25.9.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 257/14


SMERNICA KOMISIE 2008/89/ES

z 24. septembra 2008,

ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Rady 76/756/EHS o inštalácii osvetlenia a svetelných signalizačných zariadení na motorových a ich prípojných vozidlách

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (1), a najmä na jej článok 39 ods. 2,

keďže:

(1)

Smernica Rady 76/756/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa osvetlenia a svetelných signalizačných zariadení na motorových a ich prípojných vozidlách (2) je jednou z osobitných smerníc v rámci postupu typového schvaľovania ES zavedeného smernicou Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (3). Ustanovenia smernice 70/156/EHS, ktoré sa týkajú systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek pre vozidlá, sa preto uplatňujú aj na smernicu 76/756/EHS.

(2)

V záujme zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky prostredníctvom zlepšenia viditeľnosti motorových vozidiel by sa do smernice 76/756/EHS mala doplniť povinnosť umiestniť na tieto vozidlá špeciálne denné stretávacie svetlá.

(3)

Predpokladá sa, že priaznivý vplyv na bezpečnosť cestnej premávky budú mať nové technológie, ako sú adaptívny predný osvetľovací systém (Adaptive Front Lighting System, AFS) a signál núdzového brzdenia (Emergency Stop Signal, ESS). Smernica 76/756/EHS by sa preto mala zmeniť a doplniť tak, aby umožňovala umiestnenie týchto zariadení.

(4)

Aby sa zohľadnili ďalšie zmeny a doplnenia predpisu EHK OSN č. 48 (4), ktoré už Spoločenstvo schválilo, je vhodné smernicu 76/756/EHS prispôsobiť technickému pokroku jej zosúladením s technickými požiadavkami tohto predpisu EHK OSN. V záujme jednoznačnosti by sa príloha II k smernici 76/756/EHS mala zmeniť a doplniť.

(5)

Smernica 76/756/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Technického výboru pre motorové vozidlá,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Odsek 1 prílohy II k smernici 76/756/EHS sa mení a dopĺňa takto:

„1.

Technické požiadavky sú uvedené v odsekoch 2, 5 a 6 predpisu EHK OSN č. 48 (5) a v jeho prílohách 3 až 11.

Článok 2

V prípade nesplnenia podmienok stanovených v smernici 76/756/EHS zmenenej a doplnenej touto smernicou členské štáty odmietnu s účinnosťou od 7. februára 2011 v prípade vozidiel kategórií M1 a N1 a od 7. augusta 2012 v prípade vozidiel ostatných kategórií udeliť typové schválenie ES alebo vnútroštátne typové schválenie pre nové typy vozidiel z dôvodov súvisiacich s inštaláciou osvetlenia a svetelných signalizačných zariadení.

Článok 3

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 15. októbra 2009 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uplatňujú tieto opatrenia od 16. októbra 2009.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 24. septembra 2008

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 135, 23.5.2008, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 135, 23.5.2008, s. 1.“