5.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 31/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 100/2008

zo 4. februára 2008,

ktorým sa v súvislosti so zbierkami vzoriek a niektorými formalitami týkajúcimi sa obchodu s druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (1), a najmä na jeho článok 19 ods. 1 body i) a iii) a článok 19 ods. 2 a 4,

keďže:

(1)

V záujme implementácie niektorých rezolúcií prijatých na trinástom a štrnástom zasadnutí Konferencie zmluvných strán CITES (Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín) je potrebné pripojiť ďalšie ustanovenia k nariadeniu Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín regulovaním obchodu s nimi (2).

(2)

Rezolúciami CITES Conf 9.7 (Rev. CoP13) o preprave a prekládke a Conf 12.3 (Rev. CoP13) o povoleniach a potvrdeniach sa zavádzajú osobitné postupy s cieľom uľahčiť cezhraničný pohyb zbierok vzoriek, na ktoré sa vzťahujú karnety ATA podľa nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa ustanovujú predpisy pre vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ustanovujúceho Colný kódex Spoločenstva (3). Aby sa hospodárskym subjektom v rámci Spoločenstva zabezpečili na pohyb takýchto zbierok vzoriek podobné podmienky ako ostatným zmluvným stranám CITES, je nevyhnutné zaviesť takéto postupy v právnych predpisoch Spoločenstva.

(3)

Rezolúciou CITES Conf 12.3 (Rev. CoP13) o povoleniach a potvrdeniach sa umožňuje so spätnou platnosťou vydávať povolenia na exempláre osobného a rodinného charakteru, keď je výkonný orgán ubezpečený, že skutočne došlo k chybe a nie k pokusu o podvod, a od zmluvných strán sa vyžaduje, aby oznámili takéto povolenia v dvojročných správach adresovaných sekretariátu. V tomto zmysle by sa mali prijať opatrenia, aby sa zabezpečila náležitá pružnosť a znížila byrokratická záťaž v súvislosti s dovozom exemplárov osobného a rodinného charakteru.

(4)

V rezolúcii CITES Conf 13.6 o vykonávaní článku VII ods. 2 dohovoru týkajúceho sa „predkonvenčných exemplárov“ (exemplárov nadobudnutých pred tým, ako sa na ne začali vzťahovať ustanovenia dohovoru) sa definuje „predkonvenčný exemplár“ a vysvetľujú sa dátumy, ktoré sa majú použiť na určenie, či sa exemplár môže považovať za „predkonvenčný exemplár“. V záujme jasnosti by sa tieto ustanovenia mali implementovať do právnych predpisov Spoločenstva.

(5)

V rezolúcii CITES Conf 13.7 (Rev. CoP14) o kontrole obchodu s exemplármi osobného a rodinného charakteru sa uvádza zoznam druhov, pre ktoré sa na vývoz a dovoz exemplárov, ktoré sú exemplármi osobného a rodinného charakteru, nevyžaduje do určitého množstva žiaden doklad. Tento zoznam obsahuje výnimky pre druhy čeľade Tridacnidae a morské koníky, ako aj pre znížené množstvo kaviáru, ktoré by sa mali implementovať.

(6)

Rezolúciou CITES Conf 12.7 (Rev. CoP14) o ochrane jeseterotvarých (Acipenseriformes) a obchode s nimi sa stanovujú osobitné podmienky pre zmluvné strany na povolenie dovozu, vývozu a opätovného vývozu kaviáru. V záujme obmedzenia podvodov by sa tieto ustanovenia mali implementovať do právnych predpisov Spoločenstva.

(7)

Na štrnástom zasadnutí Konferencie zmluvných strán CITES sa aktualizovala štandardná literatúra pre názvoslovie, ktorá sa má používať na uvádzanie vedeckých názvov druhov v povoleniach a potvrdeniach, a zoznam druhov živočíchov v prílohách k CITES bol prepracovaný tak, aby boli rady, čeľade a rody uvedené v abecednom poradí. Tieto zmeny je preto potrebné zohľadniť v prílohe VIII a prílohe X k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

(8)

Konferencia zmluvných strán CITES schválila formát dvojročnej správy na účely predkladania dvojročných správ, ktoré sa vyžaduje podľa článku VIII ods. 7 písm. b) dohovoru. Členské štáty by preto mali predkladať svoje dvojročné správy v súlade s formátom dvojročnej správy, pokiaľ ide o informácie požadované podľa dohovoru, a v súlade s formátom doplňujúcej správy, pokiaľ ide o informácie požadované podľa nariadenia (ES) č. 338/97 a nariadenia (ES) č. 865/2006.

(9)

Skúsenosti získané pri implementácii nariadenia (ES) č. 865/2006 ukázali, že jeho ustanovenia týkajúce sa potvrdení špecifických pre transakciu je potrebné zmeniť a doplniť, aby sa zabezpečila väčšia pružnosť pri používaní týchto potvrdení a aby sa mohli používať aj v iných členských štátoch ako vo vydávajúcom členskom štáte.

(10)

Nariadenie (ES) č. 865/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 865/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Bod 1 sa nahrádza takto:

„1.

‚dátum nadobudnutia‘ znamená dátum, keď bol exemplár nadobudnutý z voľnej prírody, narodený v zajatí alebo umelo vypestovaný alebo, ak tento dátum nie je známy alebo sa nedá preukázať, akýkoľvek neskorší a preukázateľný dátum, keď niektorá osoba prvý raz tento exemplár nadobudla;“.

b)

Bod 7 sa nahrádza takto:

„7.

‚potvrdenia špecifické pre transakciu‘ znamenajú potvrdenia vydané v súlade s článkom 48, ktoré sú platné len pre jednu transakciu alebo viac špecifikovaných transakcií;“.

c)

Dopĺňajú sa tieto body 9 a 10:

„9.

‚zbierka vzoriek‘ znamená zbierku zákonne nadobudnutých mŕtvych exemplárov, ich častí alebo derivátov, ktoré sa prepravujú cez hranice na účely prezentácie;

10.

‚predkonvenčný exemplár‘ znamená exemplár nadobudnutý skôr, ako bol príslušný druh prvýkrát zaradený do príloh k dohovoru.“

2.

Článok 2 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Formuláre povolení na dovoz, povolení na vývoz, potvrdení na opätovný vývoz, potvrdení o osobnom vlastníctve, potvrdení o zbierke vzoriek a žiadostí o vydanie týchto dokladov sú v súlade so vzormi uvedenými v prílohe I s výnimkou priestoru vyhradeného pre vnútroštátne orgány.“

3.

Článok 4 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Formuláre sa vypĺňajú strojopisom.

Žiadosti o vydanie povolení na dovoz a vývoz, potvrdení na opätovný vývoz, potvrdení ustanovených v článku 5 ods. 2 písm. b), článku 5 ods. 3, článku 5 ods. 4, článku 8 ods. 3 a článku 9 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 338/97, potvrdení o osobnom vlastníctve, potvrdení o zbierke vzoriek a potvrdení o putovných výstavách, ako aj oznámenia o dovoze, dodatkové listy a štítky sa však môžu vyplniť rukopisom, pokiaľ je čitateľný, a to atramentovým perom a veľkým tlačeným písmom.“

4.

Vkladá sa tento článok 5a:

„Článok 5a

Konkrétny obsah povolení, potvrdení a žiadostí týkajúcich sa exemplárov rastlín

V prípade exemplárov rastlín, ktoré už nespĺňajú podmienky pre výnimku z ustanovení dohovoru alebo nariadenia (ES) č. 338/97 v súlade s Poznámkami k výkladu príloh A, B, C a D v prílohe k uvedenému nariadeniu, na základe ktorých boli zákonne vyvezené a dovezené, je možné, aby krajinou, ktorá sa má uviesť v kolónke 15 formulárov v prílohe I a III, kolónke 4 formulárov v prílohe II a kolónke 10 formulárov v prílohe V k tomuto nariadeniu, bola krajina, v ktorej tieto exempláre prestali spĺňať podmienky pre výnimku.

V uvedených prípadoch kolónka vyhradená na zaznamenanie ‚osobitných podmienok‘ v povolení alebo potvrdení obsahuje vyhlásenie ‚Zákonne dovezené na základe výnimky z ustanovení CITES‘ a uvádza sa v nej, na ktorú výnimku sa toto vyhlásenie vzťahuje.“

5.

Do článku 7 sa dopĺňa tento odsek 4:

„4.   Povolenia a potvrdenia vydané tretími krajinami s kódom pôvodu ‚O‘ sú akceptované len v prípade, ak sa vzťahujú na exempláre, ktoré spĺňajú definíciu predkonvenčného exempláru podľa článku 1 bodu 10 a obsahujú buď dátum nadobudnutia exemplárov, alebo vyhlásenie, že exempláre boli nadobudnuté pred určitým dátumom.“

6.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Zásielky exemplárov

Bez toho, aby boli dotknuté články 31, 38 a 44b, sa pre každú zásielku exemplárov prepravovaných spoločne ako súčasť jednej dodávky vydáva osobitné povolenie na dovoz, oznámenie o dovoze, povolenie na vývoz alebo potvrdenie na opätovný vývoz.“

7.

Článok 10 sa mení a dopĺňa takto:

a)

nadpis sa nahrádza takto:

„Článok 10

Platnosť povolení na dovoz a vývoz, potvrdení na opätovný vývoz, potvrdení o putovnej výstave, potvrdení o osobnom vlastníctve a potvrdení o zbierke vzoriek“;

b)

do odseku 1 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„V prípade kaviáru jeseterotvarých rýb (Acipenseriformes spp.) zo spoločne využívaných populácií, ktorý podlieha vývozným kvótam a pre ktorý bolo vydané povolenie na vývoz, nesmie platnosť povolení na dovoz uvedených v prvom pododseku presiahnuť koniec kvótového roka, v ktorom bol kaviár získaný a spracovaný, ani koniec dvanásťmesačného obdobia uvedeného v prvom pododseku, podľa toho, ktorý dátum nastane skôr.

V prípade kaviáru jeseterotvarých rýb (Acipenseriformes spp.), pre ktorý bolo vydané potvrdenie na opätovný vývoz, nesmie platnosť povolení na dovoz uvedených v prvom pododoseku presiahnuť 18 mesiacov od dátumu vydania príslušného pôvodného povolenia na vývoz ani koniec dvanásťmesačného obdobia uvedeného v prvom pododseku, podľa toho, ktorý dátum nastane skôr.“

c)

Do odseku 2 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„V prípade kaviáru jeseterotvarých rýb (Acipenseriformes spp.) zo spoločne využívaných populácií, ktoré podliehajú vývozným kvótam, nesmie platnosť povolení na vývoz uvedených v prvom pododseku presiahnuť koniec kvótového roka, v ktorom bol kaviár získaný a spracovaný, ani koniec šesťmesačného obdobia uvedeného v prvom pododseku, podľa toho, ktorý dátum nastane skôr.

V prípade kaviáru jeseterotvarých rýb (Acipenseriformes spp.) nesmie platnosť potvrdení na opätovný vývoz uvedených v prvom pododseku presiahnuť 18 mesiacov od dátumu vydania príslušného pôvodného povolenia na vývoz ani šesťmesačné obdobie uvedené v prvom odseku, podľa toho, ktorý dátum nastane skôr.“

d)

Vkladá sa tento odsek 2a:

„2a.   Na účely odseku 1 druhého pododseku a odseku 2 druhého pododseku sa za kvótový rok považuje kvótový rok schválený konferenciou zmluvných strán dohovoru.“

e)

Vkladá sa tento odsek 3a:

„3a.   Obdobie platnosti potvrdení o zbierke vzoriek vydaných v súlade s článkom 44a nepresahuje 6 mesiacov. Dátum uplynutia platnosti potvrdenia o zbierke vzoriek nie je neskorší ako dátum uplynutia platnosti pripojeného karnetu ATA.“

f)

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Po uplynutí platnosti sa povolenia a potvrdenia uvedené v odsekoch 1, 2, 3 a 3a považujú za neplatné.“

g)

Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Držiteľ bez zbytočného odkladu vráti vydávajúcemu výkonnému orgánu originál a všetky kópie každého povolenia na dovoz, povolenia na vývoz, potvrdenia na opätovný vývoz, potvrdenia o putovnej výstave, potvrdenia o osobnom vlastníctve alebo potvrdenia o zbierke vzoriek, ktoré sú neplatné, nepoužili sa alebo stratili platnosť.“

8.

Článok 11 sa mení a dopĺňa takto:

a)

do odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno e):

„e)

ak už nie sú splnené niektoré osobitné podmienky uvedené v kolónke 20.“;

b)

do odseku 3 sa dopĺňa tento pododsek:

„V prípade, že sa potvrdenie špecifické pre transakciu vydáva na účely povolenia niekoľkých transakcií, je platné len na území vydávajúceho členského štátu. V prípade, že sa potvrdenia špecifické pre transakciu majú používať v inom členskom štáte ako vydávajúci členský štát, vydávajú sa len pre jednu transakciu a ich platnosť je obmedzená na túto transakciu. V kolónke 20 sa uvádza, či je potvrdenie určené pre jednu alebo viac transakcií, ako aj členský(-é) štát(-y), na ktorého(-ých) území je platné.“;

c)

druhý pododsek odseku 4 sa nahrádza týmto novým odsekom 5:

„5.   Doklady, ktoré stratili platnosť v súlade s týmto článkom, sa bezodkladne vrátia vydávajúcemu výkonnému orgánu, ktorý môže v prípade potreby vydať potvrdenie, v ktorom sa zohľadnia potrebné zmeny, a to v súlade s článkom 51.“

9.

Článok 15 sa mení a dopĺňa takto:

a)

do odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Pokiaľ ide o exempláre dovezené alebo (opätovne) vyvezené ako exempláre osobného alebo rodinného charakteru, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia kapitoly XIV, alebo v súvislosti so živými zvieratami v osobnom vlastníctve, ktoré sú zákonne nadobudnuté a držané na osobné nekomerčné účely, výnimka ustanovená v odseku 1 sa uplatňuje aj v prípadoch, keď príslušný výkonný orgán členského štátu po konzultácii s príslušným orgánom činným v oblasti presadzovania zákona je ubezpečený, že existuje dôkaz o tom, že skutočne došlo k chybe a nie k pokusu o podvod a dovoz alebo (opätovný) vývoz príslušných exemplárov je v súlade s nariadením (ES) č. 338/97, dohovorom a príslušnými právnymi predpismi tretej krajiny.“;

b)

vkladá sa tento odsek 3a:

„3a.   V prípade exemplárov, pre ktoré sa povolenie na dovoz vydáva podľa odseku 2 druhého pododseku, sú komerčné činnosti ustanovené v článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97 zakázané na 6 mesiacov od dátumu vydania povolenia a počas tohto obdobia sa neudeľujú žiadne výnimky pre exempláre druhov z prílohy A uvedených v článku 8 ods. 3 uvedeného nariadenia.

V prípade povolení na dovoz vydaných podľa odseku 2 druhého pododseku pre exempláre druhov z prílohy B k nariadeniu (ES) č. 338/97 a pre exempláre druhov z prílohy A a uvedených v článku 4 ods. 5 písm. b) uvedeného nariadenia sa poznámka ‚odchylne od článku 8 ods. 3 alebo 5 nariadenia (ES) č. 338/97 sú komerčné činnosti ustanovené v článku 8 ods. 1 uvedeného nariadenia zakázané najmenej na 6 mesiacov od dátumu vydania tohto povolenia‘ uvedie v kolónke 23.“

10.

Vkladá sa tento článok 20a:

„Článok 20a

Zamietnutie žiadostí o povolenia na dovoz

Členské štáty zamietnu žiadosti o povolenia na dovoz kaviáru a mäsa jeseterotvarých rýb (Acipenseriformes spp.) zo spoločne využívaných zásob s výnimkou prípadov, keď boli pre druh stanovené vývozné kvóty v súlade s postupom schváleným konferenciou zmluvných strán dohovoru.“

11.

Vkladá sa tento článok 26a:

„Článok 26a

Zamietnutie žiadostí o povolenia na vývoz

Členské štáty zamietnu žiadosti o povolenia na vývoz kaviáru a mäsa jeseterotvarých rýb (Acipenseriformes spp.) zo spoločne využívaných zásob s výnimkou prípadov, keď boli pre druh stanovené vývozné kvóty v súlade s postupom schváleným konferenciou zmluvných strán dohovoru.“

12.

V článku 31 sa bod 3 nahrádza takto:

„3.

potvrdenie v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 338/97 na výhradné účely verejného vystavovania exemplárov na komerčné účely.“

13.

V článku 36 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Ak je to možné, náhradný doklad bude mať to isté číslo a ten istý dátum platnosti ako pôvodný doklad a v kolónke 20 sa uvedie jeden z týchto textov:

‚Toto potvrdenie je vernou kópiou originálu‘ alebo ‚Týmto potvrdením sa ruší a nahrádza originál označený číslom xxxx vydaný xx. xx. xxxx‘.“

14.

V článku 44 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Ak je to možné, náhradný doklad bude mať to isté číslo a ten istý dátum platnosti ako pôvodný doklad a v kolónke 23 sa uvedie jeden z týchto textov:

‚Toto potvrdenie je vernou kópiou originálu‘ alebo ‚Týmto potvrdením sa ruší a nahrádza originál označený číslom xxxx vydaný xx. xx. xxxx‘.“

15.

Za článok 44 sa vkladá táto kapitola VIIIa:

„KAPITOLA VIIIa

POTVRDENIA O ZBIERKACH VZORIEK

Článok 44a

Vydávanie

Členské štáty môžu vydávať potvrdenia o zbierkach vzoriek pre zbierky vzoriek za predpokladu, že na zbierku sa vzťahuje platný karnet ATA a zbierka obsahuje exempláre, časti alebo deriváty druhov uvedených v prílohách A, B alebo C k nariadeniu (ES) č. 338/97.

Na účely prvého odseku sa exempláre, časti alebo deriváty druhov uvedených v prílohe A musia zhodovať s kapitolou XIII tohto nariadenia.

Článok 44b

Používanie

Za predpokladu, že k zbierke vzoriek, na ktorú sa vzťahuje potvrdenie o zbierke vzoriek, je pripojený platný karnet ATA, môže sa potvrdenie vydané v súlade s článkom 44a používať ako:

1.

povolenie na dovoz v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 338/97;

2.

povolenie na vývoz alebo potvrdenie na opätovný vývoz v súlade s článkom 5 nariadenia (ES) č. 338/97, keď krajina určenia uznáva a povoľuje používanie karnetov ATA;

3.

potvrdenie v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 338/97 výhradne len na verejné vystavovanie exemplárov na komerčné účely.

Článok 44c

Vydávajúci orgán

1.   V prípade, že zbierka vzoriek pochádza zo Spoločenstva, je vydávajúcim orgánom pre potvrdenie o zbierke vzoriek výkonný orgán členského štátu, z ktorého zbierka vzoriek pochádza.

2.   V prípade, že zbierka vzoriek pochádza z tretej krajiny, je vydávajúcim orgánom pre potvrdenie o zbierke vzoriek výkonný orgán členského štátu prvého určenia a vydanie tohto potvrdenia je podmienené predložením rovnocenného dokladu vydaného touto treťou krajinou.

Článok 44d

Požiadavky

1.   Zbierka vzoriek, na ktorú sa vzťahuje potvrdenie o zbierke vzoriek, musí byť opätovne dovezená do Spoločenstva pred dátumom skončenia platnosti potvrdenia.

2.   Exempláre, na ktoré sa vzťahuje potvrdenie o zbierke vzoriek, sa nemôžu predať alebo inak previesť, kým sú mimo územia štátu, ktorý potvrdenie vydal.

3.   Potvrdenie o zbierke vzoriek je neprenosné. V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty exemplára, na ktorý sa vzťahuje potvrdenie o zbierke vzoriek, musí byť o tom okamžite informovaný vydávajúci výkonný orgán, ako aj výkonný orgán krajiny, v ktorej k uvedeným udalostiam došlo.

4.   V potvrdení o zbierke vzoriek sa uvádza, že doklad je pre ‚Iné: Zbierka vzoriek‘, a v kolónke 23 sa uvádza číslo sprievodného karnetu ATA.

V kolónke 23 alebo v príslušnej prílohe k potvrdeniu sa uvádza tento text:

‚Na zbierku vzoriek, ku ktorej je pripojený karnet ATA č.: xxx

Toto potvrdenie sa vzťahuje na zbierku vzoriek a je neplatné, ak nie je pripojený platný karnet ATA. Toto potvrdenie je neprenosné. Exempláre, na ktoré sa vzťahuje toto potvrdenie, sa nemôžu predať alebo inak previesť, kým sú mimo územia štátu, ktorý potvrdenie vydal. Toto potvrdenie sa môže použiť na (opätovný) vývoz z [uveďte krajinu (opätovného) vývozu] cez (uveďte krajiny, ktoré majú byť navštívené) na účely prezentácie a na spätný dovoz do [uveďte krajinu (opätovného) vývozu].‘

5.   V prípade potvrdení o zbierkach vzoriek vydaných v súlade s článkom 44c ods. 2 sa odsek 1 a odsek 4 tohto článku neuplatňujú. V takých prípadoch sa v kolónke 23 uvádza tento text:

‚Toto potvrdenie je neplatné, ak k nemu nie je pripojený pôvodný doklad CITES vydaný treťou krajinou v súlade s ustanoveniami konferencie zmluvných strán dohovoru.‘

Článok 44e

Žiadosti

1.   Žiadateľ o vydanie potvrdenia o zbierke vzoriek vyplní tam, kde je to aktuálne, kolónky 1, 3, 4 a 7 až 23 formulára žiadosti a kolónky 1, 3, 4 a 7 až 22 originálu a všetkých kópií. Údaje v kolónkach 1 a 3 musia byť totožné. Zoznam krajín, ktoré majú byť navštívené, sa musí uviesť v kolónke 23.

Členské štáty však môžu ustanoviť, že stačí vyplniť len formulár žiadosti.

2.   Úplne vyplnený formulár sa predloží výkonnému orgánu členského štátu, v ktorom sa exempláre nachádzajú, alebo v prípade uvedenom v článku 44c ods. 2 výkonnému orgánu členského štátu prvého určenia spolu s potrebnými informáciami a listinnými dôkazmi, ktoré tento orgán považuje za potrebné, aby mohol rozhodnúť, či vydá potvrdenie.

Neuvedenie informácií v žiadosti sa musí zdôvodniť.

3.   V prípade podania žiadosti o vydanie potvrdenia týkajúceho sa exemplárov, pre ktoré už bola takáto žiadosť v minulosti zamietnutá, žiadateľ o tomto zamietnutí informuje výkonný orgán.

Článok 44f

Doklady, ktoré má držiteľ odovzdať colnému úradu

1.   V prípade potvrdenia o zbierke vzoriek vydaného v súlade s článkom 44c ods. 1 držiteľ alebo jeho splnomocnený zástupca odovzdá na účely overenia originál (formulár 1) a kópiu tohto potvrdenia a v prípade potreby kópiu pre držiteľa (formulár 2) a kópiu, ktorá sa má vrátiť vydávajúcemu výkonnému orgánu (formulár 3), ako aj originál platného karnetu ATA colnému orgánu určenému v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 338/97.

Colný orgán po spracovaní karnetu ATA v súlade s colnými predpismi uvedenými v nariadení (ES) č. 2454/93 a v prípade potreby po zapísaní čísla sprievodného karnetu ATA do originálu a kópie potvrdenia o zbierke vzoriek vráti pôvodné doklady držiteľovi alebo jeho splnomocnenému zástupcovi, potvrdí kópiu potvrdenia o zbierke vzoriek a postúpi potvrdenú kópiu príslušnému výkonnému orgánu v súlade s článkom 45.

V čase prvého vývozu zo Spoločenstva však colný úrad po vyplnení kolónky 27 vráti držiteľovi alebo jeho splnomocnenému zástupcovi originál potvrdenia o zbierke vzoriek (formulár 1) a kópiu pre držiteľa (formulár 2) a postúpi kópiu, ktorá sa má vrátiť vydávajúcemu výkonnému orgánu (formulár 3), v súlade s článkom 45.

2.   V prípade potvrdenia o zbierke vzoriek vydaného v súlade s článkom 44c ods. 2 sa uplatňuje odsek 1 tohto článku s tou výnimkou, že držiteľ alebo jeho splnomocnený zástupca predloží na účely overenia aj originál potvrdenia vydaného treťou krajinou.

Článok 44g

Náhrada

V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia potvrdenia o zbierke vzoriek potvrdenie nahrádza len ten orgán, ktorý ho vydal.

Ak je to možné, náhradný doklad bude mať to isté číslo a ten istý dátum platnosti ako pôvodný doklad a v kolónke 23 sa uvedie jeden z týchto textov:

‚Toto potvrdenie je vernou kópiou originálu‘ alebo ‚Týmto potvrdením sa ruší a nahrádza originál označený číslom xxxx a vydaný xx. xx. xxxx‘.“

16.

V článku 57 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Odchylne od odsekov 3 a 4 si dovoz alebo opätovný dovoz do Spoločenstva nasledujúcich položiek uvedených v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97 nevyžaduje predloženie dokladu o (opätovnom) vývoze alebo povolenia na dovoz:

a)

kaviáru jeseterotvarých rýb (Acipenseriformes spp.) v maximálnom množstve do 125 g na osobu v prepravných obaloch, ktoré sú označené individuálne v súlade s článkom 66 ods. 6;

b)

dažďových palíc z opunciovitých (Cactaceae spp.) v maximálnom množstve tri na osobu;

c)

mŕtvych spracovaných exemplárov krokodílov (Crocodylia spp.), okrem mäsa a poľovníckych trofejí, v maximálnom množstve štyri na osobu;

d)

ulít druhu Strombus gigas v maximálnom množstve tri na osobu;

e)

morských koníkov (Hippocampus spp.) v maximálnom množstve štyri mŕtve exempláre na osobu;

f)

lastúr druhov čeľade Tridacnidae spp. v maximálnom množstve tri exempláre na osobu s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 3 kg, keď exemplárom môže byť jedna neporušená ulita alebo dve spárované polovice.“

17.

V článku 58 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Odchylne od odsekov 2 a 3 sa na vývoz alebo opätovný vývoz položiek uvedených v písmenách a) až f) článku 57 ods. 5 nevyžaduje predloženie dokladu o (opätovnom) vývoze.“

18.

V článku 66 sa odseky 6 a 7 nahrádzajú takto:

„6.   Exempláre uvedené v článkoch 64 a 65 sa označujú v súlade so spôsobom schváleným alebo odporúčaným pre dané exempláre konferenciou zmluvných strán dohovoru a osobitne prepravné obaly s kaviárom uvedené v článku 57 ods. 5 písm. a), článku 64 ods. 1 písm. g), článku 64 ods. 2 a článku 65 ods. 3 sa individuálne označujú jednorazovo použiteľnými štítkami pripojenými ku každému primárnemu prepravnému obalu. V prípade, že primárny prepravný obal nie je zapečatený jednorazovo použiteľným štítkom, balí sa kaviár tak, aby sa každé otvorenie prepravného obalu dalo vizuálne zistiť.

7.   Len zariadenia na spracovávanie a (opätovné) balenie s licenciou udelenou výkonným orgánom členského štátu sú oprávnené spracovávať a baliť alebo opätovne baliť kaviár určený na vývoz, opätovný vývoz alebo obchod v rámci Spoločenstva.

Zariadenia na spracovávanie a (opätovné) balenie s licenciou sú povinné viesť primerané záznamy o množstvách kaviáru, ktorý bol dovezený, vyvezený, opätovne vyvezený, vyrobený na mieste alebo skladovaný. Tieto záznamy musia byť prístupné na účely kontroly výkonným orgánom príslušného členského štátu.

Tento výkonný orgán pridelí každému zariadeniu na spracovávanie a (opätovné) balenie jedinečné registračné číslo.

Zoznam zariadení s licenciou v súlade s týmto odsekom, ako aj všetky jeho zmeny, sa oznámia sekretariátu dohovoru a Komisii.

Na účely tohto odseku sa za zariadenia na spracovanie považujú aj akvakultúrne zariadenia, v ktorých sa vyrába kaviár.“

19.

Článok 69 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Do odseku 5 sa dopĺňa toto písmeno f):

„f)

prípadoch, keď sa povolenia na vývoz a potvrdenia o opätovnom vývoze vydávajú so spätnou platnosťou v súlade s článkom 15 nariadenia.“

b)

Dopĺňa sa tento odsek 6:

„6.   Informácie uvedené v odseku 5 sa predkladajú v elektronickej forme a v súlade s formátom dvojročnej správy, ktorý vydal sekretariát dohovoru a ktorý zmenila a doplnila Komisia, a to každý druhý rok pred 15. júnom a zodpovedajú dvojročnému obdobiu, ktoré sa končí 31. decembra predchádzajúceho roka.“

20.

Nadpis článku 71 sa nahrádza takto:

„Článok 71

Zamietnutie žiadostí o povolenia na dovoz po zavedení obmedzení“.

21.

Príloha VIII sa nahrádza znením prílohy I k tomuto nariadeniu.

22.

Príloha X sa nahrádza znením prílohy II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. februára 2008

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 61, 3.3.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1332/2005 (Ú. v. EÚ L 215, 19.8.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 214/2007 (Ú. v. EÚ L 62, 1.3.2007, s. 6).


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA VIII

Štandardná literatúra pre názvoslovie, ktoré sa má používať podľa článku 5 ods. 4 na uvádzanie vedeckých názvov druhov v povoleniach a potvrdeniach

FAUNA/ŽIVOČÍCHY

a)   Mammalia

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. John Hopkins University Press, Baltimore. [pre všetky cicavce – s výnimkou uznania týchto názvov voľne žijúcich druhov (s prioritou názvov domácich foriem): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion a s výnimkou nižšie uvedených druhov]

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Smithsonian Institution Press, Washington. [pre Loxodonta africana a Ovis vignei]

b)   Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. [pre názvy radov a čeľadí vtákov]

Dickinson, E.C. (ed.) 2003. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. Christopher Helm, London.

Dickinson, E.C. 2005. Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003) http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (k dispozícii na webovej stránke CITES) [pre všetky druhy vtákov – okrem nižšie uvedených taxónov]

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. 4. Sandgrouse to Cuckoos: 280-477: Lynx Edicions, Barcelona. [pre Psittacus intermedia a Trichoglossus haematodus]

c)   Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53-68. [pre Calumma vatosoa & Calumma vencesi]

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. [pre Tupinambis]

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5-10. [pre Calumma glawi]

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1-43. [pre Varanidae]

Broadley, D. G. 2006. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the CITES Nomenclature Committee (k dispozícií na webovej stránke CITES, Document NC2006 Doc. 8). [pre Cordylus]

BURTON, F.J. 2004. Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [pre Cyclura lewisi]

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [pre Tupinambis]

Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477-492. [pre Tupinambis cerradensis]

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. [pre Eunectes beniensis]

Fritz, U. & Havaš, P. 2006. CITES Checklist of Chelonians of the World. (k dispozícii na webovej stránke CITES) [pre Testudines pre názvy druhov a čeľadí – s výnimkou zachovania názvov Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

Hallmann, G., Krüger, J. and Trautmann, G. 1997. Faszinierende Taggeckos – Die Gattung Phelsuma: 1-229 – Natur & Tier-Verlag. ISBN 3-931587-10-X. [pre rod Phelsuma]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139-185. [pre Morelia clastolepis, Morelia nauta & Morelia tracyae, a zaradenie Morelia kinghorni na úroveň druhu]

Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376- 381. [pre Tropidophis celiae]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436-441. [pre Tropidophis spiritus]

Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615-617. [pre Tropidophis morenoi]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157-161. [pre Tropidophis hendersoni]

Hollingsworth, B.D. 2004. The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. In: Alberts, A.C, Carter, R.L., Hayes, W.K. & Martins, E.P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [pre Iguanidae]

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65-74. [pre Varanus boehmei]

Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1-14. [pre Furcifer nicosiai]

Keogh, J.S., Barker, D.G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. [pre Python breitensteini & Python brongersmai]

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: [pre Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo a Furcifer – okrem uznania Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi a C. marojezensis za platné druhy]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1-10. [pre Tupinambis quadrilineatus]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295-302. [pre Tupinambis palustris]

Massary, J.-C. de and Hoogmoed, M. 2001. The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae). Journal of Herpetology 35: 353-357. [pre Crocodilurus amazonicus]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists’ League, Washington, DC. [pre Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae & Viperidae — okrem zachovania rodov Acrantophis, Sanzinia, Calabaria a Lichanura a uznania Epicrates maurus za platný druh]

Nussbaum, R. A., Raxworthy, C. J., Raselimanana, A. P. and Ramanamanjato, J. B. 2000. New species of day gecko, Phelsuma Gray (Reptilia: Squamata: Gekkonidae), from the Reserve Naturelle Integrale d'Andohahela, south Madagascar. Copeia 2000: 763-770. [pre Phelsuma malamakibo]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. and Wells, K. D. 1998. Herpetology. [pre vymedzenie čeľadí v rámci Sauria]

Rösler, H., Obst, F. J. and Seipp, R. 2001. Eine neue Taggecko-Art von Westmadagaskar: Phelsuma hielscheri sp. n. (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Zool. Abhandl. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 51: 51-60. [pre Phelsuma hielscheri]

Slowinski, J. B. and Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257-270. [pre Naja mandalayensis]

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293-299. [pre Chamaeleo balebicornutus a Chamaeleo conirostratus]

Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (dotlač). Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [pre Testudines order names, Crocodylia a Rhynchocephalia]

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1-142 – Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. [pre rod Uromastyx]

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339-406. [pre Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix a Naja sumatrana]

d)   Amphibia

Brown, J.L., Schulte, R. & Summers, K. 2006. A new species of Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the Amazonian lowlands of Peru. Zootaxa, 1152: 45-58. [pre Dendrobates uakarii]

Taxonomic Checklist of CITES listed Amphibians, information extracted from Frost, D.R. (ed.) 2004. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Version 3.0 as of 7 April 2006 (k dispozícii na webovej stránke CITES) [pre Amphibia]

e)   Elasmobranchii, Actinopterygii & Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. [pre všetky ryby]

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum 53: 243-246. [pre Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum 53: 293-340. [pre Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of he Australian Museum 55: 113-116. [pre Hippocampus]

Lourie, S. A., and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampusdenise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies 42: 284-291. [pre Hippocampus]

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0 9534693 0 1 (Druhé vydanie je dostupné na CD-ROM-e). [pre Hippocampus]

f)   Arachnida

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133-143. [pre škorpióny rodu Pandinus]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html), verzia 6.5 od 7. apríla 2006 (k dispozícii na webovej stránke CITES) [pre Theraphosidae]

g)   Insecta

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. [pre vtákokrídlovce rodov Ornithoptera, Trogonoptera a Troides]

FLÓRA/RASTLINY

The Plant-Book, second edition, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (dotlač s opravami 1998)] [pre rodové názvy všetkých rastlín uvedených v prílohách k dohovoru, pokiaľ nie sú nahradené štandardným názvoslovím prijatým konferenciou zmluvných strán].

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, rev. H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) [pre rodové synonymá, ktoré nie sú uvedené v The Plant-Book, pokiaľ nie sú nahradené štandardným názvoslovím prijatým konferenciou zmluvných strán, ktoré je uvedené v nižšie uvedených odsekoch].

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) a aktualizácie schválené Výborom pre názvoslovie ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov Cycadaceae, Stangeriaceae a Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, zostav. Royal Botanic Gardens, Kew, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska) a aktualizácie schválené Výborom pre názvoslovie ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov Cyclamen (Primulaceae) & Galanthus & Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, zostav. D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska) a aktualizácie schválené Výborom pre názvoslovie ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska) a aktualizácie schválené Výborom pre názvoslovie ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov Dionaea, Nepenthes & Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, zostav. Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Švajčiarsko, v spolupráci s Royal Botanic Gardens, Kew, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska) a aktualizácia Lüthy, J.M. 2007. An update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist. švajčiarsky výkonný orgán CITES, Bern, Švajčiarsko. (webová stránka CITES), schválené Výborom pre názvoslovie ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov Aloe a Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) a aktualizácie schválené Výborom pre názvoslovie ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov Taxus.

CITES Orchid Checklist, (zostav. Royal Botanic Gardens, Kew, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska) a aktualizácie schválené Výborom pre názvoslovie ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione a Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula a Encyclia (Volume 2, 1997); a Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides & Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda a Vandopsis (Volume 3, 2001); a Aerides, Coelogyne, Comparettia a Masdevallia (Volume 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), 2. vydanie (S. Carter and U. Eggli, 2003, vyd. Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Nemecko) a aktualizácie schválené Výborom pre názvoslovie ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov sukulentných foriem mliečnikov.

Dicksonia species of the Americas (2003, zostav. Bonn Botanic Garden a the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Nemecko) a aktualizácie schválené Výborom pre názvoslovie ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N.L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 561. National Botanical Institute, Pretória, Juhoafrická republika a aktualizácie schválené Výborom pre názvoslovie ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12: #-#." (webová stránka CITES), a aktualizácie schválené Výborom pre názvoslovie ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Adresa autorov: Oddelenie biogeografie a botanická záhrada Viedenskej univerzity; Rennweg 14, A-1030 Viedeň (Rakúsko). (webová stránka CITES), a aktualizácie schválené Výborom pre názvoslovie ako pomôcka pri uvádzaní názvov druhov Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (2005, 2007 a aktualizácie) vyd. UNEP – WCMC sa môže používať ako neoficiálny prehľad vedeckých názvov, ktoré prijala konferencia zmluvných strán pre živočíšne druhy uvedené v prílohách k nariadeniu (ES) č. 338/97 a ako neoficiálny súhrn informácií obsiahnutých v štandardnej literatúre prijatej pre názvoslovie CITES.“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA X

DRUHY ŽIVOČÍCHOV UVEDENÉ V ČLÁNKU 62 ODS. 1

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis“