5.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 61/6


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 177/2008

z 20. februára 2008,

ktorým sa zriaďuje spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 2186/93

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 285 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EHS) č. 2186/93 (2) sa zriadil spoločný rámec na vytvorenie registrov ekonomických subjektov na štatistické účely s harmonizovanými vymedzeniami pojmov, charakteristikami, rozsahom a postupmi aktualizácie. S cieľom udržať vývoj registrov ekonomických subjektov v harmonizovanom rámci by sa mala prijať nová právna úprava.

(2)

Nariadenie Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách na účely pozorovania a analýzy výrobného systému v Spoločenstve (3) obsahuje vymedzenia pojmov štatistických jednotiek, ktoré sa majú použiť. Vnútorný trh si vyžaduje zlepšenú štatistickú porovnateľnosť, aby sa splnili požiadavky Spoločenstva. S cieľom dosiahnuť zlepšenie pre podniky a ďalšie príslušné štatistické jednotky, ktoré sa majú pokryť, by sa mali prijať spoločné vymedzenia pojmov a charakteristiky.

(3)

Nariadením Rady (ES, Euratom) č. 58/97 z 20. decembra 1996 o štrukturálnej podnikovej štatistike (4) a nariadením Rady (ES) č. 1165/98 z 19. mája 1998 o krátkodobej štatistike (5) sa zriadil spoločný rámec na zbieranie, získavanie, prenos a hodnotenie štatistík Spoločenstva o štruktúre, činnostiach, konkurencieschopnosti a produkcii podnikov v Spoločenstve. Registre ekonomických subjektov na štatistické účely predstavujú základný prvok takéhoto spoločného rámca a umožňujú organizovať a koordinovať štatistické zisťovania pomocou poskytovania harmonizovaného rámca na výber vzoriek.

(4)

Registre ekonomických subjektov sú jedným zo spôsobov riešenia protikladných požiadaviek na zvýšenú informovanosť o podnikoch na jednej strane a odľahčenia ich administratívnej záťaže na strane druhej, predovšetkým používaním existujúcich informácií v administratívnych a právnych evidenciách, najmä v prípade mikropodnikov, malých a stredných podnikov, ako je to vymedzené v odporúčaní Komisie 2003/361/ES (6).

(5)

Nariadením Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike Spoločenstva (7) sa zriadil rámec pre vytvorenie štatistického programu Spoločenstva a spoločný rámec pre dôvernosť štatistických údajov.

(6)

Osobitné predpisy na spracovanie údajov v rámci štatistického programu Spoločenstva nemajú vplyv na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (8).

(7)

Registre ekonomických subjektov na štatistické účely predstavujú tiež hlavný zdroj pre demografiu podnikov, keďže sledujú vznik a zánik podnikov, ako aj štrukturálne zmeny v ekonomike v dôsledku koncentrácie alebo dekoncentrácie, ku ktorým došlo v dôsledku operácií, akými sú fúzie, prevzatia, rozdelenia, vyčlenenia a reštrukturalizácie.

(8)

Registre ekonomických subjektov poskytujú základné informácie potrebné na napĺňanie významného politického záujmu v oblasti rozvoja vidieka, a to nielen pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, ale aj o jeho rastúce prepojenie s ďalšími činnosťami, na ktoré sa nevzťahuje poľnohospodárska štatistika založená na produktoch.

(9)

Verejné podniky zohrávajú v národných ekonomikách členských štátov dôležitú úlohu. Smernica Komisie 80/723/EHS z 25. júna 1980 o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnými podnikmi (9) sa vzťahuje na jednotlivé druhy verejných podnikov. Verejné podniky a verejné korporácie by preto mali byť identifikované v registroch ekonomických subjektov, čo je možné pomocou inštitucionálnej sektorovej klasifikácie.

(10)

Informácie o kontrolných väzbách medzi právnymi jednotkami sú potrebné na vymedzenie skupín podnikov, na správne opísanie podnikov, na analýzu veľkých a zložitých jednotiek a na skúmanie stupňa koncentrácie na jednotlivých trhoch. Informácie o skupinách podnikov zlepšujú kvalitu registrov ekonomických subjektov a môžu sa použiť na zníženie rizika zverejnenia dôverných údajov. Určité finančné údaje majú často väčší význam na úrovni skupiny alebo podskupiny podnikov ako na úrovni jednotlivého podniku; pričom môžu byť dostupné len na úrovni skupiny alebo podskupiny. Zaznamenávanie údajov skupín podnikov umožňuje v prípadoch potreby priame zisťovania o skupine namiesto podnikov, ktoré ju tvoria, čo môže významne znížiť zaťaženie respondentov. Aby sa mohli skupiny podnikov registrovať, registre ekonomických subjektov by sa mali ďalej harmonizovať.

(11)

Rastúca ekonomická globalizácia je výzvou pre súčasné vypracúvanie viacerých štatistík. Zaznamenávaním údajov z nadnárodných skupín podnikov vytvárajú registre ekonomických subjektov základný nástroj na zlepšenie mnohých štatistík súvisiacich s globalizáciou: medzinárodný obchod s tovarom a službami, platobné bilancie, priame zahraničné investície, zahraničné pridružené podniky, výskum, rozvoj a inovácia a medzinárodný trh práce. Väčšina týchto štatistík pokrýva celú ekonomiku, a teda požaduje pokrytie všetkých sektorov ekonomiky registrami ekonomických subjektov.

(12)

Podľa článku 3 ods. 2 nariadenia Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 z 11. júna 1990 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev (10) sa vnútroštátne pravidlá o štatistickej dôvernosti nemôžu uplatňovať s cieľom zabrániť prenosu údajov, ktoré sú predmetom štatistickej dôvernosti orgánu Spoločenstva (Eurostat), keď právny akt Spoločenstva ustanovuje prenos takýchto údajov.

(13)

S cieľom zaručiť splnenie povinností určených v tomto nariadení môžu inštitúcie členských štátov zodpovedné za zbieranie takýchto údajov potrebovať prístup k zdrojom administratívnych údajov, akými sú napr. registre v správe daňových úradov a správ sociálneho zabezpečenia, centrálnych bánk, iných verejných inštitúcií a ďalšie databázy, ktoré obsahujú informácie o cezhraničných transakciách a pozíciách, kedykoľvek sú takéto údaje potrebné na vypracovanie štatistík Spoločenstva.

(14)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 z 12. januára 2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií (11) sa zriadil spoločný rámec na zber, prenos a hodnotenie príslušných štatistík Spoločenstva.

(15)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (12).

(16)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená rozhodovať o pokrytí najmenších podnikov a plne rezidentných skupín podnikov, aktualizovať zoznam, vymedzenia pojmov a pravidlá kontinuity registra charakteristík v prílohe, stanoviť spoločné normy kvality, ako aj obsah a periodicitu správ o kvalite a prijímať pravidlá aktualizácie registrov. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(17)

Nariadenie (EHS) č. 2186/93 by sa preto malo zrušiť.

(18)

Uskutočnili sa konzultácie s Výborom pre štatistický program zriadeným rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (13),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Účel

Týmto nariadením sa vytvára spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely v Spoločenstve.

Členské štáty vytvoria jeden alebo viac harmonizovaných registrov na štatistické účely ako nástroj na prípravu a koordináciu zisťovaní, ako zdroj informácií pre štatistickú analýzu populácie podnikov a jej demografie, na použitie administratívnych údajov a na zisťovanie a vytváranie štatistických jednotiek.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto pojmy:

a)

„právna jednotka“, „podnik“, „miestna jednotka“ a „skupina podnikov“ tak, ako sú vymedzené v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 696/93;

b)

„vnútroštátne orgány“ tak, ako sú vymedzené v článku 2 nariadenia (ES) č. 322/97;

c)

„štatistické účely“ tak, ako sú vymedzené v článku 2 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1588/90;

d)

„nadnárodná skupina podnikov“ znamená skupinu podnikov, ktorá má najmenej dva podniky alebo právne jednotky umiestnené v rôznych krajinách;

e)

„neúplná skupina podnikov“ znamená podniky a právne jednotky nadnárodnej skupiny podnikov, ktoré sídlia v rovnakej krajine. Môže obsahovať len jednu jednotku, ak tam ostatné jednotky sídlo nemajú. Podnik môže byť neúplnou skupinou podnikov alebo jej časťou.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

1.   V súlade s vymedzeniami pojmov uvedenými v článku 2 a s výhradou obmedzení spresnených v tomto článku sa do registrov zapisujú:

a)

všetky podniky, ktoré vykonávajú ekonomické činnosti, ktoré prispievajú k hrubému domácemu produktu (HDP), a ich miestne jednotky;

b)

právne jednotky, z ktorých tieto podniky pozostávajú;

c)

neúplné skupiny podnikov a nadnárodné skupiny podnikov a

d)

plne rezidentné skupiny podnikov.

2.   Požiadavka uvedená v odseku 1 sa však neuplatňuje na domácnosti v takom prípade, keď výrobky a služby, ktoré poskytujú, sú pre ich vlastnú potrebu alebo zahŕňajú prenájom ich vlastného majetku.

3.   Na miestne jednotky, ktoré nepredstavujú samostatné právne subjekty (pobočky), ktoré závisia od zahraničných podnikov a ktoré sa klasifikujú ako kvázi-korporácie v súlade s Európskym systémom účtov 1995 ustanoveným nariadením Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve (14) a systémom národných účtov Organizácie Spojených národov z roku 1993, sa na účely registrov ekonomických subjektov hľadí ako na podniky.

4.   Skupiny podnikov sa môžu zistiť pomocou kontrolných väzieb medzi ich právnymi jednotkami. Na vymedzenie skupiny podnikov sa použije vymedzenie kontroly uvedené v bode 2.26 prílohy A k nariadeniu (ES) č. 2223/96.

5.   Toto nariadenie sa uplatňuje len na jednotky, ktoré úplne alebo čiastočne vykonávajú ekonomickú činnosť. Činnosť, ktorá pozostáva z ponuky výrobkov a služieb na danom trhu, je ekonomickou činnosťou. Netrhové služby, ktoré prispievajú k HDP, ako aj priame a nepriame vlastníctvo aktívnych právnych jednotiek sa na účely registrov ekonomických subjektov považujú za ekonomické činnosti. Ekonomicky neaktívne právne jednotky sú súčasťou podniku len v kombinácii s ekonomicky aktívnymi právnymi jednotkami.

6.   Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia týkajúce sa rozsahu, v ktorom sa majú podniky s menej ako polovicou zamestnanej osoby a plne rezidentné skupiny podnikov, ktoré nemajú pre členské štáty žiadny štatistický význam, zahrnúť do registrov, a o vymedzení jednotiek konzistentných s jednotkami používanými v poľnohospodárskych štatistikách sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 16 ods. 3.

Článok 4

Zdroje údajov

1.   Členské štáty môžu pri plnení podmienok týkajúcich sa kvality, ktoré sú uvedené v článku 6, zbierať informácie požadované na základe tohto nariadenia využívajúc akékoľvek zdroje, ktoré považujú za relevantné. Vnútroštátne orgány sú oprávnené v rámci svojej sféry pôsobnosti zbierať na štatistické účely informácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a ktoré sú obsiahnuté v administratívnych a právnych evidenciách.

2.   Ak sa požadované údaje nemôžu zozbierať za prijateľné náklady, vnútroštátne orgány môžu použiť postupy štatistického odhadu, pričom rešpektujú potrebu presnosti a kvality.

Článok 5

Charakteristika registrov

1.   Jednotky uvedené v registroch sa charakterizujú pomocou identifikačného čísla a podrobných opisných údajov spresnených v prílohe.

2.   Opatrenia týkajúce sa aktualizácie zoznamu charakteristík a vymedzenia charakteristík a pravidiel kontinuity, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 16 ods. 3.

Článok 6

Normy kvality a správy o kvalite

1.   Členské štáty uskutočňujú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie kvality registrov ekonomických subjektov.

2.   Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) na požiadanie správu o kvalite registrov ekonomických subjektov (ďalej len „správy o kvalite“).

3.   Opatrenia týkajúce sa spoločných noriem kvality, ako aj obsahu a periodicity správ o kvalite, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 16 ods. 3 a so zreteľom na implikácie v súvislosti s nákladmi na zber údajov.

4.   Členské štáty informujú Komisiu (Eurostat) o významnejších metodických alebo iných zmenách, ktoré by ovplyvnili kvalitu registrov ekonomických subjektov, hneď ako sú známe a najneskôr šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti akejkoľvek takejto zmeny.

5.   Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia zameranú najmä na náklady štatistického systému, zaťaženie podnikania a prínosy.

Článok 7

Príručka odporúčaní

Komisia vydá príručku odporúčaní pre registre ekonomických subjektov. Príručka sa aktualizuje v úzkej spolupráci s členskými štátmi.

Článok 8

Harmonogram a periodicita

1.   Vstupy a zrušenia z registrov sa aktualizujú minimálne raz ročne.

2.   Frekvencia aktualizácie závisí od typu jednotky, premennej, ktorá sa berie do úvahy, veľkosti jednotky a zdroja, ktorý sa všeobecne používa na aktualizáciu.

3.   Opatrenia týkajúce sa pravidiel aktualizácie, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 16 ods. 3.

4.   Členské štáty každoročne urobia kópiu, ktorá odráža stav registrov na konci každého roku, a evidujú ju na obdobie najmenej 30 rokov na účely analýzy.

Článok 9

Odovzdávanie správ

1.   Členské štáty uskutočňujú štatistické analýzy registrov a odovzdávajú informácie Komisii (Eurostatu) na základe formátu a postupu vymedzeného Komisiou v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 16 ods. 2.

2.   Členské štáty odovzdajú Komisii (Eurostatu) na požiadanie všetky príslušné informácie so zreteľom na vykonávanie tohto nariadenia v členských štátoch.

Článok 10

Výmena dôverných údajov medzi členskými štátmi

Výmena dôverných údajov sa môže uskutočňovať medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi rôznych členských štátov výlučne na štatistické účely v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, keď je výmena nevyhnutná na zabezpečenie kvality informácií o nadnárodnej skupine podnikov v Európskej únii. Na výmene sa v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi môžu zúčastňovať centrálne banky členských štátov.

Článok 11

Výmena dôverných údajov medzi Komisiou (Eurostatom) a členskými štátmi

1.   Vnútroštátne orgány odovzdávajú údaje o nadnárodnej skupine podnikov a jednotkách, ktoré ju tvoria, ako je vymedzené v prílohe, s cieľom poskytnúť Komisii (Eurostatu) informácie o nadnárodných skupinách v Európskej únii výlučne na štatistické účely.

2.   S cieľom zabezpečiť konzistentné zaznamenávanie údajov výlučne na štatistické účely Komisia (Eurostat) odovzdáva príslušným vnútroštátnym orgánom každého členského štátu údaje o nadnárodnej skupine podnikov vrátane jednotiek, ktoré ju tvoria, keď sa minimálne jedna právna jednotka tejto skupiny nachádza na území tohto členského štátu.

3.   S cieľom zabezpečiť, aby sa údaje odovzdávané podľa tohto článku využívali výlučne na štatistické účely, sa formát, opatrenia na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti a postup na odovzdávanie údajov o konkrétnych jednotkách Komisii (Eurostatu) a na odovzdávanie údajov o nadnárodných skupinách podnikov príslušným vnútroštátnym orgánom prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 16 ods. 2.

Článok 12

Výmena dôverných údajov medzi Komisiou (Eurostatom) a centrálnymi bankami

1.   Na účely tohto nariadenia sa môže výlučne na štatistické účely uskutočniť výmena dôverných údajov medzi Komisiou (Eurostatom) a centrálnymi bankami členských štátov a medzi Komisiou (Eurostatom) a Európskou centrálnou bankou, ak je cieľom výmeny zabezpečenie kvalitných informácií o nadnárodnej skupine podnikov v Európskej únii a ak výmenu výslovne povolí príslušný vnútroštátny orgán.

2.   S cieľom zabezpečiť, aby sa údaje odovzdávané podľa tohto článku využívali výlučne na štatistické účely, sa formát, opatrenia na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti a postup na odovzdávanie údajov o nadnárodnej skupine podnikov centrálnym bankám členských štátov a Európskej centrálnej banke prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 16 ods. 2.

Článok 13

Dôvernosť a prístup k identifikovateľným údajom

1.   Keď Komisia (Eurostat), vnútroštátne orgány, centrálne banky členských štátov a Európska centrálna banka dostanú dôverné údaje podľa článkov 10, 11 a 12, zaobchádzajú s týmito informáciami dôverne v súlade s nariadením (ES) č. 322/97.

2.   Na účely tohto nariadenia a bez ohľadu na článok 14 nariadenia (ES) č. 322/97 akékoľvek odovzdávanie dôverných údajov medzi vnútroštátnymi orgánmi a Komisiou (Eurostatom) sa môže uskutočniť v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na vypracovanie osobitných štatistík Spoločenstva. Akékoľvek ďalšie odovzdávanie musí výslovne schváliť vnútroštátny orgán, ktorý údaje zozbieral.

Článok 14

Prechodné obdobie a výnimky

Keď si registre ekonomických subjektov vyžadujú významnejšie prepracovanie, Komisia môže členskému štátu na požiadanie udeliť výnimku na prechodné obdobie najdlhšie do 25. marca 2010.

Pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, verejnú správu a obranu a povinné sociálne zabezpečenie a pre dodatočné charakteristiky týkajúce sa skupín podnikov môže Komisia na žiadosť členských štátov udeliť výnimku na prechodné obdobie najdlhšie do 25. marca 2013.

Článok 15

Vykonávacie opatrenia

1.   Nasledujúce opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia okrem iného jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 16 ods. 3:

a)

pokrytie najmenších podnikov a plne rezidentných skupín podnikov, ako sa ustanovuje v článku 3 ods. 6;

b)

aktualizácia zoznamu charakteristík v registroch v prílohe, súvisiacich vymedzení pojmov a pravidiel kontinuity, ako sa ustanovuje v článku 5, pričom sa zohľadní zásada, že prínosy aktualizácie musia prevážiť nad ich nákladmi, a zásada, že dodatočné zdroje, ktoré členské štáty alebo podniky musia vynaložiť, zostanú primerané;

c)

stanovenie spoločných noriem kvality, ako aj obsahu a periodicity správ o kvalite, ako sa ustanovuje v článku 6 ods. 3, a

d)

pravidlá aktualizácie registrov, ako sa ustanovuje v článku 8 ods. 3.

2.   V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 16 ods. 2 sa prijmú opatrenia týkajúce sa:

a)

odovzdávania informácií vyplývajúcich zo štatistických analýz registrov, ako sa ustanovuje v článku 9;

b)

odovzdávania údajov o individuálnych jednotkách pre nadnárodné skupiny podnikov medzi Komisiou (Eurostatom) a členskými štátmi, ako sa ustanovuje v článku 11, a

c)

odovzdávania údajov o nadnárodných skupinách medzi Komisiou (Eurostatom) a centrálnymi bankami, ako sa ustanovuje v článku 12.

Článok 16

Výbor

1.   Komisii pomáha Výbor pre štatistický program.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 17

Zrušenie

Nariadenie (EHS) č. 2186/93 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 20. februára 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 1. júna 2006 (Ú. v. EÚ C 298 E, 8.12.2006, s. 127), spoločná pozícia Rady z 21. mája 2007 (Ú. v. EÚ C 193 E, 21.8.2007, s. 1) a pozícia Európskeho parlamentu z 25. októbra 2007 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 21. januára 2008.

(2)  Ú. v. ES L 196, 5.8.1993, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 76, 30.3.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.

(4)  Ú. v. ES L 14, 17.1.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 162, 5.6.1998, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1893/2006.

(6)  Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

(7)  Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.

(8)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.

(9)  Ú. v. ES L 195, 29.7.1980, s. 35. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2005/81/ES (Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2005, s. 47).

(10)  Ú. v. ES L 151, 15.6.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.

(11)  Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 23. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 602/2006 (Ú. v. EÚ L 106, 19.4.2006, s. 10).

(12)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(13)  Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

(14)  1. Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1392/2007 (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2007, s. 1).


PRÍLOHA

Registre ekonomických subjektov obsahujú tieto informácie podľa jednotiek. Informácie sa nemusia zaznamenávať osobitne pre každú jednotku, ak sa môžu odvodiť z inej (iných) jednotky (jednotiek).

Neoznačené položky sú povinné, položky označené ako „podmienené“ sú povinné, ak sú v členskom štáte dostupné, a položky označené ako „nepovinné“ sú odporúčané.

1.

PRÁVNA JEDNOTKA

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

1.1.

 

Identifikačné číslo

 

1.2a.

 

Názov

 

1.2b.

 

Adresa (vrátane PSČ), čo najpodrobnejšia

 

1.2c.

Nepovinné

Telefónne a faxové číslo, adresa elektronickej pošty a informácie na umožnenie elektronického zbierania údajov

 

1.3.

 

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (DPH) alebo iné administratívne identifikačné číslo

DEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY

1.4.

 

Dátum registrácie pre právnické osoby alebo dátum oficiálneho uznania ako ekonomického subjektu pre fyzické osoby

 

1.5.

 

Dátum, ku ktorému právna jednotka prestala byť súčasťou podniku (ako je identifikované v bode 3.3)

EKONOMICKÉ/STRATIFIKAČNÉ CHARAKTERISTIKY

1.6.

 

Právna forma

PREPOJENIA S ĎALŠÍMI REGISTRAMI

 

 

Odkaz na pridružené registre, v ktorých je právna jednotka zaznamenaná a ktoré obsahujú informácie, ktoré sa môžu použiť na štatistické účely

 

1.7a.

 

Odkaz na register ekonomických subjektov v rámci Spoločenstva vytvorený v súlade s nariadením (ES) č. 638/2004 (1) a odkaz na colnú evidenciu alebo na register ekonomických subjektov mimo Spoločenstva

 

1.7b.

Nepovinné

Odkaz na údaje účtovnej súvahy (pre jednotky, ktoré sú povinné zverejňovať účtovné uzávierky) a odkaz na register platobnej bilancie alebo register priamych zahraničných investícií a odkaz na register fariem

Doplnková charakteristika pre právne jednotky, ktoré sú súčasťou podnikov patriacich do skupiny podnikov:

SPOJENIE SO SKUPINOU PODNIKOV

1.8.

 

Identifikačné číslo plne rezidentnej/neúplnej skupiny podnikov (4.1), do ktorej jednotka patrí

 

1.9.

 

Dátum pridruženia k plne rezidentnej/neúplnej skupine podnikov

 

1.10.

 

Dátum oddelenia sa od plne rezidentnej/neúplnej skupiny podnikov

 

 

 

Rezidentné kontrolné väzby sa môžu zaznamenať od najvyššej úrovne smerom k najnižšej (1.11a) alebo od najnižšej úrovne smerom k najvyššej (1.11b). Pre každú jednotku sa zaznamenáva len prvá úroveň kontroly, priamej alebo nepriamej (úplný kontrolný reťazec sa môže získať kombináciou jednotlivých kontrol).

 

1.11a.

 

Identifikačné číslo(-a) rezidentnej(-ých) právnej(-ych) jednotky(-iek), ktoré kontroluje právna jednotka

 

1.11b.

 

Identifikačné číslo rezidentnej právnej jednotky, ktorá kontroluje právnu jednotku

 

1.12a.

 

Krajina(-y) registrácie a identifikačné číslo(-a) alebo názov(-y) a adresa(-y) nerezidentnej právnej jednotky (nerezidentných právnych jednotiek), ktoré kontroluje právna jednotka

 

1.12b.

Podmienené

Číslo(-a) DPH nerezidentnej právnej jednotky (nerezidentných právnych jednotiek), ktoré kontroluje právna jednotka

 

1.13a.

 

Krajina registrácie a identifikačné číslo alebo názov a adresa nerezidentnej právnej jednotky, ktorá kontroluje právnu jednotku

 

1.13b.

Podmienené

Číslo DPH nerezidentnej právnej jednotky, ktorá kontroluje právnu jednotku

VLASTNÍCTVO JEDNOTIEK

 

Podmienené

Rezidentné vlastníctvo sa môže zaznamenať od najvyššej úrovne smerom k najnižšej (1.14a) alebo od najnižšej úrovne smerom k najvyššej (1.14b).

Zaznamenanie tejto informácie a prah použitý pre vlastnícky podiel závisia od dostupnosti tejto informácie v administratívnych zdrojoch. Odporúčaným prahom je priamy vlastnícky podiel 10 % a viac.

 

1.14a.

Podmienené

a)

identifikačné číslo(-a) a

b)

vlastnícke podiely (%)

rezidentnej právnej jednotky (rezidentných právnych jednotiek), ktorá(-é) je (sú) vo vlastníctve právnej jednotky

 

1.14b.

Podmienené

a)

identifikačné číslo(-a) a

b)

vlastnícke podiely (%)

rezidentnej právnej jednotky (rezidentných právnych jednotiek), ktorá(-é) vlastní(-ia) právnu jednotku

 

1.15.

Podmienené

a)

Krajina(-y) registrácie a

b)

identifikačné číslo(-a) alebo názov(-y), adresa(-y) a číslo(-a) DPH a

c)

vlastnícke podiely (%)

nerezidentnej právnej jednotky (nerezidentných právnych jednotiek), ktorá(-é) je (sú) vo vlastníctve právnej jednotky

 

1.16.

Podmienené

a)

Krajina(-y) registrácie a

b)

identifikačné číslo(-a) alebo názov(-y), adresa(-y) a číslo(-a) DPH a

c)

vlastnícke podiely (%)

nerezidentnej právnej jednotky (nerezidentných právnych jednotiek), ktorá(-é) vlastní(-ia) právnu jednotku

2.

MIESTNA JEDNOTKA

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

2.1.

 

Identifikačné číslo

 

2.2a.

 

Názov

 

2.2b.

 

Adresa (vrátane PSČ), čo najpodrobnejšia

 

2.2c.

Nepovinné

Telefónne a faxové číslo, adresa elektronickej pošty a informácie na umožnenie elektronického zbierania údajov

 

2.3.

 

Identifikačné číslo podniku (3.1), ku ktorému patrí miestna jednotka

DEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY

2.4.

 

Dátum začiatku činnosti

 

2.5.

 

Dátum ukončenia činnosti

EKONOMICKÉ/STRATIFIKAČNÉ CHARAKTERISTIKY

2.6.

 

4-miestny kód hlavnej činnosti podľa klasifikácie NACE

 

2.7.

Podmienené

Vedľajšie činnosti, ak existujú, podľa 4-miestnej klasifikácie NACE; tento bod sa týka len miestnych jednotiek, ktoré sú predmetom zisťovaní

 

2.8.

Nepovinné

Činnosť vykonávaná v miestnej jednotke, ktorá predstavuje pomocnú činnosť podniku, ku ktorému patrí (áno/nie)

 

2.9.

 

Počet zamestnaných osôb

 

2.10a.

 

Počet zamestnancov

 

2.10b.

Nepovinné

Počet zamestnancov zamestnaných na plný (prepočítaný) úväzok

 

2.11.

 

Kód pre geografické umiestnenie

PREPOJENIA S ĎALŠÍMI REGISTRAMI

2.12.

Podmienené

Odkaz na pridružené registre, v ktorých sa miestna jednotka vyskytuje a ktoré obsahujú informácie, ktoré sa môžu použiť na štatistické účely (ak také pridružené registre existujú)

3.

PODNIK

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

3.1.

 

Identifikačné číslo

 

3.2a.

 

Názov

 

3.2b.

Nepovinné

Poštová adresa, adresa elektronickej pošty a webovej lokality

 

3.3.

 

Identifikačné číslo(-a) právnej jednotky (právnych jednotiek), z ktorej(-ých) podnik pozostáva

DEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY

3.4.

 

Dátum začiatku činnosti

 

3.5.

 

Dátum ukončenia činnosti

EKONOMICKÉ/STRATIFIKAČNÉ CHARAKTERISTIKY

3.6.

 

4-miestny kód hlavnej činnosti podľa klasifikácie NACE

 

3.7.

Podmienené

Vedľajšie činnosti, ak existujú, podľa 4-miestnej klasifikácie NACE; tento bod sa týka len podnikov, ktoré sú predmetom zisťovaní

 

3.8.

 

Počet zamestnaných osôb

 

3.9a.

 

Počet zamestnancov

 

3.9b.

Nepovinné

Počet zamestnancov zamestnaných na plný (prepočítaný) úväzok

 

3.10a.

 

Obrat, ak je ustanovené v bode 3.10b

 

3.10b.

Nepovinné

Obrat pre poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesníctvo, rybolov a verejnú správu a obranu, povinné sociálne zabezpečenie, domácnosti so zamestnanými osobami a exteritoriálne organizácie

 

3.11.

 

Inštitucionálny sektor a subsektor podľa Európskeho systému účtov

Doplnkové charakteristiky pre podniky, ktoré patria do skupiny podnikov:

SPOJENIE SO SKUPINOU PODNIKOV

3.12.

Identifikačné číslo plne rezidentnej/neúplnej skupiny podnikov (4.1), do ktorej podnik patrí

4.

SKUPINA PODNIKOV

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

4.1.

 

Identifikačné číslo plne rezidentnej/neúplnej skupiny podnikov

 

4.2a.

 

Názov plne rezidentnej/neúplnej skupiny podnikov

 

4.2b.

Nepovinné

Poštová adresa, adresa elektronickej pošty a webovej lokality vedenia rezidentnej/neúplnej skupiny

 

4.3.

Čiastočne podmienené

Identifikačné číslo vedúceho subjektu plne rezidentnej/neúplnej skupiny (zodpovedá identifikačnému číslu právnej jednotky, ktorá je vedúcim subjektom rezidentnej skupiny).

Podmienené; ak je kontrolujúcou jednotkou fyzická osoba, ktorá nie je ekonomickým subjektom, záznam závisí od dostupnosti tejto informácie v administratívnych zdrojoch.

 

4.4.

 

Typ skupiny podnikov:

1.

plne rezidentná skupina podnikov;

2.

neúplná skupina podnikov kontrolovaná z tuzemska;

3.

neúplná skupina podnikov kontrolovaná zo zahraničia.

DEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY

4.5.

 

Dátum vzniku plne rezidentnej/neúplnej skupiny podnikov

 

4.6.

 

Dátum zániku plne rezidentnej/neúplnej skupiny podnikov

EKONOMICKÉ/STRATIFIKAČNÉ CHARAKTERISTIKY

4.7.

 

2-miestny kód hlavnej činnosti rezidentnej/neúplnej skupiny podnikov podľa klasifikácie NACE

 

4.8.

Nepovinné

2-miestny kód vedľajších činností plne rezidentnej/neúplnej skupiny podnikov podľa klasifikácie NACE

 

4.9.

 

Počet osôb zamestnaných v plne rezidentnej/neúplnej skupine podnikov

 

4.10.

Nepovinné

Konsolidovaný obrat

Doplnková charakteristika pre nadnárodné skupiny podnikov (typy 2 a 3 v bode 4.4):

Záznam premenných bodov 4.11 a 4.12a nie je povinný, až kým sa nestanoví odovzdanie informácií o nadnárodných skupinách, ako je stanovené v článku 11.

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

4.11.

 

Identifikačné číslo globálnej skupiny

 

4.12a.

 

Názov globálnej skupiny

 

4.12b.

Nepovinné

Krajina registrácie, poštová adresa, adresa elektronickej pošty a adresa webovej lokality vedenia globálnej skupiny

 

4.13a.

 

Identifikačné číslo vedúceho subjektu globálnej skupiny, ak je vedúci subjekt rezidentný (zodpovedá identifikačnému číslu právnej jednotky, ktorá je vedúcim subjektom skupiny). Ak vedúci subjekt skupiny nie je rezidentný, jeho krajina registrácie

 

4.13b.

Nepovinné

Identifikačné číslo vedúceho subjektu globálnej skupiny alebo názov a adresa, ak subjekt nie je rezidentný.

EKONOMICKÉ/STRATIFIKAČNÉ CHARAKTERISTIKY

4.14.

Nepovinné

Počet celkovo zamestnaných osôb

 

4.15.

Nepovinné

Konsolidovaný globálny obrat

 

4.16.

Nepovinné

Krajina globálneho rozhodovacieho centra

 

4.17.

Nepovinné

Krajiny, v ktorých sa nachádzajú podniky alebo miestne jednotky


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 102, 7.4.2004, s. 1).