6.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 207/2008

z 5. marca 2008,

ktorým sa prijímajú špecifikácie ad hoc modulu na rok 2009 o vstupe mladých ľudí na trh práce podľa nariadenia Rady (ES) č. 577/98

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 577/98 z 9. marca 1998 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

Európske usmernenia politík zamestnanosti (2) obsahujú viaceré politické zamerania v súvislosti so zamestnanosťou mladých ľudí a zdôrazňuje sa v nich, že na otvorenie možností zamestnávania mladých ľudí a na zníženie nezamestnanosti mládeže je potrebné vynaložiť viac úsilia. Tieto usmernenia vychádzajú aj z cieľov a referenčných úrovní stanovených v rámci európskej stratégie zamestnanosti, ktoré platia od roku 2003 a týkajú sa znižovania počtu prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky, zvyšovania úrovne dosiahnutého vzdelania a možnosti „nového začiatku“ pre nezamestnanú mládež.

(2)

Referenčné úrovne pre oblasť vzdelávania sú stanovené v pracovnom programe Vzdelávanie a odborná príprava 2010, ktorý realizujú členské štáty a Komisia (3). Tieto referenčné úrovne by mali pomôcť sledovať zvyšovanie úrovne dosiahnutého vzdelania a pokrok v oblastiach celoživotného vzdelávania a znižovania počtu prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky – cieľom politík je čo najlepšie pripraviť mladých ľudí na profesijný a spoločenský život.

(3)

V rozhodnutí Rady 2006/702/ES zo 6. októbra 2006 o strategických usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti (4) sa členské štáty vyzývajú, aby venovali osobitnú pozornosť „implementácii Európskeho paktu mládeže uľahčovaním prístupu k zamestnaniu pre mladých ľudí, zjednodušovaním prechodu od vzdelávania k práci aj prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania, poskytovania pomoci pri dokončovaní vzdelania a pri prístupe k vhodnej odbornej a učňovskej príprave“.

(4)

Z toho vyplýva prirodzená požiadavka na komplexný a porovnateľný súbor údajov o vstupe mladých ľudí na trh práce, aby bolo možné sledovať pokrok pri plnení spoločných cieľov európskej stratégie zamestnanosti a procesu sociálneho začlenenia.

(5)

Nariadenie Komisie (ES) č. 384/2005 zo 7. marca 2005 o prijatí programu modulov ad hoc na roky 2007 až 2009 na výberové zisťovanie pracovných síl, stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98 (5), už zahŕňalo ad hoc modul o vstupe mladých ľudí na trh práce. Mal by sa stanoviť zoznam ukazovateľov pre tento modul.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistický program,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Podrobný zoznam ukazovateľov, ktoré sa majú zbierať v roku 2009 na základe ad hoc modulu o vstupe mladých ľudí na trh práce, je uvedený v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. marca 2008

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1372/2007 (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 42).

(2)  Rozhodnutie Rady z 12. júla 2005 o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov (2005/600/ES) (Ú. v. EÚ L 205, 6.8.2005, s. 21).

(3)  Rada, Podrobný pracovný program o plnení cieľov systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Európe (2002/C 142/01) (Ú. v. ES C 142, 14.6.2002, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ L 291, 21.10.2006, s. 11.

(5)  Ú. v. EÚ L 61, 8.3.2005, s. 23. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 341/2006 (Ú. v. EÚ L 55, 25.2.2006, s. 9).


PRÍLOHA

VÝBEROVÉ ZISŤOVANIE PRACOVNÝCH SÍL

Špecifikácie ad hoc modulu na rok 2009 o vstupe mladých ľudí na trh práce

1.

Dotknuté členské štáty a regióny: všetky.

2.

Ukazovatele budú kódované takto:

Označenie ukazovateľov vo výberovom zisťovaní pracovných síl v stĺpci Filter sa vzťahuje na označenie použité v prílohe II k nariadeniu Komisie (ES) č. 430/2005.


Stĺpec

Kód

Opis

Filter

203

(PARHAT)

 

Najvyššia dosiahnutá úroveň vzdelania otca alebo matky

všetci vo veku 15 až 34 rokov

1

nízka: ISCED 0, 1, 2 a 3c krátke

2

stredná: ISCED 3-4 (bez 3c krátke)

3

vysoká: ISCED 5-6

9

nehodí sa (osoba je vo veku do 15 rokov alebo vo veku nad 34 rokov)

Prázdny

bez odpovede

204–207

PARFOR

 

Krajina narodenia otca a matky

všetci vo veku 15 až 34 rokov

 

(pre Nemecko: štátna príslušnosť/predchádzajúca štátna príslušnosť otca a matky, ak mali v referenčnom týždni nemeckú štátnu príslušnosť)

 

Kódovanie pozri v číselníku krajín ISO

....

4-miestny kód (otec – prvé dve miesta, matka – posledné dve miesta)

9999

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede

208

HATVOC

 

Zameranie najvyššieho dosiahnutého formálneho vzdelania (HATLEVEL)

všetci vo veku 15 až 34 rokov a HATLEVEL= 21 – 43

1

všeobecné vzdelanie

2

odborné vzdelanie získané prevažne (alebo výlučne) v škole

3

kombinácia odborného vzdelania získaného v škole a na pracovisku

4

odborné vzdelanie získané prevažne na pracovisku

5

odborné vzdelanie bez možnosti rozlíšenia medzi stupňami 2, 3 a 4

9

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede

209–214

STOPDATE

 

Mesiac a rok ukončenia posledného formálneho vzdelávania

všetci vo veku 15 až 34 rokov a EDUCSTAT = 2 a HATLEVEL ≠ 00

mesiac a rok

999999

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede

215

WORKEDUC

 

Práca počas štúdia v rámci formálneho vzdelávania

všetci vo veku 15 až 34 rokov

0

bez práce alebo kratšie ako 1 mesiac za rok

1

(iba) práca, ktorá bola súčasťou vzdelávacieho programu

2

práca počas štúdia, avšak mimo vzdelávacieho programu

3

(iba) práca počas prerušeného štúdia

4

práca ako kombinácia 1 a 2

5

práca ako kombinácia 1 a 3

6

práca ako kombinácia 2 a 3

7

práca ako kombinácia 1, 2 a 3

9

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede

216–221

JOBSTART

 

Mesiac a rok začiatku prvého zamestnania trvajúceho dlhšie ako 3 mesiace po poslednom ukončenom formálnom vzdelávaní

Stĺpec 209 – 214 ≠ 999999 a prázdny

000000

nikdy nemal(-a) zamestnanie dlhšie ako 3 mesiace

000001

súčasné zamestnanie je prvé

……

mesiac a rok

999999

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede

222–224

JOBDUR

 

Trvanie prvého zamestnania trvajúceho dlhšie ako 3 mesiace (po poslednom ukončenom formálnom vzdelávaní)

Stĺpec 216 – 221 ≠ 000000 a 000001 a 999999

počet mesiacov

999

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede

225

FINDMETH

 

Spôsob nájdenia prvého zamestnania trvajúceho dlhšie ako 3 mesiace (po poslednom ukončenom formálnom vzdelávaní)

Stĺpec 216 – 221 ≠ 000000 a 999999

1

prostredníctvom vzdelávacieho zariadenia

2

prostredníctvom verejných služieb zamestnanosti

3

prostredníctvom inzerátov v tlači alebo na internete

4

priamym (spontánnym) podaním žiadosti o zamestnanie u zamestnávateľa

5

prostredníctvom rodiny a známych

6

zamestnanie našiel(-la) na základe predchádzajúcej činnosti (letná/študentská brigáda, stáž, dobrovoľná činnosť) u toho istého zamestnávateľa

7

založenie vlastného podniku

8

iné

9

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede

226–229

JOBOCC

 

Prvé zamestnanie trvajúce dlhšie ako 3 mesiace (po poslednom ukončenom formálnom vzdelávaní) podľa klasifikácie zamestnaní

Stĺpec 216 – 221 ≠ 000000 a 000001 a 999999

....

Kódovanie podľa ISCO-88 (COM) na trojmiestnej alebo podľa možnosti na štvormiestnej úrovni

9999

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede

230

JOBCONTR

 

Postavenie v prvom zamestnaní trvajúcom dlhšie ako 3 mesiace (po poslednom ukončenom formálnom vzdelávaní):

Stĺpec 216 – 221 ≠ 000000 a 000001 a 999999

1

samostatne zárobkovo činná osoba

2

zamestnanec, stála práca na plný pracovný čas

3

zamestnanec, stála práca na kratší pracovný čas

4

zamestnanec, dočasná práca na plný pracovný čas

5

zamestnanec, dočasná práca na kratší pracovný čas

6

vypomáhajúci člen domácnosti v rodinnom podniku

9

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede

231

TRANSACT

 

Hlavná činnosť po poslednom ukončenom formálnom vzdelávaní a pred začiatkom prvého zamestnania trvajúceho dlhšie ako 3 mesiace

Stĺpec 209 – 214 ≠ 999999 a prázdny a {prvé zamestnanie sa začalo neskôr ako 3 mesiace po dátume v stĺpci 209 – 214 alebo stĺpci 216 – 221 = 000000}

1

zamestnaný(-á) – práca v rámci jedného alebo viacerých krátkodobých zamestnaní (maximálne 3 mesiace)

2

povinná vojenská služba alebo civilná služba

3

bez zamestnania, aktívne si hľadá zamestnanie

bez zamestnania, zamestnanie si aktívne nehľadá z týchto dôvodov:

4

rodinné záväzky

5

účasť na neformálnom vzdelávaní

6

dobrovoľnícka činnosť

7

zdravotné problémy

8

iné dôvody

9

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede

232/237

 

Faktor váženia pre modul VZPS 2009 (nepovinne)

všetci vo veku 15 až 34 rokov

0000–9999

stĺpce 232 – 235 obsahujú celé čísla

00–99

stĺpce 236 a 237 obsahujú desatinné čísla

238

(PARNAT)

 

Štátna príslušnosť rodičov pri narodení (nepovinne)

všetci vo veku 15 až 34 rokov

 

Kódovanie podľa číselníka krajín ISO

9999

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede