14.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 127/2008

z 13. februára 2008,

ktorým sa zapisuje názov do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Oscypek (CHOP)]

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 a podľa článku 17 ods. 2 uvedeného nariadenia bola žiadosť Poľska o zápis názvu „Oscypek“ uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Slovensko vznieslo námietku proti tomuto zápisu do registra v súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 510/2006 s odvolaním sa na dôvody pre uplatnenie námietok uvedené v článku 7 ods. 3 písm. a), b) a c) uvedeného nariadenia. Slovensko vo svojej námietke okrem iného uviedlo, že zápis názvu „Oscypek“ by bol v rozpore s názvom „Slovenský oštiepok“, pre ktorý Slovensko požiadalo Komisiu o zápis do registra ako chránené zemepisné označenie (3).

(3)

Listom z 30. mája 2007 Komisia vyzvala dotknuté členské štáty, aby pristúpili k príslušným vzájomným konzultáciám.

(4)

Poľsko a Slovensko dospeli k dohode, ktorú oznámili Komisii listom doručeným 28. júna 2007.

(5)

V rámci tejto dohody Poľsko a Slovensko okrem iného uznávajú, že názvy „Oscypek“ a „Slovenský oštiepok“ sa napriek spoločnému historickému pôvodu a tradícii v súčasnosti vzťahujú na syry vyrábané odlišnými spôsobmi. Podľa Poľska a Slovenska by podstatné rozdiely medzi týmito dvoma syrmi, pokiaľ ide o použité suroviny, spôsob vyrábania a príslušné fyzikálne, chemické a organoleptické vlastnosti, nemali uvádzať spotrebiteľov do omylu. Poľsko a Slovensko sa dohodli, že oba názvy „Oscypek“ aj „Slovenský oštiepok“ sú oprávnené, pričom Poľsko zdôraznilo, že zápis názvu „Oscypek“ ako chránené označenie pôvodu nijako neovplyvní právo slovenských výrobcov používať názov „oštiepok“ samostatne alebo v spojení s inými slovami.

(6)

Dohoda, ku ktorej dospeli zainteresované strany, si nevyžaduje žiadnu zmenu ani doplnenie údajov uverejnených v zmysle článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006. Vzhľadom na uvedené musí byť názov „Oscypek“ zapísaný do registra v súlade s článkom 7 ods. 4 uvedeného nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. februára 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ C 180, 2.8.2006, s. 94.

(3)  Žiadosť o zápis do registra bola doručená 30. marca 2006 a zhrnutie bolo uverejnené v Ú. v. EÚ C 308, 19.12.2007, s. 28.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.3–

Syry

POĽSKO

Oscypek (CHOP)