20.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 14/7


SMERNICA RADY 2008/117/ES

zo 16. decembra 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty s cieľom bojovať proti daňovým podvodom spojeným s transakciami v rámci Spoločenstva

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 93,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

Podvody s daňou z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) značne ovplyvňujú daňové príjmy členských štátov a narúšajú hospodársku činnosť v rámci vnútorného trhu, pretože spôsobujú neoprávnené toky tovaru a uvádzajú na trh tovar s neobvykle nízkymi cenami.

(2)

Jednou z príčin týchto podvodov sú nedostatky systému DPH v rámci Spoločenstva, a najmä systému výmeny informácií o dodaniach tovaru v rámci Spoločenstva, ustanoveného smernicou Rady 2006/112/ES (3). Predovšetkým lehota, ktorá uplynie medzi určitou transakciou a príslušnou výmenou informácií v rámci systému výmeny informácií o DPH, je prekážkou účinného využitia tejto informácie na boj proti podvodom.

(3)

V záujme účinného boja proti týmto podvodom je potrebné, aby správa členského štátu, v ktorom je DPH splatná, disponovala v lehote nie dlhšej ako jeden mesiac informáciami o dodaniach tovaru v rámci Spoločenstva.

(4)

Aby krížové overovanie informácií naozaj slúžilo na boj proti podvodom, malo by sa zabezpečiť, aby dodávateľ, ako aj odberateľ alebo príjemca priznávali transakcie v rámci Spoločenstva približne v rovnakom zdaňovacom období.

(5)

Vzhľadom na vývoj pracovného prostredia a pracovných nástrojov hospodárskych subjektov je vhodné zabezpečiť, aby subjekty mali možnosť splniť si svoju povinnosť súvisiacu s podaním daňového priznania jednoduchými elektronickými postupmi s cieľom maximálne znížiť súvisiace administratívne zaťaženie.

(6)

Na účely zachovania rovnováhy medzi cieľmi Spoločenstva v oblasti boja proti daňovým podvodom a v oblasti zníženia administratívneho zaťaženia hospodárskych subjektov je vhodné ustanoviť, že členské štáty môžu povoliť týmto subjektom podávať súhrnné výkazy týkajúce sa dodaní tovaru v rámci Spoločenstva štvrťročne, pokiaľ ich suma nie je významná. Členským štátom, ktoré si želajú uviesť túto možnosť do účinnosti postupne, by sa malo umožniť na prechodné obdobie stanoviť väčšiu sumu. Rovnako by sa mala ustanoviť pre členské štáty možnosť povoliť hospodárskym subjektom podávať informácie súvisiace s poskytovaním služieb v rámci Spoločenstva štvrťročne.

(7)

Vplyv urýchlenia výmeny informácií na schopnosť členských štátov bojovať proti podvodom s DPH, ako aj možné mechanizmy by Komisia mala posúdiť na konci jednoročného obdobia uplatňovania nových ustanovení, predovšetkým s cieľom určiť, či by sa tieto mechanizmy mali zachovať.

(8)

Keďže cieľ navrhovanej činnosti v oblasti boja proti podvodom spojeným s DPH nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ktorých činnosť v tejto oblasti závisí od informácií zozbieraných ostatnými členskými štátmi, ale z dôvodu potrebného zapojenia všetkých členských štátov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(9)

Smernica 2006/112/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšom zákonodarstve (4) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2006/112/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 64 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Poskytovania služieb, za ktoré je daň povinný platiť príjemca služieb podľa článku 196, ktoré prebiehajú nepretržite počas obdobia dlhšieho ako jeden rok a pri ktorých počas tohto obdobia nevzniká nárok na odpočítanie alebo platby, sa považujú za uskutočnené uplynutím každého kalendárneho roka, až kým sa toto poskytovanie služieb neukončí.

Členské štáty môžu ustanoviť, že v určitých prípadoch s výnimkou prípadov uvedených v prvom pododseku sa dodania tovaru a poskytovania služieb, ktoré prebiehajú nepretržite počas určitého obdobia, považujú za uskutočnené najmenej v intervaloch jedného roka.“

2.

Do článku 66 sa dopĺňa tento pododsek:

„Odchýlka ustanovená v prvom pododseku sa však neuplatňuje na poskytovanie služieb, za ktoré je povinný platiť daň príjemca služieb podľa článku 196.“

3.

Článok 263 sa nahrádza takto:

„Článok 263

1.   Súhrnný výkaz sa zostavuje za každý kalendárny mesiac v lehote nepresahujúcej jeden mesiac a v súlade s postupmi, ktoré stanovia členské štáty.

1a.   Členské štáty však môžu za podmienok, ktoré môžu stanoviť, zdaniteľným osobám povoliť podávať súhrnné výkazy za každý kalendárny štvrťrok v lehote nepresahujúcej jeden mesiac od skončenia štvrťroka, pokiaľ celková hodnota bez DPH za štvrťrok pri dodaniach tovaru uvedených v článku 264 ods. 1 písm. d) a článku 265 ods. 1 písm. c) nepresiahne v danom štvrťroku ani v žiadnom z predchádzajúcich štyroch štvrťrokov sumu 50 000 EUR alebo jej ekvivalent v národnej mene.

Možnosť voľby uvedená v prvom pododseku sa prestáva uplatňovať od skončenia mesiaca, v ktorom celková hodnota bez DPH dodaní tovaru uvedených v článku 264 ods. 1 písm. d) a článku 265 ods. 1 písm. c) presiahne za daný štvrťrok sumu 50 000 EUR alebo jej ekvivalent v národnej mene. V tomto prípade sa súhrnný výkaz zostavuje za mesiac, respektíve mesiace, ktoré uplynuli od začiatku štvrťroka v lehote nepresahujúcej jeden mesiac.

1b.   Do 31. decembra 2011 môžu členské štáty stanoviť sumu uvedenú v odseku 1a vo výške 100 000 EUR alebo jej ekvivalent v národnej mene.

1c.   Členské štáty môžu za podmienok, ktoré môžu stanoviť, povoliť zdaniteľným osobám v prípade poskytovaní služieb uvedených v článku 264 ods. 1 písm. d) podávať súhrnné výkazy za každý kalendárny štvrťrok v lehote nepresahujúcej jeden mesiac od skončenia príslušného štvrťroka.

Členské štáty môžu najmä požadovať, aby zdaniteľné osoby, ktoré dodávajú tovar alebo poskytujú služby uvedené v článku 264 ods. 1 písm. d), podávali súhrnný výkaz v lehote vyplývajúcej z uplatňovania odsekov 1 až 1b.

2.   Členské štáty povoľujú a môžu požadovať, aby sa v súlade s podmienkami, ktoré stanovia, súhrnný výkaz uvedený v odseku 1 podával v podobe súboru zaslaného elektronicky.“

4.

V článku 264 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Hodnota uvedená v odseku 1 písm. d) sa priznáva za obdobie, za ktoré sa podal súhrnný výkaz, určené v súlade s článkom 263 ods. 1 až 1c, a v ktorom vznikla daňová povinnosť.

Hodnota uvedená v odseku 1 písm. f) sa priznáva za obdobie, za ktoré sa podal súhrnný výkaz, určené v súlade s článkom 263 ods. 1 až 1c, a v ktorom je nadobúdateľ upovedomený o oprave.“

5.

V článku 265 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Hodnota uvedená v odseku 1 písm. c) sa priznáva za obdobie, za ktoré sa podal súhrnný výkaz, určené v súlade s článkom 263 ods. 1 až 1b, a v ktorom vznikla daňová povinnosť.“

Článok 2

Na základe informácií poskytnutých členskými štátmi Komisia najneskôr do 30. júna 2011 predloží správu, v ktorej posúdi vplyv článku 263 ods. 1 smernice 2006/112/ES na schopnosť členských štátov bojovať proti podvodom s DPH spojeným s dodaniami tovaru a poskytovaniami služieb v rámci Spoločenstva, ako aj užitočnosť možností stanovených v článku 263 ods. 1a až 1c, a v závislosti od záverov správy aj zodpovedajúce návrhy.

Článok 3

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou k 1. januáru 2010. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 16. decembra 2008

Za Radu

predsedníčka

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Stanovisko zo 4. decembra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko z 22. októbra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.