21.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 146/2008

zo 14. februára 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37 ods. 2 tretí pododsek,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Prax ukázala potrebu ustanoviť opatrenie zhovievavosti v prípadoch menej závažných nedodržaní požiadaviek krížového plnenia, ak by závažnosť, rozsah a trvanie takého nedodržania neopodstatňovali bezodkladné zníženie priamych platieb, ktoré sa majú poskytnúť. Takéto opatrenie zhovievavosti by však napriek tomu malo zahŕňať najmä vhodnú následnú kontrolu príslušným vnútroštátnym orgánom, kým nedôjde k náprave nedodržania. Navyše uplatňovanie znížení na veľmi nízke počiatočné sumy priamych platieb môže znamenať záťaž v porovnaní s odrádzajúcim účinkom, ktorý sa má dosiahnuť. V dôsledku toho by sa mal určiť vhodný prah, pod ktorým by sa členské štáty mohli rozhodnúť neuplatňovať žiadne zníženia za podmienky, že kroky na zabezpečenie toho, že poľnohospodár napraví takéto nedodržania, uskutoční príslušný vnútroštátny orgán.

(2)

Článkom 44 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 (2) sa ustanovuje, že pozemky zodpovedajúce hektárom, na ktoré možno poskytnúť podporu, musia mať poľnohospodári k dispozícii počas obdobia aspoň desiatich mesiacov. Prax ukázala, že táto podmienka zakladá riziko obmedzenia fungovania trhu s pozemkami a spôsobuje významnú administratívnu záťaž pre dotknutých poľnohospodárov a správne orgány. Napriek tomu a s cieľom predchádzať dvojitým nárokom vo vzťahu k rovnakým pozemkom by sa mal stanoviť deň, ku ktorému by poľnohospodári mali mať pozemky k dispozícii. Bolo by vhodné, aby členské štáty určili tento deň, ktorý by mal predchádzať dňu stanovenému ako koniec lehoty na zmenu a doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory. Rovnaké pravidlo by sa malo uplatňovať aj na členské štáty uplatňujúce režim jednotných platieb na plochu.

(3)

Z dôvodu skrátenia lehoty, počas ktorej má poľnohospodár mať k dispozícii pozemky zodpovedajúce hektárom, na ktoré možno poskytnúť podporu podľa režimu jednotných platieb aj režimu jednotných platieb na plochu na jeden deň, je potrebné objasniť pravidlá zodpovednosti v rámci krížového plnenia v prípade prevodu pôdy počas daného kalendárneho roka. Preto by malo byť jasné, že poľnohospodár, ktorý podal žiadosť o poskytnutie podpory, by mal byť voči príslušnému orgánu zodpovedný za akékoľvek nedodržanie požiadaviek krížového plnenia v danom kalendárnom roku pre všetku poľnohospodársku pôdu uvedenú v žiadosti o pomoc. Toto by však nemalo brániť súkromným právnym dojednaniam medzi daným poľnohospodárom a osobou, na ktorú alebo od ktorej sa poľnohospodárska pôda previedla.

(4)

Článkom 71h nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa ustanovuje, že nové členské štáty môžu v zmysle článku 2 písm. g) uvedeného nariadenia v rámci režimu jednotných platieb stanoviť rozličné jednotkové hodnoty nárokov pridelených za hektáre trávnatej plochy alebo trvalých pasienkov a za akékoľvek iné hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu, ako boli identifikované 30. júna 2003 alebo 30. júna 2005 v prípade Bulharska a Rumunska. Nové členské štáty v súlade s článkom 20 uvedeného nariadenia zriadili systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov. V dôsledku technických ťažkostí pri prechode na tento systém identifikácie sa však vlastnosti niektorých pozemkov z roku 2003 nemusia presne odzrkadľovať. S cieľom umožniť hladkú implementáciu možnosti stanoviť rozličné jednotkové hodnoty by sa lehota na identifikáciu pozemkov mala upraviť na 30. jún 2006. V prípade Bulharska a Rumunska by sa však lehota na identifikáciu pozemkov mala stanoviť na 1. januára 2008. Článok 71h nariadenia (ES) č. 1782/2003 by sa mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Prax tiež ukázala, že zriadenie administratívnej infraštruktúry potrebnej na správu zákonných požiadaviek týkajúcich sa správy, na ktoré sa vzťahujú pravidlá krížového plnenia, predstavuje značné administratívne zaťaženie. Trojročné postupné zavádzanie zákonných požiadaviek týkajúcich sa správy v nových členských štátoch, ktoré využívajú režim jednotných platieb na plochu, podobné obdobiu postupného zavádzania uplatneného v Spoločenstve v zložení k 30. aprílu 2004 v súlade s harmonogramom uvedeným v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1782/2003, by uľahčilo proces zavádzania zákonných požiadaviek týkajúcich sa správy a ich hladkú implementáciu. Toto obdobie postupného zavádzania by sa malo umožniť aj v prípade, že sa nové členské štáty rozhodnú v plnom rozsahu uplatňovať priame platby pred posledným možným dňom, keď je ešte možné uplatňovanie režimu jednotných platieb na plochu. Článok 143b ods. 6 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a článok 51 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (3) by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Článkom 143b ods. 10 a 11 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa stanovujú pravidlá, ktorými sa upravuje prechod nových členských štátov využívajúcich režim jednotných platieb na plochu na uplatňovanie režimu jednotných platieb. Podľa týchto pravidiel rozhodnutie nového členského štátu vykonávať režim jednotných platieb podlieha predchádzajúcemu schváleniu Komisie na základe posúdenia stavu pripravenosti príslušného nového členského štátu. Uvedené predchádzajúce schválenie už nie je potrebné, keďže takmer všetky priame platby sú oddelené a režim jednotných platieb na plochu aj režim jednotných platieb sú oddelené a sú platbami na plochu, pričom majú spoločnú väčšinu prvkov integrovaného systému, najmä systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov. Uvedené ustanovenia by preto mali byť takisto vypustené. Vypustenie odsekov 10 a 11 článku 143b si vyžaduje príslušné zmeny a doplnenia článku 143b ods. 9. Preto by sa malo zmeniť a doplniť aj toto ustanovenie.

(7)

Tabuľkou 2 prílohy XII k nariadeniu (ES) č. 1782/2003 sa stanovuje celková výška doplnkových štátnych priamych platieb, ktoré sa majú poskytnúť na Cypre, kde sa režim jednotných platieb na plochu uplatňuje do roku 2008. Vzhľadom na to, že uplatňovanie režimu jednotných platieb na plochu sa nariadením Rady (ES) č. 2012/2006 (4) predĺžilo, je potrebné stanoviť celkovú výšku, ktorá sa má zaplatiť Cypru v prípadoch, keď sa režim jednotných platieb na plochu uplatňuje v rokoch 2009 a 2010.

(8)

Nové členské štáty, ktoré sa rozhodli uplatňovať režim jednotných platieb, sa ho rozhodli zaviesť od roku 2007. Túto zmenu a doplnenie článku 71h nariadenia (ES) č. 1782/2003 je preto vhodné v týchto nových členských štátoch uplatňovať od uvedeného dátumu.

(9)

Výsledkom niekoľkých ustanovení, ktoré sa týmto nariadením zmenili a doplnili, najmä opatrenia zhovievavosti v prípadoch menej závažných nedodržaní požiadaviek, uplatňovania znížení pod istou hranicou, stanovenia dňa, ku ktorému má poľnohospodár mať k dispozícii pôdu, na ktorú možno poskytnúť podporu v rámci režimu jednotných platieb a režimu jednotných platieb na plochu, ako aj obdobia postupného zavádzania udeleného novým členským štátom uplatňujúcim režim jednotných platieb na plochu s cieľom plne vykonávať požiadavky spojené s krížovým plnením v rámci ich územia, by boli pravidlá väčším prínosom pre poľnohospodárov ako v súčasnosti vykonávané pravidlá. Spätné uplatňovanie takýchto ustanovení by nemalo narušiť zásadu právnej istoty príslušného hospodárskeho subjektu. To isté platí aj pre zmenené a doplnené ustanovenie v článku 71h nariadenia (ES) č. 1782/2003. Ustanovenia týkajúce sa zodpovednosti poľnohospodárov za nedodržanie v prípade prevodu pôdy by sa však mali uplatňovať od 1. apríla 2008 s cieľom zabezpečiť dotknutým poľnohospodárom dostatočnú právnu istotu a zároveň zabezpečiť účinné uplatňovanie týchto ustanovení v roku 2008.

(10)

Nariadenie (ES) č. 1782/2002 a nariadenie (ES) č. 1698/2003 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1782/2003 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 6 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Ak sa kedykoľvek v danom kalendárnom roku (ďalej len ‚príslušný kalendárny rok‘) nedodržia zákonné požiadavky týkajúce sa správy alebo dobrého poľnohospodárskeho a ekologického stavu a za toto nedodržanie je svojou činnosťou alebo opomenutím priamo zodpovedný poľnohospodár, ktorý podal žiadosť o podporu v príslušnom kalendárnom roku, celková výška priamych platieb, ktoré sa po uplatnení článkov 10 a 11 tomuto poľnohospodárovi majú poskytnúť, sa zníži alebo zruší v súlade s podrobnými pravidlami stanovenými v článku 7.

Prvý pododsek sa vzťahuje aj na prípady, keď je za dané nedodržanie požiadaviek svojou činnosťou alebo opomenutím priamo zodpovedná osoba, na ktorú alebo od ktorej sa poľnohospodárska pôda previedla.

Na účely uplatňovania prvého a druhého pododseku na rok 2008 kalendárny rok zodpovedá obdobiu od 1. apríla do 31. decembra 2008.

Na účely tohto odseku pojem ‚prevod‘ znamená akýkoľvek druh transakcie, ktorou poľnohospodárska pôda prestáva byť k dispozícii prevodcovi.“;

b)

dopĺňa sa tento odsek 3:

„3.   Bez ohľadu na odsek 1 a v súlade s podmienkami ustanovenými v podrobných pravidlách uvedených v článku 7 ods. 1 sa členské štáty môžu rozhodnúť neuplatňovať zníženie ani vylúčenie do výšky najviac 100 EUR na poľnohospodára a na kalendárny rok.

Ak sa členský štát rozhodne využiť možnosť ustanovenú v prvom pododseku, nasledujúci rok príslušný orgán prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby poľnohospodár vykonal nápravu zisteného nedodržania. Takéto zistenie a nápravné opatrenie, ktoré sa má prijať, sa oznámi poľnohospodárovi.“

2.

V článku 7 ods. 2 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„V náležite odôvodnených prípadoch členské štáty môžu rozhodnúť, že v prípadoch nedodržaní, ktoré sa pri zohľadnení ich závažnosti, rozsahu a trvania majú považovať za menej závažné, neuplatnia žiadne zníženie. Prípady nedodržaní, ktoré predstavujú priame riziko pre ľudské zdravie alebo zdravie zvierat, sa však nepovažujú za menej závažné.

Ak poľnohospodár bezodkladne nevykoná nápravné opatrenia odstraňujúce zistené nedodržanie, príslušný orgán vykonáva potrebné činnosti, ktoré sa môžu v prípade potreby obmedziť na administratívnu kontrolu, aby sa zabezpečilo, že poľnohospodár dané nedodržanie odstráni. Každé zistenie menej závažného nedodržania a nápravné opatrenie, ktoré sa má prijať, sa oznámi poľnohospodárovi.“

3.

V článku 44 ods. 3 sa druhá veta nahrádza takto:

„Okrem prípadu vyššej moci alebo mimoriadnych okolností sú uvedené pozemky poľnohospodárom k dispozícii ku dňu stanovenému členským štátom, nie však neskôr ako v deň stanovený členským štátom ako koniec lehoty na zmenu a doplnenie žiadosti o podporu.“

4.

Článok 71h sa nahrádza takto:

„Článok 71h

Trávnaté plochy

Nové členské štáty môžu tiež na základe objektívnych kritérií určovať v rozsahu regionálneho stropu alebo jeho časti rôzne jednotkové hodnoty nárokov, ktoré sa majú prideliť poľnohospodárom uvedeným v článku 71f ods. 1, za hektáre trávnatej plochy, ako boli identifikované 30. júna 2006, a za akékoľvek iné hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu, alebo prípadne za hektáre trvalých pasienkov, ako boli identifikované 30. júna 2006, a za akékoľvek iné hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu.

V prípade Bulharska a Rumunska sa však lehota na identifikáciu pozemkov stanovuje na 1. januára 2008.“

5.

Článok 143b sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 5 sa dopĺňa tento pododsek:

„Okrem prípadu vyššej moci alebo mimoriadnych okolností sú pozemky uvedené v prvom pododseku k dispozícii poľnohospodárom ku dňu stanovenému členským štátom, nie však neskôr ako v deň stanovený členským štátom ako koniec lehoty na zmenu a doplnenie žiadosti o podporu.“;

b)

v odseku 6 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Od 1. januára 2005 do 31. decembra 2008 je uplatňovanie článkov 3, 4, 6, 7 a 9 nepovinné pre nové členské štáty, pokiaľ sa tieto ustanovenia vzťahujú na zákonné požiadavky týkajúce sa správy. Od 1. januára 2009 musí každý poľnohospodár, ktorý dostáva v týchto členských štátoch platby v rámci režimu jednotných platieb na plochu, dodržiavať zákonné požiadavky týkajúce sa správy, uvedené v prílohe III, v súlade s týmto harmonogramom:

a)

požiadavky uvedené v bode A prílohy III sa uplatňujú od 1. januára 2009;

b)

požiadavky uvedené v bode B prílohy III sa uplatňujú od 1. januára 2011;

c)

požiadavky uvedené v bode C prílohy III sa uplatňujú od 1. januára 2011.

Pre Bulharsko a Rumunsko je však uplatňovanie článkov 3, 4, 6, 7 a 9 nepovinné do 31. decembra 2011, pokiaľ sa tieto ustanovenia vzťahujú na zákonné požiadavky týkajúce sa správy. Od 1. januára 2012 musí každý poľnohospodár, ktorý v týchto členských štátoch dostáva platby v rámci režimu jednotných platieb na plochu, dodržiavať zákonné požiadavky týkajúce sa správy, uvedené v prílohe III, v súlade s týmto harmonogramom:

a)

požiadavky uvedené v bode A prílohy III sa uplatňujú od 1. januára 2012;

b)

požiadavky uvedené v bode B prílohy III sa uplatňujú od 1. januára 2014;

c)

požiadavky uvedené v bode C prílohy III sa uplatňujú od 1. januára 2014.

Nové členské štáty môžu možnosť ustanovenú v treťom pododseku využiť aj v prípade, ak sa rozhodnú ukončiť uplatňovanie režimu jednotných platieb na plochu pred koncom obdobia uplatňovania ustanoveného v odseku 9.“;

c)

v odseku 9 sa prvá veta nahrádza takto:

„Režim jednotných platieb na plochu môžu všetky nové členské štáty uplatňovať v období do konca roka 2010.“;

d)

odseky 10 a 11 sa vypúšťajú.

6.

Príloha XII sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

V článku 51 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Odchýlka ustanovená v prvom pododseku sa uplatňuje do 31. decembra 2008. Od 1. januára 2009 musí každý poľnohospodár, ktorý dostáva platby v rámci režimu jednotných platieb na plochu, dodržiavať zákonné požiadavky týkajúce sa správy, uvedené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1782/2003, v súlade s týmto harmonogramom:

a)

požiadavky uvedené v bode A prílohy III sa uplatňujú od 1. januára 2009;

b)

požiadavky uvedené v bode B prílohy III sa uplatňujú od 1. januára 2011;

c)

požiadavky uvedené v bode C prílohy III sa uplatňujú od 1. januára 2011.

Pre Bulharsko a Rumunsko je však uplatňovanie článkov 3, 4, 6, 7 a 9 nariadenia (ES) č. 1782/2003 nepovinné do 31. decembra 2011, pokiaľ sa tieto ustanovenia vzťahujú na zákonné požiadavky týkajúce sa správy. Od 1. januára 2012 musí každý poľnohospodár, ktorý dostáva platby v rámci režimu jednotných platieb na plochu, dodržiavať zákonné požiadavky týkajúce sa správy, uvedené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1782/2003, v súlade s týmto harmonogramom:

a)

požiadavky uvedené v bode A prílohy III sa uplatňujú od 1. januára 2012;

b)

požiadavky uvedené v bode B prílohy III sa uplatňujú od 1. januára 2014;

c)

požiadavky uvedené v bode C prílohy III sa uplatňujú od 1. januára 2014.

Nové členské štáty môžu možnosť ustanovenú v druhom pododseku využiť tiež v prípade, ak sa rozhodnú ukončiť uplatňovanie režimu jednotných platieb na plochu pred koncom obdobia uplatňovania ustanoveného v článku 143b) ods. 9 nariadenia (ES) č. 1782/2003.“

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008 s týmito výnimkami:

a)

článok 1 ods. 1 písm. a) sa uplatňuje od 1. apríla 2008;

b)

článok 1 ods. 4 sa uplatňuje od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. februára 2008

Za Radu

predseda

M. ZVER


(1)  Stanovisko z 11. decembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1276/2007 (Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2007, s. 11).

(3)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2012/2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 8).

(4)  Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 8.


PRÍLOHA

V tabuľke 2 prílohy XII k nariadeniu (ES) č. 1782/2003 sa dopĺňajú tieto dva stĺpce:

„2009

2010

0

0

1 795 543

1 572 955

0

0

3 456 448

3 438 488

4 608 945

4 608 945

10 724 282

10 670 282

5 547 000

5 115 000

156 332

149 600

4 323 820

4 312 300

1 038 575

1 035 875

31 650 945

30 903 405“