19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/8


NARIADENIE RADY (ES) č. 249/2008

zo 17. marca 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1425/2006, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plastových vriec a vrecúšok s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Thajsku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho články 9 a 11 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1425/2006 z 25. septembra 2006, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plastových vriec a vrecúšok s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Thajsku a ukončuje sa konanie týkajúce sa dovozu určitých plastových vriec a vrecúšok s pôvodom v Malajzii (2),

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

1.   EXISTUJÚCE OPATRENIA

(1)

Po prešetrovaní (ďalej len „pôvodné prešetrovanie“) Rada nariadením (ES) č. 1425/2006 uložila konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plastových vriec a vrecúšok s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike.

1.1.   Začiatok predbežného preskúmania

(2)

Z iniciatívy Komisie sa v súvislosti s čínskym vyvážajúcim výrobcom, spoločnosťou Xinhui Alida Polythene Limited (ďalej len „Xinhui Alida“ alebo „spoločnosť“), na ktorú sa vzťahujú platné antidumpingové opatrenia, začalo čiastočné predbežné preskúmanie uvedeného nariadenia. Toto čiastočné predbežné preskúmanie sa začalo z iniciatívy Komisie na základe dôkazov prima facie, ktoré predložila spoločnosť.

(3)

Preskúmanie sa začalo na základe článku 11 ods. 3 základného nariadenia. V dôkazoch, ktoré Komisia dostala od spoločnosti Xinhui Alida, spoločnosť tvrdila, že pokiaľ ide o ňu, okolnosti, na základe ktorých sa stanovili opatrenia, sa zmenili a tieto zmeny sú trvalej povahy.

(4)

Z informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, vyplýva, že pokiaľ ide o túto spoločnosť, zjavne existujú podmienky trhového hospodárstva, čo potvrdzuje aj tvrdenie spoločnosti, že splnila kritériá uvedené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia. Spoločnosť takisto tvrdila, že štruktúra jej predaja sa od obdobia, na základe ktorého boli pôvodné opatrenia zavedené, trvalo zmenila, pokiaľ ide o množstvo a miesto určenia, a rovnako sa zmenila výrobná kapacita. Spoločnosť ďalej tvrdila, že porovnanie normálnej hodnoty založenej na jej vlastných nákladoch a cenách a jej vývozných cenách do Spoločenstva by viedlo k značnému zníženiu dumpingu pod úroveň súčasných opatrení a poskytla o tom dôkazy prima facie.

(5)

V tejto súvislosti spoločnosť tvrdila, že na vyrovnanie dumpingu nie je potrebné naďalej uplatňovať opatrenia na súčasnej úrovni, ktoré vychádzali z úrovne dumpingu stanovenej v minulosti.

(6)

Po porade s poradným výborom Komisia rozhodla, že existujú dostatočné dôkazy na začatie čiastočného predbežného preskúmania, uverejnila oznámenie („oznámenie o začatí“) (3) a začala prešetrovanie, ktorého rozsah bol obmedzený na skúmanie dumpingu.

1.2.   Strany, ktorých sa prešetrovanie týka

(7)

Komisia o začatí preskúmania oficiálne upovedomila spoločnosť Xinhui Alida a jej prepojené spoločnosti, ako aj zástupcov vyvážajúcej krajiny. Zainteresované strany dostali možnosť písomne predložiť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie.

(8)

Komisia tiež zaslala žiadateľovi a jeho prepojeným spoločnostiam dotazník a dostala ho vyplnený v rámci lehoty stanovenej na tento účel. Komisia získala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na účely určenia dumpingu a trhovohospodárskeho zaobchádzania, a vykonala overovacie návštevy v priestoroch týchto spoločností:

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui, Čína,

Horneman Chemplas (Far East) Limited, Hongkong,

British Polythene Industries plc, Stockton-on-Tees, Spojené kráľovstvo,

Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd, Nakonpathom, Thajsko,

Thai Griptech Co., Ltd, Samae-Dum, Bangkok, Thajsko,

Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Thajsko.

1.3.   Obdobie revízneho prešetrovania

(9)

Prešetrovanie dumpingu sa vzťahovalo na obdobie od 1. júla 2005 do 30. júna 2006 (ďalej len „obdobie revízneho prešetrovania“ alebo „ORP“).

2.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

2.1.   Príslušný výrobok

(10)

Príslušným výrobkom v tomto preskúmaní je rovnaký výrobok ako v prípade pôvodného prešetrovania, t. j. plastové vrecia a vrecúška s obsahom najmenej 20 % hmotnosti polyetylénu a s fóliou s hrúbkou najviac 100 mikrometrov (μm), s pôvodom v ČĽR, v súčasnosti zaradené pod kódy KN ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 a ex 3923 29 90 (kódy TARIC 3923210020, 3923291020 a 3923299020).

2.2.   Podobný výrobok

(11)

Zo súčasného preskúmania vyplynulo, že spoločnosť Xinhui Alida neuskutočnila predaj výrobkov na čínskom domácom trhu, a preto sa nevyrábal žiadny podobný výrobok.

3.   TRHOVOHOSPODÁRSKE ZAOBCHÁDZANIE (ďalej len „THZ“)

(12)

Vo všetkých antidumpingových prešetrovaniach týkajúcich sa dovozu výrobkov s pôvodom v ČĽR sa normálna hodnota u vyvážajúcich výrobcov, u ktorých sa zistilo, že spĺňajú kritéria stanovené v článku 2 ods. 7 písm. c), určuje v súlade s článkom 2 ods. 1 až 6 základného nariadenia. Len na pripomenutie v krátkosti uvádzame tieto kritériá:

obchodné rozhodnutia a náklady sa stanovujú ako reakcia na trhové podmienky bez výrazného zasahovania štátu,

účtovné záznamy sa nezávisle preverujú v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi a uplatňujú na všetky účely,

neexistujú výrazné deformácie prenesené z bývalého systému netrhového hospodárstva,

právnu istotu a stabilitu zabezpečujú zákony o bankrote a vlastníctve,

meny sa vymieňajú na základe trhovej sadzby.

(13)

Útvary Komisie dospeli k záveru, že spoločnosť Xinhui Alida preukázala, že splnila päť kritérií uvedených v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia, a preto navrhli, aby jej bolo poskytnuté THZ.

(14)

Spoločnosť Xinhui Alida aj výrobné odvetvie Spoločenstva sa mali možnosť k uvedeným zisteniam vyjadriť.

(15)

Výrobné odvetvie Spoločenstva vznieslo námietku voči poskytnutiu THZ spoločnosti Xinhui Alida, pričom uviedlo, že spoločnosť nemá jasnú správu a riadenie a že zničila niektoré dokumenty, ktoré potrebovala na to, aby preukázala svoj nárok na THZ.

(16)

Podľa stanov spoločnosti sú členovia predstavenstva menovaní akcionármi v závislosti od ich majetkového podielu v spoločnosti Xinhui Alida, v súčasnosti však obaja akcionári menujú rovnaký počet členov napriek tomu, že nevlastnia rovnaký počet akcií. Z tohto dôvodu však nie sú správa a riadenie spoločnosti nejasné. Väčšinu akcií menšinového akcionára vlastní väčšinový akcionár spoločnosti Xinhui Alida, v zložení predstavenstva sa preto odráža skutočná vlastnícka štruktúra spoločnosti Xinhui Alida.

(17)

Výrobné odvetvie ďalej argumentovalo skutočnosťou, že spoločnosť nebola schopná poskytnúť originály dokladov o bankovom prevode týkajúcich sa splatenia základného imania, platby za právo užívania pôdy a platby štátu za jeho podiel, keď celá spoločnosť prešla do súkromného vlastníctva, pretože spoločnosť v súlade so svojimi pravidlami neuchováva dokumenty viac ako 7 rokov. Spoločnosť však bola schopná poskytnúť dôkazy o týchto transakciách zo zdrojov preverených auditom a vzhľadom na čas, ktorý uplynul od týchto udalostí, sa nepredloženie originálov dokladov o bankovom prevode nepovažovalo za výnimočné.

(18)

Tieto argumenty boli zohľadnené, no keďže neboli predložené žiadne dôkazy, ktoré by zmenili rozhodnutie Komisie poskytnúť spoločnosti Xinhui Alida THZ, argumenty výrobného odvetvia Spoločenstva boli zamietnuté.

(19)

Prebehli konzultácie s poradným výborom a priamo zainteresovaným stranám sa poskytli zodpovedajúce informácie. Hlavné argumenty, ktoré predložilo výrobné odvetvie Spoločenstva, sa už hodnotili v predchádzajúcich odsekoch.

4.   DUMPING

4.1.   Normálna hodnota

4.1.1.   Metodika používaná na stanovenie normálnej hodnoty

(20)

Podľa článku 2 ods. 2 základného nariadenia Komisia najprv posúdila, či bol domáci predaj podobného výrobku nezávislým zákazníkom uskutočnený vyvážajúcim výrobcom reprezentatívny, t. j. či sa celkový objem tohto predaja rovnal alebo bol vyšší ako 5 % celkového objemu zodpovedajúcich vývozných predajov do Spoločenstva. Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť Xinhui Alida neuskutočnila počas ORP predaj výrobkov na domácom trhu, normálna hodnota spoločnosti bola stanovená v súlade s ustanoveniami článku 2 ods. 3 tak, ako je uvedené nižšie.

4.1.2.   Stanovenie normálnej hodnoty

(21)

Vzhľadom na neexistenciu domáceho predaja bola normálna hodnota stanovená na základe ustanovení článku 2 ods. 3 základného nariadenia tak, že k priemerným výrobným nákladom spoločnosti Xinhui Alida v priebehu ORP sa pripočítali vzniknuté predajné, všeobecné a administratívne (ďalej len „PVA“) náklady a vážený priemer zisku.

(22)

Spoločnosť Xinhui Alida namietala, že jej výrobné náklady by mali byť upravené tak, aby sa zohľadnili rozdiely v postupoch odpisovania medzi ňou a jej materskou spoločnosťou British Polythene Industries plc (ďalej len „BPI“) v Spojenom kráľovstve, s ktorou sa jej účty konsolidujú. Spoločnosť Xinhui Alida poskytla dôkazy s cieľom preukázať, že spoločnosť BPI upravila odpisy jej majetku v priebehu procesu konsolidácie, a uviedla, že miera odpisovania je v Číne stanovená zákonom, v dôsledku čoho spoločnosť nemôže harmonizovať svoje postupy odpisovania.

(23)

Táto námietka bola zamietnutá, čiastočne preto, že zákon sa v Číne zmenil v roku 2001 a už nestanovuje mieru odpisovania, a čiastočne preto, že výrobné náklady spoločnosti Xinhui Alida za ORP sú náklady uvedené v jej účtoch preverených auditom a nie náklady upravené s cieľom umožniť konsolidáciu v Spojenom kráľovstve. Príslušný majetok sa navyše preskúmal, pričom sa zistilo, že aj po 10 rokoch sa väčšina z neho používa.

(24)

Spoločnosť Xinhui Alida tiež namietala, že náklady na suroviny by mali byť upravené tak, aby sa zohľadnila skutočnosť, že časť sumy zaplatenej jej dodávateľovi, spoločnosti Horneman Chemplas (Far East) Limited, bola v skutočnosti zaplatená jej holdingovej spoločnosti Venture Hong Kong, ktorú spoločne vlastnia spoločnosti Horneman Chemplas a British Polythene Industries plc (ďalej len „BPI“). Aj táto námietka bola zamietnutá. Predovšetkým sa zistilo, že hoci spoločnosti Horneman Chemplas a Xinhui Alida sú prepojenými spoločnosťami, cena, ktorú spoločnosť Horneman Chemplas účtovala spoločnosti Xinhui Alida, bola primeraná trhová cena zahŕňajúca aj malú obchodnú prirážku, o ktorú spoločnosť Horneman zvýšila cenu, za ktorú tovar kúpila s cieľom pokryť svoje náklady. Spoločnosť Horneman navyše tieto čiastky nevrátila priamo spoločnosti Xinhui Alida vo forme napr. množstvovej zľavy alebo dobropisov, ale spoločnosti Venture Hong Kong, ktorá ich previedla na Xinhui Alida vo forme kapitálových injekcií a ďalších platieb. Preto sa nemôžu posudzovať ako bežná zľava z ceny, ktorú predávajúci poskytol kupujúcemu.

(25)

Údaje o predajných, všeobecných a administratívnych nákladoch a váženom priemere zisku sa získali od spoločností, ktoré odpovedali na dotazník zaslaný spoločnostiam v analogickej krajine stanovenej ďalej.

4.1.3.   Analogická krajina

(26)

Vzhľadom na neexistenciu domáceho predaja sa v súlade s ustanoveniami článku 2 ods. 6 písm. c) základného nariadenia na stanovenie normálnej hodnoty pre spoločnosť Xinhui Alida použili údaje z analogickej krajiny. V oznámení o začatí prešetrovania bola ako analogická krajina uvedená Malajzia, avšak so spoluprácou v rámci prešetrovania nesúhlasila žiadna spoločnosť. Spolupracovali však tri spoločnosti z Thajska, ktoré predávali výrobky na domácom trhu. Z údajov, ktoré tieto spoločnosti poskytli a ktoré sa overili v ich priestoroch, sa vypočítal vážený priemer PVA nákladov a zisk.

4.2.   Vývozné ceny

(27)

Kedykoľvek sa vývoz spoločnosti Xinhui Alida uskutočňoval priamo nezávislým zákazníkom v Spoločenstve, vývozné ceny sa určovali na základe cien skutočne zaplatených alebo splatných za príslušný výrobok v priebehu ORP v súlade s článkom 2 ods. 8 základného nariadenia.

(28)

Veľká väčšina predaja spoločnosti Xinhui Alida však bola určená buď jej prepojenej spoločnosti Horneman Chemplas v Hongkongu na účely ďalšieho konečného predaja do Spoločenstva, alebo jej prepojenej spoločnosti BPI v Spojenom kráľovstve na účely konečného predaja v rámci Spoločenstva. Pokiaľ ide o tento vývozný predaj do Spoločenstva, vývozná cena bola stanovená na základe článku 2 ods. 9 základného nariadenia, t. j. na základe ceny ďalšieho predaja skutočne zaplatenej alebo splatnej v priebehu ORP prepojenej spoločnosti zo strany prvého nezávislého kupujúceho v Spoločenstve, upravenej o všetky náklady, ktoré vznikli od dovozu do ďalšieho predaja, a o zisk.

4.3.   Porovnanie

(29)

Normálna hodnota sa porovnala s vývoznou cenou na základe ceny zo závodu a na rovnakej úrovni obchodovania. V snahe zabezpečiť spravodlivé porovnanie sa v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia zobrali do úvahy rozdiely vo faktoroch, o ktorých sa preukázalo, že ovplyvňujú ceny a ich porovnateľnosť. Na základe tohto sa podľa potreby a ak to bolo odôvodnené vykonali úpravy rozdielov v zľavách, rabatoch, províziách, nákladoch na prepravu, poistenie, manipuláciu, balenie, nákladoch na úvery, bankových poplatkoch a dovozných clách.

(30)

Pretože prepojený dovozca v Spojenom kráľovstve vystupuje vo funkcii podobnej funkcii sprostredkovateľa pôsobiaceho na základe provízie, vývozná cena sa upravila o províziu v súlade s článkom 2 ods. 10 bodom i) základného nariadenia. Úroveň provízie sa vypočítala na základe priamych dôkazov poukazujúcich na existenciu prirážky a predajných nákladov súvisiacich s týmito funkciami.

4.4.   Dumpingové rozpätie

(31)

V súlade s článkom 2 ods. 11 základného nariadenia sa vážený priemer normálnej hodnoty porovnával podľa druhu s váženým priemerom vývoznej ceny zodpovedajúceho druhu príslušného výrobku.

(32)

Dumpingové rozpätie v prípade spoločnosti Xinhui Alida vyjadrené ako percento čistej franko ceny na hranici Spoločenstva pred preclením sa stanovilo na úrovni 4,3 %.

5.   TRVALÝ CHARAKTER ZMENENÝCH OKOLNOSTÍ

(33)

V súlade s článkom 11 ods. 3 základného nariadenia sa takisto preskúmalo, či by zmenené okolnosti mohli mať trvalý charakter.

(34)

Po prvé, je nutné poznamenať, že spoločnosť bola schopná dokázať, že by jej malo byť poskytnuté THZ, a preto mala nárok na vlastné individuálne dumpingové rozpätie. Dôvody, na základe ktorých jej bolo poskytnuté THZ, je potrebné považovať za trvalé, keďže sa týkajú dlhodobej štruktúry a obchodného modelu spoločnosti. Po druhé, vyžiadali sa informácie o vývoji jednotlivých druhov výrobkov a pohyboch ceny po skončení ORP v júni 2006. Spoločnosť poskytla dôkazy s cieľom preukázať, že ceny surovín sa v druhej polovici roka 2006 zvýšili a hoci koncom roka 2006 opäť klesli, na úroveň dosiahnutú v priebehu ORP sa nevrátili. Vzhľadom na politiku transferového oceňovania medzi spoločnosťou Xinhui Alida a jej materskou spoločnosťou, ktorú uplatňuje materská spoločnosť, je zrejmé, že v druhej polovici roka 2006 zostala transferová cena stabilná, zatiaľ čo ceny surovín sa značne zvýšili. BPI tiež preukázala, že jej cena pri ďalšom predaji zostala v priebehu druhej polovice roka 2006 stabilná, v dôsledku čoho sa dumpingové rozpätie vypočítané pre ORP zrejme vzťahovalo na celý zvyšok kalendárneho roka 2006.

(35)

Spoločnosť tvrdila, že štruktúra jej predaja, pokiaľ ide o množstvo a miesto určenia, sa od pôvodného obdobia prešetrovania, ktoré prebiehalo od apríla 2004 do marca 2005, trvalo zmenila.

(36)

Z dôkazov získaných počas prešetrovania vyplýva, že nie je pravdepodobné, že by sa správanie spoločnosti vrátane okolností, ktoré viedli k začatiu tohto preskúmania, v blízkej budúcnosti zmenili spôsobom, ktorý by ovplyvnil zistenia súčasného preskúmania. Táto skutočnosť by preto svedčila o tom, že príslušné zmeny rovnako ako závery preskúmania majú trvalý charakter.

6.   ANTIDUMPINGOVÉ OPATRENIA

(37)

Vzhľadom na výsledky prešetrovania sa považuje za vhodné zmeniť antidumpingovú colnú sadzbu, ktorá sa uplatňuje na dovoz príslušného výrobku spoločnosťou Xinhui Alida, na 4,3 %.

7.   ZVEREJNENIE

(38)

Zainteresované strany boli oboznámené o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých sa mala odporúčať zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1425/2006, a dostali možnosť vyjadriť sa.

(39)

Spoločnosť namietala proti zverejneným zisteniam v prípadoch, keď boli jednotlivé úpravy požadované spoločnosťou zamietnuté, pričom išlo o výpočet odpisov v Číne, zaobchádzanie s kurzovými ziskami dosiahnutými v Spojenom kráľovstve a údajnú zľavu na suroviny. Spoločnosť však neposkytla žiadne nové dôkazy, ktorými by tieto námietky doložila, a preto boli opäť zamietnuté.

(40)

Výrobné odvetvie Spoločenstva požadovalo ďalšie informácie o výpočte stanovenej normálnej hodnoty, ktorá bola určená na základe údajov z Thajska, ale neposkytlo žiadne dôkazy, ktorými by výpočet alebo použitú metodiku spochybnilo alebo napadlo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tabuľka v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1425/2006 sa týmto mení a dopĺňa takto:

Krajina

Spoločnosť

Sadzba cla (%)

Doplnkový kód TARIC

Čínska ľudová republika

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui

4,3 %

A854

Zoznam spoločností v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1425/2006 sa týmto mení a dopĺňa vyňatím tohto:

XINHUI ALIDA POLYTHENE LIMITED

Xinhui

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. marca 2008

Za Radu

predseda

I. JARC


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 29.9.2006, s. 4. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1356/2007 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2007, s. 5).

(3)  Ú. v. EÚ C 54, 9.3.2007, s. 5.