15.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 73/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 229/2008

z 10. marca 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 533/2004 o založení partnerstiev v rámci procesu stabilizácie a pridruženia

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 181a ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 533/2004 (2) sa stanovuje, že partnerstvá sa vytvoria pre všetky krajiny západného Balkánu.

(2)

Európska rada na svojom zasadnutí v Bruseli v decembri 2005 rozhodla, že Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko má byť kandidátskou krajinou na členstvo v Európskej únii.

(3)

Preto je vhodné stanoviť, že namiesto európskeho partnerstva by Európska únia vo svojich vzťahoch s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko mala uplatňovať prístupové partnerstvo a zodpovedajúcim spôsobom nariadenie (ES) č. 533/2004 zmeniť a doplniť.

(4)

Štátna únia Srbska a Čiernej Hory už neexistuje. Preto je vhodné nariadenie zmeniť a doplniť s cieľom zohľadniť skutočnosť, že Srbsko i Čierna hora sú dvoma nezávislými štátmi.

(5)

Nariadenie sa týka prístupových i európskych partnerstiev. Preto je potrebné zohľadniť túto skutočnosť v celom texte,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 533/2004 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Európske partnerstvá sa zakladajú pre Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Čiernu horu a Srbsko vrátane Kosova v zmysle rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1244 z 10. júna 1999 (ďalej len ‚partneri‘). Európske partnerstvá poskytujú rámec zahŕňajúci priority vyplývajúce z analýzy situácie jednotlivých partnerov, na ktoré sa musí zamerať príprava na ďalšiu integráciu do Európskej únie na základe kritérií definovaných Európskou radou, ako aj pokrok dosiahnutý v rámci implementácie procesu stabilizácie a pridruženia, vrátane príslušných dohôd o stabilizácii a pridružení, a najmä v oblasti regionálnej spolupráce.“;

2.

článok 1a sa nahrádza takto:

„Článok 1a

V rámci procesu stabilizácie a pridruženia sa zakladajú prístupové partnerstvá pre Chorvátsko a Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko. Prístupové partnerstvá poskytujú rámec zahŕňajúci priority vyplývajúce z analýzy situácie každej krajiny, na ktoré sa musí zamerať príprava na pristúpenie na základe kodanských kritérií definovaných Európskou radou, ako aj pokrok dosiahnutý v rámci implementácie procesu stabilizácie a pridruženia, vrátane dohôd o stabilizácii a pridružení uzavretých s týmito krajinami (3), a najmä v oblasti regionálnej spolupráce.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. marca 2008

Za Radu

predseda

D. RUPEL


(1)  Stanovisko z 15. januára 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 86, 24.3.2004, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 269/2006 (Ú. v. EÚ L 47, 17.2.2006, s. 7).

(3)  Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2004, s. 13). Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na strane druhej (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2005, s. 3).“