26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 67/2008

z 25. januára 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 3199/93 o vzájomnom uznávaní postupov úplného denaturovania etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (1), a najmä jej článok 27 ods. 4,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 3199/93 (2) sa ustanovuje, že denaturáty, ktoré sa používajú v každom členskom štáte na účely úplne denaturovaného liehu v súlade s článkom 27 ods. 1 písm. a) smernice 92/83/EHS musia byť opísané v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

Podľa článku 27 ods. 1 písm. a) smernice 92/83/EHS sa od členských štátov vyžaduje, aby bol alkohol, ktorý bol úplne denaturovaný v súlade s požiadavkami ktoréhokoľvek členského štátu, úplne oslobodený od spotrebnej dane za predpokladu, že tieto požiadavky boli riadne oznámené a schválené v súlade s podmienkami ustanovenými v odsekoch 3 a 4 tohto článku.

(3)

Bulharsko a Rumunsko oznámili, ktoré denaturáty plánujú používať.

(4)

Komisia tieto oznámenia sprostredkovala ostatným členským štátom, a to 1. januára 2007 v prípade Bulharska a 9. januára 2007 v prípade Rumunska.

(5)

Voči oznámeným požiadavkám boli doručené výhrady. Z tohto dôvodu sa riadne postupovalo podľa postupu uvedeného v článku 27 ods. 4 smernice 92/83/EHS a požiadavky, ktoré oznámilo Bulharsko a Rumunsko, by sa mali zahrnúť do prílohy k nariadeniu (ES) č. 3199/93.

(6)

Nariadenie (ES) č. 3199/93 je preto potrebné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spotrebné dane,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 3199/93 sa mení a dopĺňa, ako je ustanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. januára 2008

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 21. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2005.

(2)  Ú. v. ES L 288, 23.11.1993, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2023/2005 (Ú. v. EÚ L 326, 13.12.2005, s. 8).


PRÍLOHA

V prílohe k nariadeniu (ES) č. 3199/93 sa dopĺňajú tieto odseky:

„Bulharsko

Na úplnú denaturáciu etylalkoholu sa do 100 litrov etanolu s minimálnym skutočným obsahom alkoholu 90 objemových % pridávajú tieto látky v uvedenom množstve:

5 litrov metyletylketónu,

2 litre izopropyl alkoholu,

0,2 gramu metylénovej modrej.

Rumunsko

Na hektoliter čistého alkoholu:

1 gram denatónium-benzoátu,

2 litre metyletylketónu (butanón) a

0,2 gramu metylénovej modrej“