28.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 86/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 284/2008

z 27. marca 2008,

ktorým sa zapisujú niektoré názvy do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Lingot du Nord (CHZO), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (CHZO), Marrone di Roccadaspide (CHZO)]

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom a podľa článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 žiadosť Francúzska o zápis názvu „Lingot du Nord“ a žiadosť Talianska o zápis názvov „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ a „Marrone di Roccadaspide“ boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Keďže Komisii nebola oznámená žiadna námietka podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 510/2006, tieto názvy sa musia zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názvy uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisujú do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. marca 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ C 151, 5.7.2007, s. 21 (Lingot du Nord), Ú. v. EÚ C 160, 13.7.2007, s. 15 (Cipolla Rossa di Tropea Calabria), Ú. v. EÚ C 160, 13.7.2007, s. 19 (Marrone di Roccadaspide).


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu, uvedené v prílohe I k Zmluve:

Trieda 1.6.   Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

FRANCÚZSKO

Lingot du Nord (CHZO)

TALIANSKO

Cipolla Rossa di Tropea Calabria (CHZO)

Marrone di Roccadaspide (CHZO)