3.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 33/10


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/122/ES

zo 14. januára 2009

o ochrane spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty zmlúv o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, o dlhodobom dovolenkovom produkte, o ďalšom predaji a o výmene

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Od prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/47/ES z 26. októbra 1994 týkajúcej sa ochrany kupujúcich v súvislosti s niektorými prvkami zmlúv o kúpe práva na časovo vymedzené užívanie nehnuteľností (3) došlo k vývoju v oblasti časovo vymedzeného užívania ubytovacích zariadení a na trhu sa objavili nové, podobné dovolenkové produkty. Na tieto nové dovolenkové produkty ani na určité transakcie súvisiace s časovo vymedzeným užívaním ubytovacích zariadení, ako napr. zmluvy o ďalšom predaji a zmluvy o výmene, sa smernica 94/47/ES nevzťahuje. Okrem toho skúsenosti pri uplatňovaní smernice 94/47/ES ukázali, že niektoré predmety, na ktoré sa už smernica vzťahuje, je potrebné aktualizovať alebo objasniť, aby sa predišlo vývoju produktov, ktorých zámerom je túto smernicu obchádzať.

(2)

Súčasné regulačné medzery vedú k značnému narúšaniu hospodárskej súťaže a spôsobujú spotrebiteľom vážne problémy, čím sťažujú hladké fungovanie vnútorného trhu. Smernica 94/47/ES by sa preto mala nahradiť novou, aktuálnou smernicou. Keďže cestovný ruch zohráva v hospodárstve členských štátov čoraz dôležitejšiu úlohu, prijatím určitých spoločných pravidiel by sa mal podporiť väčší rast a produktivita odvetvia časovo vymedzeného užívania ubytovacích zariadení a dlhodobých dovolenkových produktov.

(3)

S cieľom zlepšiť právnu istotu a v plnej miere dosiahnuť výhody vnútorného trhu pre spotrebiteľov a podniky je potrebná ďalšia aproximácia príslušných právnych predpisov členských štátov. Preto by sa určité aspekty uvádzania na trh, predaja a ďalšieho predaja časovo vymedzeného užívania ubytovacích zariadení a dlhodobých dovolenkových produktov, ako aj výmena práv vyplývajúcich zo zmlúv o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, mali v plnom rozsahu harmonizovať. Členské štáty by nemali mať možnosť zachovať alebo prijať vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od ustanovení tejto smernice. Ak takéto harmonizované ustanovenia neexistujú, členské štáty by mali mať možnosť zachovať alebo prijať svoje vnútroštátne právne predpisy v súlade s právom Spoločenstva. Takže členské štáty by mali napríklad mať možnosť zachovať alebo prijať ustanovenia týkajúce sa dôsledkov uplatnenia práva na odstúpenie v právnych vzťahoch, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice alebo ustanovenia, podľa ktorých nemôže vzniknúť medzi spotrebiteľom a obchodníkom časovo vymedzeného užívania ubytovacích zariadení alebo dlhodobých dovolenkových produktov žiaden záväzok, ani sa medzi nimi nemôže vykonať žiadna platba, pokiaľ spotrebiteľ nepodpísal zmluvu o úvere na financovanie kúpy týchto služieb.

(4)

Touto smernicou by nemalo byť dotknuté uplatňovanie ustanovení tejto smernice členskými štátmi v súlade s právom Spoločenstva v oblastiach, ktoré sú mimo jej rozsahu pôsobnosti. Členské štáty by preto mohli zachovať alebo prijať svoje vnútroštátne právne predpisy zodpovedajúce ustanoveniam tejto smernice alebo niektorým jej ustanoveniam týkajúcim sa transakcií, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(5)

Mali by sa jasne vymedziť rozličné zmluvy, na ktoré sa bude táto smernica vzťahovať, a to spôsobom, ktorý zamedzí obchádzaniu jej ustanovení.

(6)

Na účely tejto smernice by zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení nemali zahŕňať viacnásobné rezervácie ubytovania vrátane ubytovania v hotelových izbách, pokiaľ z viacnásobných rezervácií nevyplývajú práva a povinnosti presahujúce práva a povinnosti vyplývajúce zo samostatných rezervácií. Zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení by tiež nemali zahŕňať bežné zmluvy o nájme, pretože pri nich ide o jedno nepretržité obdobie obývania, nie viacero období.

(7)

Na účely tejto smernice by zmluvy o dlhodobých dovolenkových produktoch nemali zahŕňať bežné programy lojality, ktoré ponúkajú zľavy na budúce pobyty v hoteloch určitej hotelovej siete, pretože členstvo v takomto programe sa nezískava za protihodnotu, alebo protihodnota, ktorú zaplatí spotrebiteľ, nie je primárne určená na získanie zliav alebo iných výhod súvisiacich s ubytovaním.

(8)

Touto smernicou by nemali byť dotknuté ustanovenia smernice Rady 90/314/EHS z 13. júna 1990 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb (4).

(9)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu (ďalej len „smernica o nekalých obchodných praktikách“) (5) zakazuje klamlivé, agresívne alebo iné nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľom. Vzhľadom na povahu produktov a obchodné praktiky súvisiace s časovo vymedzeným užívaním ubytovacích zariadení, dlhodobými dovolenkovými produktmi, ďalším predajom a výmenou je vhodné prijať podrobnejšie a špecifickejšie ustanovenia týkajúce sa požiadaviek na informovanosť a predajných podujatí. Spotrebiteľom by sa mala objasniť obchodná povaha pozvánok na predajné podujatia. Mali by sa objasniť a zaktualizovať ustanovenia týkajúce sa predzmluvnej informovanosti a zmlúv. S cieľom umožniť spotrebiteľom oboznámiť sa s informáciami pred uzavretím zmluvy by sa tieto mali poskytovať prostriedkami, ktoré sú im v danom čase ľahko dostupné.

(10)

Spotrebitelia by mali mať právo na to, aby sa predzmluvné informácie podávali a zmluva bola napísaná v jazyku podľa ich voľby, ktorému rozumejú, a obchodníci by nemali toto právo odmietnuť. S cieľom uľahčiť plnenie a vynucovanie zmluvy by členské štáty mali navyše mať možnosť ustanoviť, že spotrebiteľom by sa mali poskytnúť aj iné jazykové verzie zmluvy.

(11)

Aby spotrebitelia mali možnosť v plnej miere pochopiť svoje práva a povinnosti podľa zmluvy, mala by im byť poskytnutá lehota, počas ktorej budú môcť od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu odstúpenia a bez znášania akýchkoľvek nákladov. V súčasnosti je dĺžka tejto lehoty v členských štátoch rozdielna a skúsenosti ukazujú, že dĺžka stanovená v smernici 94/47/ES nepostačuje. Lehota by sa preto mala predĺžiť, aby sa dosiahla vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa a väčšia istota pre spotrebiteľov a obchodníkov. Dĺžka lehoty a podmienky a dôsledky uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy by sa mali harmonizovať.

(12)

Spotrebitelia by mali disponovať účinnými opravnými prostriedkami v prípade, že obchodníci nedodržiavajú ustanovenia týkajúce sa predzmluvných informácií alebo zmluvy, najmä ustanovení, podľa ktorých by zmluva mala obsahovať všetky požadované informácie a spotrebiteľ by mal v čase uzavretia zmluvy dostať jej kópiu. Pokiaľ obchodníci tieto informácie neposkytli, spotrebitelia by mali mať možnosť okrem opravných prostriedkov uvedených vo vnútroštátnych právnych predpisoch využiť aj predĺženú lehotu na odstúpenie od zmluvy. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy by malo byť počas tejto predĺženej lehoty naďalej bezplatné bez ohľadu na to, aké služby už spotrebitelia mohli využiť. Uplynutie lehoty na odstúpenie od zmluvy nebráni spotrebiteľom v tom, aby využili opravné prostriedky v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi týkajúcimi sa nedodržania požiadaviek na poskytovanie informácií.

(13)

Na výpočet lehôt ustanovených v tejto smernici by sa malo uplatňovať nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny (6).

(14)

Mal by sa objasniť zákaz vyberania predbežných platieb zo strany obchodníkov a tretích strán pred ukončením lehoty na odstúpenie od zmluvy s cieľom zlepšiť ochranu spotrebiteľa. V prípade zmlúv o ďalšom predaji by mal platiť zákaz predbežnej platby, kým sa neuskutoční samotný predaj alebo kým sa zmluva o ďalšom predaji neukončí, ale členské štáty by mali mať možnosť naďalej slobodne regulovať možnosť a podmienky konečných platieb sprostredkovateľom v prípade ukončenia zmluvy o ďalšom predaji.

(15)

V prípade dlhodobých dovolenkových produktov sa pri cene vyplácanej podľa splátkového kalendára môže prihliadať na možnosť úpravy súm vyplácaných po prvom roku, aby sa zabezpečilo udržiavanie skutočnej hodnoty takýchto splátok, napríklad na účely zohľadnenia inflácie.

(16)

V prípade odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy, kde je cena v plnej miere alebo čiastočne pokrytá úverom, ktorý spotrebiteľovi poskytne obchodník alebo tretia strana na základe dojednania medzi touto treťou stranou a obchodníkom, by sa mala úverová zmluva ukončiť bez nákladov pre spotrebiteľa. To isté by sa malo vzťahovať na zmluvy o ďalších súvisiacich službách poskytovaných obchodníkom alebo treťou stranou na základe dojednania medzi touto treťou stranou a obchodníkom.

(17)

Spotrebitelia by nemali byť zbavení ochrany, ktorú im poskytuje táto smernica, ak je rozhodným právom pre zmluvu právo členského štátu. Rozhodné právo pre zmluvu by sa malo určiť v súlade s pravidlami Spoločenstva platnými pre medzinárodné právo súkromné, predovšetkým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (7). Podľa uvedeného nariadenia môže byť právo tretej krajiny rozhodným právom predovšetkým v tých prípadoch, ak obchodníci smerujú svoju činnosť na spotrebiteľov počas pobytu na dovolenke v inej krajine, ako je krajina ich bydliska. Vzhľadom na to, že takéto obchodné praktiky sú v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, bežné a že zmluvy sa týkajú značných finančných prostriedkov, mala by sa poskytnúť dodatočná záruka v určitých špecifických situáciách, najmä ak sa na zmluvu vzťahuje jurisdikcia súdov členského štátu, aby sa zabezpečilo. že spotrebiteľ nebude zbavený ochrany, ktorú mu poskytuje táto smernica. Táto koncepcia odzrkadľuje osobitnú potrebu ochrany spotrebiteľov vyplývajúcu zo zvyčajnej zložitosti, dlhodobej povahy a finančnej dôležitosti zmlúv, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(18)

Súdy s právomocou v konaniach, ktorých predmetom sú záležitosti, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, by sa mali určovať v súlade s nariadením Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (8).

(19)

S cieľom zabezpečiť, aby bola ochrana poskytovaná spotrebiteľovi podľa tejto smernice účinná v plnom rozsahu, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie požiadaviek na informácie zo strany obchodníkov tak v predzmluvnej fáze, ako aj v samotnej zmluve, je potrebné, aby členské štáty ustanovili účinné, primerané a odrádzajúce sankcie za porušenie ustanovení tejto smernice.

(20)

Je potrebné zabezpečiť, aby osoby alebo organizácie, ktoré majú podľa vnútroštátnych právnych predpisov právny záujem na tejto veci, mali možnosť využiť opravné prostriedky na začatie konaní vo veci porušovania tejto smernice.

(21)

Je potrebné, aby sa v členských štátoch vyvinuli vhodné a účinné opravné postupy na urovnávanie sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi. Členské štáty by preto mali podporovať zriaďovanie verejných alebo súkromných subjektov na účely mimosúdneho urovnávania sporov.

(22)

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli spotrebitelia dôkladne informovaní o vnútroštátnych ustanoveniach transponujúcich túto smernicu, a nabádať obchodníkov a držiteľov kódexov, aby poskytovali spotrebiteľom informácie o svojich kódexoch správania v tejto oblasti. S cieľom dosiahnuť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa by spotrebiteľské organizácie mohli byť informované o procese tvorby kódexov správania a mohli by sa na ňom podieľať.

(23)

Keďže ciele tejto smernice nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec potrebný na odstránenie prekážok na vnútornom trhu a dosiahnutie vysokej spoločnej úrovne ochrany spotrebiteľov.

(24)

Táto smernica je v súlade so základnými právami a zásadami uznávanými najmä v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Charte základných práv Európskej únie.

(25)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (9) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky zhody, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Účel a rozsah pôsobnosti

1.   Účelom tejto smernice je prispievať k správnemu fungovaniu vnútorného trhu a dosiahnuť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov aproximáciou zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o určité aspekty uvádzania na trh, predaja a ďalšieho predaja časovo vymedzeného užívania ubytovacích zariadení a dlhodobých dovolenkových produktov, ako aj zmlúv o výmene.

2.   Táto smernica sa vzťahuje na transakcie medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi.

Touto smernicou nie sú dotknuté vnútroštátne právne predpisy, ktoré:

a)

ustanovujú všeobecné opravné prostriedky pre zmluvné právo;

b)

sa týkajú registrácie nehnuteľného alebo hnuteľného majetku a prevodu nehnuteľného majetku;

c)

sa týkajú podmienok usadenia sa alebo režimov udeľovania povolení, alebo požiadaviek na udeľovanie licencií a

d)

sa týkajú určovania právneho charakteru práv, ktoré sú predmetom zmlúv, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„zmluva o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení“ je zmluva uzatvorená na obdobie dlhšie ako jeden rok, na základe ktorej spotrebiteľ za protihodnotu nadobúda právo užívať jedno alebo viac ubytovacích zariadení umožňujúcich nocľah počas viac ako jedného pobytového obdobia;

b)

„zmluva o dlhodobom dovolenkovom produkte“ je zmluva uzatvorená na obdobie dlhšie ako jeden rok, na základe ktorej spotrebiteľ za protihodnotu nadobúda najmä právo získať zľavy alebo iné výhody pri ubytovaní, a to samostatne alebo v spojení s cestovnými alebo inými službami;

c)

„zmluva o ďalšom predaji“ je zmluva, na základe ktorej obchodník za protihodnotu pomáha spotrebiteľovi postúpiť za odplatu alebo nadobudnúť za odplatu časovo vymedzené užívanie ubytovacích zariadení alebo dlhodobý dovolenkový produkt;

d)

„zmluva o výmene“ je zmluva, na základe ktorej sa spotrebiteľ za protihodnotu zapája do výmenného programu, ktorý spotrebiteľovi umožňuje prístup k nocľahom alebo iným službám výmenou za to, že iným osobám poskytne dočasný prístup k výhodám, ktoré mu zabezpečujú práva vyplývajúce zo spotrebiteľovej zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení;

e)

„obchodník“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá koná na účely súvisiace s jej obchodom, podnikaním, remeslom alebo povolaním a každý, kto koná v jej mene alebo zastúpení;

f)

„spotrebiteľ“ je fyzická osoba, ktorá koná na účely, ktoré nesúvisia s jej obchodom, podnikaním, remeslom alebo povolaním;

g)

„pridružená zmluva“ je zmluva, na základe ktorej spotrebiteľ nadobudne služby súvisiace so zmluvou o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení alebo zmluvou o dlhodobom dovolenkovom produkte, ktoré poskytuje obchodník alebo tretia strana na základe dojednania medzi touto treťou stranou a obchodníkom;

h)

„trvalý nosič“ je každý nástroj, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo obchodníkovi uchovávať informácie, ktoré mu boli osobne adresované, spôsobom dostupným pre budúce použitie po dobu zodpovedajúcu účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií;

i)

„kódex správania“ je dohoda alebo súbor pravidiel, ktoré nie sú uložené zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením členského štátu, ktoré vymedzujú správanie obchodníkov, ktorí sa zaviazali dodržiavať tento kódex vo vzťahu k jednej alebo viacerým konkrétnym obchodným praktikám alebo obchodným odvetviam;

j)

„držiteľ kódexu“ je akýkoľvek subjekt vrátane obchodníka alebo skupiny obchodníkov, ktorý je zodpovedný za vytvorenie a revíziu kódexu správania a/alebo za sledovanie dodržiavania tohto kódexu tými, ktorí sa ho zaviazali dodržiavať.

2.   Pri výpočte trvania zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení alebo zmluvy o dlhodobom dovolenkovom produkte v zmysle odseku 1 písm. a) a b) sa prihliada na akékoľvek ustanovenia zmluvy, ktoré umožňujú konkludentné obnovenie alebo predĺženie trvania zmluvy.

Článok 3

Reklama

1.   Členské štáty zabezpečia, aby v každej reklame bola uvedená možnosť získať informácie uvedené v článku 4 ods. 1 a uvedené miesto, kde tieto informácie možno získať.

2.   Ak sa má na propagačnom alebo predajnom podujatí spotrebiteľovi osobne ponúknuť akákoľvek zmluva o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, dlhodobom dovolenkovom produkte, ďalšom predaji alebo výmene, obchodník v pozvánke jasne uvedie obchodný účel a povahu podujatia.

3.   Informácie uvedené v článku 4 ods. 1 musia byť spotrebiteľovi dostupné počas celého podujatia.

4.   Časovo vymedzené užívanie ubytovacích zariadení ani dlhodobý dovolenkový produkt sa nesmú uvádzať na trh ani predávať ako investícia.

Článok 4

Predzmluvné informácie

1.   V primeranom časovom predstihu predtým, ako sa spotrebiteľ zaviaže na základe zmluvy alebo ponuky, poskytne obchodník spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom presné a dostatočné informácie, a to takto:

a)

v prípade zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení: prostredníctvom štandardného informačného formulára uvedeného v prílohe I a informácie uvedené v časti 3 tohto formulára;

b)

v prípade zmluvy o dlhodobom dovolenkovom produkte: prostredníctvom štandardného informačného formulára uvedeného v prílohe II a informácie uvedené v časti 3 tohto formulára;

c)

v prípade zmluvy o ďalšom predaji: prostredníctvom štandardného informačného formulára uvedeného v prílohe III a informácie uvedené v časti 3 tohto formulára;

d)

v prípade zmluvy o výmene: prostredníctvom štandardného informačného formulára uvedeného v prílohe IV a informácie uvedené v časti 3 tohto formulára.

2.   Obchodník poskytuje informácie uvedené v odseku 1 zadarmo a na papieri alebo na inom trvalom nosiči, ktorý je pre spotrebiteľa ľahko dostupný.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby informácie uvedené v odseku 1 boli podľa výberu spotrebiteľa vypracované v jazyku alebo v jednom z jazykov členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko alebo ktorého je štátnym príslušníkom, za predpokladu, že ide o úradný jazyk Spoločenstva.

Článok 5

Zmluva o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, dlhodobom dovolenkovom produkte, ďalšom predaji a výmene

1.   Členské štáty zabezpečia, aby zmluva bola vypracovaná písomne na papieri alebo na inom trvalom nosiči a v jazyku alebo v jednom z jazykov členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko alebo ktorého je štátnym príslušníkom, podľa výberu spotrebiteľa, za predpokladu, že ide o úradný jazyk Spoločenstva.

Členský štát, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko, však môže okrem toho požadovať, aby:

a)

sa v každom prípade zmluva spotrebiteľovi poskytla v jazyku alebo jednom z jazykov uvedeného členského štátu za predpokladu, že ide o úradný jazyk Spoločenstva;

b)

v prípade zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení týkajúcej sa jednej konkrétnej nehnuteľnosti obchodník poskytol spotrebiteľovi overený preklad zmluvy v jazyku alebo v jednom z jazykov členského štátu, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza, za predpokladu, že ide o úradný jazyk Spoločenstva.

Členský štát, na území ktorého vykonáva obchodník predajné činnosti, môže vyžadovať, aby sa zmluva spotrebiteľovi vždy poskytovala v jazyku alebo v jednom z jazykov tohto členského štátu za predpokladu, že ide o úradný jazyk Spoločenstva.

2.   Informácie uvedené v článku 4 ods. 1 tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nemenia sa, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak alebo pokiaľ tieto zmeny nevyplývajú z nezvyčajných a nepredvídateľných okolností, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť a ktorých dôsledkom nebolo možné predísť ani so všetkou náležitou pozornosťou.

Takéto zmeny sa spotrebiteľovi oznámia na papieri alebo na inom trvalom nosiči, ktorý je pre neho ľahko dostupný, pred uzavretím zmluvy.

V zmluve sa výslovne uvedú všetky takéto zmeny.

3.   Okrem informácií uvedených v článku 4 ods. 1 musí zmluva obsahovať:

a)

totožnosť, miesto usadenia a podpisy každej zo zmluvných strán a

b)

dátum a miesto uzavretia zmluvy.

4.   Pred uzavretím zmluvy obchodník spotrebiteľa výslovne upozorní na právo odstúpiť od zmluvy, na dĺžku lehoty na odstúpenie uvedenú v článku 6 a na zákaz vyberania predbežných platieb počas lehoty na odstúpenie uvedený v článku 9.

Príslušné zmluvné ustanovenia spotrebiteľ podpíše osobitne.

Zmluva musí obsahovať samostatný štandardný formulár na odstúpenie uvedený v prílohe V, ktorého cieľom je uľahčiť uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy podľa článku 6.

5.   Spotrebiteľ dostane kópiu alebo kópie zmluvy v čase jej uzavretia.

Článok 6

Právo na odstúpenie od zmluvy

1.   Okrem opravných prostriedkov, ktoré má spotrebiteľ k dispozícii podľa vnútroštátnych právnych predpisov v prípade porušenia ustanovení tejto smernice, členské štáty zabezpečia, aby mal spotrebiteľ lehotu štrnástich kalendárnych dní na odstúpenie od zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, dlhodobom dovolenkovom produkte, ďalšom predaji a výmene, bez uvedenia dôvodu.

2.   Lehota na odstúpenie sa počíta:

a)

odo dňa uzavretia zmluvy alebo akejkoľvek záväznej predbežnej zmluvy alebo

b)

odo dňa, keď spotrebiteľ zmluvu alebo záväznú predbežnú zmluvu dostane, ak je tento deň neskorší ako deň uvedený v písmene a).

3.   Lehota na odstúpenie uplynie:

a)

po jednom roku a štrnástich kalendárnych dňoch odo dňa uvedeného v odseku 2 tohto článku v prípade, ak obchodník nevyplnil štandardný formulár na odstúpenie požadovaný podľa článku 5 ods. 4 a neposkytol ho spotrebiteľovi písomne na papieri alebo na inom trvalom nosiči;

b)

po troch mesiacoch a štrnástich kalendárnych dňoch odo dňa uvedeného v odseku 2 tohto článku v prípade, ak sa informácie uvedené v článku 4 ods. 1 vrátane správneho štandardného informačného formulára uvedeného v prílohách I až IV neposkytli spotrebiteľovi písomne na papieri alebo na inom trvalom nosiči.

Členské štáty navyše v súlade s článkom 15 ustanovia vhodné sankcie, najmä pre prípad, ak ani po skončení lehoty na odstúpenie obchodník neplní informačné požiadavky uvedené v tejto smernici.

4.   Ak obchodník vyplnil osobitný štandardný formulár na odstúpenie požadovaný podľa článku 5 ods. 4 a poskytol ho spotrebiteľovi písomne na papieri alebo inom trvalom nosiči do jedného roka odo dňa uvedeného v odseku 2 tohto článku, lehota na odstúpenie začína plynúť dňom doručenia tohto formulára spotrebiteľovi. Rovnako, ak sa spotrebiteľovi poskytnú písomne na papieri alebo inom trvalom nosiči informácie uvedené v článku 4 ods. 1 vrátane správneho štandardného informačného formulára uvedeného v prílohách I až IV do troch mesiacov odo dňa uvedeného v odseku 2 tohto článku, lehota na odstúpenie začína plynúť dňom, kedy spotrebiteľ tieto informácie dostane.

5.   Ak sa zmluva o výmene ponúkne spotrebiteľovi spolu a súčasne so zmluvou o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, na obe zmluvy sa vzťahuje iba jedna lehota na odstúpenie podľa odseku 1. Lehota na odstúpenie od oboch zmlúv sa počíta podľa ustanovení odseku 2 týkajúcich sa zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení.

Článok 7

Podmienky uplatnenia práva na odstúpenie

Ak má spotrebiteľ v úmysle uplatniť svoje právo na odstúpenie, pred uplynutím príslušnej lehoty oznámi obchodníkovi na papieri alebo inom trvalom nosiči svoje rozhodnutie odstúpiť. Spotrebiteľ môže použiť štandardný formulár na odstúpenie uvedený v prílohe V, ktorý mu obchodník poskytol v súlade s článkom 5 ods. 4. Termín je dodržaný, ak sa oznámenie pošle pred uplynutím lehoty na odstúpenie.

Článok 8

Dôsledky uplatnenia práva na odstúpenie

1.   Uplatnením práva na odstúpenie zo strany spotrebiteľa zaniká záväzok zmluvných strán plniť zmluvu.

2.   Ak spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie, neznáša žiadne náklady, ani nie je zodpovedný za žiadnu hodnotu zodpovedajúcu službe, ktorá mu bola poskytnutá pred odstúpením od zmluvy.

Článok 9

Predbežná platba

1.   V prípade zmlúv o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, o dlhodobom dovolenkovom produkte a o výmene členské štáty zabezpečia zákaz akejkoľvek predbežnej platby, poskytovania záruk, viazania peňazí na účtoch, výslovného uznania dlhu alebo akejkoľvek inej protihodnoty zo strany spotrebiteľa voči obchodníkovi alebo akejkoľvek tretej strane pred skončením lehoty na odstúpenie podľa článku 6.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby bola v prípade zmlúv o ďalšom predaji zakázaná akákoľvek predbežná platba, poskytovanie záruk, viazanie peňazí na účtoch, výslovné uznanie dlhu alebo poskytovanie akejkoľvek protihodnoty zo strany spotrebiteľa voči obchodníkovi alebo akejkoľvek tretej strane predtým, ako sa uskutoční samotný predaj alebo ako sa zmluva o ďalšom predaji iným spôsobom ukončí.

Článok 10

Osobitné ustanovenia týkajúce sa zmlúv o dlhodobých dovolenkových produktoch

1.   V prípade zmlúv o dlhodobých dovolenkových produktoch sa platby uskutočňujú podľa splátkového kalendára. Zakazujú sa akékoľvek platby ceny uvedenej v zmluve, ktoré nie sú v súlade so splátkovým kalendárom. Platby vrátane členského poplatku sa rozdelia na rovnako vysoké ročné splátky. Obchodník posiela písomnú žiadosť o platbu na papieri alebo inom trvalom nosiči aspoň štrnásť kalendárnych dní pred každým dátumom splatnosti.

2.   Počnúc druhou splátkou môže spotrebiteľ ukončiť zmluvu bez akýchkoľvek sankcií tým, že to obchodníkovi oznámi do štrnástich kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o zaplatenie príslušnej splátky. Týmto právom nie sú dotknuté práva na ukončovanie zmlúv ustanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Článok 11

Ukončenie pridružených zmlúv

1.   Členské štáty zabezpečia, že ak spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie od zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení alebo o dlhodobom dovolenkovom produkte, sa všetky zmluvy o výmene závislé od príslušnej zmluvy alebo pridružené zmluvy automaticky ukončia bez toho, aby spotrebiteľovi vznikla povinnosť znášať akékoľvek náklady.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 15 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere (10), ak je cena v plnej miere alebo čiastočne hradená z úveru, ktorý spotrebiteľovi poskytol obchodník alebo tretia strana na základe dojednania medzi treťou stranou a obchodníkom, a spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie od zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, o dlhodobom dovolenkovom produkte, o ďalšom predaji a o výmene, úverová zmluva sa ukončí bez toho, aby spotrebiteľovi vznikla povinnosť znášať akékoľvek náklady.

3.   Členské štáty ustanovia podrobné pravidlá pre ukončovanie takýchto zmlúv.

Článok 12

Záväzný charakter smernice a uplatňovanie v medzinárodných prípadoch

1.   Ak je rozhodným právom zmluvy právo niektorého členského štátu, členské štáty zabezpečia, aby spotrebitelia nemali možnosť zrieknuť sa práv, ktoré im poskytuje táto smernica.

2.   Ak je rozhodným právom zmluvy právo tretej krajiny, spotrebitelia nesmú byť zbavení ochrany, ktorú im zaručuje táto smernica, ako sa vykonáva v členskom štáte príslušného súdu, ak:

sa akákoľvek z dotknutých nehnuteľností nachádza na území členského štátu alebo

v prípade zmluvy, ktorá sa netýka priamo nehnuteľností, obchodník vykonáva obchodnú alebo podnikateľskú činnosť v členskom štáte alebo akýmkoľvek spôsobom smeruje túto činnosť do členského štátu a zmluva patrí do rozsahu pôsobnosti tejto činnosti.

Článok 13

Súdne a administratívne opravné postupy

1.   Členské štáty zabezpečia, aby v záujme spotrebiteľov existovali primerané a účinné prostriedky na zabezpečenie toho, aby obchodníci dodržiavali túto smernicu.

2.   Prostriedky uvedené v odseku 1 zahŕňajú ustanovenia, podľa ktorých má jeden alebo viacero nasledujúcich orgánov určených vnútroštátnym právom právo konať v súlade s vnútroštátnym právom pred súdmi alebo príslušnými správnymi orgánmi s cieľom zabezpečiť uplatňovanie vnútroštátnych právnych predpisov prijatých na vykonávanie tejto smernice:

a)

orgány a subjekty verejnej moci alebo ich zástupcovia;

b)

spotrebiteľské organizácie, ktoré majú oprávnený záujem na ochrane spotrebiteľov;

c)

profesijné organizácie, ktoré majú právny záujem takto konať.

Článok 14

Informácie pre spotrebiteľov a mimosúdne opravné prostriedky

1.   Členské štáty prijmú primerané opatrenia na informovanie spotrebiteľov o vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorými sa transponuje táto smernica, a v prípade potreby vyzvú obchodníkov a držiteľov kódexov, aby informovali spotrebiteľov o svojich kódexoch správania.

Komisia podnecuje k tomu, aby sa na úrovni Spoločenstva a v súlade s jeho právom vypracovávali kódexy správania zamerané na uľahčovanie vykonávania tejto smernice, najmä profesijnými subjektmi, organizáciami a združeniami. Takisto podnecuje obchodníkov a ich odvetvové organizácie k tomu, aby spotrebiteľov informovali o všetkých takýchto kódexoch správania, a to prípadne aj prostredníctvom osobitného označovania.

2.   Členské štáty podnecujú vytváranie alebo rozvoj primeraných a účinných postupov mimosúdneho riešenia sťažností a mimosúdnych postupov urovnávania spotrebiteľských sporov podľa tejto smernice a vo vhodných prípadoch podnecujú obchodníkov a ich odvetvové organizácie k tomu, aby spotrebiteľov informovali o dostupnosti takýchto postupov.

Článok 15

Sankcie

1.   Členské štáty ustanovia primerané sankcie pre prípad, že obchodník nedodržiava vnútroštátne právne predpisy prijaté podľa tejto smernice.

2.   Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 16

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 23. februára 2011. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 23. februára 2011.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 17

Preskúmanie

Komisia preskúma túto smernicu a podá o tom správu Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do 23. februára 2014.

V prípade potreby vypracuje ďalšie návrhy s cieľom prispôsobiť ju vývoju v príslušnej oblasti.

Komisia môže od členských štátov a vnútroštátnych regulačných orgánov žiadať informácie.

Článok 18

Zrušenie

Smernica 94/47/ES sa zrušuje.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VI.

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 20

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 14. januára 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

A. VONDRA


(1)  Ú. v. EÚ C 44, 16.2.2008, s. 27.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 22. októbra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 18. decembra 2008.

(3)  Ú. v. ES L 280, 29.10.1994, s. 83.

(4)  Ú. v. ES L 158, 23.6.1990, s. 59.

(5)  Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.

(6)  Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6.

(8)  Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 133, 22.5.2008, s. 66.


PRÍLOHA I

ŠTANDARDNÝ INFORMAČNÝ FORMULÁR PRE ZMLUVY O ČASOVO VYMEDZENOM UŽÍVANÍ UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ:

Image

Image

Image


PRÍLOHA II

ŠTANDARDNÝ INFORMAČNÝ FORMULÁR PRE ZMLUVY O DLHODOBÝCH DOVOLENKOVÝCH PRODUKTOCH

Image

Image


PRÍLOHA III

ŠTANDARDNÝ INFORMAČNÝ FORMULÁR PRE ZMLUVY O ĎALŠOM PREDAJI

Image

Image


PRÍLOHA IV

ŠTANDARDNÝ INFORMAČNÝ FORMULÁR PRE ZMLUVY O VÝMENE:

Image

Image


PRÍLOHA V

SAMOSTATNÝ ŠTANDARDNÝ FORMULÁR NA UĽAHČENIE UPLATNENIA PRÁVA NA ODSTÚPENIE

Image


PRÍLOHA VI

TABUĽKA ZHODY MEDZI USTANOVENIAMI TEJTO SMERNICE A SMERNICE 94/47/ES

Smernica 94/47/ES

Táto smernica

článok 1 prvý odsek

článok 1 ods. 1 a článok 1 ods. 2 prvý pododsek

článok 1 druhý odsek

článok 1 tretí odsek

článok 1 ods. 2 druhý pododsek

článok 2 prvá zarážka

článok 2 ods. 1 písm. a)

článok 2 ods. 1 písm. b) (nové)

článok 2 ods. 1 písm. c) (nové)

článok 2 ods. 1 písm. d) (nové)

článok 2 druhá zarážka

článok 2 tretia zarážka

článok 2 ods. 1 písm. e)

článok 2 štvrtá zarážka

článok 2 ods. 1 písm. f)

článok 2 ods. 1 písm. g) (nové)

článok 2 ods. 1 písm. h) (nové)

článok 2 ods. 1 písm. i) (nové)

článok 2 ods. 1 písm. j) (nové)

článok 2 ods. 2 (nové)

článok 3 ods. 1

článok 4 ods. 1

článok 3 ods. 2

článok 5 ods. 2

článok 3 ods. 3

článok 3 ods. 1

článok 3 ods. 2 (nové)

článok 3 ods. 3 (nové)

článok 3 ods. 4 (nové)

článok 4 prvá zarážka

článok 5 ods. 1 prvý pododsek a článok 5 ods. 2 prvý pododsek

článok 4 druhá zarážka

článok 4 ods. 3 a článok 5 ods. 1

článok 4 ods. 2 (nové)

článok 5 ods. 4 (nové)

článok 5 ods. 5 (nové)

článok 5 ods. 1 úvodná veta

článok 6 ods. 1

článok 5 ods. 1 prvá zarážka

článok 6 ods. 1 a článok 6 ods. 2

článok 5 ods. 1 druhá zarážka

článok 6 ods. 3 a článok 6 ods. 4

článok 5 ods. 1 tretia zarážka

článok 6 ods. 3

článok 6 ods. 5 (nové)

článok 5 ods. 2

článok 7

článok 8 ods. 1 (nové)

článok 5 ods. 3

článok 8 ods. 2

článok 5 ods. 4

článok 8 ods. 2

článok 6

článok 9 ods. 1

článok 9 ods. 2 (nové)

článok 10 ods. 1 (nové)

článok 10 ods. 2 (nové)

článok 11 ods. 1 (nové)

článok 7 prvý odsek

článok 11 ods. 2

článok 7 druhý odsek

článok 11 ods. 3

článok 8

článok 12 ods. 1

článok 9

článok 12 ods. 2

článok 10

články 13 a 15

článok 11

článok 14 ods. 1 (nové)

článok 14 ods. 2 (nové)

článok 12

článok 16

článok 17 (nové)

článok 18 (nové)

článok 19 (nové)

článok 13

článok 20

príloha

príloha I

príloha písm. a)

článok 5 ods. 3 písm. a) a príloha I časť 1 prvá kolónka

príloha písm. b)

príloha I časť 1 tretia kolónka a príloha I časť 3 bod 1 prvá zarážka

príloha písm. c)

príloha I časť 1 druhá kolónka a príloha I časť 3 bod 2 prvá zarážka

príloha písm. d) bod 1

príloha I časť 3 bod 3 prvá zarážka

príloha písm. d) bod 2

príloha I časť 1 štvrtá kolónka a príloha I časť 3 bod 3 druhá zarážka

príloha písm. d) bod 3

príloha I časť 3 bod 3 tretia zarážka

príloha písm. d) bod 4

príloha I časť 3 bod 3 prvá zarážka

príloha písmo d) bod 5

príloha I časť 3 bod 3 štvrtá zarážka

príloha písm. e)

príloha I časť 1 šiesta kolónka a príloha I časť 3 bod 2 druhá zarážka

príloha písm. f)

príloha I časť 1 šiesta kolónka a príloha I časť 3 bod 2 tretia zarážka

príloha písm. g)

príloha I časť 3 bod 6 prvá zarážka

príloha písm. h)

príloha I časť 1 štvrtá kolónka

príloha písm. i)

príloha I časť 1 piata a šiesta kolónka a príloha I časť 3 bod 4 prvá zarážka

príloha písm. j)

príloha I časť 2 tretia zarážka

príloha písm. k)

príloha I časť 2 siedma kolónka a príloha I časť 3 bod 6 druhá zarážka

príloha písm. l)

príloha I časť 2 prvá a tretia zarážka, príloha I časť 3 bod 5 prvá zarážka a príloha V (nové)

príloha písm. m)

článok 5 ods. 3 písm. b)

príloha I časť 1 ôsma kolónka (nové)

príloha I časť 2 druhá zarážka (nové)

príloha I časť 2 štvrtá zarážka (nové)

príloha I časť 3 bod 1 druhá zarážka (nové)

príloha I časť 3 bod 4 druhá zarážka (nové)

príloha I časť 3 bod 5 druhá zarážka (nové)

príloha I časť 3 bod 6 tretia zarážka (nové)

príloha I časť 3 bod 6 štvrtá zarážka (nové)

prílohy II až V (nové)