky, s prierezom iným ako kruhovitým, zvárané, s vonkajším priemerom ≤ 406,4 mm, z ocele

41288

24.20.35

Ostatné rúry a rúrky, ako napr. nitované, spájané sponou alebo podobne uzavierané, s vonkajším priemerom ≤ 406,4 mm, z ocele

41289 (*)

24.20.4

Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, iné ako liate

 

24.20.40

Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, iné ako liate

41293

24.20.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby rúr, rúrok, dutých profilov a príslušenstva k nim, z ocele

 

24.20.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby rúr, rúrok, dutých profilov a príslušenstva k nim z ocele

88213 (*)

24.3

Ostatné výrobky prvotného spracovania ocele

 

24.31

Tyče ťahané za studena

 

24.31.1

Tyče a ťažké profily z nelegovanej ocele ťahané za studena

 

24.31.10

Tyče a ťažké profily z nelegovanej ocele ťahané za studena

41261

24.31.2

Tyče a ťažké profily z legovanej ocele, inej ako nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena

 

24.31.20

Tyče a ťažké profily z legovanej ocele, inej ako nehrdzavejúcej ocele, ťahané za studena

41264 (*)

41271 (*)

41272 (*)

41274 (*)

24.31.3

Tyče a ťažké profily z nehrdzavejúcej ocele ťahané za studena

 

24.31.30

Tyče a ťažké profily z nehrdzavejúcej ocele ťahané za studena

41244 (*)

41264 (*)

24.31.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby tyčí ťahaných za studena

 

24.31.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby tyčí ťahaných za studena

88213 (*)

24.32

Úzke pásy valcované za studena

 

24.32.1

Ploché výrobky z ocele valcované za studena, nepotiahnuté, so šírkou < 600 mm

 

24.32.10

Ploché výrobky z ocele valcované za studena, nepotiahnuté, so šírkou < 600 mm

41222

41224

24.32.2

Ploché výrobky z ocele valcované za studena, plátované, pokovované alebo potiahnuté, so šírkou < 600 mm

 

24.32.20

Ploché výrobky z ocele valcované za studena, plátované, pokovované alebo potiahnuté, so šírkou < 600 mm

41231 (*)

24.32.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby úzkych pásov valcovaných za studena

 

24.32.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby úzkych pásov valcovaných za studena

88213 (*)

24.33

Výrobky tvarované alebo ohýbané za studena

 

24.33.1

Otvorené profily tvarované alebo ohýbané za studena

 

24.33.11

Otvorené profily tvarované alebo ohýbané za studena z nelegovanej ocele

41262 (*)

24.33.12

Otvorené profily tvarované alebo ohýbané za studena z nehrdzavejúcej ocele

41274 (*)

24.33.2

Rebrové plechy z nelegovanej ocele

 

24.33.20

Rebrové plechy z nelegovanej ocele

41262 (*)

24.33.3

Sendvičové panely z potiahnutého oceľového plechu

 

24.33.30

Sendvičové panely z potiahnutého oceľového plechu

42190 (*)

24.33.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných výrobkov tvarovaných alebo ohýbaných za studena

 

24.33.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných výrobkov tvarovaných alebo ohýbaných za studena

88213 (*)

24.34

Drôty ťahané za studena

 

24.34.1

Drôty ťahané za studena

 

24.34.11

Drôty z nelegovanej ocele ťahané za studena

41263

24.34.12

Drôty z nehrdzavejúcej ocele ťahané za studena

41265 (*)

24.34.13

Drôty z ostatnej legovanej ocele ťahané za studena

41265 (*)

24.34.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby drôtov ťahaných za studena

 

24.34.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby drôtov ťahaných za studena

88213 (*)

24.4

Drahé kovy a ostatné neželezné kovy

 

24.41

Drahé kovy

 

24.41.1

Striebro surové alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prášku

 

24.41.10

Striebro surové alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prášku

41310

24.41.2

Zlato surové alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prášku

 

24.41.20

Zlato surové alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prášku

41320

24.41.3

Platina surová alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prášku

 

24.41.30

Platina surová alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prášku

41330

24.41.4

Základné kovy alebo striebro, plátované zlatom, opracované len do formy polotovarov

 

24.41.40

Základné kovy alebo striebro, plátované zlatom, opracované len do formy polotovarov

41340

24.41.5

Základné kovy plátované striebrom a základné kovy, striebro alebo zlato plátované platinou, opracované len do formy polotovarov

 

24.41.50

Základné kovy plátované striebrom a základné kovy, striebro alebo zlato plátované platinou, opracované len do formy polotovarov

41350

24.41.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby drahých kovov

 

24.41.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby drahých kovov

88213 (*)

24.42

Hliník

 

24.42.1

Hliník surový; oxid hlinitý

 

24.42.11

Surový hliník

41431

24.42.12

Oxid hlinitý okrem umelého korundu

41432

24.42.2

Polotovary z hliníka alebo zo zliatin hliníka

 

24.42.21

Hliníkový prášok a hliníkové vločky

41531

24.42.22

Hliníkové tyče, prúty a profily

41532

24.42.23

Hliníkové drôty

41533

24.42.24

Hliníkové dosky, plechy a pásy s hrúbkou > 0,2 mm

41534

24.42.25

Hliníkové fólie s hrúbkou ≤ 0,2 mm

41535

24.42.26

Hliníkové rúry a rúrky a príslušenstvo k nim

41536

24.42.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby hliníka

 

24.42.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby hliníka

88213 (*)

24.43

Olovo, zinok a cín

 

24.43.1

Olovo, zinok a cín, surové

 

24.43.11

Olovo surové

41441

24.43.12

Zinok surový

41442

24.43.13

Cín surový

41443

24.43.2

Polotovary z olova, zinku a cínu a ich zliatin

 

24.43.21

Olovené dosky, plechy, pásy a fólie; olovený prášok a olovené vločky

41542

24.43.22

Zinkový prach, prášok a zinkové vločky

41544

24.43.23

Zinkové tyče, prúty, profily a drôty; zinkové dosky, plechy, pásy a fólie

41545

24.43.24

Cínové tyče, prúty, profily a drôty

41547

24.43.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby olova, zinku a cínu

 

24.43.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby olova, zinku a cínu

88213 (*)

24.44

Meď

 

24.44.1

Meď surová; medený kamienok (medený lech); cementová meď (zrážaná meď)

 

24.44.11

Medený kamienok (medený lech); cementová meď (zrážaná meď)

41411

24.44.12

Nerafinovaná meď; medené anódy na elektrolytickú rafináciu

41412

24.44.13

Rafinovaná meď a zliatiny medi, surové; predzliatiny medi

41413

24.44.2

Polotovary z medi alebo zo zliatin medi

 

24.44.21

Medený prášok a medené vločky

41511

24.44.22

Medené tyče, prúty a profily

41512

24.44.23

Medené drôty

41513

24.44.24

Medené dosky, plechy a pásy s hrúbkou > 0,15 mm

41514

24.44.25

Medené fólie s hrúbkou ≤ 0,15 mm

41515

24.44.26

Medené rúry a rúrky a príslušenstvo k rúram a rúrkam z medi

41516

24.44.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby medi

 

24.44.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby medi

88213 (*)

24.45

Ostatné neželezné kovy

 

24.45.1

Nikel surový; medziprodukty metalurgie niklu

 

24.45.11

Nikel surový

41422

24.45.12

Niklový kamienok (lech), spekané výrobky oxidu nikelnatého a ostatné medziprodukty metalurgie niklu

41421

24.45.2

Polotovary z niklu alebo z niklových zliatin

 

24.45.21

Niklový prášok a niklové vločky

41521

24.45.22

Niklové tyče, prúty, profily a drôty

41522

24.45.23

Niklové dosky, plechy, pásy a fólie

41523

24.45.24

Niklové rúry, rúrky a príslušenstvo k nim

41524

24.45.3

Ostatné neželezné kovy a výrobky z nich; cermety; popol a zvyšky obsahujúce kovy a kovové zlúčeniny

 

24.45.30

Ostatné neželezné kovy a výrobky z nich; cermety; popol a zvyšky obsahujúce kovy a kovové zlúčeniny

41601

41602

41603

41604

24.45.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných neželezných kovov

 

24.45.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných neželezných kovov

88213 (*)

24.46

Spracované jadrové palivo

 

24.46.1

Prírodný urán a jeho zlúčeniny; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce prírodný urán alebo prírodné zlúčeniny uránu

 

24.46.10

Prírodný urán a jeho zlúčeniny; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce prírodný urán alebo prírodné zlúčeniny uránu

33610

24.46.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spracovaného jadrového paliva

 

24.46.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spracovaného jadrového paliva

88152 (*)

24.5

Služby súvisiace s liatím kovov

 

24.51

Služby súvisiace s liatím železa

 

24.51.1

Služby súvisiace s liatím liatiny

 

24.51.11

Služby súvisiace s liatím temperovanej (kujnej) liatiny

89310 (*)

24.51.12

Služby súvisiace s liatím gulôčkovej liatiny

89310 (*)

24.51.13

Služby súvisiace s liatím sivej liatiny

89310 (*)

24.51.2

Rúry, rúrky a duté profily z liatiny

 

24.51.20

Rúry, rúrky a duté profily z liatiny

41291 (*)

24.51.3

Príslušenstvo k rúram alebo rúrkam z liatiny

 

24.51.30

Príslušenstvo k rúram alebo rúrkam z liatiny

41292 (*)

24.51.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby liatiny

 

24.51.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby liatiny

89310 (*)

24.52

Služby súvisiace s liatím ocele

 

24.52.1

Služby súvisiace s liatím ocele

 

24.52.10

Služby súvisiace s liatím ocele

89310 (*)

24.52.2

Rúrky a rúry získané odstredivým odlievaním

 

24.52.20

Rúrky a rúry získané odstredivým odlievaním

41291 (*)

24.52.3

Príslušenstvo k rúram alebo rúrkam z liatej ocele

 

24.52.30

Príslušenstvo k rúram alebo rúrkam z liatej ocele

41292 (*)

24.53

Služby súvisiace s liatím ľahkých kovov

 

24.53.1

Služby súvisiace s liatím ľahkých kovov

 

24.53.10

Služby súvisiace s liatím ľahkých kovov

89310 (*)

24.54

Služby súvisiace s liatím ostatných neželezných kovov

 

24.54.1

Služby súvisiace s liatím ostatných neželezných kovov

 

24.54.10

Služby súvisiace s liatím ostatných neželezných kovov

89310 (*)

25

Hotové kovové výrobky okrem strojov a zariadení

 

25.1

Kovové konštrukcie

 

25.11

Kovové konštrukcie a časti konštrukcií

 

25.11.1

Montované stavby z kovov

 

25.11.10

Montované stavby z kovov

38702

25.11.2

Kovové konštrukcie a ich časti

 

25.11.21

Mosty a časti mostov zo železa alebo ocele

42110 (*)

25.11.22

Veže a stožiare zo železa alebo ocele

42110 (*)

25.11.23

Ostatné konštrukcie a ich časti, dosky, tyče, uholníky, tvarovky a podobné výrobky zo železa, ocele alebo hliníka

42190 (*)

25.11.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby kovových konštrukcií a častí konštrukcií

 

25.11.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby kovových konštrukcií a častí konštrukcií

88219 (*)

25.12

Dvere a okná z kovu

 

25.12.1

Dvere, okná a ich rámy, prahy dverí z kovu

 

25.12.10

Dvere, okná a ich rámy, prahy dverí z kovu

42120

25.12.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby dverí a okien z kovu

 

25.12.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby dverí a okien z kovu

88219 (*)

25.2

Nádrže, zásobníky a kontajnery z kovov

 

25.21

Radiátory a kotly ústredného kúrenia

 

25.21.1

Radiátory a kotly ústredného kúrenia

 

25.21.11

Radiátory ústredného kúrenia, nevykurované elektricky, zo železa alebo ocele

44823

25.21.12

Nízkotlakové kotly ústredného kúrenia na zohrievanie teplej vody a výrobu pary

44825

25.21.13

Časti a súčasti kotlov ústredného kúrenia

44833

25.21.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby radiátorov a kotlov ústredného kúrenia

 

25.21.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby radiátorov a kotlov ústredného kúrenia

88219 (*)

25.29

Ostatné nádrže, zásobníky a kontajnery z kovov

 

25.29.1

Ostatné nádrže, zásobníky a kontajnery z kovov

 

25.29.11

Cisterny, nádrže, kade a podobné zásobníky (iné ako na stlačený alebo skvapalnený plyn) zo železa, ocele alebo hliníka, s obsahom > 300 litrov, bez mechanického alebo tepelného zariadenia.

42210

25.29.12

Nádoby na stlačený alebo skvapalnený plyn z kovov

42220

25.29.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby nádrží, cisterien a kontajnerov z kovov

 

25.29.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby nádrží, cisterien a kontajnerov z kovov

88219 (*)

25.3

Parné kotly okrem kotlov na centrálny ohrev teplej vody

 

25.30

Parné kotly okrem kotlov na centrálny ohrev teplej vody

 

25.30.1

Parné kotly a ich časti a súčasti

 

25.30.11

Parné kotly; kotly na prehriatu vodu

42320

25.30.12

Pomocné prístroje a zariadenia na kotly; parné kondenzátory alebo iné pomocné jednotky

42330

25.30.13

Časti a súčasti parných kotlov

42342

25.30.2

Jadrové reaktory a ich časti a súčasti

 

25.30.21

Jadrové reaktory okrem separátorov izotopov

42310

25.30.22

Časti a súčasti jadrových reaktorov okrem separátorov izotopov

42341

25.30.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby parných kotlov okrem kotlov na centrálny ohrev

 

25.30.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby parných kotlov okrem kotlov na centrálny ohrev

88219 (*)

25.4

Zbrane a munícia

 

25.40

Zbrane a munícia

 

25.40.1

Zbrane a munícia a ich časti a súčasti

 

25.40.11

Vojenské zbrane, iné ako revolvery, pištole, meče a pod.

44720

25.40.12

Revolvery, pištole, iné strelné zbrane a podobné zariadenia

44730

25.40.13

Bomby, rakety a podobná vojenská munícia; nábojnice, ostatné strelivo a náboje a ich časti a súčasti

44740

25.40.14

Časti a súčasti vojenských zbraní a ostatných zbraní

44760

25.40.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby zbraní a munície

 

25.40.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby zbraní a munície

88214

25.5

Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia

 

25.50

Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia

 

25.50.1

Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov

 

25.50.11

Kovanie kovov

89320 (*)

25.50.12

Razenie kovov

89320 (*)

25.50.13

Ostatné tvarovanie kovov

89320 (*)

25.50.2

Prášková metalurgia

 

25.50.20

Prášková metalurgia

89320 (*)

25.6

Opracovanie a povrchová úprava kovov; všeobecné práce strojárskej povahy

 

25.61

Opracovanie a povrchová úprava kovov

 

25.61.1

Povrchová úprava kovov

 

25.61.11

Nanášanie kovových povrchov kovmi

88211 (*)

25.61.12

Nanášanie kovových povrchov nekovmi

88211 (*)

25.61.2

Ostatné povrchové úpravy kovov

 

25.61.21

Tepelné úpravy kovových povrchov okrem pokovovania

88211 (*)

25.61.22

Ostatné povrchové úpravy kovov

88211 (*)

25.62

Všeobecné služby strojárskej povahy

 

25.62.1

Služby sústruženia kovových súčiastok

 

25.62.10

Služby sústruženia kovových súčiastok

88212

25.62.2

Ostatné všeobecné práce strojárskej povahy

 

25.62.20

Ostatné všeobecné práce strojárskej povahy

88213 (*)

25.7

Nožiarske výrobky, nástroje a železiarsky tovar

 

25.71

Nožiarske výrobky

 

25.71.1

Nožiarske výrobky

 

25.71.11

Nože (okrem nožov do strojov), nožnice a ich čepele

42913

25.71.12

Britvy a žiletky vrátane polotovarov žiletiek v pásoch

42914

25.71.13

Ostatné nožiarske výrobky; súpravy a náčinie na manikúru a na pedikúru

42915

25.71.14

Lyžice, vidličky, naberačky, zberačky, dezertné príbory, nože na ryby, na maslo, klieštiky na cukor a podobné kuchynské a jedálenské výrobky

42916

25.71.15

Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné zbrane a ich časti

44750

25.71.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby nožiarskeho tovaru

 

25.71.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby nožiarskeho tovaru

88219 (*)

25.72

Zámky a kovanie

 

25.72.1

Zámky a kovanie

 

25.72.11

Visacie zámky a zámky na motorové vozidlá, zámky na nábytok zo základných kovov

42992 (*)

25.72.12

Ostatné zámky zo základných kovov

42992 (*)

25.72.13

Uzávery a uzáverové rámy so vstavanými zámkami; ich časti

42992 (*)

25.72.14

Závesy, príchytky, kovania a podobné výrobky do áut, dverí, okien a nábytku a podobne zo základných kovov

42992 (*)

25.72.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby zámok a kovania

 

25.72.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby zámok a kovania

88219 (*)

25.73

Nástroje

 

25.73.1

Ručné nástroje používané v poľnohospodárstve, záhradníctve alebo v lesníctve

 

25.73.10

Ručné nástroje používané v poľnohospodárstve, záhradníctve alebo v lesníctve

42921 (*)

25.73.2

Ručné píly; pílové listy všetkých druhov

 

25.73.20

Ručné píly; pílové listy všetkých druhov

42921 (*)

25.73.3

Ostatné ručné nástroje

 

25.73.30

Ostatné ručné nástroje

42921 (*)

25.73.4

Vymeniteľné nástroje ručného náradia, tiež mechanicky poháňaného, alebo obrábacích strojov

 

25.73.40

Vymeniteľné nástroje ručného náradia, tiež mechanicky poháňaného, alebo obrábacích strojov

42922 (*)

25.73.5

Formy; formovacie rámy pre zlievarne kovov; formovacie základne; modely na formy

 

25.73.50

Formy; formovacie rámy pre zlievarne kovov; formovacie základne; modely na formy

44916

25.73.6

Ostatné nástroje

 

25.73.60

Ostatné nástroje

42922 (*)

25.73.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby nástrojov

 

25.73.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby nástrojov

88219 (*)

25.9

Ostatné hotové kovové výrobky

 

25.91

Oceľové bubny a podobné nádoby

 

25.91.1

Oceľové bubny a podobné nádoby

 

25.91.11

Cisterny, sudy, bubny, kade, plechovky, škatule a podobné nádoby a obaly na rôzny materiál (okrem plynu) zo železa alebo ocele, s objemom ≥ 50 l, ale ≤ 300 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia

42931 (*)

25.91.12

Cisterny, sudy, bubny, kade, plechovky (okrem zatvorených letovaním alebo olemovaním), škatule a podobné nádoby a obaly na rôzny materiál (okrem plynu) zo železa alebo ocele, s objemom < 50 l, bez mechanického alebo tepelného zariadenia

42931 (*)

25.91.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby oceľových bubnov a podobných nádob

 

25.91.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby oceľových bubnov a podobných nádob

89200

25.92

Nádoby z ľahkých kovov

 

25.92.1

Nádoby z ľahkých kovov

 

25.92.11

Plechovky zo železa alebo ocele zatvorené letovaním alebo olemovaním, s objemom < 50 l

42931 (*)

25.92.12

Hliníkové sudy, bubny, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky na rôzny materiál (okrem plynu) s objemom ≤ 300 l

42931 (*)

25.92.13

Korunkové uzávery a zátky, viečka a uzávery fliaš zo základných kovov

42932

25.92.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby nádob z ľahkých kovov

 

25.92.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby nádob z ľahkých kovov

88219 (*)

25.93

Drôtené výrobky, reťaze a pružiny

 

25.93.1

Drôtené výrobky, reťaze a pružiny

 

25.93.11

Splietané lanká, káble, splietané pásy, slučky a podobné výrobky zo železa alebo ocele, elektricky neizolované

42941

25.93.12

Ostnaté drôty zo železa alebo z ocele; splietané lanká, káble, splietané pásy a podobné výrobky z medi alebo hliníka, elektricky neizolované

42942

42946

25.93.13

Tkaniny, rošty, sieťovina, pletivá zo železného, oceľového alebo medeného drôtu; plechová mriežkovina zo železa, ocele alebo medi

42943

25.93.14

Klince, cvočky, pripináčky, svorky, sponky a podobné výrobky

42944 (*)

25.93.15

Drôty, tyčky, rúrky, dosky, elektródy potiahnuté alebo plnené rozpúšťadlami alebo tavidlami

42950

25.93.16

Pružiny a pružinové listy zo železa alebo ocele; medené pružiny

42945

25.93.17

Reťaze (okrem kĺbových článkových reťazí) a ich diely

42991

25.93.18

Šijacie ihly, ihlice na pletenie, šnurovacie ihly, háčiky, bodce na vyšívanie a podobné výrobky určené na ručné práce zo železa alebo z ocele; zatváracie a ostatné špendlíky zo železa alebo z ocele, i. n.

42997 (*)

25.93.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby drôtených výrobkov, reťazí a pružín

 

25.93.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby drôtených výrobkov, reťazí a pružín

88219 (*)

25.94

Upevňovacie prvky, strojové výrobky so závitmi

 

25.94.1

Upevňovacie prvky, strojové výrobky so závitmi

 

25.94.11

Upevňovacie prvky so závitmi zo železa alebo ocele, i. n.

42944 (*)

25.94.12

Upevňovacie prvky bez závitov zo železa alebo ocele, i. n.

42944 (*)

25.94.13

Upevňovacie prvky bez závitov a so závitmi z medi

42944 (*)

25.94.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby upevňovacích prvkov, strojových výrobkov so závitmi

 

25.94.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby upevňovacích prvkov, strojových výrobkov so závitmi

88219 (*)

25.99

Ostatné hotové kovové výrobky i. n.

 

25.99.1

Kovové výrobky do kúpeľní a kuchýň

 

25.99.11

Výlevky, umývadlá, vane a ostatný sanitárny tovar a jeho časti zo železa, ocele, medi alebo hliníka

42911

25.99.12

Stolové, kuchynské potreby, domáce potreby a ich časti zo železa, ocele, medi alebo z hliníka

42912

25.99.2

Ostatné výrobky zo základných kovov

 

25.99.21

Pancierové alebo spevnené sejfy, zosilnené skrinky a dvere a depozitné skrinky do trezorov, pokladne alebo schránky na listiny a pod. zo základných kovov

42993

25.99.22

Schránky na ukladanie papierov alebo písacích pier, zásuvky na pečiatky a podobné vybavenie kancelárií alebo písacích stolov zo základných kovov okrem kancelárskeho nábytku

42994

25.99.23

Mechaniky na zaraďovače spisov, rýchloviazače a podobné kancelárske výrobky a zošívacie spony v pásoch zo základných kovov

42995

25.99.24

Sošky a ostatné dekoračné predmety, rámy na fotografie, obrazy alebo podobné rámy a zrkadlá zo základných kovov

42996

25.99.25

Uzávery, rámy alebo obruby s uzávermi, pracky, spony, svorky, háčiky, očká a podobné výrobky zo základných kovov na odevy, obuv, plachty, brašnárske výrobky alebo ostatné celkom dohotovené výrobky; duté nity a nity s rozštiepeným driekom zo základného kovu; perly a flitre zo základných kovov

42997 (*)

25.99.26

Vrtule do lodí a člnov a ich lopatky

42998

25.99.29

Ostatné výrobky zo základných kovov i. n.

42999

46931

25.99.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných hotových kovových výrobkov, i. n.

 

25.99.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatných hotových kovových výrobkov, i. n.

88219 (*)

26

Počítače, elektronické a optické zariadenia

 

26.1

Elektronické komponenty a dosky

 

26.11

Elektronické komponenty

 

26.11.1

Elektrónky a trubice so žeravenou katódou, so studenou katódou alebo s fotokatódou vrátane CRT obrazoviek

 

26.11.11

Televízne CRT obrazovky; snímacie elektrónky televíznych kamier; ostatné CRT obrazovky

47140 (*)

26.11.12

Magnetróny, klystróny, mikrovlné elektrónky a ostatné elektrónky

47140 (*)

26.11.2

Diódy a tranzistory

 

26.11.21

Diódy; tranzistory; tyristory, diaky a triaky

47150 (*)

26.11.22

Polovodičové prvky; diódy vyžarujúce svetlo; zabudované piezoelektrické kryštály; ich časti a súčasti

47150 (*)

26.11.3

Elektronické integrované obvody

 

26.11.30

Elektronické integrované obvody

47160

26.11.4

Časti a súčasti elektrónok a trubíc a ostatných elektronických súčiastok i. n.

 

26.11.40

Časti a súčasti elektrónok a trubíc a ostatných elektronických súčiastok i. n.

47173

26.11.9

Služby týkajúce sa výroby elektronických integrovaných obvodov; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby elektronických komponentov

 

26.11.91

Služby týkajúce sa výroby elektronických integrovaných obvodov

88233 (*)

26.11.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby elektronických komponentov

88233 (*)

26.12

Montované elektronické dosky

 

26.12.1

Tlačené obvody

 

26.12.10

Montované tlačené obvody

47130

26.12.2

Zvukové, obrazové, sieťové a podobné karty do zariadení na automatické spracovanie údajov

 

26.12.20

Zvukové, obrazové, sieťové a podobné karty do zariadení na automatické spracovanie údajov

45281

45282

26.12.3

Čipové karty

 

26.12.30

Čipové karty

47920

26.12.9

Služby týkajúce sa tlačených obvodov; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby montovaných elektronických dosiek

 

26.12.91

Služby týkajúce sa tlačených obvodov

88233 (*)

26.12.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby montovaných elektronických dosiek

88233 (*)

26.2

Počítače a periférne zariadenia

 

26.20

Počítače a periférne zariadenia

 

26.20.1

Počítače, ich časti, súčasti a príslušenstvo

 

26.20.11

Prenosné zariadenia na spracovanie údajov s hmotnosťou ≤ 10 kg, napr. laptopy a notebooky; digitálny asistent a podobné počítače

45221

45222

26.20.12

Terminály POS, ATM a podobné zariadenia, ktoré sa dajú napojiť na zariadenia na spracovanie údajov alebo na sieť

45142

26.20.13

Digitálne zariadenia na automatizované spracovanie údajov, obsahujúce pod spoločným krytom aspoň centrálnu procesorovú jednotku a vstupnú a výstupnú jednotku, kombinované aj nekombinované

45230

26.20.14

Digitálne zariadenia na automatizované spracovanie údajov predkladané vo forme systémov

45240

26.20.15

Ostatné digitálne zariadenia na automatizované spracovanie údajov, tiež obsa