23.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/68


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/112/ES

zo 16. decembra 2008

o zmene a doplnení smerníc Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95 a článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (3) sa stanovuje harmonizácia klasifikácie a označovania látok a zmesí v Spoločenstve. Uvedeným nariadením sa nahradí smernica Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (4), ako aj smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov (5).

(2)

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 sa opiera o skúsenosti získané smernicami 67/548/EHS a 1999/45/ES a zahŕňa kritériá klasifikácie a označovania látok a zmesí stanovené Globálnym harmonizovaným systémom klasifikácie a označovania chemikálií (GHS) prijatým na medzinárodnej úrovni v rámci štruktúry Organizácie Spojených národov.

(3)

Určité ustanovenia o klasifikácii a označovaní stanovené v smerniciach 67/548/EHS a 1999/45/ES slúžia aj na účely uplatňovania iných právnych predpisov Spoločenstva, ku ktorým patrí smernica Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov (6), smernica Rady 88/378/EHS z 3. mája 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa bezpečnosti hračiek (7), smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach (8), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (9), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (10) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel (11).

(4)

Začlenenie kritérií GHS do právnych predpisov Spoločenstva vedie k zavedeniu nových tried a kategórií nebezpečnosti, ktoré iba čiastočne zodpovedajú úprave klasifikácie a označovania, ktorá je stanovená v smerniciach 67/548/EHS a 1999/45/ES. Analýza o možných účinkoch prechodu zo starého na nový systém klasifikácie a označovania viedla k záveru, že prispôsobením odkazov na klasifikačné kritériá v smerniciach 76/768/EHS, 88/378/EHS, 2000/53/ES a 2002/96/ES novému systému zavedenému nariadením (ES) č. 1272/2008 by sa mal zachovať rozsah pôsobnosti príslušných právnych aktov.

(5)

Je tiež potrebné prispôsobiť smernicu 76/768/EHS, aby sa zohľadnilo prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (12).

(6)

Je vhodné uviesť smernicu 1999/13/ES do súladu s nahradením rizikovej vety R40 dvoma novými rizikovými vetami R40 a R68 podľa smernice 67/548/EHS, aby sa zabezpečil správny prechod na výstražné upozornenia ustanovené v nariadení (ES) č. 1272/2008.

(7)

Prechod od kritérií klasifikácie uvedených v smerniciach 67/548/EHS a 1999/45/ES by sa mal úplne ukončiť 1. júna 2015. Výrobcovia kozmetiky, hračiek, farieb, lakov, výrobkov na povrchovú úpravu vozidiel, vozidiel, ako aj elektrických a elektronických zariadení sú výrobcovia, dovozcovia alebo následní užívatelia v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008, rovnako ako subjekty, na činnosti ktorých sa vzťahuje smernica 1999/13/ES. Malo by sa im všetkým umožniť naplánovať si vlastnú stratégiu prechodu podľa tejto smernice v podobnom časovom rámci ako podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.

(8)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (13) sa členské štáty podporujú, aby pre svoje vlastné potreby a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú podľa možnosti čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

(9)

Smernice 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia smernice 76/768/EHS

Smernica 76/768/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

slovo „prípravok“ alebo „prípravky“ v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006 v jeho znení z 30. decembra 2006 sa v celom texte nahrádza slovom „zmes“ alebo „zmesi“ v príslušnom páde;

2.

v článku 4a ods. 1 sa písm. d) nahrádza takto:

„d)

vykonávanie testov zložiek alebo kombinácií zložiek na zvieratách na svojom území s cieľom splniť požiadavky tejto smernice najneskôr do dátumu, od ktorého sa majú tieto testy nahradiť jednou alebo viacerými validovanými metódami uvedenými v nariadení Komisie (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (14), alebo v prílohe IX k tejto smernici.

3.

s účinnosťou od 1. decembra 2010 sa článok 4b nahrádza takto:

„Článok 4b

Používanie látok klasifikovaných ako karcinogénne, mutagénne pre zárodočné bunky alebo reprodukčne toxické, kategórií 1A, 1B a 2, podľa časti 3 prílohy VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (15) v kozmetických výrobkoch sa zakazuje. Komisia na tento účel prijme nevyhnutné opatrenia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 10 ods. 2. Látka klasifikovaná v kategórií 2 sa môže použiť v kozmetike, ak bola ohodnotená Vedeckým výborom pre bezpečnosť spotrebiteľov (SCCS) a uznaná za prijateľnú na použitie v kozmetických výrobkoch.

4.

s účinnosťou od 1. decembra 2010 sa posledná veta článku 7a ods. 1 písm. h) druhého pododseku nahrádza takto:

„Kvantitatívne informácie požadované podľa písmena a), ktoré sa majú verejne sprístupniť, sa obmedzujú na látky spĺňajúce kritériá ktorejkoľvek z týchto tried alebo kategórií nebezpečnosti stanovených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008:

a)

triedy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

b)

triedy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9 a 3.10;

c)

trieda nebezpečnosti 4.1;

d)

trieda nebezpečnosti 5.1.“;

5.

v prílohe IX sa prvá veta nahrádza takto:

„Táto príloha uvádza zoznam alternatívnych metód validovaných Európskym centrom pre validáciu alternatívnych metód (ECVAM) Spoločného výskumného centra, ktoré sú na splnenie požiadaviek tejto smernice k dispozícii a ktoré nie sú uvedené v nariadení (ES) č. 440/2008.“

Článok 2

Zmeny a doplnenia smernice 88/378/EHS

Smernica 88/378/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

slovo „prípravok“ alebo „prípravky“ v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006 v jeho znení z 30. decembra 2006 sa v celom texte nahrádza slovom „zmes“ alebo „zmesi“ v príslušnom páde;

2.

s účinnosťou od 1. decembra 2010 sa príloha II časť II oddiel 2 písm. b) nahrádza takto:

„b)

Hračky nesmú ako také obsahovať látky alebo zmesi, ktoré sa môžu stať horľavými z dôvodu straty nehorľavých prchavých zložiek, ak z dôvodov podstatných pre ich fungovanie tieto hračky, najmä materiály a vybavenie na chemické pokusy, montáž modelov, tvarovanie plastov alebo keramiky, smaltovanie, fotografické alebo podobné činnosti, obsahujú látky alebo zmesi, ktoré sú vymedzené ako nebezpečné v smernici 67/548/EHS, alebo látky spĺňajúce kritériá ktorejkoľvek z týchto tried alebo kategórií nebezpečnosti stanovených v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (16)

i)

triedy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

ii)

triedy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9 a 3.10;

iii)

trieda nebezpečnosti 4.1;

iv)

trieda nebezpečnosti 5.1.

3.

s účinnosťou od 1. júna 2015 sa príloha II časť II oddiel 2 písm. b) nahrádza takto:

„b)

Hračky nesmú ako také obsahovať látky alebo zmesi, ktoré sa môžu stať horľavými z dôvodu straty nehorľavých prchavých zložiek, ak z dôvodov podstatných pre ich fungovanie tieto hračky, najmä materiály a vybavenie na chemické pokusy, montáž modelov, tvarovanie plastov alebo keramiky, smaltovanie, fotografické alebo podobné činnosti, obsahujú látky alebo zmesi spĺňajúce kritériá ktorejkoľvek z týchto tried alebo kategórií nebezpečnosti stanovených v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (17):

i)

triedy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

ii)

triedy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo na vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9 a 3.10;

iii)

trieda nebezpečnosti 4.1;

iv)

trieda nebezpečnosti 5.1.

4.

s účinnosťou od 1. decembra 2010 sa príloha II časť II oddiel 3 bod 3 prvý odsek nahrádza takto:

„3.

Hračky nesmú obsahovať zmesi, ktoré sú nebezpečné v zmysle smernice 1999/45/ES Európskeho parlamentu a Rady z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov (18) alebo látky spĺňajúce kritériá ktorejkoľvek z týchto tried alebo kategórií nebezpečnosti stanovených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008:

a)

triedy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

b)

triedy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9 a 3.10;

c)

trieda nebezpečnosti 4.1;

d)

trieda nebezpečnosti 5.1,

v množstvách, ktoré môžu poškodiť zdravie detí, ktoré ich používajú. V každom prípade je prísne zakázané dávať do hračiek takéto látky alebo zmesi, ak sú určené na používanie ako také pri používaní hračiek.

5.

s účinnosťou od 1. júna 2015 sa príloha II časť II oddiel 3 bod 3 prvý odsek nahrádza takto:

„3.

Hračky nesmú obsahovať látky alebo zmesi spĺňajúce kritériá ktorejkoľvek z týchto tried alebo kategórií nebezpečnosti stanovených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008:

a)

triedy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

b)

triedy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9 a 3.10;

c)

trieda nebezpečnosti 4.1;

d)

trieda nebezpečnosti 5.1,

v množstvách, ktoré môžu poškodiť zdravie detí, ktoré ich používajú. V každom prípade je prísne zakázané dávať do hračiek takéto látky alebo zmesi, ak sú určené na používanie ako také pri používaní hračiek.“;

6.

s účinnosťou od 1. decembra 2010 sa v prílohe IV oddiele 4 nahrádza nadpis a písmeno a) takto:

„4.   Hračky obsahujúce samy osebe nebezpečné látky alebo zmesi. Chemické hračky

a)

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie ustanovení uvedených v nariadení (ES) č. 1272/2008, návody na používanie hračiek, ktoré obsahujú samy osebe nebezpečné látky alebo zmesi spĺňajúce kritériá ktorejkoľvek z týchto tried alebo kategórií nebezpečnosti stanovených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008:

i)

triedy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

ii)

triedy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9 a 3.10;

iii)

trieda nebezpečnosti 4.1;

iv)

trieda nebezpečnosti 5.1,

musia obsahovať upozornenie o nebezpečnej povahe týchto látok alebo zmesí a uvádzať preventívne opatrenia, ktoré má používateľ dodržiavať, aby sa vyhol nebezpečenstvám s nimi spojeným, ktoré sú stručne špecifikované podľa typu hračky. Uvádza sa takisto prvá pomoc, ktorá sa má poskytnúť v prípade vážnych nehôd spôsobených používaním tohto typu hračky. Tiež sa uvádza, že sa dané hračky musia uchovávať mimo dosahu veľmi malých detí.“;

7.

s účinnosťou od 1. júna 2015 sa v prílohe IV oddiele 4 nahrádza nadpis a písmeno a) takto:

„4.   Hračky obsahujúce samy osebe nebezpečné látky alebo zmesi. Chemické hračky

a)

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie ustanovení uvedených v nariadení (ES) č. 1272/2008, návody na používanie hračiek, ktoré obsahujú látky alebo zmesi spĺňajúce kritériá ktorejkoľvek z týchto tried alebo kategórií nebezpečnosti stanovených v prílohe I k uvedenému nariadeniu:

i)

triedy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

ii)

triedy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9 a 3.10;

iii)

trieda nebezpečnosti 4.1;

iv)

trieda nebezpečnosti 5.1,

musia obsahovať upozornenie o nebezpečnej povahe týchto látok alebo zmesí a uvádzať preventívne opatrenia, ktoré má používateľ dodržiavať, aby sa vyhol nebezpečenstvám s nimi spojeným, ktoré sú stručne špecifikované podľa typu hračky. Uvádza sa takisto prvá pomoc, ktorá sa má poskytnúť v prípade vážnych nehôd spôsobených používaním tohto typu hračky. Tiež sa uvádza, že sa dané hračky musia uchovávať mimo dosahu veľmi malých detí.“

Článok 3

Zmeny a doplnenia smernice 1999/13/ES

Smernica 1999/13/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

slovo „prípravok“ alebo „prípravky“ v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006 v jeho znení z 30. decembra 2006 sa v celom texte nahrádza slovom „zmes“ alebo „zmesi“ v príslušnom páde;

2.

článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

s účinnosťou od 1. decembra 2010 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.   Látky alebo zmesi, ktorým sú priradené výstražné upozornenia H340, H350, H350i, H360D alebo H360F alebo ktoré je potrebné označiť týmito upozorneniami alebo rizikovými vetami R45, R46, R49, R60 alebo R61 z dôvodu, že ich obsah POZ je klasifikovaný ako karcinogénny, mutagénny alebo reprodukčne toxický podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (19), sa čo najskôr nahradia menej škodlivými látkami alebo zmesami do tej miery, do akej je to možné, pričom sa berie do úvahy usmernenie uvedené v článku 7 ods. 1.

b)

s účinnosťou od 1. júna 2015 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.   Látky alebo zmesi, ktorým sú priradené výstražné upozornenia H340, H350, H350i, H360D alebo H360F alebo ktoré je potrebné označiť týmito upozorneniami z dôvodu, že ich obsah POZ je klasifikovaný ako karcinogénny, mutagénny alebo reprodukčne toxický podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (20), sa čo najskôr nahradia menej škodlivými látkami alebo zmesami do tej miery, do akej je to možné, pričom sa berie do úvahy usmernenie uvedené v článku 7 ods. 1.

c)

odsek 8 sa mení a dopĺňa takto:

i)

slová „rizikovou frázou R40“ sa nahrádzajú slovami „rizikovými vetami R40 alebo R68“;

ii)

slová „označenie R40“ sa nahrádzajú slovami „označenie R40 alebo R68“;

iii)

s účinnosťou od 1. júna 2015 sa slová „rizikovými vetami R40 alebo R68“ nahrádzajú slovami „výstražnými upozorneniami H341 alebo H351“;

iv)

s účinnosťou od 1. júna 2015 sa slová „označenie R40 alebo R68“ nahrádzajú slovami „výstražné upozornenia H341 alebo H351“;

d)

s účinnosťou od 1. júna 2015 sa v odseku 9 slová „rizikovými frázami“ nahrádzajú slovami „výstražnými upozorneniami“;

e)

odsek 13 sa mení a dopĺňa takto:

i)

slová „označenie R40, R60 alebo R61“ sa nahrádzajú slovami „rizikové vety R40, R68, R60 alebo R61“;

ii)

s účinnosťou od 1. júna 2015 sa slová „rizikové vety R40, R68, R60 alebo R61“ nahrádzajú slovami „výstražné upozornenia H341, H351, H360F alebo H360D“.

Článok 4

Zmena a doplnenie smernice 2000/53/ES

S účinnosťou od 1. decembra 2010 sa článok 2 bod 11 smernice 2000/53/ES nahrádza takto:

„11.

‚nebezpečná látka‘ je každá látka, ktorá spĺňa kritériá ktorejkoľvek z týchto tried alebo kategórií nebezpečnosti ustanovených v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (21):

a)

triedy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

b)

triedy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9 a 3.10;

c)

trieda nebezpečnosti 4.1;

d)

trieda nebezpečnosti 5.1.

Článok 5

Zmeny a doplnenia smernice 2002/96/ES

Smernica 2002/96/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

slovo „prípravok“ alebo „prípravky“ v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006 v jeho znení z 30. decembra 2006 sa v celom texte nahrádza slovom „zmes“ alebo „zmesi“ v príslušnom páde;

2.

s účinnosťou od 1. decembra 2010 sa článok 3 písm. l) nahrádza takto:

„l)

‚nebezpečná látka alebo zmes‘ je každá zmes, ktorá sa považuje za nebezpečnú v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov (22) alebo každá látka spĺňajúca kritériá ktorejkoľvek z týchto tried alebo kategórií nebezpečnosti stanovených v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (23)

i)

triedy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

ii)

triedy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9 a 3.10;

iii)

trieda nebezpečnosti 4.1;

iv)

trieda nebezpečnosti 5.1.

3.

s účinnosťou od 1. júna 2015 sa článok 3 písm. l) nahrádza takto:

„1.

‚nebezpečná látka alebo zmes‘ je každá látka alebo zmes, ktorá spĺňa kritériá ktorejkoľvek z týchto tried alebo kategórií nebezpečnosti stanovených v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (24):

i)

triedy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

ii)

triedy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9 a 3.10;

iii)

trieda nebezpečnosti 4.1;

iv)

trieda nebezpečnosti 5.1;

4.

v prílohe II oddiele 1 sa trinásta zarážka nahrádza takto:

„—

súčiastky obsahujúce ohňovzdorné keramické vlákna, ako je uvedené v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008,“.

Článok 6

Zmena a doplnenie smernice 2004/42/ES

Článok 2 smernice 2004/42/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 3 sa slovo „prípravok“ nahrádza slovom „zmes“;

b)

v odseku 8 sa slová „akýkoľvek prípravok“ nahrádzajú slovami „akúkoľvek zmes“ a slová „ktorý sa používa“ sa nahrádzajú slovami „ktorá sa používa“.

Článok 7

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 1. apríla 2010 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Znenie týchto ustanovení bezodkladne oznámia Komisii.

Uvedené ustanovenia uplatňujú od 1. júna 2010.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 9

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 16. decembra 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

B. LE MAIRE


(1)  Ú. v. EÚ C 120, 16.5.2008, s. 50.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 3. septembra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 28. novembra 2008.

(3)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(4)  Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169.

(7)  Ú. v. ES L 187, 16.7.1988, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 85, 29.3.1999, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 34.

(10)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 24.

(11)  Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 87.

(12)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1, korigendum v Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007, s. 3.

(13)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(14)  Ú. v. EÚ L 142, 31.5.2008, s. 1.“;

(15)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.“;

(16)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.“;

(17)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.“;

(18)  Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1.“;

(19)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.“;

(20)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.“;

(21)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.“

(22)  Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1.

(23)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.“;

(24)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.“;