23.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/89


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 11. septembra 2008

o zbere údajov, ktoré sa týkajú eura a o prevádzkovaní Menového informačného systému 2

(ECB/2008/8)

(2008/950/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „zmluva“), a najmä na jej článok 106 ods. 1 a 2,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“), a najmä na jeho články 5 a 16,

keďže:

(1)

Článok 106 ods. 1 zmluvy a článok 16 štatútu ESCB ustanovujú, že Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“) má výlučné právo povoľovať vydávanie eurobankoviek v Spoločenstve.

(2)

Článok 106 ods. 2 zmluvy ustanovuje, že členské štáty môžu vydávať mince v objeme schválenom ECB. ECB preto každoročne prijíma rozhodnutia, ktorými schvaľuje objem mincí vydávaných členskými štátmi, ktoré prijali euro (ďalej len „zúčastnené členské štáty“).

(3)

Článok 5 štatútu ESCB ustanovuje, že na zabezpečenie plnenia úloh Európskeho systému centrálnych bank (ďalej len „ESCB“) zbiera ECB za pomoci národných centrálnych bank potrebné štatistické informácie, čo zahŕňa štatistické informácie v oblasti vydávania eurobankoviek a euromincí. ECB tiež potrebuje zbierať informácie na účely článku 237 písm. d) zmluvy, ktorý zveruje ECB úlohu monitorovať plnenie povinností národných centrálnych bánk ESCB podľa zmluvy a štatútu. Tieto povinnosti zahŕňajú dodržiavanie zákazu podľa článku 101 zmluvy implementovaného nariadením Rady (ES) č. 3603/93 z 13. decembra 1993, ktorým sa stanovujú definície na uplatňovanie zákazov uvedené v článkoch 104 a 104b ods. 1 zmluvy (1). Článok 6 nariadenia Rady (ES) č. 3603/93 najmä ustanovuje, že „držba … národnými centrálnymi bankami mincí sa nepovažuje za úvery v zmysle článku 104 zmluvy, ak suma týchto aktív neprekročí 10 % mincí v obehu“.

(4)

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci členských štátov v súvislosti s vydávaním euromincí a berúc do úvahy dôležitú úlohu národných centrálnych bank zúčastnených členských štátov (ďalej len „NCB“) pri distribúcii euromincí, ECB spolu s NCB potrebujú na vykonávanie uvedených úloh zbierať údaje o eurobankovkách a eurominciach. Tento zber údajov má pomôcť pri rozhodovaní v oblasti vydávania eurobankoviek a euromincí, napr. tým, že poskytne ECB, NCB, Komisii Európskych spoločenstiev a vnútroštátnym orgánom vydávajúcim euromince informácie, ktoré im umožnia v súlade s ich príslušnými právomocami: i) plánovať výrobu eurobankoviek a euromincí; ii) koordinovať vydávanie eurobankoviek a euromincí a iii) koordinovať prevody eurobankoviek medzi NCB a euromincí medzi zúčastnenými členskými štátmi. Tento zber údajov by mal tiež umožniť ECB monitorovanie dodržiavania jej rozhodnutí v oblasti vydávania eurobankoviek a euromincí.

(5)

Rada guvernérov prijala 16. decembra 2004 rámec na spracovanie bankoviek (ďalej len „RSB“), ktorého oddiel 2.7 ustanovuje spravodajskú povinnosť úverových inštitúcií a ostatných spracovateľov peňazí vo vzťahu k NCB. Pri tej istej príležitosti sa tiež rozhodlo, že NCB majú implementovať RSB prostriedkami, ktoré majú k dispozícii, ako sú právne akty a dohody, do konca roku 2006, pričom táto lehota bola následne predĺžená neskoršími rozhodnutiami Rady guvernérov. NCB však majú najneskôr od dátumu implementácie RSB dostávať vykazované údaje podľa RSB od úverových inštitúcií a ostatných spracovateľov peňazí nachádzajúcich sa v ich jurisdikcii a byť v stave vykazovať ich ECB.

(6)

Aby sa dosiahli uvedené ciele, údaje o eurobankovkách a eurominciach by mali obsahovať informácie: i) o vydávaní eurobankoviek a euromincí; ii) o množstve a kvalite eurobankoviek a euromincí v obehu; iii) o zásobách eurobankoviek a euromincí držaných subjektmi zapojenými do ich vydávania; iv) o prevádzkových činnostiach, ktoré sa týkajú eurobankoviek a euromincí subjektov zapojených do ich vydávania vrátane úverových inštitúcií prevádzkujúcich schému držby bankoviek na základe poverenia („notes-held-to-order“) v mene NCB a úverových inštitúcií prevádzkujúcich rozšírený program inventarizácie uschovávanej hotovosti v mene ECB alebo jednej či viacerých NCB; v) o prevádzkových činnostiach, ktoré sa týkajú bankoviek úverových inštitúcií a ostatných spracovateľov peňazí, ktorí spracovávajú bankovky podľa RSB, a vi) o hotovostnej infraštruktúre.

(7)

Za účelom zlepšenia zberu údajov a umožnenia šírenia informácií na nich založených sa Rada guvernérov 22. novembra 2007 dohodla na implementácii menového informačného systému 2 (ďalej len „CIS 2“), ktorý nahrádza menový informačný systém vytvorený pri zavedení eurobankoviek a euromincí a ktorý poskytoval ECB a NCB príslušné údaje týkajúce sa meny od roku 2002 na základe osobitného právneho aktu o zbere údajov, ktoré sa týkajú menového informačného systému.

(8)

Pre účinné a bezproblémové fungovanie CIS 2 je potrebné zabezpečiť pravidelnú a včasnú dostupnosť konzistentných údajov. Požiadavky na vykazovanie NCB a ECB je preto potrebné upraviť v tomto usmernení s ustanovením krátkeho obdobia súbežného vykazovania podľa existujúcej úpravy a podľa CIS 2.

(9)

Usmernenie ECB/2006/9 z 14. júla 2006 o niektorých prípravách na prechod na hotovostné euro a o predzásobovaní a druhotnom predzásobovaní eurobankovkami a euromincami mimo eurozóny (2) vytvorilo právny rámec, ktorý umožňuje budúcej NCB Eurosystému požičať si, obstarať si alebo vyrobiť eurobankovky a euromince na účely ich predzásobenia a druhotného predzásobenia pred prechodom na hotovostné euro v jej členskom štáte. Usmernenie ECB/2006/9 ustanovuje osobitné požiadavky na vykazovanie, ktoré sa vzťahujú na takéto budúce NCB Eurosystému a ktoré je potrebné v súvislosti s CIS 2 upraviť podrobnejšie.

(10)

ECB aj NCB používajúce CIS 2 by mali mať prístup k internetovej CIS 2 aplikácii a k modulu vykazovania, aby sa umožnilo účinné a efektívne využitie údajov CIS 2 a aby sa dosiahol vysoký stupeň transparentnosti. Akceptovateľným tretím stranám by mal byť poskytnutý obmedzený prístup k údajom CIS 2 za účelom zlepšenia prenosu informácií medzi ECB a Európskou komisiou, ako aj medzi NCB a vnútroštátnymi orgánmi vydávajúcimi mince.

(11)

Berúc do úvahy, že CIS 2 je flexibilným systémom pre zaobchádzanie s novými údajmi, je potrebné vytvoriť zjednodušený postup na účinnú implementáciu technických zmien a doplnení príloh k tomuto usmerneniu. Vzhľadom na technickú povahu mechanizmu CIS 2 pre prenos by malo byť taktiež možné zmeniť a doplniť jeho špecifikácie s použitím rovnakého zjednodušeného postupu. Preto by sa mali na Výkonnú radu preniesť právomoci uskutočniť určité zmeny a doplnenia tohto usmernenia a jeho príloh a Výkonná rada by mala informovať Radu guvernérov o takýchto zmenách a doplneniach.

(12)

Na základe pozitívneho rozhodnutia prijatého Radou Európskej únie o zrušení výnimky pre Slovensko z 8. júla 2008 a v súlade s článkom 3.5 rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky bol guvernér Národnej banky Slovenska pozvaný, aby sa ako pozorovateľ zúčastnil rokovania Rady guvernérov k tomuto usmerneniu,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Vymedzenia pojmov

1.   Na účely tohto usmernenia:

a)

pod „rámcom na spracovanie bankoviek“ (RSB) sa rozumie rámec na spracovanie bankoviek ustanovený v dokumente s názvom Spracovanie eurobankoviek: rámec na detekciu falzifikátov a triedenie eurobankoviek úverovými inštitúciami a ostatnými spracovateľmi peňazí podľa upotrebiteľnosti, ktorý Rada guvernérov prijala 16. decembra 2004 a zverejnila na internetovej stránke ECB 6. januára 2005 v znení neskorších priebežných zmien a doplnení, ako aj dokumentov, ktoré sa týkajú lehôt na jeho implementáciu na vnútroštátnej úrovni;

b)

pod „úverovou inštitúciou“ sa rozumie úverová inštitúcia, ako je vymedzená v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (3);

c)

pod „CIS 2“ sa rozumie systém, ktorý sa skladá: i) z centrálnej databázy umiestnenej v ECB na ukladanie všetkých príslušných informácií o eurobankovkách, eurominciach, hotovostnej infraštruktúre a RSB, ktoré boli zozbierané podľa tohto usmernenia; ii) z internetovej online aplikácie, ktorá umožňuje pružnú konfiguráciu systému a poskytuje informácie o doručení údajov a stave validácie, opravách a rozličných druhoch referenčných údajov a systémových parametrov; iii) z vykazovacieho modulu pre zobrazenie a analýzu zozbieraných údajov, a iv) z mechanizmu MIS 2 pre prenos;

d)

pod „predzásobením“ sa rozumie fyzické dodanie eurobankoviek a euromincí budúcou NCB Eurosystému akceptovateľným protistranám na území budúceho zúčastneného členského štátu počas obdobia predzásobovania/druhotného predzásobovania;

e)

pod „druhotným predzásobením“ sa rozumie dodanie predzásobených eurobankoviek a euromincí akceptovateľnou protistranou kvalifikovaným tretím osobám na území budúceho zúčastneného členského štátu počas obdobia predzásobovania/druhotného predzásobovania. Druhotné predzásobenie na účely tohto usmernenia zahŕňa dodanie euromincí v štartovacích balíčkoch širokej verejnosti;

f)

pod „budúcou NCB Eurosystému“ sa rozumie národná centrálna banka budúceho zúčastneného členského štátu;

g)

pod „akceptovateľnými tretími stranami“ sa rozumejú Európska komisia, štátne pokladnice, mincovne a určené verejné alebo súkromné agentúry štátnych pokladníc zúčastnených členských štátov;

h)

pod „mechanizmom CIS 2 pre prenos“ sa rozumie aplikácia ESCB XML Data Integration (ďalej len „EXDI“). Aplikácia EXDI sa používa na dôverný prenos správ s údajmi medzi NCB, budúcimi NCB Eurosystému a ECB nezávisle od technickej infraštruktúry (napr. počítačové siete a softvérové aplikácie), ktorá ho podporuje;

i)

pod „správou s údajmi“ sa rozumie súbor, ktorý obsahuje mesačné alebo polročné údaje NCB alebo budúcej NCB Eurosystému za jedno vykazovacie obdobie alebo, v prípade opráv, za jedno alebo viac vykazovacích období vo formáte údajov, ktorý je kompatibilný s mechanizmom CIS 2 pre prenos;

j)

pod „budúcim zúčastneným členským štátom“ sa rozumie nezúčastnený členský štát, ktorý splnil podmienky stanovené pre prijatie eura a v súvislosti s ktorým sa prijalo rozhodnutie o zrušení výnimky (podľa článku 122 ods. 2 zmluvy);

k)

pod „pracovným dňom“ sa rozumie ktorýkoľvek deň, ktorý je pracovný tak pre ECB, ako aj pre vykazujúcu NCB;

l)

pod „účtovnými údajmi“ sa rozumie neupravená hodnota eurobankoviek v obehu upravená hodnotou neúročených pohľadávok voči úverovým inštitúciám prevádzkujúcim rozšírený program inventarizácie uschovávanej hotovosti na konci vykazovacieho obdobia v súlade s článkom 10 ods. 2 písm. a) a b) usmernenia ECB/2006/16 z 10. novembra 2006 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (4);

m)

pod „udalosťou súvisiacou s údajmi“ sa rozumie udalosť zaznamenaná v CIS 2, ktorá spustí zaslanie oznámenia z MIS 2 do jednej alebo viacerých NCB a do ECB. Udalosť súvisiaca s údajmi nastane: i) keď NCB zaslala mesačnú alebo polročnú správu s údajmi do CIS 2, čím sa spustí spätná správa pre túto NCB a ECB; ii) keď boli správy s údajmi všetkých NCB úspešne potvrdené pre nové vykazovacie obdobie, čím sa spustí správa o stave z CIS 2 pre NCB a ECB, alebo iii) keď po zaslaní správy o stave CIS 2 úspešne potvrdí opravenú správu s údajmi, čím sa spustí opravné potvrdenie pre NCB a ECB.

2.   Technické pojmy použité v prílohách k tomuto usmerneniu sú vymedzené v priloženom slovníku pojmov.

Článok 2

Zber údajov, ktoré sa týkajú eurobankoviek

1.   NCB vykazujú mesačne ECB údaje CIS 2, ktoré sa týkajú eurobankoviek, t. j. údajové položky uvedené v oddieloch 1 až 4 tabuľky prílohe I časti 1, pričom dodržiavajú účtovné pravidlá uvedené v prílohe I časti 3.

2.   NCB zasielajú údaje, ktoré sa týkajú eurobankoviek a sú označené v prílohe V, ako údaje kategórie 1 a údaje riadené udalosťami, najneskôr v šiesty pracovný deň mesiaca, ktorý nasleduje po vykazovacom období.

3.   NCB zasielajú údaje, ktoré sa týkajú eurobankoviek a sú označené v prílohe V ako údaje kategórie 2, najneskôr v desiaty pracovný deň mesiaca, ktorý nasleduje po vykazovacom období.

4.   Prvé zaslanie údajov, ktoré sa týkajú eurobankoviek, sa uskutoční v októbri 2008.

5.   NCB použijú mechanizmus CIS 2 pre prenos na zaslanie údajov, ktoré sa týkajú eurobankoviek, do ECB podľa tohto usmernenia.

Článok 3

Zber údajov, ktoré sa týkajú euromincí

1.   NCB zbierajú údaje CIS 2, ktoré sa týkajú euromincí, t. j. údajové položky uvedené v oddieloch 1 až 5 tabuľky v prílohe II časti 1, od príslušných akceptovateľných tretích strán zapojených do vydávania euromincí v členských štátoch.

2.   NCB vykazujú mesačne ECB údaje CIS 2, ktoré sa týkajú euromincí, t. j. údajové položky uvedené v oddieloch 1 až 6 tabuľky v prílohe II časti 1, pričom dodržiavajú účtovné pravidlá uvedené v prílohe II časti 3.

3.   Požiadavky článku 2 ods. 2 až 5 sa primerane vzťahujú na prenos údajov, ktoré sa týkajú euromincí uvedených v odseku 1.

Článok 4

Zber údajov, ktoré sa týkajú hotovostnej infraštruktúry a RSB

1.   NCB poskytnú v polročných intervaloch ECB údaje, ktoré sa týkajú hotovostnej infraštruktúry, ako je to uvedené v prílohe III.

2.   NCB poskytnú prvý raz k dátumu uvedenému v odseku 7 a potom v polročných intervaloch ECB údaje týkajúce sa RSB, ako je to uvedené v prílohe III. Údaje poskytované ECB sú založené na údajoch, ktoré boli NCB schopné získať od úverových inštitúcií a ostatných spracovateľov peňazí podľa oddielu 2.7 RSB a dokumentu s názvom Zber údajov od úverových inštitúcií a ostatných spracovateľov peňazí podľa rámca na spracovanie bankoviek (5).

3.   NCB použijú mechanizmus CIS 2 pre prenos na zaslanie údajov, ktoré sa týkajú hotovostnej infraštruktúry a RSB podľa odsekov 1 a 2.

4.   NCB každoročne najneskôr v šiesty pracovný deň v októbri zašlú údaje uvedené v odsekoch 1 a 2, ktoré sa týkajú vykazovacieho obdobia od januára do júna toho istého roku.

5.   NCB každoročne najneskôr v šiesty pracovný deň v apríli zašlú údaje uvedené v odsekoch 1 a 2, ktoré sa týkajú vykazovacieho obdobia od júla do decembra predchádzajúceho roku.

6.   Prvé zaslanie údajov, ktoré sa týkajú hotovostnej infraštruktúry, t. j. údajových položiek uvedených v oddieloch 1.1. až 1.4, 2.1 a 2.3 až 2.6 tabuľky v prílohe III, sa uskutoční v októbri 2008.

7.   Prvé zaslanie údajov, ktoré sa týkajú RSB, t. j. údajových položiek uvedených v oddieloch 2.2, 2.7 až 2.10 a 3 tabuľky v prílohe III, sa uskutoční takto:

a)

v októbri 2008 pre Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Banque centrale du Luxembourg, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank and Suomen Pankki;

b)

v októbri 2009 pre Banka Slovenije;

c)

v októbri 2010 pre Banque de France, Central Bank of Cyprus and Central Bank of Malta a

d)

v októbri 2011 pre Bank of Greece, Banco de España, Banca d'Italia, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland and Banco de Portugal.

Článok 5

Zber údajov z budúcich NCB Eurosystému, ktoré sa týkajú prechodu na hotovostné euro

1.   NCB zahrnie do zmluvných dojednaní, ktoré uzatvára s budúcou NCB Eurosystému podľa článku 3 ods. 3 usmernenia ECB/2006/9, osobitné ustanovenia vyžadujúce, aby okrem povinností v oblasti výkazníctva ustanovených v uvedenom usmernení, budúca NCB Eurosystému vykáže mesačne ECB údajové položky uvedené v oddieloch 4 a 5 tabuľky v prílohe I a oddieloch 4 a 7 tabuľky v prílohe II pri dodržaní, v primeranom rozsahu, účtovných pravidiel uvedených v prílohe I časti 3 a v prílohe II časti 3, ktoré sa týkajú všetkých eurobankoviek a/alebo euromincí, ktoré si požičia od NCB a ktoré jej táto dodá. Ak budúca NCB Eurosystému neuzavrela takéto zmluvné dojednania s NCB, ECB uzavrie takéto zmluvné dojednania s takouto budúcou NCB Eurosystému vrátane spravodajských povinností uvedených v tomto článku.

2.   Prvé zaslanie údajov, ktoré sa týkajú eurobankoviek a/alebo euromincí, ako je to uvedené v odseku 1, sa uskutoční najneskôr v šiesty pracovný deň v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom budúca NCB Eurosystému prvý raz príjme alebo vyrobí takéto eurobankovky alebo euromince.

3.   Požiadavky článku 2 ods. 2 a 5 sa primerane vzťahujú na prenos údajov, ktoré sa týkajú eurobankoviek a euromincí uvedených v odseku 1.

Článok 6

Spravovanie referenčných údajov a systémových parametrov

1.   ECB zaznamená referenčné údaje a systémové parametre uvedené v prílohe IV do CIS 2 a spravuje ich.

2.   ECB príjme vhodné opatrenia na zabezpečenie, aby boli tieto údaje a systémové parametre úplné a správne.

3.   NCB včas zašlú systémové parametre uvedené v oddieloch 2.1 a 2.2 tabuľky v prílohe IV do ECB: i) pri nadobudnutí účinnosti tohto usmernenia; a ii) pri každej následnej zmene systémových parametrov.

Článok 7

Úplnosť a správnosť zasielaných údajov

1.   NCB príjmu vhodné opatrenia na zabezpečenie úplnosti a správnosti údajov vyžadovaných podľa tohto usmernenia pred ich zaslaním do ECB. Minimálne uskutočnia kontroly úplnosti ustanovené v prílohe V a kontroly správnosti ustanovené v prílohe VI.

2.   Každá NCB použije uplatniteľné údaje CIS 2 na zostavenie vnútroštátnych údajov o čistej emisii eurobankoviek. Každá NCB potom tieto údaje porovná so svojimi účtovnými údajmi pred zaslaním údajov CIS 2 do ECB.

3.   ECB zabezpečí, aby boli kontroly úplnosti a správnosti, ktoré sú uvedené v prílohách V a VI, vykonané prostredníctvom MIS 2 pred uložením údajov v centrálnej databáze CIS 2.

4.   ECB overí porovnanie vnútroštátnych údajov ohľadom eurobankoviek, ktoré sa týkajú ich čistej emisie podľa odseku 2 a ktoré boli vykázané v CIS 2, s príslušnými účtovnými údajmi a prerokuje s príslušnými NCB prípadné nezrovnalosti.

5.   Ak NCB zistí nepresnosť vo svojich údajoch CIS 2 po zaslaní takýchto údajov do ECB, takáto NCB zašle opravené údaje do ECB prostredníctvom mechanizmu CIS 2 pre prenos bez zbytočného odkladu.

Článok 8

Prístup do CIS 2

1.   Po prijatí písomnej žiadosti a na základe uzatvorenia osobitných zmluvných dojednaní uvedených v odseku 2 povolí ECB prístup do CIS 2: i) najviac štyrom individuálnym užívateľom za každú NCB, každú budúcu NCB Eurosystému a za Európsku komisiu ako akceptovateľnú tretiu stranu a ii) jednému individuálnemu užívateľovi za každú inú akceptovateľnú tretiu stranu. Prístup povolený ktorejkoľvek akceptovateľnej tretej strane je obmedzený na údaje, ktoré sa týkajú euromincí a povolí sa v prvom štvrťroku roku 2009. ECB primerane posúdi písomné žiadosti o prístup do MIS 2 pre ďalších individuálnych užívateľov podľa dostupnosti a kapacity.

2.   Zodpovednosť za technické užívateľské riadenie individuálnych užívateľov sa upraví v osobitných zmluvných dojednaniach: i) medzi ECB a NCB pre jej individuálnych užívateľov a individuálnych užívateľov akceptovateľných tretích strán, ktorí patria do jurisdikcie členského štátu NCB; ii) medzi ECB a budúcou NCB Eurosystému pre individuálnych užívateľov budúcej NCB Eurosystému a iii) medzi ECB a Európskou komisiou pre jej individuálnych užívateľov. ECB môže do týchto zmluvných dojednaní zahrnúť aj odkazy na dojednania o riadení užívateľov, na bezpečnostné normy a podmienky udeľovania licencií vzťahujúce sa na CIS 2.

Článok 9

Automatické oznámenia o udalostiach súvisiacich s údajmi

ECB zabezpečí, aby MIS 2 zaslal prostredníctvom mechanizmu CIS 2 pre prenos automatické oznámenia o udalostiach súvisiacich s údajmi NCB, ktoré požiadali, aby im boli takéto automatické oznámenia posielané.

Článok 10

Prenos údajov CIS 2 do NCB

1.   NCB, ktoré si želajú, aby dostávali údaje CIS 2 všetkých NCB a budúcich NCB Eurosystému a uchovávali ich v ich miestnych aplikáciách mimo CIS 2, pošlú ECB písomnú žiadosť o pravidelný automatický prenos takýchto údajov z CIS 2.

2.   ECB zabezpečí, aby CIS 2 posielal prostredníctvom mechanizmu CIS 2 pre prenos údaje do NCB, ktoré požiadali o službu uvedenú v odseku 1.

Článok 11

Postavenie Výkonnej rady

1.   Výkonná rada je zodpovedná za každodenné riadenie CIS 2.

2.   V súlade s článkom 17.3 rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky sa na Výkonnú radu prenesú právomoci:

a)

vykonať technické zmeny a doplnenia príloh k tomuto usmerneniu a špecifikácií mechanizmu CIS 2 pre prenos po zohľadnení názorov Výboru pre bankovky a Výboru pre informačné technológie a

b)

zmeniť dátumy prvých prenosov údajov podľa tohto usmernenia v prípade prijatia rozhodnutia Rady guvernérov o predĺžení prechodného obdobia pre NCB na implementáciu RSB a po zohľadnení názorov Výboru pre bankovky.

3.   Výkonná rada oznámi Rade guvernérov bez zbytočného odkladu každú zmenu alebo doplnenie vykonané podľa odseku 2 a dodržiava všetky rozhodnutia Rady guvernérov prijaté v tejto veci.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Toto usmernenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2008.

Článok 13

Adresáti

Toto usmernenie sa vzťahuje na všetky centrálne banky Eurosystému.

Vo Frankfurte nad Mohanom 11. septembra 2008

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 332, 31.12.1993, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 207, 28.7.2006, s. 39.

(3)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 348, 11.12.2006, s. 1.

(5)  Uverejnený na internetovej stránke ECB v januári 2006.


PRÍLOHA I

Údajové položky týkajúce sa eurobankoviek

ČASŤ 1

Schéma vykazovania pre eurobankovky

Údajové položky

 

 

Číslo a názov údajovej položky

Celkový počet bankoviek

Členenie podľa sérií/variantov

Členenie podľa nominálnej hodnoty

Členenie podľa banky ECI (1)

Členenie podľa „z NCB“

Členenie podľa „do NCB“

Členenie podľa „z druhu zásob“ (2)

Členenie podľa „do druhu zásob“ (3)

Členenie podľa kvality (4)

Členenie podľa „pridelenia k roku výroby“ (5)

Členenie podľa spôsobu plánovania (6)

Zdroj údajov

1.   

Súhrnné údajové položky

1.1.

Zhotovené bankovky

 

 

 

 

NCB

1.2.

Bankovky zničené on-line

 

 

 

1.3.

Bankovky zničené off-line

 

 

 

2.   

Údajové položky týkajúce sa zásob bankoviek

A.   

Zásoby v držbe Eurosystému

2.1.

Strategické zásoby Eurosystému – nové bankovky

 

 

 

 

NCB

2.2.

Strategické zásoby Eurosystému – upotrebiteľné bankovky

 

 

 

2.3.

Logistické zásoby nových bankoviek v držbe NCB

 

 

 

2.4.

Logistické zásoby upotrebiteľných bankoviek v držbe NCB

 

 (7)

 

2.5.

Zásoby neupotrebiteľných bankoviek (ktoré majú byť zničené) v držbe NCB

 

 

 

2.6.

Zásoby nespracovaných bankoviek v držbe NCB

 

 (7)

 

B.   

Zásoby v držbe bánk NHTO

2.7.

Logistické zásoby nových bankoviek v držbe bánk NHTO

 

 

 

 

banky NHTO

2.8.

Logistické zásoby upotrebiteľných bankoviek v držbe bánk NHTO

 

 (7)

 

2.9.

Zásoby neupotrebiteľných bankoviek v držbe bánk NHTO

 

 

 

2.10.

Zásoby nespracovaných bankoviek v držbe bánk NHTO

 

 (7)

 

C.   

Zásoby v držbe bánk ECI

2.11.

Logistické zásoby nových bankoviek v držbe bánk ECI

 

 

 

 

 

banky ECI

2.12.

Logistické zásoby upotrebiteľných bankoviek v držbe bánk ECI

 

 (7)

 

 

2.13.

Zásoby neupotrebiteľných bankoviek v držbe bánk ECI

 

 

 

 

2.14.

Zásoby nespracovaných bankoviek v držbe bánk ECI

 

 (7)

 

 

2.15.

Logistické zásoby bankoviek prepravovaných do bánk ECI alebo z nich

 

 (7)

 

 

D.   

Údajové položky o krížovej kontrole

2.16.

Strategické zásoby Eurosystému vyčlenené na prevod

 

 

 

 

dodávajúca NCB

2.17.

Logistické zásoby vyčlenené na prevod

 

 (7)

 

2.18.

Strategické zásoby Eurosystému vyčlenené na prijatie

 

 

 

prijímajúca NCB

2.19.

Logistické zásoby vyčlenené na prijatie

 

 (7)

 

3.   

Údajové položky týkajúce sa prevádzkových činností

A.   

Prevádzkové činnosti NCB

3.1.

Bankovky vydané NCB

 

 (7)

 

 

NCB

3.2.

Bankovky prevedené z NCB do bánk NHTO

 

 (7)

 

3.3.

Bankovky prevedené z NCB do bánk ECI

 

 (7)

 

 

 

3.4.

Bankovky vrátené do NCB

 

 (7)

 

 

3.5.

Bankovky prevedené z bánk NHTO do NCB

 

 (7)

 

3.6.

Bankovky prevedené z bánk ECI do NCB

 

 (7)

 

 

 

3.7.

Bankovky spracované NCB

 

 

 

 

3.8.

Bankovky vytriedené NCB ako neupotrebiteľné

 

 

 

B.   

Prevádzkové činnosti bánk NHTO

3.9.

Bankovky uvedené do obehu bankami NHTO

 

 (7)

 

 

banky NHTO

3.10.

Bankovky vrátené do bánk NHTO

 

 (7)

 

3.11.

Bankovky spracované bankami NHTO

 

 

 

3.12.

Bankovky vytriedené bankami NHTO ako neupotrebiteľné

 

 

 

C.   

Prevádzkové činnosti bánk ECI

3.13.

Bankovky uvedené do obehu bankami ECI

 

 (7)

 

 

 

banky ECI

3.14.

Bankovky vrátené do bánk ECI

 

 (7)

 

 

3.15.

Bankovky spracované bankami ECI

 

 

 

 

3.16.

Bankovky vytriedené bankami ECI ako neupotrebiteľné

 

 

 

 

NCB, banky ECI

4.   

Údajové položky týkajúce sa pohybu bankoviek

4.1.

Dodanie novovyrobených bankoviek príslušnej NCB tlačiarňami

 

 

 

 

 

 

 

 

zodpovedná NCB

4.2.

Prevod bankoviek

 

 (7)

 

 

prijímajúca NCB

 

 

 

 

 

zodpovedná/dodávajúca NCB

4.3.

Prijatie bankoviek

 

 (7)

 

 

zodpovedná/dodávajúca NCB

 

 

 

 

prijímajúca NCB

5.   

Údajové položky pre budúce ncb eurosystému

5.1.

Zásoby pred zákonným platidlom

 

 

 

 

budúca NCB Eurosystému

5.2.

Predzásobovanie

 

 

 

5.3.

Druhotné predzásobovanie

 

 

 

predzásobené akceptovateľné zmluvné strany

ČASŤ 2

Špecifikácia údajových položiek týkajúcich sa eurobankoviek

NCB a budúce NCB Eurosystému vykazujú pri všetkých údajových položkách počty kusov ako celé čísla bez ohľadu na to, či sú kladné alebo záporné.

1.   

Súhrnné údajové položky

Súhrnnými údajmi sú údaje zhromaždené počas všetkých vykazovacích období počnúc prvým dodaním z tlačiarne pred zavedením novej série, variantu alebo nominálnej hodnoty až do skončenia vykazovacieho obdobia

1.1.

Zhotovené bankovky

Bankovky, ktoré boli: i) vyrobené podľa osobitného právneho aktu o výrobe bankoviek; ii) dodané do LS alebo ESS národnej centrálnej banky a držané touto NCB a iii) registrované v systéme riadenia hotovosti NCB (8). Bankovky prevedené do bánk NHTO alebo bánk ECI alebo držané týmito bankami vrátane zničených bankoviek (údajové položky 1.2 a 1.3) zostávajú súčasťou bankoviek zhotovených NCB.

1.2.

Bankovky zničené on-line

Zhotovené bankovky, ktoré boli zničené zariadením na spracovanie bankoviek s integrovaným skartovacím strojom po overení ich pravosti a triedení podľa upotrebiteľnosti buď NCB, alebo v mene NCB.

1.3.

Bankovky zničené off-line

Zhotovené bankovky, ktoré boli zničené po overení ich pravosti a triedení podľa upotrebiteľnosti iným spôsobom ako zariadením na spracovanie bankoviek s integrovaným skartovacím strojom buď NCB, alebo v mene NCB, napr. znehodnotené bankovky alebo bankovky z akéhokoľvek dôvodu odmietnuté zariadením na spracovanie bankoviek. Medzi tieto údaje nepatria bankovky zničené on-line (údajová položka 1.2).

2.   

Údajové položky týkajúce sa zásob bankoviek

Tieto údajové položky, ako údaje o zásobách, sa týkajú konca vykazovacieho obdobia

A.   

Zásoby, ktoré sú v držbe Eurosystému

2.1.

Strategické zásoby Eurosystému – nové bankovky

Nové bankovky, ktoré sú súčasťou ESS a sú v držbe NCB v mene ECB.

2.2.

Strategické zásoby Eurosystému – upotrebiteľné bankovky

Upotrebiteľné bankovky, ktoré sú súčasťou ESS a sú v držbe NCB v mene ECB.

2.3.

Logistické zásoby nových bankoviek v držbe NCB

Nové bankovky, ktoré patria do LS NCB a sú v držbe NCB (v jej sídle a/alebo na úrovni pobočky). Tento údaj nezahŕňa nové bankovky, ktoré sú súčasťou ESS.

2.4.

Logistické zásoby upotrebiteľných bankoviek v držbe NCB

Upotrebiteľné bankovky, ktoré patria do LS NCB a sú v držbe NCB (v jej sídle a/alebo na úrovni pobočky). Tento údaj nezahŕňa upotrebiteľné bankovky, ktoré sú súčasťou ESS.

2.5.

Zásoby neupotrebiteľných bankoviek (ktoré majú byť zničené) v držbe NCB

Neupotrebiteľné bankovky, ktoré sú v držbe NCB a ktoré ešte neboli zničené.

2.6.

Zásoby nespracovaných bankoviek v držbe NCB

Bankovky, ktoré sú v držbe NCB a ktorých pravosť ešte nebola overená a neboli triedené podľa upotrebiteľnosti NCB zariadením na spracovanie bankoviek alebo manuálne. Bankovky, ktorých pravosť bola overená a boli triedené podľa upotrebiteľnosti bankami NHTO, bankami ECI alebo inými úverovými inštitúciami alebo ostatnými spracovateľmi peňazí a následne boli vrátené NCB, tvoria súčasť tejto údajovej položky do spracovania takýchto bankoviek.

B.   

Zásoby v držbe bánk NHTO

Tieto údajové položky sa vzťahujú na schému NHTO, ktorú môže NCB vo svojej jurisdikcii vytvoriť. Údaje z jednotlivých bánk NHTO vykazuje NCB súhrnne pre všetky banky NHTO. Tieto zásoby nepatria medzi bankovky v obehu.

2.7.

Logistické zásoby nových bankoviek v držbe bánk NHTO

Nové bankovky prevedené z NCB, ktoré sú v držbe bánk NHTO.

2.8.

Logistické zásoby upotrebiteľných bankoviek v držbe bánk NHTO

Upotrebiteľné bankovky, ktoré sú buď prevedené z NCB alebo vzaté z obehu a považované za upotrebiteľné bankami NHTO v súlade s RSB, a ktoré sú v držbe bánk NHTO.

2.9.

Zásoby neupotrebiteľných bankoviek v držbe bánk NHTO

Bankovky považované za neupotrebiteľné bankami NHTO v súlade s RSB, ktoré sú v držbe bánk NHTO.

2.10.

Zásoby nespracovaných bankoviek v držbe bánk NHTO

Bankovky, ktoré sú v držbe bánk NHTO a ktorých pravosť nebola overená a neboli triedené podľa upotrebiteľnosti bankami NHTO.

C.   

Zásoby v držbe bánk ECI

Tieto údaje sa týkajú programu ECI. Tieto zásoby nepatria medzi bankovky v obehu.

2.11.

Logistické zásoby nových bankoviek v držbe bánk ECI

Nové bankovky prevedené z NCB, ktoré sú v držbe banky ECI.

2.12.

Logistické zásoby upotrebiteľných bankoviek v držbe bánk ECI

Upotrebiteľné bankovky, ktoré sú buď prevedené z NCB alebo vzaté z obehu a považované za upotrebiteľné bankou ECI v súlade s RSB, a ktoré sú v držbe banky ECI.

2.13.

Zásoby neupotrebiteľných bankoviek v držbe bánk ECI

Bankovky považované za neupotrebiteľné bankou ECI v súlade s RSB a ktoré sú v držbe banky ECI.

2.14.

Zásoby nespracovaných bankoviek v držbe bánk ECI

Bankovky, ktoré sú v držbe banky ECI a ktorých pravosť nebola overená a neboli triedené podľa upotrebiteľnosti bankou ECI.

2.15.

Logistické zásoby bankoviek prepravovaných do bánk ECI alebo z nich

Bankovky poskytnuté NCB banke ECI (alebo spoločnosti zabezpečujúcej prepravu hotovosti konajúcej v mene banky ECI), ktoré sú na konci vykazovacieho obdobia stále prepravované do priestorov banky ECI, a všetky bankovky, ktoré má NCB prijať od banky ECI (alebo od spoločnosti zabezpečujúcej prepravu hotovosti konajúcej v mene banky ECI), ktoré sú na konci vykazovacieho obdobia stále prepravované, t. j. ktoré opustili priestory banky ECI, ale ešte sa nedostali do NCB.

D.   

Údajové položky o krížovej kontrole

2.16.

Strategické zásoby Eurosystému vyčlenené na prevod

Nové a upotrebiteľné bankovky zo ESS v držbe NCB, ktoré sú určené na prevody podľa osobitných právnych aktov ECB o výrobe bankoviek a riadení zásob bankoviek. NCB môže previesť bankovky do LS alebo ESS jednej alebo viacerých NCB alebo do jej vlastných LS. Bankovky sú súčasťou nových alebo upotrebiteľných ESS v držbe NCB (údajová položka 2.1 alebo 2.2), až kým sa fyzicky neprevedú.

2.17.

Logistické zásoby vyčlenené na prevod

Nové a upotrebiteľné bankovky z LS v NCB, ktoré sú určené na prevody podľa osobitných právnych aktov ECB o výrobe bankoviek a riadení zásob bankoviek. NCB môže previesť bankovky do LS alebo ESS jednej alebo viacerých NCB alebo do ESS v držbe NCB. Bankovky sú súčasťou nových alebo upotrebiteľných LS (údajová položka 2.3 alebo 2.4), až kým sa fyzicky neprevedú.

2.18.

Strategické zásoby Eurosystému vyčlenené na prijatie

Nové a upotrebiteľné bankovky, ktoré majú byť prevedené do ESS v držbe NCB (ako prijímajúcej NCB) jednou alebo viacerými NCB, tlačiarňou alebo z vlastných LS NCB podľa osobitných právnych aktov ECB o výrobe bankoviek a riadení zásob bankoviek.

2.19.

Logistické zásoby vyčlenené na prijatie

Nové a upotrebiteľné bankovky, ktoré majú byť prevedené do LS NCB (ako prijímajúcej NCB) jednou alebo viacerými NCB, tlačiarňou alebo zo ESS v držbe NCB podľa osobitných právnych aktov ECB o výrobe bankoviek a riadení zásob bankoviek.

3.   

Údajové položky týkajúce sa prevádzkových činností

Tieto údajové položky ako údaje o tokoch pokrývajú celé vykazovacie obdobie

A.   

Prevádzkové činnosti NCB

3.1.

Bankovky vydané NCB

Nové a upotrebiteľné bankovky vybraté tretími osobami pri priečinkoch NCB bez ohľadu na to, či boli vybraté bankovky zaúčtované na ťarchu účtu klienta. Táto údajová položka nezahŕňa prevody do bánk NHTO (údajová položka 3.2) a do bánk ECI (údajová položka 3.3).

3.2.

Bankovky prevedené z NCB do bánk NHTO

Nové a upotrebiteľné bankovky, ktoré NCB previedla do bánk NHTO.

3.3.

Bankovky prevedené z NCB do bánk ECI

Nové a upotrebiteľné bankovky, ktoré NCB previedla do bánk ECI.

3.4.

Bankovky vrátené do NCB

Bankovky vrátené z obehu do NCB bez ohľadu na to, či boli pripísané v prospech účtu klienta. Táto údajová položka nezahŕňa bankovky prevedené do NCB bankami NHTO (údajová položka 3.5) alebo bankami ECI (údajová položka 3.6).

3.5.

Bankovky prevedené z bánk NHTO do NCB

Bankovky, ktoré banky NHTO previedli do NCB.

3.6.

Bankovky prevedené z bánk ECI do NCB

Bankovky, ktoré banky ECI previedli do NCB.

3.7.

Bankovky spracované NCB

Bankovky, ktorých pravosť bola overená NCB a boli ňou triedené podľa upotrebiteľnosti zariadením na spracovanie bankoviek alebo manuálne.

Tieto údaje predstavujú zásoby nespracovaných bankoviek (údajová položka 2.6) z predchádzajúceho vykazovacieho obdobia + bankovky vrátené z obehu (údajová položka 3.4) + bankovky prevedené z bánk NHTO do NCB (údajová položka 3.5) + bankovky prevedené z bánk ECI do NCB (údajová položka 3.6) + nespracované bankovky prijaté od iných NCB (podpoložka údajovej položky 4.3) – nespracované bankovky prevedené do iných NCB (podpoložka údajovej položky 4.2) – zásoby nespracovaných bankoviek príslušného vykazovacieho obdobia (údajová položka 2.6).

3.8.

Bankovky vytriedené NCB ako neupotrebiteľné

Bankovky spracované NCB a vytriedené ako neupotrebiteľné v súlade s osobitným právnym aktom ECB o spracovaní bankoviek NCB.

B.   

Prevádzkové činnosti bánk NHTO

3.9.

Bankovky uvedené do obehu bankami NHTO

Bankovky uvedené do obehu bankami NHTO, t. j. všetky výbery v bankách NHTO.

3.10.

Bankovky vrátené do bánk NHTO

Bankovky vrátené z obehu do bánk NHTO, t. j. všetky vklady v bankách NHTO.

3.11.

Bankovky spracované bankami NHTO

Bankovky, ktorých pravosť bola overená bankami NHTO a boli nimi triedené podľa upotrebiteľnosti zariadením na spracovanie bankoviek alebo manuálne v súlade s RSB.

Tieto údaje predstavujú zásoby nespracovaných bankoviek (údajová položka 2.10) z predchádzajúceho vykazovacieho obdobia + bankovky vrátené do bánk NHTO (údajová položka 3.10) – nespracované bankovky prevedené z bánk NHTO do NCB – zásoby nespracovaných bankoviek (údajová položka 2.10) z príslušného vykazovacieho obdobia.

3.12.

Bankovky vytriedené bankami NHTO ako neupotrebiteľné

Bankovky spracované bankami NHTO a vytriedené ako neupotrebiteľné v súlade s RSB.

C.   

Prevádzkové činnosti bánk ECI

3.13.

Bankovky uvedené do obehu bankami ECI

Bankovky uvedené do obehu bankou ECI, t. j. všetky výbery v banke ECI.

3.14.

Bankovky vrátené do bánk ECI

Bankovky vrátené z obehu do banky ECI, t. j. všetky vklady v banke ECI.

3.15.

Bankovky spracované bankami ECI

Bankovky, ktorých pravosť bola overená bankou ECI a boli ňou triedené podľa upotrebiteľnosti zariadením na spracovanie bankoviek alebo manuálne v súlade s RSB.

Tieto údaje predstavujú zásoby nespracovaných bankoviek (údajová položka 2.14) z predchádzajúceho vykazovacieho obdobia + bankovky vrátené do banky ECI (údajová položka 3.14) – zásoby nespracovaných bankoviek (údajová položka 2.14) z príslušného vykazovacieho obdobia.

3.16.

Bankovky vytriedené bankami ECI ako neupotrebiteľné

Bankovky spracované bankou ECI a vytriedené ako neupotrebiteľné v súlade s RSB.

4.   

Údajové položky týkajúce sa pohybu bankoviek

Tieto údajové položky ako údaje o tokoch pokrývajú celé vykazovacie obdobie.

4.1.

Dodanie novo vyrobených bankoviek príslušnej NCB tlačiarňou

Nové bankovky, ktoré boli vyrobené podľa osobitného právneho aktu ECB o výrobe bankoviek a ktoré boli z tlačiarní dodané NCB (ako NCB zodpovednej za výrobu) alebo prostredníctvom NCB (ako NCB zodpovednej za výrobu) inej NCB.

4.2.

Prevod bankoviek

Bankovky prevedené z NCB do ktorejkoľvek inej NCB alebo interne z jej vlastných LS do ESS v držbe NCB alebo naopak.

4.3.

Prijatie bankoviek

Bankovky prijaté NCB od ktorejkoľvek inej NCB, alebo prevedené interne z jej vlastných LS do ESS v držbe NCB alebo naopak.

5.   

Údajové položky pre budúce NCB Eurosystému

Tieto údajové položky sa týkajú konca vykazovacieho obdobia

5.1.

Zásoby pred zákonným platidlom

Eurobankovky v držbe budúcej NCB Eurosystému na účely prechodu na hotovostné euro.

5.2.

Predzásobenie

Eurobankovky, ktorými budúca NCB Eurosystému druhotne predzásobila akceptovateľné zmluvné strany spĺňajúce požiadavky na prijatie eurobankoviek na účely predzásobenia pred prechodom na hotovostné euro podľa usmernenia ECB/2006/9.

5.3.

Druhotné predzásobenie

Eurobankovky, ktorými akceptovateľné zmluvné strany druhotne predzásobili kvalifikované tretie osoby podľa usmernenia ECB/2006/9 a ktoré sú v držbe kvalifikovaných tretích osôb v ich priestoroch pred prechodom na hotovostné euro.

ČASŤ 3

Účtovné pravidlá CIS 2 pre pohyb eurobankoviek

1.   Úvod

Táto časť ustanovuje spoločné účtovné pravidlá pre dodávky bankoviek z tlačiarní, prevody medzi NCB a prevody medzi rozličnými druhmi zásob v rámci tej istej NCB za účelom zabezpečenia konzistentnosti údajov v CIS 2. Budúce NCB Eurosystému uplatňujú tieto pravidlá primerane.

2.   Typy transakcií

Ohľadom pohybu bankoviek existujú štyri druhy transakcií:

Transakcia typu 1 (priame dodanie): priame dodanie nových bankoviek z tlačiarne do zodpovednej NCB, ktorá je zároveň aj prijímajúcou NCB.

Transakcia typu 2 (nepriame dodanie bez dočasného uskladnenia): nepriame dodanie nových bankoviek z tlačiarne prostredníctvom zodpovednej NCB inej NCB. Bankovky dodáva zodpovedná NCB prijímajúcej NCB bez toho, aby boli dočasne uskladnené v zodpovednej NCB.

Transakcia typu 3 (nepriame dodanie s dočasným uskladnením): nepriame dodanie nových bankoviek z tlačiarne prostredníctvom zodpovednej NCB inej NCB. Bankovky sú najmenej jeden deň uskladnené v zodpovednej NCB pred tým, ako sú prevedené zodpovednou NCB do prijímajúcej NCB.

Transakcia typu 4 (prevod): prevod (nových, upotrebiteľných, nespracovaných alebo neupotrebiteľných) zásob bankoviek medzi i) dvoma rôznymi NCB (dodávajúca a prijímajúca NCB) so zmenou druhu zásob (LS/ESS) alebo bez nej, alebo ii) rôznymi druhmi zásob v rámci jednej NCB.

3.   Zosúladenie údajov týkajúcich sa pohybu bankoviek

Dve NCB, ktoré sa zúčastňujú na pohybe bankoviek, si navzájom ujasnia množstvo a členenie údajov, ktoré sa majú vykazovať, ak je to potrebné.

Na zosúladenie účtovania dodávajúcej NCB a prijímajúcej NCB je každý pohyb bankoviek zaúčtovaný dodávajúcou NCB a prijímajúcou NCB pri skončení pohybu bankoviek, t. j. keď prijímajúca NCB potvrdila prijatie bankoviek a zaregistrovala ich vo svojom systéme riadenia hotovosti. Ak bankovky prídu neskoro večer v posledný pracovný deň v mesiaci a nemôžu byť v ten deň zaregistrované v systéme riadenia hotovosti prijímajúcej NCB, dodávajúca NCB a prijímajúca NCB sú povinné sa spolu dohodnúť, či zaúčtujú pohyb bankoviek v prebiehajúcom alebo v nasledujúcom mesiaci.

4.   Vyčlenenie bankoviek na pohyb bankoviek

Na účely CIS 2 je časovým horizontom v súvislosti s vyčlenením bankoviek počet mesiacov, ktoré treba vziať do úvahy pri vymedzovaní zásob bankoviek, ktoré sú buď vyčlenené ako určené na prevod, alebo vyčlenené na očakávaný príjem. Pri očakávaných dodaniach z tlačiarní sú, ako je to uvedené v osobitnom právnom akte ECB o výrobe bankoviek, zaúčtované „zásoby vyčlenené na prijatie“, hoci bankovky ešte nemusia byť vyrobené a môžu byť vystavené neočakávaným udalostiam, ktoré môžu oneskoriť alebo inak ovplyvniť dodanie. Dĺžka časového horizontu je vymedzená v osobitnom právnom akte o riadení zásob bankoviek.

5.   Účtovné pravidlá

V nasledujúcich tabuľkách symbol „+“ znamená, že bol zaúčtovaný nárast a symbol „–“ znamená, že bol zaúčtovaný pokles v CIS 2.

5.1.   Účtovné pravidlá pre transakciu typu 1

Číslo a názov údajovej položky

Dodanie do ESS

Dodanie do LS

Podľa osobitného právneho aktu ECB o výrobe bankoviek

Po dodaní od tlačiarní

Podľa osobitného právneho aktu ECB o výrobe bankoviek

Po dodaní od tlačiarní

1.1.

Zhotovené bankovky

 

+

 

+

2.1.

ESS nových bankoviek

 

+

 

 

2.3.

LS nových bankoviek v držbe NCB

 

 

 

+

2.18.

ESS vyčlenené na prijatie

+ (9)

 

 

2.19.

LS vyčlenené na prijatie

 

 

+ (9)

4.1.

Dodanie novo vyrobených bankoviek príslušnej NCB tlačiarňami

 

+

s „do druhu zásob“ = ESS

 

+

s „do druhu zásob“ = LS

5.2.   Účtovné pravidlá pre transakciu typu 2

Číslo a názov údajovej položky

Dodanie do ESS

Dodanie do LS

Zodpovedná NCB

Prijímajúca NCB

Zodpovedná NCB

Prijímajúca NCB

Po dodaní z tlačiarní/zodpovednej NCB do prijímajúcej NCB

Podľa osobitného právneho aktu ECB o výrobe bankoviek

Pri prijatí od zodpovednej NCB

Po dodaní z tlačiarní/zodpovednej NCB do prijímajúcej NCB

Podľa osobitného právneho aktu ECB o výrobe bankoviek

Pri prijatí od zodpovednej NCB

1.1.

Zhotovené bankovky

 

 

+

 

 

+

2.1.

ESS nových bankoviek

 

 

+

 

 

 

2.3.

LS nových bankoviek v držbe NCB

 

 

 

 

 

+

2.18.

ESS vyčlenené na prijatie

 

+ (10)

 

 

 

2.19.

LS vyčlenené na prijatie

 

 

 

 

+ (10)

4.1.

Dodanie novo vyrobených bankoviek príslušnej NCB tlačiarňou

+

s „do druhu zásob“ = ESS

 

 

+

s „do druhu zásob“ = LS

 

 

4.2.

Prevod bankoviek

+

s:

„do NCB“ = prijímajúca NCB,

„z druhu zásob“ = výroba,

„do druhu zásob“ = ESS,

kvalita = nové,

plánovanie = stanovené

 

 

+

s:

„do NCB“ = prijímajúca NCB,

„z druhu zásob“ = výroba,

„do druhu zásob“ = LS,

kvalita = nové,

plánovanie = stanovené

 

 

4.3.

Prijatie bankoviek

 

 

+

s:

„z NCB“ = zodpovedná NCB,

„do druhu zásob“ = ESS,

kvalita = nové

 

 

+

s:

„z NCB“ = zodpovedná NCB,

„do druhu zásob“ = ESS,

kvalita = nové

Za mesiac, počas ktorého sa uskutočnilo dodanie z tlačiarne do prijímajúcej NCB, sa v prvom rade zaznamenáva splnenie dodávacej povinnosti tlačiarne voči prijímajúcej NCB poskytnutím údajov v údajovej položke 4.1 („dodanie novo vyrobených bankoviek príslušnej NCB tlačiarňou“). Po druhé sa zaznamená prevod nových bankoviek zodpovednou NCB prijímajúcej NCB poskytnutím údajov v údajovej položke 4.2 („prevod bankoviek“).

5.3.   Účtovné pravidlá pre transakciu typu 3 s cieľovým druhom zásob ESS

Číslo a názov údajovej položky

Zodpovedná NCB

Prijímajúca NCB

Zodpovedná NCB

Prijímajúca NCB

Po dodaní od tlačiarní do zodpovednej NCB

Podľa osobitného právneho aktu ECB o výrobe bankoviek

Po prevode do prijímajúcej NCB

Pri prijatí zo zodpovednej NCB

1.1.

Zhotovené bankovky

+

 

+

2.1.

ESS nových bankoviek

+

 

+

2.16.

ESS vyčlenené na prevod

+ (11)

 

 

2.18.

ESS vyčlenené na prijatie

 

+ (11)

 

4.1.

Dodanie novo vyrobených bankoviek príslušnej NCB tlačiarňou

+

s „do druhu zásob“ = ESS

 

 

 

4.2.

Prevod bankoviek

 

 

+

s:

„do NCB“ = prijímajúca NCB,

„z druhu zásob“ = výroba,

„do druhu zásob“ = ESS,

kvalita = nové,

plánovanie = stanovené

 

4.3.

Prijatie bankoviek

 

 

 

+

s:

„z NCB“ = zodpovedná NCB,

„do druhu zásob“ = ESS,

kvalita = nové

Rozdiely medzi transakciou typu 3 a transakciou typu 2 v zmysle účtovania CIS 2 sú: i) že bankovky prijaté z tlačiarne sa zaúčtovávajú zodpovednou NCB ako „zhotovené bankovky“ a dopĺňajú sa do ESS alebo LS zodpovednej NCB na obdobie dočasného uskladnenia a ii) že po dodaní tlačiarňou sú vyčlenené na prevod počas obdobia dočasného uskladnenia a v rámci časového horizontu na vyčlenenie.

5.4.   Účtovné pravidlá pre transakciu typu 3 s cieľovým druhom zásob LS

Číslo a názov údajovej položky

Zodpovedná NCB

Prijímajúca NCB

Zodpovedná NCB

Prijímajúca NCB

Po dodaní z tlačiarní do zodpovednej NCB

Podľa osobitného právneho aktu ECB o výrobe bankoviek

Po prevode do prijímajúcej NCB

Pri prijatí zo zodpovednej NCB

1.1.

Zhotovené bankovky

+

 

+

2.3.

LS nových bankoviek v držbe NCB

+

 

+

2.17.

LS vyčlenené na prevod

+ (12)

 

 

2.19.

LS vyčlenené na prijatie

 

+ (12)

 

4.1.

Dodanie novo vyrobených bankoviek príslušnej NCB tlačiarňou

+

s „do druhu zásob“ = LS

 

 

 

4.2.

Prevod bankoviek

 

 

+

s:

„do NCB“ = prijímajúca NCB,

„z druhu zásob“ = výroba,

„do druhu zásob“ = LS,

kvalita = nové,

plánovanie = stanovené

 

4.3.

Prijatie bankoviek

 

 

 

+

s:

„z NCB“ = zodpovedná NCB,

„do druhu zásob“ = LS,

kvalita = nové

Rozdiely medzi transakciou typu 3 a transakciou typu 2 v zmysle účtovania CIS 2 sú: i) že bankovky prijaté z tlačiarne sa zaúčtovávajú zodpovednou NCB ako „zhotovené bankovky“ a pridávajú sa do ESS alebo LS zodpovednej NCB počas obdobia dočasného uskladnenia a ii) že po dodaní z tlačiarní sú vyčlenené na prevod počas obdobia dočasného uskladnenia a v rámci časového horizontu na vyčlenenie.

5.5.   Účtovné pravidlá pre transakciu typu 4 (nové a upotrebiteľné bankovky)

Číslo a názov údajovej položky

Dodávajúca NCB

Prijímajúca NCB

Dodávajúca NCB

Prijímajúca NCB

Po rozhodnutí o prevode

Po prevode do prijímajúcej NCB

Pri prijatí zo zodpovednej NCB

1.1.

Zhotovené bankovky

 

 

+

2.1.

ESS nových bankoviek

 

 

+

2.2.

ESS upotrebiteľných bankoviek

 

 

alebo: –

alebo: +

2.3.

LS nových bankoviek v držbe NCB

 

 

alebo: –

alebo: +

2.4.

LS upotrebiteľných bankoviek v držbe NCB

 

 

alebo: –

alebo: +

2.16.

ESS vyčlenené na prevod

+ (13)

 

 

2.17.

LS vyčlenené na prevod

alebo: + (13)

 

alebo: –

 

2.18.

ESS vyčlenené na prijatie

 

+ (13)

 

2.19.

LS vyčlenené na prijatie

 

alebo: + (13)

 

alebo: –

4.2.

Prevod bankoviek

 

 

+

s: „do NCB“ = prijímajúca NCB

 

4.3.

Prijatie bankoviek

 

 

 

+

s „z NCB“ = dodávajúca NCB

Údajové položky 4.2 („prevod bankoviek“) a 4.3 („prijatie bankoviek“) sú úplné po doplnení informácií o: i) cieľovom druhu zásob (ESS/LS); ii) členení podľa kvality (nové/upotrebiteľné) a iii) členení podľa plánovania (plánované/ad hoc).

5.6.   Účtovné pravidlá pre transakciu typu 4 (nespracované a neupotrebiteľné bankovky)

Číslo a názov údajovej položky

Dodávajúca NCB

Prijímajúca NCB

Po prevode do prijímajúcej NCB

Pri prijatí zo zodpovednej NCB

1.1.

Zhotovené bankovky

+

2.5.

Zásoby neupotrebiteľných bankoviek (ktoré majú byť zničené) v držbe NCB

+

2.6.

Zásoby nespracovaných bankoviek v držbe NCB

alebo: –

alebo: +

4.2.

Prevod bankoviek

+

s:

„do NCB“ = prijímajúca NCB,

„z druhu zásob“ = LS,

„do druhu zásob“ = LS,

plánovanie = ad hoc

 

4.3.

Prijatie bankoviek

 

+

s:

„z NCB“ = dodávajúca NCB,

„do druhu zásob“ = LS

Údajové položky 4.2 („prevod bankoviek“) a 4.3 („prijatie bankoviek“) sú úplné po doplnení informácií o tom, či boli prevedené bankovky nespracované alebo neupotrebiteľné.

Neuskutoční sa vyčlenenie nespracovaných alebo neupotrebiteľných zásob bankoviek.


(1)  Údaje sú členené podľa každej banky ECI.

(2)  Poskytujú sa informácie o druhu zásob, z ktorých boli dodávajúcou NCB prevedené bankovky vzaté, t. j. výroba (dodanie z tlačiarne), strategické zásoby Eurosystému (ESS) alebo logistické zásoby (LS).

(3)  Poskytujú sa informácie o druhu zásob, do ktorých boli bankovky u prijímajúcej NCB prevedené, t. j. ESS alebo LS.

(4)  Poskytujú sa informácie o tom, či boli prevedené bankovky nové, upotrebiteľné, nespracované alebo neupotrebiteľné. Ak sa prevádzajú bankovky viacerých druhov kvality, zatiaľ čo ostatné členenia sú totožné, vykazuje sa pre každý kvalitatívny druh osobitný pohyb.

(5)  Poskytujú sa informácie o kalendárnom roku, na ktorý bola výroba pridelená osobitným právnym aktom ECB o výrobe bankoviek. Ak sú dodané bankovky spojené s viacerými osobitným právnymi aktmi ECB o výrobe bankoviek, pričom každý z nich sa týka iného kalendárneho roku, zatiaľ čo ostatné členenia sú totožné, vykazujú sa osobitné dodania.

(6)  Poskytujú sa informácie o tom, či bol prevod stanovený v súlade s osobitným právnym aktom ECB o výrobe bankoviek alebo či ide o ad hoc prevod.

(7)  Subjekty uvedené ako zdroje údajov môžu stanoviť pomocou štatistických metód členenie podľa sérií a variantov pre zmiešané zväzky alebo zmiešané balíčky obsahujúce bankovky rôznych sérií a/alebo variantov.

(8)  Všetky bankovky, ktoré boli zhotovené a následne označené ako vzorové bankovky sú z tejto údajovej položky odpočítané.

(9)  V rámci vymedzeného časového horizontu na vyčlenenie.

(10)  V rámci vymedzeného časového horizontu na vyčlenenie.

(11)  V rámci vymedzeného časového horizontu na vyčlenenie.

(12)  V rámci vymedzeného časového horizontu na vyčlenenie.

(13)  V rámci vymedzeného časového horizontu na vyčlenenie.


PRÍLOHA II

Údajové položky týkajúce sa euromincí

ČASŤ 1

Schéma vykazovania pre euromince

Údajové položky

 

 

Číslo a názov údajovej položky

Celkový počet mincí

Celková nominálna hodnota mincí

Členenie podľa sérií

Členenie podľa nominálnej hodnoty

Členenie podľa subjektov (1)

Členenie podľa „z členského štátu“

Členenie podľa „do členského štátu“

Zdroj údajov

1.

Údajové položky týkajúce sa obehu

 

 

1.1.

Vnútroštátna čistá emisia mincí určených na obeh

 

 

 

 

 

Subjekty vydávajúce mince (2)

1.2.

Vnútroštátna čistá emisia zberateľských mincí (počet)

 

 

1.3.

Vnútroštátna čistá emisia zberateľských mincí (hodnota)

 

 

 

2.

Údajové položky týkajúce sa zásob mincí

 

2.1.

Zásoby mincí

 

 

 

 

 

 

Subjekty vydávajúce mince (2)

3.

Údajové položky týkajúce sa prevádzkových činností

 

3.1.

Mince vydané pre verejnosť

 

 

 

 

 

 

Subjekty vydávajúce mince (2)

3.2.

Mince vrátené verejnosťou

 

 

 

 

 

 

3.3.

Spracované mince

 

 

 

 

 

 

3.4.

Mince vytriedené ako neupotrebiteľné

 

 

 

 

 

 

4.

Údajové položky týkajúce sa pohybu mincí

 

4.1.

Prevod obehových mincí

 

 

 

 

 

prijímajúci členský štát

Subjekty vydávajúce mince (2)

4.2.

Prijatie obehových mincí

 

 

 

 

 

dodávajúci členský štát

 

5.

Údajové položky na výpočet národnej hrubej emisie

 

5.1.

Pripísané zásoby mincí určených na obeh v držbe subjektov vydávajúcich mince

 

 

 

 

 

Subjekty vydávajúce mince (2)

5.2.

Počet pripísaných zberateľských mincí v držbe subjektov vydávajúcich mince

 

 

5.3.

Hodnota pripísaných zberateľských mincí v držbe subjektov vydávajúcich mince

 

 

 

6.

Ďalšie údajové položky

 

6.1.

Prebytok mincí (3)

 

 

 

 

 

Subjekty vydávajúce mince (2)

6.2.

Nedostatok mincí (3)

 

 

 

 

 

6.3.

Hodnota zásob pripísaných NCB v prospech účtu zákonného(-ých) emitenta(-ov)

 

 

 

NCB

7.

Údajové položky pre budúce zúčastnené členské štáty

 

7.1.

Zásoby pred zákonným platidlom

 

 

 

 

 

Budúce NCB Eurosystému a tretie osoby vydávajúce mince (4)

7.2.

Predzásobovanie

 

 

 

 

 

Budúce NCB Eurosystému

7.3.

Druhotné predzásobovanie

 

 

 

 

 

Predzásobené akceptovateľné zmluvné strany

ČASŤ 2

Špecifikácia údajových položiek týkajúcich sa euromincí

Pri údajových položkách 1.3, 5.3 a 6.3 sa údaje vykazujú ako hodnoty a s dvoma desatinnými miestami bez ohľadu na to, či sú kladné alebo záporné. Pri ostatných údajových položkách sa údaje vykazujú ako počty kusov a ako celé čísla bez ohľadu na to, či kladné alebo záporné.

1.   

Údajové položky týkajúce sa mincí v obehu

Tieto údajové položky sa týkajú konca vykazovacieho obdobia.

1.1.

Vnútroštátna čistá emisia mincí určených na obeh

NCB vypočítajú vnútroštátnu čistú emisiu mincí určených na obeh s použitím týchto rovnocenných vzorcov:

Vzorec 1 Vnútroštátna čistá emisia = celkový súhrn mincí vydaných pre verejnosť (súhrnná údajová položka 3.1) – celkový súhrn mincí vrátených verejnosťou (súhrnná údajová položka 3.2).

Vzorec 2 Vnútroštátna čistá emisia = zhotovené mince – celkový súhrn dodávok (súhrnná údajová položka 4.1) + celkový súhrn prijatí (súhrnná údajová položka 4.2) – vytvorené zásoby – zničené mince.

1.2.

Vnútroštátna čistá emisia zberateľských mincí (počet)

Celkový počet zberateľských mincí uvedených do obehu zahŕňajúci všetky nominálne hodnoty. NCB vypočítajú tento údaj s primeraným použitím toho istého vzorca ako pri údajovej položke 1.1 okrem toho, že celkové súhrnné dodania a celkové súhrnné prijatia sa nepoužijú.

1.3.

Vnútroštátna čistá emisia zberateľských mincí (hodnota)

Celková nominálna hodnota zberateľských mincí uvedených do obehu zahŕňajúcich všetky nominálne hodnoty. NCB vypočítajú tento údaj s primeraným použitím toho istého vzorca ako pri údajovej položke 1.1 okrem toho, že celkové súhrnné dodania a celkové súhrnné prijatia sa nepoužijú.

2.   

Údajové položky týkajúce sa zásob mincí

Tieto údajové položky sa týkajú konca vykazovacieho obdobia.

2.1.

Zásoby mincí

Mince určené na obeh, ktoré sú v držbe NCB a tretích osôb vydávajúcich mince, pokiaľ existujú v zúčastnenom členskom štáte bez ohľadu na to, či mince: i) nie sú ani zhotovené ani pripísané v prospech účtu zákonného(-ých) emitenta(-ov); ii) sú zhotovené, ale nie sú pripísané v prospech účtu zákonného(-ých) emitenta(-ov) alebo iii) sú zhotovené a pripísané v prospech účtu zákonného(-ých) emitenta(-ov).

Zásoby mincí v držbe mincovní zahŕňajú len mince, ktoré prešli záverečným testom kvality bez ohľadu na ich stav balenia a dodávky.

Zásoby mincí vytriedených ako neupotrebiteľné, ktoré ešte neboli zničené, sa vykazujú.

3.   

Údajové položky týkajúce sa prevádzkových činností

Tieto údajové položky, ako údaje o tokoch, zahŕňajú celé vykazovacie obdobie.

3.1.

Mince vydané pre verejnosť

Mince určené na obeh, ktoré boli dodané a zaúčtované (predané) NCB a tretími osobami vydávajúcimi mince verejnosti.

3.2.

Mince vrátené verejnosťou

Mince určené na obeh, ktoré boli uložené verejnosťou v NCB a u tretích osôb vydávajúcich mince.

3.3.

Spracované mince

Mince určené na obeh, ktorých pravosť a upotrebiteľnosť bola overená NCB a tretími osobami vydávajúcimi mince.

3.4.

Mince vytriedené ako neupotrebiteľné

Mince určené na obeh spracované a vytriedené ako neupotrebiteľné NCB a tretími osobami vydávajúcimi mince.

4.   

Údajové položky týkajúce sa pohybu mincí

Tieto údajové položky, ako údaje o tokoch, zahŕňajú celé vykazovacie obdobie

4.1.

Prevod mincí určených na obeh

Mince určené na obeh dodané v nominálnej hodnote NCB a tretími osobami vydávajúcimi mince (budúceho) zúčastneného členského štátu subjektom vydávajúcim mince z iného (budúceho) zúčastneného členského štátu.

4.2.

Prijatie mincí určených na obeh

Mince určené na obeh prijaté v nominálnej hodnote NCB a tretími osobami vydávajúcimi mince (budúceho) zúčastneného členského štátu od subjektov vydávajúcich mince z iného (budúceho) zúčastneného členského štátu.

5.   

Údajové položky na výpočet vnútroštátnej hrubej emisie

Tieto údajové položky, ako údaje o zásobách, sa týkajú konca vykazovacieho obdobia. V zúčastnených členských štátoch, v ktorých je NCB jediným subjektom vydávajúcim mince, je suma nominálnych hodnôt zásob opísaných v údajových položkách 5.1 a 5.3 totožná s nominálnou hodnotou vykazovanou pri údajovej položke 6.3.

5.1.

Pripísané zásoby mincí určených na obeh v držbe subjektov vydávajúcich mince

Mince určené na obeh pripísané v prospech účtu zákonného(-ých) emitenta(-ov), ktoré sú v držbe NCB a tretích osôb vydávajúcich mince.

5.2.

Počet pripísaných zberateľských mincí v držbe subjektov vydávajúcich mince

Celkový počet zberateľských mincí pripísaných v prospech účtu zákonného(-ých) emitenta(-ov), ktoré sú v držbe NCB a tretích osôb vydávajúcich mince.

5.3.

Hodnota pripísaných zberateľských mincí v držbe subjektov vydávajúcich mince

Celková nominálna hodnota zberateľských mincí pripísaných v prospech účtu zákonného(-ých) emitenta(-ov), ktoré sú v držbe NCB a tretích osôb vydávajúcich mince.

6.   

Ďalšie údajové položky

Tieto údajové položky, ako údaje o zásobách, sa týkajú konca vykazovacieho obdobia.

6.1.

Prebytok mincí

Mince určené na obeh prekračujúce určitú maximálnu úroveň zásob mincí na vnútroštátnej úrovni. Tieto zásoby mincí sú na žiadosť k dispozícii na dodanie pre iné (budúce) zúčastnené členské štáty. NCB v spolupráci so zákonným emitentom, ak je to uplatniteľné, určí maximálnu úroveň zásob mincí.

6.2.

Nedostatok mincí

Nedostatok mincí určených na obeh pod určitou minimálnou úrovňou zásob mincí na vnútroštátnej úrovni. NCB v spolupráci so zákonným emitentom, ak je to uplatniteľné, určí minimálnu úroveň zásob mincí.

6.3.

Hodnota zásob pripísaných NCB v prospech účtu zákonného(-ých) emitenta(-ov)

Zásoby NCB mincí určených na obeh a zberateľských mincí, ktoré sú pripísané v prospech účtu zákonného(-ých) emitenta(-ov) bez ohľadu na ich postavenie zákonného platidla. To zahŕňa zásoby pripísané v prospech účtu zákonného emitenta členského štátu NCB a zásoby, ktoré sa prijali od iných zúčastnených členských štátov voči nominálnej hodnote (prijaté mince sa pripíšu v prospech účtu zákonného emitenta dodávajúceho členského štátu, ale stávajú sa súčasťou pripísaných zásob prijímajúcej NCB).

Dodávky a/alebo prijatia za výrobné náklady nemajú vplyv na túto údajovú položku

7.   

Údajové položky pre budúce zúčastnené členské štáty

Tieto údajové položky sa týkajú konca vykazovacieho obdobia

7.1.

Zásoby pred zákonným platidlom

Euromince určené na obeh v držbe budúcej NCB Eurosystému a tretích osôb vydávajúcich mince z budúceho zúčastneného členského štátu za účelom prechodu na hotovostné euro.

7.2.

Predzásobenie

Euromince určené na obeh v držbe akceptovateľných tretích strán spĺňajúcich požiadavky na prijatie euromincí určených na obeh na účely predzásobenia pred prechodom na hotovostné euro podľa usmernenia ECB/2006/9.

7.3.

Druhotné predzásobenie

Euromince určené na obeh, ktorými akceptovateľné zmluvné strany druhotne predzásobili kvalifikované tretie osoby podľa usmernenia ECB/2006/9. Na účely vykazovania CIS 2 sú tu zahrnuté euromince poskytnuté širokej verejnosti v štartovacích balíčkoch.

ČASŤ 3

Účtovné pravidlá CIS 2 pre pohyb euromincí medzi (budúcimi) zúčastnenými členskými štátmi

1.   Úvod

Táto časť ustanovuje spoločné účtovné pravidlá pre pohyb mincí medzi zúčastnenými členskými štátmi, najmä medzi NCB, s cieľom zabezpečiť konzistentnosť údajov v CIS 2 týkajúcich sa vnútroštátnych čistých a hrubých emisií mincí. Keďže prevody mincí sa môžu týkať tak NCB/budúcich NCB Eurosystému, ako aj tretích osôb vydávajúcich mince, tieto sú ďalej spoločne uvedené ako „členské štáty“.

Budúce NCB Eurosystému uplatnia tieto pravidlá primerane.

2.   Pohyby mincí medzi dodávajúcimi a prijímajúcimi členskými štátmi

Pri prevodoch mincí medzi členskými štátmi sa rozlišuje prevod v nominálnej hodnote a prevod v produkčnej hodnote. Ani v jednom z týchto prípadov nevedú prevody medzi subjektmi vydávajúcimi mince dodávajúceho členského štátu a prijímajúceho členského štátu k zmene vnútroštátnej čistej emisie.

V nasledujúcich tabuľkách symbol „+“ znamená, že bol zaúčtovaný nárast a symbol „–“ znamená, že bol zaúčtovaný pokles v CIS 2.

2.1.   Účtovné pravidlá pre prevody mincí určených na obeh v nominálnej hodnote

Číslo a názov údajovej položky

Dodávajúci členský štát

Prijímajúci členský štát

2.1.

Zásoby mincí

+

4.1.

Prevod mincí určených na obeh

+

 

4.2.

Prijatie mincí určených na obeh

 

+

5.1

Pripísané zásoby mincí určených na obeh v držbe subjektov vydávajúcich mince

(–)

[pozri poznámku c) nižšie]

+

[pozri poznámku d) nižšie]

6.3.

Hodnota zásob pripísaných NCB v prospech účtu zákonného(-ých) emitenta(-ov)

(–)

[pozri poznámku c) nižšie]

+

[pozri poznámku d) nižšie]

a)

„Mince vydané pre verejnosť“ v dodávajúcom členskom štáte (údajová položka 3.1) a „mince vrátené verejnosťou“ v prijímajúcom členskom štáte (údajová položka 3.2) zostávajú nezmenené.

b)

Účtovné položky, ktoré sa týkajú „zhotovených“ mincí v rámci systémov riadenia hotovosti dodávajúceho členského štátu a prijímajúceho členského štátu zostávajú nezmenené (ak je to použiteľné).

c)

„Pripísané zásoby mincí určených na obeh v držbe subjektov vydávajúcich mince“ (údajová položka 5.1) v dodávajúcom členskom štáte sa buď znížia, ak boli dodané mince predtým pripísané v prospech účtu zákonného emitenta v dodávajúcom členskom štáte, alebo zostávajú nezmenené, ak boli dodané mince predtým zhotovené, ale neboli pripísané v prospech účtu zákonného emitenta.

d)

„Pripísané zásoby mincí určených na obeh v držbe subjektov vydávajúcich mince“ (údajová položka 5.1) v prijímajúcom členskom štáte sa zvýšia, pretože prijaté mince zodpovedajú pripísaným minciam (t. j. pripísaným v prospech účtu zákonného emitenta dodávajúceho členského štátu).

e)

Vyššie uvedené zaúčtovania ovplyvnia vnútroštátnu hrubú emisiu takto:

dodávajúci členský štát: nezmenená, ak boli dodané mince predtým zhotovené a pripísané v prospech účtu zákonného emitenta, alebo zvýšená, ak boli dodané mince predtým zhotovené, ale neboli pripísané v prospech účtu zákonného emitenta,

prijímajúci členský štát: nezmenená.

2.2.   Účtovné pravidlá pre pohyb mincí určených na obeh vo výrobných nákladoch

Číslo a názov údajovej položky

Dodávajúci členský štát

Prijímajúci členský štát

2.1.

Zásoby mincí

+

a)

Pri „prevode a príjme mincí určených na obeh“ sa nič nezaúčtováva.

b)

Pohyby v produkčnej hodnote nemajú vplyv na vnútroštátnu hrubú emisiu v dodávajúcom a v prijímajúcom členskom štáte.

2.3.   Zosúladenie údajov týkajúcich sa pohybu mincí

Príloha I časť 3 oddiel 3 o zosúladení údajov týkajúcich sa pohybu bankoviek sa uplatňuje primerane.


(1)  Údaje sú členené podľa príslušných subjektov vydávajúcich mince, t. j. NCB, mincovňa, štátna pokladnica, poverená verejná agentúra a/alebo poverená súkromná agentúra.

(2)  Subjektmi vydávajúcimi mince sú NCB, mincovne, štátna pokladnica, poverené verejné agentúry a/alebo poverené súkromné agentúry.

(3)  Údaje sa poskytujú dobrovoľne.

(4)  Tretími osobami vydávajúcimi mince sú mincovne, štátna pokladnica, poverené verejné agentúry a poverené súkromné agentúry.


PRÍLOHA III

Údaje o hotovostnej infraštruktúre a o RSB

Pri všetkých údajových položkách sa údaje vykazujú ako kladné celé čísla.

1.   

Údajové položky týkajúce sa hotovostnej infraštruktúry súvisiacej s NCB

Tieto údajové položky sa týkajú konca vykazovacieho obdobia

1.1.

Počet pobočiek NCB

Všetky pobočky NCB, ktoré poskytujú hotovostné služby úverovým inštitúciám a ostatným kvalifikovaným klientom.

1.2.

Skladovacie kapacity

Celková kapacita NCB na bezpečné uskladnenie bankoviek, v miliónoch bankoviek a vypočítaná na základe nominálnej hodnoty 20 EUR.

1.3.

Triediace kapacity

Celková kapacita na triedenie bankoviek (t. j. celkový maximálny teoretický výkon) prístrojov na triedenie bankoviek NCB, ktoré sú v prevádzke, v tisícoch bankoviek za hodinu a vypočítaná na základe nominálnej hodnoty 20 EUR.

1.4.

Prepravné kapacity

Celková prepravná kapacita (t. j. maximálna kapacita nákladu) používaných pancierových vozidiel NCB, v tisícoch bankoviek za hodinu a vypočítaná na základe nominálnej hodnoty 20 EUR.

2.   

Údajové položky týkajúce sa všeobecnej hotovostnej infraštruktúry a RSB

Tieto údajové položky sa týkajú konca vykazovacieho obdobia.

2.1.

Počet pobočiek úverových inštitúcií

Všetky pobočky úverových inštitúcií usadené v zúčastnenom členskom štáte, ktoré poskytujú maloobchodné alebo veľkoobchodné hotovostné služby.

2.2.

Počet odľahlých pobočiek úverových inštitúcií

Všetky pobočky úverových inštitúcií, ktoré sú „odľahlými pobočkami“ podľa RSB (1).

2.3.

Počet spoločností zabezpečujúcich prepravu hotovosti

Všetky spoločnosti zabezpečujúce prepravu hotovosti usadené v zúčastnenom členskom štáte, ktoré prepravujú hotovosť (2)  (3).

2.4.

Počet centier na spracovanie hotovosti, ktoré nepatria NCB

Všetky centrá na spracovanie hotovosti usadené v zúčastnenom členskom štáte, ktoré sú vo vlastníctve úverových inštitúcií, spoločností zabezpečujúcich prepravu hotovosti a ostatných spracovateľov peňazí (2)  (3).

2.5.

Počet bankomatov prevádzkovaných úverovými inštitúciami

Všetky bankomaty prevádzkované úverovými inštitúciami usadenými v zúčastnenom členskom štáte bez ohľadu na to, kto takéto bankomaty napĺňa

2.6.

Počet iných bankomatov

Všetky bankomaty prevádzkované inými subjektmi ako sú úverové inštitúcie usadené v zúčastnenom členskom štáte (napr. „maloobchodné bankomaty“ alebo „nebankové bankomaty“) (2).

2.7.

Počet klientmi ovládaných zariadení na príjem a výdaj peňazí prevádzkovaných úverovými inštitúciami

Všetky klientmi ovládané zariadenia na príjem a výdaj peňazí v zúčastnenom členskom štáte prevádzkované úverovými inštitúciami (1).

2.8.

Počet klientmi ovládaných zariadení na vkladanie peňazí prevádzkovaných úverovými inštitúciami

Všetky klientmi ovládané zariadenia na vkladanie peňazí v zúčastnenom členskom štáte prevádzkované úverovými inštitúciami (1).

2.9.

Počet personálom ovládaných zariadení na spracovanie bankoviek prevádzkovaných úverovými inštitúciami

Všetky personálom ovládané zariadenia na spracovanie bankoviekv zúčastnenom členskom štáte používané na účely spracovania bankoviek úverovými inštitúciami (1).

2.10.

Počet personálom ovládaných zariadení na spracovanie bankoviek v oddeleniach back-office

Všetky personálom ovládané zariadenia na spracovanie bankoviekv zúčastnenom členskom štáte používané na účely spracovania bankoviek ostatnými spracovateľmi peňazí, pre ktorých platí RSB, a ktorí sú usadení v takomto členskom štáte.

3.   

Prevádzkové údajové položky RSB (4)

Tieto údajové položky ako údaje o tokoch pokrývajú celé vykazovacie obdobie a vykazujú sa v kusoch v členení podľa nominálnej hodnoty.

3.1.

Počet bankoviek spracovaných pre klientov úverovými inštitúciami

Bankovky, ktoré prijali úverové inštitúcie od klientov, spracované zariadeniami na spracovanie bankoviek v oddeleniach back-office v súlade s RSB a boli buď rozdelené medzi klientov alebo sú v držbe úverových inštitúcií za účelom ich rozdelenia medzi klientov.

3.2.

Počet bankoviek spracovaných pre klientov ostatnými spracovateľmi peňazí

Bankovky, ktoré prijali ostatní spracovatelia peňazí od úverových inštitúcií, spracované zariadeniami na spracovanie bankoviek v oddeleniach back-office v súlade s RSB ostatnými spracovateľmi peňazí a boli buď dodané úverovým inštitúciám alebo sú naďalej v držbe ostatných spracovateľov peňazí za účelom ich dodania úverovým inštitúciám.

3.3.

Počet bankoviek spracovaných zariadeniami na spracovanie bankoviek v oddeleniach back-office prevádzkovaných úverovými inštitúciami

Bankovky, ktorých pravosť a upotrebiteľnosť bola overená personálom ovládanými zariadeniami na spracovanie bankoviek v oddeleniach back-office prevádzkovanými úverovými inštitúciami usadenými v zúčastnenom členskom štáte.

3.4.

Počet bankoviek spracovaných zariadeniami na spracovanie bankoviek v oddeleniach back-office prevádzkovaných ostatnými spracovateľmi peňazí

Bankovky, ktorých pravosť a upotrebiteľnosť bola overená personálom ovládanými zariadeniami na spracovanie bankoviek v oddeleniach back-office prevádzkovanými ostatnými spracovateľmi peňazí usadenými v zúčastnenom členskom štáte.

3.5.

Počet bankoviek vytriedených ako neupotrebiteľné na zariadeniach na spracovanie bankoviek v oddeleniach back-office prevádzkovaných úverovými inštitúciami

Bankovky vytriedené ako neupotrebiteľné personálom ovládanými zariadeniami na spracovanie bankoviek v oddeleniach back-office prevádzkovanými úverovými inštitúciami usadenými v zúčastnenom členskom štáte.

3.6.

Počet bankoviek vytriedených ako neupotrebiteľných na zariadeniach na spracovanie bankoviek v oddeleniach back-office prevádzkovaných ostatnými spracovateľmi peňazí

Bankovky vytriedené ako neupotrebiteľné personálom ovládanými zariadeniami na spracovanie bankoviek v oddeleniach back-office prevádzkovaných ostatnými spracovateľmi peňazí usadenými v zúčastnenom členskom štáte.


(1)  Všetky úverové inštitúcie, na ktoré sa vzťahuje RSB a ktoré sú usadené v zúčastnenom členskom štáte.

(2)  Vykazovanie údajov závisí od ich dostupnosti v zúčastnenom členskom štáte. NCB oznámia ECB rozsah ich vykazovania.

(3)  NCB poskytujú údaje, ktoré zahŕňajú minimálne úverové inštitúcie a/alebo spoločnosti zabezpečujúce prepravu hotovosti, na ktoré sa vzťahuje RSB. NCB oznámia ECB rozsah ich vykazovania.

(4)  Bankovky spracované v odľahlých pobočkách sa nezapočítavajú.


PRÍLOHA IV

Referenčné údaje CIS 2 a systémové parametre spravované ECB

ECB zaznamená referenčné údaje a systémové parametre spolu s obdobím ich platnosti. Tieto informácie sú viditeľné pre všetkých užívateľov NCB a budúcich NCB Eurosystému. Referenčné údaje a systémové parametre, ktoré sa týkajú euromincí, sú navyše viditeľné pre všetkých užívateľov akceptovateľných tretích osôb.

1.   

Referenčné údaje

1.1.

Schválená emisia mincí

Schválené množstvá euromincí určených na obeh a zberateľských euromincí vyjadrené v ich hodnote, ktoré bolo (budúcemu) členskému štátu povolené vydať počas konkrétneho kalendárneho roku na základe príslušného rozhodnutia o emisii mincí (1).

1.2.

Referenčné hodnoty pre logistické zásoby bankoviek

Množstvo LS na nominálnu hodnotu a NCB, ktoré sa používajú ako referenčná hodnota pre plánovanie ročnej výroby v súlade s osobitným právnym aktom ECB o riadení zásob bankoviek. Prevádzkové marže týkajúce sa týchto množstiev LS sa zaznamenajú a uchovávajú podľa nominálnej hodnoty a NCB.

1.3.

Podiely na základnom imaní

Podiely NCB na základnom imaní ECB vypočítané na základe rozhodnutia ECB/2006/21 (2) a vyjadrené v percentách.

2.   

Systémové parametre

2.1.

Znaky NCB

Informácie: i) o existencii schém NHTO v zúčastnených členských štátoch; ii) o rôznych subjektoch vydávajúcich mince vykonávajúcich činnosť v zúčastnených členských štátoch; iii) o postavení NCB a budúcich NCB Eurosystému vzhľadom na rozsah ich vykazovania údajov CIS 2 pre ECB; iv) o tom, či NCB dostávajú automatické oznámenia o udalostiach súvisiacich s údajmi, a v) o tom, či NCB dostávajú údaje CIS 2 všetkých NCB a budúcich NCB Eurosystému.

2.2.

Vzťahy bánk ECI – NCB

Názvy jednotlivých bánk ECI a označenie NCB riadiacej takéto banky ECI a dodávajúcej im eurobankovky.

2.3.

Stav sérií/variantov/nominálnych hodnôt

Informácie o tom, či sa jednotlivé nominálne hodnoty sérií bankoviek a mincí a varianty bankoviek ešte nestali zákonným platidlom (postavenie predzákonného platidla), sú zákonným platidlom, alebo prestali byť zákonným platidlom (postavenie pozákonného platidla).

2.4.

Znaky údajových položiek

Pre všetky údajové položky vymedzené v prílohách I až III, informácie o tom: i) aké úrovne členenia existujú; ii) či je údajová položka kategórie 1, kategórie 2 alebo údajová položka riadená udalosťami a iii) či údajovú položku vykazuje NCB a/alebo budúca NCB Eurosystému.

2.5.

Úrovne prípustnej odchýlky

Určenie úrovní odchýlky, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé kontroly správnosti uvedené v prílohe VI.


(1)  Príslušným rozhodnutím o emisii mincí sa rozumie každoročné rozhodnutie(-ia) ECB o schválení objemu emisie mincí v konkrétnom roku, posledným takýmto rozhodnutím je rozhodnutie ECB/2007/16 z 23. novembra 2007 o schválení objemu emisie mincí v roku 2008 (Ú. v. EÚ L 317, 5.12.2007, s. 81).

(2)  Rozhodnutie ECB/2006/21 z 15. decembra 2006 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ L 24, 31.1.2007, s. 1).


PRÍLOHA V

Kontroly úplnosti pre údaje zaslané NCB a budúcimi NCB Eurosystému

1.   Úvod

V CIS 2 sa kontroluje úplnosť údajov zaslaných NCB a budúcimi NCB Eurosystému. Pre rozličnú povahu údajových položiek sa rozlišuje na jednej strane medzi údajovými položkami kategórie 1 a kategórie 2, pre ktoré sa údaje musia vykazovať za každé vykazovacie obdobie a na druhej strane údajovými položkami riadenými udalosťami, ktoré sa poskytujú, keď počas vykazovacieho obdobia nastane príslušná udalosť.

CIS 2 kontroluje, či sú všetky údajové položky kategórie 1 a kategórie 2 súčasťou prvej správy s údajmi zaslanej NCB za vykazovacie obdobie berúc do úvahy systémové parametre, ktoré sa týkajú znakov NCB a vzťahov medzi NCB a ECI uvedených v oddiele 2 tabuľky v prílohe IV. Ak chýba, alebo je neúplná čo len jedna údajová položka kategórie 1, CIS 2 odmietne prvú správu s údajmi a NCB je povinná poslať správu s údajmi opätovne. Ak sú údajové položky kategórie 1 úplné, ale chýba alebo je neúplná čo len jedna údajová položka kategórie 2, CIS 2 príjme prvú správu s údajmi a uloží ju v centrálnej databáze, ale v internetovej on-line aplikácii sa ukáže varovanie pri každej dotknutej údajovej položke. Varovanie vidia všetci užívatelia ECB, NCB a budúcich NCB Eurosystému a v prípade mincí ho vidia aj všetci užívatelia akceptovateľných tretích strán. Varovania sú viditeľné, až kým dotknutá NCB nezašle jednu alebo viac opravených správ s údajmi, ktoré dopĺňajú údaje chýbajúce v prvej správe s údajmi. Pri údajových položkách riadených udalosťami CIS 2 neuskutočňuje kontrolu úplnosti.

2.   Kontroly úplnosti údajov, ktoré sa týkajú eurobankoviek

Číslo a názov údajovej položky/údajových položiek

Členenie podľa sérií/variantov a členenie podľa nominálnej hodnoty

Členenie podľa banky ECI

Druh údajovej položky

1.1. – 1.3.

Súhrnné údajové položky

všetky kombinácie pri postavení zákonného platidla

–-

kategória 1

akékoľvek kombinácie pri postavení predzákonného platidla a pri postavení pozákonného platidla

riadené udalosťami

2.1. – 2.6.

Zásoby v držbe Eurosystému

všetky kombinácie pri postavení zákonného platidla

kategória 1

akékoľvek kombinácie pri postavení predzákonného platidla a pri postavení pozákonného platidla

riadené udalosťami

2.7. – 2.10.

Zásoby v držbe bánk NHTO

všetky kombinácie pri postavení zákonného platidla

kategória 1

akékoľvek kombinácie pri postavení predzákonného platidla a pri postavení pozákonného platidla

riadené udalosťami

2.11. – 2.15.

Zásoby v držbe bánk ECI

všetky kombinácie pri postavení zákonného platidla

všetky banky ECI riadené NCB

kategória 1

akékoľvek kombinácie pri postavení pozákonného platidla

riadené udalosťami

2.16. – 2.19.

Údajové položky o krížovej kontrole

všetky kombinácie pri postavení zákonného platidla a pri postavení predzákonného platidla

riadené udalosťami

3.1.

Bankovky vydané NCB

Všetky kombinácie pri postavení zákonného platidla

kategória 1

3.2.

Bankovky prevedené z NCB do bánk NHTO

všetky kombinácie pri postavení zákonného platidla

kategória 1

akékoľvek kombinácie pri postavení predzákonného platidla

riadené udalosťami

3.3.

Bankovky prevedené z NCB do bánk ECI

akékoľvek kombinácie pri postavení zákonného platidla

všetky banky ECI riadené NCB

riadené udalosťami

3.4.

Bankovky vrátené do NCB

všetky kombinácie pri postavení zákonného platidla

kategória 1

akékoľvek kombinácie pri postavení pozákonného platidla

riadené udalosťami

3.5.

Bankovky prevedené z bánk NHTO do NCB

všetky kombinácie pri postavení zákonného platidla

kategória 1

akékoľvek kombinácie pri postavení predzákonného platidla a pri postavení pozákonného platidla

riadené udalosťami

3.6.

Bankovky prevedené z bánk ECI do NCB

akékoľvek kombinácie pri postavení zákonného platidla

všetky banky ECI riadené NCB

riadené udalosťami

akékoľvek kombinácie pri postavení pozákonného platidla

riadené udalosťami

3.7.

Bankovky spracované NCB

všetky kombinácie pri postavení zákonného platidla

kategória 1

3.8.

Bankovky vytriedené NCB ako neupotrebiteľné

všetky kombinácie pri postavení zákonného platidla

kategória 1

3.9.

Bankovky uvedené do obehu bankami NHTO

všetky kombinácie pri postavení zákonného platidla

kategória 1

3.10.

Bankovky vrátené do bánk NHTO

všetky kombinácie pri postavení zákonného platidla

kategória 1

akékoľvek kombinácie pri postavení pozákonného platidla

riadené udalosťami

3.11.

Bankovky spracované bankami NHTO

všetky kombinácie pri postavení zákonného platidla

kategória 1

3.12.

Bankovky vytriedené bankami NHTO ako neupotrebiteľné

všetky kombinácie pri postavení zákonného platidla

kategória 1

3.13.

Bankovky uvedené do obehu bankami ECI

všetky kombinácie pri postavení zákonného platidla

všetky banky ECI riadené NCB

kategória 1

3.14.

Bankovky vrátené do bánk ECI

všetky kombinácie pri postavení zákonného platidla

všetky banky ECI riadené NCB

kategória 1

akékoľvek kombinácie pri postavení pozákonného platidla

všetky banky ECI riadené NCB

riadené udalosťami

3.15.

Bankovky spracované bankami ECI

všetky kombinácie pri postavení zákonného platidla

všetky banky ECI riadené NCB

kategória 2

3.16.

Bankovky vytriedené bankami ECI ako neupotrebiteľné

všetky kombinácie pri postavení zákonného platidla

všetky banky ECI riadené NCB

kategória 2

4.1.

Dodanie novo vyrobených bankoviek príslušnej NCB tlačiarňami

akékoľvek kombinácie pri postavení zákonného platidla a pri postavení predzákonného platidla

riadené udalosťami

4.2.

Prevod bankoviek

akékoľvek kombinácie pri postavení zákonného platidla, predzákonného platidla a pozákonného platidla

riadené udalosťami

4.3.

Prijatie bankoviek

akékoľvek kombinácie pri postavení zákonného platidla, predzákonného platidla a pozákonného platidla

riadené udalosťami

5.1. – 5.3.

Údajové položky pre budúce NCB Eurosystému

akékoľvek kombinácie pri postavení zákonného platidla a pri postavení predzákonného platidla

–-

riadené udalosťami

3.   Kontroly úplnosti údajov, ktoré sa týkajú euromincí

Číslo a názov údajovej položky/údajových položiek

Členenie podľa sérií a členenie podľa nominálnej hodnoty

Členenie podľa subjektov

Druh údajovej položky

1.1.

Vnútroštátna čistá emisia mincí určených na obeh

všetky kombinácie pri postavení zákonného platidla

kategória 1

akékoľvek kombinácie pri postavení pozákonného platidla

riadené udalosťami

1.2.

Vnútroštátna čistá emisia zberateľských mincí (počet)

kategória 2

1.3.

Vnútroštátna čistá emisia zberateľských mincí (hodnota)

kategória 2

2.1.

Zásoby mincí

všetky kombinácie pri postavení zákonného platidla

všetky tretie osoby vydávajúce mince, od ktorých NCB zbiera údaje o zásobách mincí

kategória 1

akékoľvek kombinácie pri postavení predzákonného platidla alebo pri postavení pozákonného platidla

riadené udalosťami

3.1.

Mince vydané pre verejnosť

všetky kombinácie pri postavení zákonného platidla

všetky tretie osoby vydávajúce mince, od ktorých NCB zbiera údaje o toku mincí

kategória 1

3.2.

Mince vrátené verejnosťou

všetky kombinácie pri postavení zákonného platidla

všetky tretie osoby vydávajúce mince, od ktorých NCB zbiera údaje o toku mincí

kategória 1

akékoľvek kombinácie pri postavení pozákonného platidla

riadené udalosťami

3.3.

Spracované mince

všetky kombinácie pri postavení zákonného platidla

všetky tretie osoby vydávajúce mince, od ktorých NCB zbiera údaje o toku mincí

kategória 2

3.4.

Mince vytriedené ako neupotrebiteľné

všetky kombinácie pri postavení zákonného platidla

všetky tretie osoby vydávajúce mince, od ktorých NCB zbiera údaje o toku mincí

kategória 2

4.1.

Prevod mincí určených na obeh

akékoľvek kombinácie pri postavení zákonného platidla alebo pri postavení pozákonného platidla

riadené udalosťami

4.2.

Prijatie mincí určených na obeh

akékoľvek kombinácie pri postavení zákonného platidla alebo pri postavení pozákonného platidla

riadené udalosťami

5.1.

Pripísané zásoby mincí určených na obeh v držbe subjektov vydávajúcich mince

všetky kombinácie pri postavení zákonného platidla

kategória 2

akékoľvek kombinácie pri postavení predzákonného platidla alebo pri postavení pozákonného platidla

riadené udalosťami

5.2.

Počet pripísaných zberateľských mincí v držbe subjektov vydávajúcich mince

kategória 2

5.3.

Hodnota pripísaných zberateľských mincí v držbe subjektov vydávajúcich mince

kategória 2

6.1.

Prebytok mincí

akékoľvek kombinácie pri postavení zákonného platidla

riadené udalosťami

6.2.

Nedostatok mincí

akékoľvek kombinácie pri postavení zákonného platidla

riadené udalosťami

6.3.

Hodnota zásob pripísaných NCB v prospech účtu zákonného(-ých) emitenta(-ov)

kategória 1

7.1. – 7.3.

Údajové položky pre budúce zúčastnené členské štáty

akékoľvek kombinácie pri postavení zákonného platidla alebo pri postavení predzákonného platidla

riadené udalosťami

4.   Kontroly úplnosti, ktoré sa týkajú údajov o hotovostnej infraštruktúre a údajov RSB

Číslo a názov údajovej položky

Členenie podľa nominálnej hodnoty

Druh údajovej položky

Údajové položky týkajúce sa hotovostnej infraštruktúry súvisiacej s NCB

1.1.

Počet pobočiek NCB

kategória 2

1.2.

Skladovacie kapacity

kategória 2

1.3.

Triediace kapacity

kategória 2

1.4.

Prepravné kapacity

kategória 2

Údajové položky týkajúce sa všeobecnej hotovostnej infraštruktúry a RSB

2.1.

Počet pobočiek úverových inštitúcií

kategória 2

2.2.

Počet odľahlých pobočiek úverových inštitúcií

riadené udalosťami

2.3.

Počet spoločností zabezpečujúcich prepravu hotovosti

riadené udalosťami

2.4.

Počet centier na spracovanie hotovosti, ktoré nepatria NCB

riadené udalosťami

2.5.

Počet bankomatov prevádzkovaných úverovými inštitúciami

kategória 2

2.6.

Počet iných bankomatov

riadené udalosťami

2.7.

Počet klientmi ovládaných zariadení na príjem a výdaj peňazí prevádzkovaných úverovými inštitúciami

riadené udalosťami

2.8.

Počet klientmi ovládaných zariadení na vkladanie peňazí prevádzkovaných úverovými inštitúciami

riadené udalosťami

2.9.

Počet personálom ovládaných zariadení na spracovanie bankoviek prevádzkovaných úverovými inštitúciami

riadené udalosťami

2.10.

Počet personálom ovládaných zariadení na spracovanie bankoviek v oddeleniach back-office prevádzkovaných ostatnými spracovateľmi peňazí

riadené udalosťami

Prevádzkové údajové položky RSB

3.1.

Počet bankoviek spracovaných pre klientov úverovými inštitúciami

všetky nominálne hodnoty, pre ktoré existuje prinajmenšom jedna kombinácia séria/variant/nominálna hodnota s postavením zákonného platidla v období aspoň jedného mesiaca počas vykazovacieho obdobia

riadené udalosťami

3.2.

Počet bankoviek spracovaných pre klientov ostatnými spracovateľmi peňazí

všetky nominálne hodnoty, pre ktoré existuje prinajmenšom jedna kombinácia séria/variant/nominálna hodnota s postavením zákonného platidla v období aspoň jedného mesiaca počas vykazovacieho obdobia

riadené udalosťami

3.3.

Počet bankoviek spracovaných zariadeniami na spracovanie bankoviek v oddeleniach back-office prevádzkovanými úverovými inštitúciami

všetky nominálne hodnoty, pre ktoré existuje prinajmenšom jedna kombinácia séria/variant/nominálna hodnota s postavením zákonného platidla v období aspoň jedného mesiaca počas vykazovacieho obdobia

riadené udalosťami

3.4.

Počet bankoviek spracovaných zariadeniami na spracovanie bankoviek v oddeleniach back-officeprevádzkovanými ostatnými spracovateľmi peňazí

všetky nominálne hodnoty, pre ktoré existuje prinajmenšom jedna kombinácia séria/variant/nominálna hodnota s postavením zákonného platidla v období aspoň jedného mesiaca počas vykazovacieho obdobia

riadené udalosťami

3.5.

Počet bankoviek vytriedených ako neupotrebiteľných na zariadeniach na spracovanie bankoviek v oddeleniach back-office prevádzkovaných úverovými inštitúciami

všetky nominálne hodnoty, pre ktoré existuje prinajmenšom jedna kombinácia séria/variant/nominálna hodnota s postavením zákonného platidla v období aspoň jedného mesiaca počas vykazovacieho obdobia

riadené udalosťami

3.6.

Počet bankoviek vytriedených ako neupotrebiteľných na zariadeniach na spracovanie bankoviek v centrálach prevádzkovaných ostatnými spracovateľmi peňazí

všetky nominálne hodnoty, pre ktoré existuje prinajmenšom jedna kombinácia séria/variant/nominálna hodnota s postavením zákonného platidla v období aspoň jedného mesiaca počas vykazovacieho obdobia

riadené udalosťami


PRÍLOHA VI

Kontroly správnosti údajov zaslaných NCB a budúcimi NCB Eurosystému

1.   Úvod

V CIS 2 sa uskutočňujú kontroly správnosti údajov zasielaných NCB a budúcimi NCB Eurosystému do ECB, pričom sa rozlišujú dva druhy kontrol – povinné kontroly a doporučené kontroly.

Povinná kontrola je kontrola správnosti, ktorú je potrebné absolvovať bez toho, aby sa prekročila hranica tolerančnej úrovne. Ak je povinná kontrola neúspešná, príslušné údaje sa považujú za nesprávne a CIS 2 odmietne celú správu s údajmi zaslanú touto NCB. Hranica je 1 % pre kontroly správnosti so znamienkom „rovná sa“ (1) a nula pri ostatných kontrolách správnosti.

Doporučená kontrola je kontrola správnosti, pri ktorej platí hranica tolerančnej úrovne 3 %. Ak sa prekročí, nemá to vplyv na prijatie správy s údajmi v CIS 2, ale v internetovej online aplikácii sa ukáže varovanie pri takejto kontrole správnosti. Toto varovanie vidia všetci užívatelia NCB a budúcich NCB Eurosystému a v prípade mincí ho vidia aj všetci užívatelia akceptovateľných tretích strán.

Kontroly správnosti sa uskutočňujú pri bankovkách a minciach s postavením zákonného platidla a osobitne pre každú kombináciu sérií a nominálnych hodnôt. Pri bankovkách sa uskutočňujú aj pri každej kombinácii variantu a nominálnej hodnoty, ak takýto variant existuje. Kontroly správnosti údajov o prevoze bankoviek (kontroly 5.1 a 5.2) a údajov o prevoze mincí (kontrola 6.6) sa uskutočňujú aj pri postavení predzákonného a pozákonného platidla.

2.   Kontrola správnosti týkajúca sa vnútroštátnej čistej emisie bankoviek

Ak sa stane nová séria, variant alebo nominálna hodnota zákonným platidlom, uskutoční sa táto kontrola správnosti od prvého vykazovacieho obdobia, v ktorom je séria/variant/nominálna hodnota zákonným platidlom. Vnútroštátna čistá emisia za predchádzajúce vykazovacie obdobie (t – 1) je v takomto prípade nula.

2.1.   Vnútroštátna čistá emisia bankoviek (doporučená kontrola)

Znamienka

Číslo a názov údajovej položky

Vykazovacie obdobie

Členenia a vykazujúca NCB

Vnútroštátna čistá emisia podľa metódy zásob za obdobie t

Vnútroštátna čistá emisia podľa metódy zásob za obdobie (t – 1)

=

 

 

3.1.

Bankovky vydané NCB

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

+

 

3.9.

Bankovky uvedené do obehu bankami NHTO

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

+

Σ

3.13.

Bankovky dané do obehu bankami ECI

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

 

3.4.

Bankovky vrátené do NCB

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

 

3.10.

Bankovky vrátené do bánk NHTO

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

Σ

3.14.

Bankovky vrátené do bánk ECI

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

Vnútroštátna čistá emisia podľa metódy zásob sa vypočíta, ako je uvedené ďalej v tabuľke.

Znamienka

Číslo a názov údajovej položky

Vykazovacie obdobie

Členenia a vykazujúca NCB

Vnútroštátna čistá emisia podľa metódy zásob za obdobie =

 

 

1.1.

Zhotovené bankovky

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

 

1.2.

Bankovky zničené on-line

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

 

1.3.

Bankovky zničené off-line

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

 

2.1.

Strategické zásoby Eurosystému – nové bankovky

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

 

2.2.

Strategické zásoby Eurosystému – upotrebiteľné bankovky

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

 

2.3.

Logistické zásoby nových bankoviek v držbe NCB

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

 

2.4.

Logistické zásoby upotrebiteľných bankoviek v držbe NCB

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

 

2.5.

Zásoby neupotrebiteľných bankoviek (ktoré majú byť zničené) v držbe NCB

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

 

2.6.

Zásoby nespracovaných bankoviek v držbe NCB

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

 

2.7.

Logistické zásoby nových bankoviek v držbe bánk NHTO

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

 

2.8.

Logistické zásoby upotrebiteľných bankoviek v držbe bánk NHTO

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

 

2.9.

Zásoby neupotrebiteľných bankoviek v držbe bánk NHTO

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

 

2.10.

Zásoby nespracovaných bankoviek v držbe bánk NHTO

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

Σ

2.11.

Logistické zásoby nových bankoviek v držbe bánk ECI

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

Σ

2.12.

Logistické zásoby upotrebiteľných bankoviek v držbe bánk ECI

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

Σ

2.13.

Zásoby neupotrebiteľných bankoviek v držbe bánk ECI

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

Σ

2.14.

Zásoby nespracovaných bankoviek v držbe bánk ECI

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

Σ

2.15.

Logistické zásoby bankoviek prepravovaných do bánk ECI alebo z nich

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

3.   Kontrola správnosti týkajúca sa zásob bankoviek

Kontroly správnosti týkajúce sa zásob bankoviek sa uplatňujú od druhého vykazovacieho obdobia, v ktorom NCB vykazuje ECB údaje CIS 2.

Ak sa séria, variant alebo nominálna hodnota stane zákonným platidlom, tieto kontroly správnosti sa uplatňujú od druhého vykazovacieho obdobia, v ktorom sú séria, variant alebo nominálna hodnota zákonným platidlom.

U NCB, ktoré práve prijali euro (t. j. budúce NCB Eurosystému), sa kontroly správnosti týkajúce sa zásob bankoviek uplatňujú od druhého vykazovacieho obdobia po prijatí eura.

3.1.   Tvorba nových bankoviek v strategických zásobách Eurosystému (povinná kontrola)

Znamienka

Číslo a názov údajovej položky

Vykazovacie obdobie

Členenia a vykazujúca NCB

 

 

2.1.

Strategické zásoby Eurosystému – nové bankovky

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

=

 

 

2.1.

Strategické zásoby Eurosystému – nové bankovky

t – 1

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

+

 

4.1.

Dodanie novo vyrobených bankoviek príslušnej NCB z tlačiarní

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k,

kde

„do druhu zásob“ = ESS

+

Σ

4.3.

Prijatie bankoviek

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k,

kde

kvalita = nové a „do druhu zásob“ = ESS

Σ

4.2.

Prevod bankoviek

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k,

kde

kvalita = nové a („z druhu zásob“ = ESS alebo „z druhu zásob“ = výroba) a „do druhu zásob“ = ESS

Predtým, ako môžu byť nové bankovky vydané, sú prevedené do LS vydávajúcej NCB.

3.2.   Tvorba upotrebiteľných bankoviek v strategických zásobách Eurosystému (povinná kontrola)

Znamienka

Číslo a názov údajovej položky

Vykazovacie obdobie

Členenia a vykazujúca NCB

 

 

2.2.

Strategické zásoby Eurosystému – upotrebiteľné bankovky

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

=

 

 

2.2.

Strategické zásoby Eurosystému – upotrebiteľné bankovky

t – 1

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

+

Σ

4.3.

Prijatie bankoviek

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k kde kvalita = upotrebiteľné A „do druhu zásob“ = ESS

Σ

4.2.

Prevod bankoviek

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k kde kvalita = upotrebiteľné A „z druhu zásob“ = ESS

Predtým, ako môžu byť upotrebiteľné bankovky vydané, sú prevedené do LS vydávajúcej NCB.

3.3.   Tvorba logistických zásob nových a upotrebiteľných bankoviek (doporučená kontrola)

Znamienka

Číslo a názov údajovej položky

Vykazovacie obdobie

Členenia a vykazujúca NCB

 

 

2.3.

Logistické zásoby nových bankoviek v držbe NCB

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

+

 

2.4.

Logistické zásoby upotrebiteľných bankoviek v držbe NCB

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

=

 

 

2.3.

Logistické zásoby nových bankoviek v držbe NCB

t – 1

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

+

 

2.4.

Logistické zásoby upotrebiteľných bankoviek v držbe NCB

t – 1

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

+

 

4.1.

Dodanie novo vyrobených bankoviek príslušnej NCB z tlačiarní

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k kde „do druhu zásob“ = LS

+

Σ

4.3.

Prijatie bankoviek

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k kde kvalita = nové alebo upotrebiteľné A „do druhu zásob“ = LS

Σ

4.2.

Prevod bankoviek

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k kde (kvalita = nové alebo upotrebiteľné A „z druhu zásob“ = LS) ALEBO (kvalita = nové A „z druhu zásob“ = výroba A „do druhu zásob“ = LS)

 

3.1.

Bankovky vydané NCB

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

+

 

3.7.

Bankovky spracované NCB

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

 

3.8.

Bankovky vytriedené NCB ako neupotrebiteľné

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

 

3.2.

Bankovky prevedené z NCB do bánk NHTO

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

Σ

3.3.

Bankovky prevedené z NCB do bánk ECI

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k


3.4.   Tvorba zásob nespracovaných bankoviek (doporučená kontrola)

Znamienka

Číslo a názov údajovej položky

Vykazovacie obdobie

Členenia a vykazujúca NCB

 

 

2.6.

Zásoby nespracovaných bankoviek v držbe NCB

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

=

 

 

2.6.

Zásoby nespracovaných bankoviek v držbe NCB

t – 1

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

 

3.7.

Bankovky spracované NCB

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

+

 

3.4.

Bankovky vrátené do NCB

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

+

 

3.5.

Bankovky prevedené z bánk NHTO do NCB

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

+

Σ

3.6.

Bankovky prevedené z bánk ECI do NCB

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

+

Σ

4.3.

Prijatie bankoviek

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k, kde kvalita = nespracované

Σ

4.2.

Prevod bankoviek

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k, kde kvalita = nespracované

Všetky prijatia nespracovaných bankoviek sa u prijímajúcej NCB zaúčtujú s „do druhu zásob“ = LS.

Všetky prevody nespracovaných bankoviek sa u dodávajúcej NCB zaúčtujú s „z druhu zásob“ = LS a s „do druhu zásob“ = LS.

3.5.   Tvorba zásob nespracovaných bankoviek v držbe bánk NHTO (doporučená kontrola)

Znamienka

Číslo a názov údajovej položky

Vykazovacie obdobia

Členenia a vykazujúca NCB

 

2.7.

Logistické zásoby nových bankoviek v držbe bánk NHTO

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

+

2.8.

Logistické zásoby upotrebiteľných bankoviek v držbe bánk NHTO

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

+

2.9.

Zásoby neupotrebiteľných bankoviek v držbe bánk NHTO

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

+

2.10.

Zásoby nespracovaných bankoviek v držbe bánk NHTO

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

=

 

2.7.

Logistické zásoby nových bankoviek v držbe bánk NHTO

t – 1

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

+

2.8.

Logistické zásoby upotrebiteľných bankoviek v držbe bánk NHTO

t – 1

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

+

2.9.

Zásoby neupotrebiteľných bankoviek v držbe bánk NHTO

t – 1

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

+

2.10.

Zásoby nespracovaných bankoviek v držbe bánk NHTO

t – 1

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

+

3.2.

Bankovky prevedené z NCB do bánk NHTO

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

+

3.10.

Bankovky vrátené do bánk NHTO

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

3.5.

Bankovky prevezené z bánk NHTO do NCB

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

3.9.

Bankovky uvedené do obehu bankami NHTO

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

Na účely tohto usmernenia sú všetky bankovky vrátené z obehu do bánk NHTO zahrnuté až do ich spracovania v údajovej položke 2.10 („zásoby nespracovaných bankoviek v držbe bánk NHTO“).

3.6.   Tvorba zásob nespracovaných bankoviek v držbe bánk ECI (doporučená kontrola)

Znamienka

Číslo a názov údajovej položky

Vykazovacie obdobie

Členenia a vykazujúca NCB

 

2.14.

Zásoby nespracovaných bankoviek v držbe bánk ECI

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k, banka ECI-m

=

 

2.14.

Zásoby nespracovaných bankoviek v držbe bánk ECI

t – 1

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k, banka ECI-m

 

3.15.

Bankovky spracované bankami ECI

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k, banka ECI-m

+

 

3.14.

Bankovky vrátené do bánk ECI

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k, banka ECI-m

Na účely tohto usmernenia sú všetky bankovky vrátené z obehu do bánk ECI zahrnuté až do ich spracovania v údajovej položke 2.14 („zásoby nespracovaných bankoviek v držbe bánk ECI“).

3.7.   Tvorba zásob bankoviek v držbe budúcich NCB Eurosystému (povinná kontrola)

Znamienka

Číslo a názov údajovej položky

Vykazovacie obdobia

Členenia a vykazujúca NCB

 

 

5.1.

Zásoby pred zákonným platidlom

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

+

 

5.2.

Predzásobovanie

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

=

 

 

5.1.

Zásoby pred zákonným platidlom

t – 1

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

+

 

5.2.

Predzásobovanie

t – 1

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

+

 

4.1.

Dodanie novo vyrobených bankoviek príslušnej NCB z tlačiarní

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

+

Σ

4.3.

Prijatie bankoviek

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k,

kde „z NCB“ ≠ vykazujúca NCB-k

Σ

4.2.

Prevod bankoviek

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k,

kde „do NCB“ ≠ vykazujúca NCB-k

4.   Kontrola správnosti týkajúca sa prevádzkových činností spojených s bankovkami

4.1.   Bankovky vytriedené NCB ako neupotrebiteľné (povinná kontrola)

Číslo a názov údajovej položky

Vykazovacie obdobia

Členenia a vykazujúca NCB

3.8.

Bankovky vytriedené NCB ako neupotrebiteľné

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

3.7.

Bankovky spracované NCB

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k


4.2.   Bankovky vytriedené bankami NHTO ako neupotrebiteľné (povinná kontrola)

Číslo a názov údajovej položky

Vykazovacie obdobie

Členenia a vykazujúca NCB

3.12.

Bankovky vytriedené bankami NHTO ako neupotrebiteľné

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

3.11.

Bankovky spracované bankami NHTO

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k


4.3.   Bankovky vytriedené bankami ECI ako neupotrebiteľné (povinná kontrola)

Číslo a názov údajovej položky

Vykazovacie obdobie

Členenia a vykazujúca NCB

3.16.

Bankovky vytriedené bankami ECI ako neupotrebiteľné

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k, banka ECI-m

3.15.

Bankovky spracované bankami ECI

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k, banka ECI-m

5.   Kontroly správnosti týkajúce sa prevozov bankoviek

5.1.   Prevody rozličných druhov zásob v rámci NCB (povinná kontrola)

Podmienky

Číslo a názov údajovej položky

Vykazovacie obdobia

Členenia a vykazujúca NCB

IF

4.2.

Prevod bankoviek

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k, „do NCB“-m, „z druhu zásob“-u, „do druhu zásob“-v, kvalita-x, plánovanie-y,

kde NCB-k = NCB-m

THEN

4.2.

Prevod bankoviek

t

Druh zásob-u ≠ druh zásob-v


5.2.   Zosúladenie jednotlivých prevozov bankoviek medzi NCB (budúcimi NCB Eurosystému) (doporučená kontrola)

Znamienka

Číslo a názov údajovej položky

Vykazovacie obdobia

Členenia a vykazujúca NCB

Σ

4.2.

Prevod bankoviek

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k, „do NCB“-m, kvalita-n, „do druhu zásob“-p

=

 

4.3.

Prijatie bankoviek

t

Séria/variant-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-m, „z NCB“-k, kvalita-n, „do druhu zásob“-p

Bankovky dodané NCB alebo budúcou NCB Eurosystému by sa mali rovnať bankovkám prijatým inou NCB alebo inou budúcou NCB Eurosystému.

6.   Kontroly správnosti týkajúce sa mincí

6.1.   Tvorba vnútroštátnej čistej emisie mincí (doporučená kontrola)

Znamienka

Číslo a názov údajovej položky

Vykazovacie obdobia

Členenia a vykazujúca NCB

 

 

1.1.

Vnútroštátna čistá emisia mincí určených na obeh

t

Séria-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

=

 

 

1.1.

Vnútroštátna čistá emisia mincí určených na obeh

t – 1

Séria-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

+

Σ

3.1.

Mince vydané pre verejnosť

t

Séria-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

Σ

3.2.

Mince vrátené verejnosťou

t

Séria-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

Táto kontrola správnosti sa uplatňuje od druhého vykazovacieho obdobia, v ktorom NCB vykazuje do ECB údaje CIS 2.

Ak sa nová séria alebo nominálna hodnota stane zákonným platidlom, táto kontrola sa vykonáva od prvého vykazovacieho obdobia, v ktorom sú séria alebo nominálna hodnota zákonným platidlom. Vnútroštátna čistá emisia za predchádzajúce vykazovacie obdobie (t – 1) je v tomto prípade nula.

6.2.   Zosúladenie zásob mincí (povinná kontrola)

Znamienka

Číslo a názov údajovej položky

Vykazovacie obdobia

Členenia a vykazujúca NCB

Σ

2.1.

Zásoby mincí

t

Séria-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

 

5.1.

Pripísané zásoby mincí určených na obeh v držbe subjektov vydávajúcich mince

t

Séria-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

CIS 2 zbiera údaje o zásobách (údajová položka 2.1) bez ohľadu na to, či sú pripísané zákonnému emitentovi(-om). Celkové zásoby všetkých subjektov vydávajúcich mince, ktoré ich fyzicky držia v rámci zúčastneného členského štátu, musia byť väčšie alebo sa musia rovnať zásobám pripísaným v prospech účtu zákonného emitenta v tomto členskom štáte alebo zákonným emitentom iných zúčastnených členských štátov.

6.3.   Porovnanie celkových pripísaných zásob so zásobami pripísanými NCB (povinná kontrola)

Znamienka

Číslo a názov údajovej položky

Vykazovacie obdobia

Ďalšie podrobnosti

 

Σ

5.1.

Pripísané zásoby mincí určených na obeh v držbe subjektov vydávajúcich mince

t

Vykazujúca NCB-k

Keďže údajová položka 5.1 sa vykazuje ako počet, jednotlivé údaje sú vynásobené príslušnými nominálnymi hodnotami

+

 

5.3.

Hodnota pripísaných zberateľských mincí v držbe subjektov vydávajúcich mince

t

Vykazujúca NCB-k

 

 

6.3.

Hodnota zásob pripísaných NCB v prospech účtu zákonného emitenta

t

Vykazujúca NCB-k


6.4.   Spracovanie mincí (povinná kontrola)

Číslo a názov údajovej položky

Vykazovacie obdobia

Členenia a vykazujúca NCB

3.4.

Mince vytriedené ako neupotrebiteľné

t

Séria-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k, subjekt-m

3.3.

Spracované mince

t

Séria-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k, subjekt-m


6.5.   Kontroly týkajúce sa prebytkov a nedostatkov (povinná kontrola)

Podmienky

Názov údajovej položky

Vykazovacie obdobia

Členenia a vykazujúca NCB

IF

6.1.

Prebytok mincí

t

Nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

> 0

THEN

6.2.

Nedostatok mincí

t

Nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k

Musí byť 0 alebo bez záznamu


6.6   Zosúladenie jednotlivých prevozov mincí medzi (budúcimi) zúčastnenými členskými štátmi (doporučená kontrola)

Číslo a názov údajovej položky

Vykazovacie obdobia

Členenia a vykazujúca NCB

4.1.

Prevoz mincí určených na obeh

t

Séria-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-k, „do členského štátu“-m

=

4.2.

Prijatie mincí určených na obeh

t

Séria-i, nominálna hodnota-j, vykazujúca NCB-m, „z členského štátu“-k

Mince dodané do (budúceho) zúčastneného členského štátu by sa mali rovnať minciam prijatým iným (budúcim) zúčastneným členským štátom.


(1)  Povolený maximálny rozdiel medzi ľavou a pravou stranou rovnice nesmie prevýšiť absolútnu hodnotu tej strany rovnice, kde je väčšia absolútna hodnota vynásobená hranicou. Kontrola správnosti overí, či: absolútna hodnota („ľavá strana“ – „pravá strana“) je menšia ako povolený maximálny rozdiel alebo sa mu rovná.

Príklad:

„ľavá strana“ = 190; „pravá strana“ = 200, hranica = 1 %, povolený maximálny rozdiel: 200 × 1 % = 2

Kontrola správnosti overí, či: absolútna hodnota (190 – 200) ≤ 2.

V tomto príklade: absolútna hodnota (190 – 200) = 10. Kontrola správnosti je neúspešná.


SLOVNÍK POJMOV

Tento slovník pojmov vymedzuje technické pojmy použité v prílohách k tomuto usmerneniu.

Pod „bankovkami v obehu“: sa rozumejú všetky eurobankovky vydané Eurosystémom a uvedené do obehu NCB v určitom časovom okamihu, čo na účely tohto usmernenia zahŕňa aj bankovky uvedené do obehu bankami NHTO a bankami ECI. To sa rovná súhrnnej vnútroštátnej čistej emisii eurobankoviek. Je potrebné uviesť, že termín „bankovky v obehu“ sa na vnútroštátnej úrovni neuplatňuje, pretože nemožno určiť, či bankovky uvedené do obehu v jednom zúčastnenom členskom štáte, sú v obehu v tomto členskom štáte alebo či boli vrátené z obehu do iných NCB, bánk NHTO alebo bánk ECI.

Pod „centrom na spracovanie hotovosti“: sa rozumie centralizované bezpečnostné zariadenie, kde sa spracovávajú eurobankovky a/alebo euromince určené na obeh po prevoze z rôznych miest.

Pod „logistickými zásobami“ (LZ): sa rozumejú všetky zásoby nových a upotrebiteľných eurobankoviek, ktoré nie sú SZE a ktoré sú v držbe NCB a na účely tohto usmernenia v držbe bánk NHTO a bánk ECI (1).

Pod „mincami určenými na obeh“: sa rozumejú euromince, ktoré majú postavenie zákonného platidla v eurozóne v súlade s nariadením Rady (ES) č. 975/98 z 3. mája 1998 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (2) (t. j. pre prvú sériu euromincí spustenú v januári 2002 – 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1 EUR a 2 EUR). Euromince zahŕňajú mince s osobitnou úpravou alebo kvalitou a/alebo balením a pamätné euromince. Pamätné euromince pripomínajú udalosť alebo osobnosť a vydávajú sa v nominálnej hodnote na obmedzené obdobie a v obmedzenom množstve.

Pod „mincami v obehu“: sa rozumie súhrnná vnútroštátna čistá emisia euromincí určených do obehu (údajová položka 1.1). Je potrebné uviesť, že termín „mince v obehu“ sa na vnútroštátnej úrovni neuplatňuje, pretože nemožno určiť, či mince uvedené do obehu v zúčastnenom členskom štáte, sú v obehu v tomto členskom štáte a či boli vrátené z obehu do subjektov vydávajúcich mince v iných zúčastnených členských štátoch. Zberateľské euromince sa nezapočítavajú, keďže takéto mince sú zákonným platidlom iba vo vydávajúcom členskom štáte.

Pod „nespracovanými bankovkami“: sa rozumejú: i) eurobankovky, ktoré boli vrátené do NCB, ale nebola overená ich pravosť a upotrebiteľnosť v súlade s osobitným právnym aktom ECB o spracovaní bankoviek NCB, alebo ii) eurobankovky, ktoré boli vrátené do úverových inštitúcií vrátane bánk NHTO a bánk ECI, ale nebola overená ich pravosť a upotrebiteľnosť v súlade s RSB.

Pod „neupotrebiteľnými bankovkami“: sa rozumejú: i) eurobankovky, ktoré boli vrátené do NCB, ale nie sú upotrebiteľné do obehu v súlade s osobitným právnym aktom ECB o spracovaní bankoviek NCB, alebo ii) eurobankovky, ktoré boli vrátené do úverových inštitúcií vrátane bánk NHTO a bánk ECI, ale ktoré nie sú upotrebiteľné do obehu v súlade s minimálnymi štandardmi triedenia ustanovenými v RSB.

Pod „nominálnou hodnotou“: sa rozumie nominálna hodnota eurobankovky alebo euromince, ako je ustanovená pre bankovky v rozhodnutí ECB/2003/4 alebo v následnom právnom akte ECB, a pre mince v nariadení (ES) č. 975/1998 alebo v následnom právnom akte Spoločenstva.

Pod „novými bankovkami“: sa rozumejú eurobankovky, ktoré ešte neboli uvedené do obehu NCB, bankami NHTO alebo bankami ECI, ani neboli predzásobené budúcimi NCB Eurosystému.

Pod „rozšíreným programom inventarizácie uschovávanej hotovosti“ alebo „ECI programom“: sa rozumie program, ktorý sa skladá zo zmluvných dojednaní medzi ECB, NCB a jednotlivými úverovými inštitúciami (ďalej len „banky ECI“), pričom NCB: i) dodáva bankám ECI eurobankovky, ktoré majú v úschove mimo Európy s cieľom ich uvedenia do obehu, a ii) v prospech účtu ECI eurobankovky, ktoré sú vložené ich klientmi, je overená ich pravosť a upotrebiteľnosť, sú v úschove a oznámené NCB. Bankovky v úschove bánk ECI vrátane tých, ktoré sa prepravujú medzi NCB a bankami ECI, sú plne zabezpečené, až kým nie sú uvedené do obehu bankami ECI, alebo kým nie sú vrátené do NCB. Bankovky prepravené z NCB do bánk ECI sú súčasťou zhotovených bankoviek NCB (údajová položka 1.1). Bankovky v úschove bánk ECI nie sú súčasťou vnútroštátnej čistej emisie bankoviek NCB.

Pod „sériou bankoviek“: sa rozumie určitý počet nominálnych hodnôt eurobankoviek vymedzený ako séria v rozhodnutí ECB/2003/4 z 20. marca 2003 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu (3) alebo v následnom právnom akte ECB (t. j. prvá séria eurobankoviek spustená 1. januára 2002 sa skladá z nominálnych hodnôt 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR a 500 EUR), pričom eurobankovky, ktoré majú prepracované technické podrobnosti alebo prepracovaný dizajn (napr. rôzne podpisy rôznych prezidentov ECB) predstavujú novú sériu eurobankoviek, iba ak sa to uvádza v zmene a doplnení rozhodnutia ECB/2003/4 z 20. marca 2003 alebo v inom právnom akte ECB.

Pod „sériou mincí“: sa rozumie počet nominálnych hodnôt euromincí vymedzených ako séria v nariadení (ES) č. 975/98 alebo v nasledujúcom právnom akte Spoločenstva (t. j. prvá séria euromincí spustená 1. januára 2002 sa skladá z nominálnych hodnôt 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1 EUR a 2 EUR), pričom euromince, ktoré majú prepracované technické podrobnosti alebo prepracovaný dizajn (napr. zmeny a doplnenia európskej mapy na spoločnej strane) predstavujú novú sériu euromincí, iba ak sa to uvádza v zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 975/98 alebo v inom právnom akte Spoločenstva.

Pod „schémou držby bankoviek na základe poverenia ( notes-held-to-order scheme )“ alebo „NHTO schémou“: sa rozumie schéma, ktorá sa skladá z jednotlivých zmluvných dojednaní medzi NCB a určitými úverovými inštitúciami (ďalej len „banky NHTO“) v zúčastnenom členskom štáte NCB, kde NCB: i) dodáva bankám NHTO eurobankovky, ktoré majú tieto v úschove vo svojich priestoroch na účely ich uvedenia do obehu a ii) pripisuje v prospech účtu bánk NHTO eurobankovky, ktoré sú vložené ich klientmi, je overená ich pravosť a upotrebiteľnosť, sú v úschove a oznámené NCB. Bankovky prepravené z NCB do bánk NHTO sú súčasťou zhotovených bankoviek NCB (údajová položka 1.1). Bankovky v úschove bánk NHTO nie sú súčasťou vnútroštátnej čistej emisie bankoviek.

Pod „strategickými zásobami Eurosystému“ (SZE): sa rozumejú zásoby nových a upotrebiteľných eurobankoviek uskladnených určitými NCB na vyrovnanie sa s dopytom po eurobankovkách, ktorý nemôže byť uspokojený z logistických zásob (1).

Pod „subjektmi vydávajúcimi mince“: sa rozumie každá osoba poverená vnútroštátnym zákonným emitentom euromincí, ktoré majú za úlohu dávať mince do obehu, alebo samotný zákonný emitent. Medzi subjekty vydávajúce mince môžu patriť NCB, mincovne, štátna pokladnica, vymenované verejné agentúry a vymenované súkromné agentúry. Tieto subjekty vydávajúce mince s výnimkou NCB sa tiež označujú ako „tretie osoby vydávajúce mince“.

Pod „štartovacím balíčkom“: sa rozumie balíček, ktorý obsahuje určitý počet mincí určených na obeh rôznych nominálnych hodnôt presne vymedzený príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a ktorý slúži na účely druhotného predzásobenia širokej verejnosti euromincami určenými na obeh v budúcom zúčastnenom členskom štáte.

Pod „upotrebiteľnými bankovkami“: sa rozumejú: i) eurobankovky, ktoré boli vrátené do NCB a ktoré sú upotrebiteľné pre obeh podľa osobitného právneho aktu ECB o spracovaní bankoviek NCB, alebo ii) eurobankovky, ktoré boli vrátené do úverových inštitúcií vrátane bánk NHTO a bánk ECI a ktoré sú upotrebiteľné pre obeh v súlade s minimálnymi štandardmi triedenia ustanovenými v BRF.

Pod „variantom bankovky“: v rámci série bankoviek sa rozumie podséria, ktorá sa skladá z jednej alebo viacerých nominálnych hodnôt bankoviek so zlepšenými bezpečnostnými prvkami a/alebo prepracovaným dizajnom.

Pod „verejnosťou“: sa v súvislosti s emisiou euromincí rozumejú všetky subjekty a členovia širokej verejnosti, ktorí nie sú subjektmi vydávajúcimi mince v (budúcich) zúčastnených členských štátoch.

Pod „vnútroštátnou čistou emisiou bankoviek“: sa rozumie množstvo vydaných eurobankoviek a uvedených do obehu jednou NCB v určitom čase (napr. koniec vykazovacieho obdobia) vrátane všetkých eurobankoviek uvedených do obehu všetkými národnými bankami NHTO a všetkými bankami ECI riadenými touto NCB. Prepravy bankoviek do iných NCB alebo budúcich NCB Eurosystému sa nezapočítavajú. Vnútroštátna čistá emisia bankoviek sa vypočíta buď: i) metódou zásob, ktorá používa len údaje o zásobách vzťahujúce sa na určitý čas, alebo ii) metódou toku, ktorá zbiera údaje o tokoch od dátumu zavedenia bankoviek až do určitého času (t. j. koniec vykazovacieho obdobia).

Metóda zásob: vnútroštátna čistá emisia = zhotovené bankovky (údajová položka 1.1) – zásoby zhotovených bankoviek (údajové položky 2.1 až 2.15) – zničené zhotovené bankovky (údajové položky 1.2 a 1.3)

Metóda toku: vnútroštátna čistá emisia = zhotovené bankovky vydané NCB (vrátane bankoviek uvedených do obehu bankami NHTO a bankami ECI) od ich zavedenia (súhrnné údajové položky 3.1, 3.9 a 3.13) – zhotovené bankovky vrátené do NCB (vrátane bankoviek vrátených do bánk NHTO a bánk ECI) od ich zavedenia (súhrnné údajové položky 3.4, 3.10 a 3.14).

Pod „vnútroštátnou hrubou emisiou“: sa v súvislosti s euromincami rozumejú mince určené na obeh alebo zberateľské euromince, ktoré boli vydané zákonným emitentom v zúčastnenom členskom štáte (t. j. mince, ktorých nominálna hodnota bola pripísaná v prospech účtu zákonného emitenta) bez ohľadu na to, či sú mince v držbe NCB, budúcej NCB Eurosystému, tretej osoby vydávajúcej mince alebo verejnosti.

Pri minciach určených na obeh sa vnútroštátna hrubá emisia rovná vnútroštátnej čistej emisii mincí určených na obeh (údajová položka 1.1) + zásoby mincí určených na obeh v držbe subjektov vydávajúcich mince pripísané v prospech účtu (údajová položka 5.1) + prepravy mincí určených na obeh od ich zavedenia (súhrnná údajová položka 4.1) – prijatie mincí určených na obeh od ich zavedenia (súhrnná údajová položka 4.2).

Pri zberateľských minciach sa vnútroštátna hrubá emisia rovná vnútroštátnej čistej emisii zberateľských mincí (hodnota) (údajová položka 1.3) + hodnota zberateľských mincí v držbe subjektov vydávajúcich mince (údajová položka 5.3).

Pod „zberateľskými mincami“: sa rozumejú euromince, ktoré sú zákonným platidlom iba vo vydávajúcom členskom štáte a nie sú určené do obehu. Ich nominálna hodnota, vyobrazenie, veľkosť a hmotnosť sa líšia od euromincí určených na obeh, aby sa dali od nich ľahko rozlíšiť. Medzi zberateľské mince patria aj investičné mince (4).

Pod „zhotovenými mincami“: sa rozumejú euromince určené na obeh, ktoré boli: i) vyrobené mincovňami s príslušnou národnou stranou; ii) dodané subjektom vydávajúcim mince v zúčastnenom členskom štáte a iii) zaregistrované v systémoch riadenia hotovosti takýchto subjektov vydávajúcich mince. Platí to primerane na zberateľské euromince.


(1)  Ako je uvedené v osobitnom právnom akte ECB o riadení zásob bankoviek.

(2)  Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 78, 25.3.2003, s. 16.

(4)  Mince z drahých kovov predávané ako investícia sa nazývajú investičné mince („bullion coins“). Zvyčajne sú razené podľa dopytu na trhu a nelíšia sa osobitnou úpravou alebo kvalitou. Takéto mince sa oceňujú na základe aktuálnej trhovej ceny kovu, z ktorého sú vyrobené plus malá marža mincovne, ktorá pokrýva náklady na výrobu, reklamu a malý zisk.