25.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 197/54


SMERNICA KOMISIE 2008/75/ES

z 24. júla 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť oxid uhličitý ako aktívnu látku do prílohy I k smernici

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 16 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze 10-ročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (2) sa ustanovuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť na účely ich prípadného zaradenia do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES. Uvedený zoznam obsahuje oxid uhličitý.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa oxid uhličitý posudzoval v súlade s článkom 11 ods. 2 smernice 98/8/ES z hľadiska použitia vo výrobkoch typu 14, rodenticídoch, podľa prílohy V k smernici 98/8/ES.

(3)

Francúzsko bolo určené ako spravodajský členský štát a v súlade s článkom 14 ods. 4 a 6 nariadenia (ES) č. 1451/2007 dňa 15. mája 2006 predložilo Komisii správu príslušného orgánu spolu s odporúčaním.

(4)

Správu príslušného orgánu preskúmali členské štáty a Komisia. V súlade s článkom 15 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa zistenia uvedené v správe v rámci Stáleho výboru pre biocídne výrobky 21. júna 2007 zaradili do hodnotiacej správy s tým, že sa navrhlo zaradenie oxidu uhličitého do prílohy IA k smernici 98/8/ES, a to len na účely použitia v plynových nádržiach na priame využitie a fungujúcich spolu so záchytným zariadením.

(5)

Aktívna látka uvedená v prílohe IA by za bežných okolností mala byť uvedená aj v prílohe I. Zaradenie do prílohy I by sa vzťahovalo na použitia, v prípade ktorých možno očakávať, že výrobky budú spĺňať požiadavky článku 5 smernice 98/8/ES, ale nie požiadavky na výrobky s nízkym rizikom. To je prípad niektorých biocídnych výrobkov, ktoré sa používajú ako rodenticídy a obsahujú oxid uhličitý. Je preto primerané, aby sa oxid uhličitý zaradil do prílohy I ako výrobok typu 14, a tým sa zabezpečilo, že všetky členské štáty budú udeľovať, meniť alebo rušiť povolenia pre biocídne výrobky používané ako rodenticídy obsahujúce oxid uhličitý v súlade s článkom 16 ods. 3 smernice 98/8/ES.

(6)

Hodnotiaca správa bola príslušne pozmenená a 29. novembra 2007 ju posúdil Stály výbor pre biocídne výrobky.

(7)

Pri posudzovaní oxidu uhličitého sa nevyskytli žiadne nezodpovedané otázky ani nejasnosti, ktorým by sa musel venovať Vedecký výbor pre zdravotné riziká a riziká životného prostredia.

(8)

Hodnotenie na úrovni Spoločenstva sa vykonalo pre jedno konkrétne použitie. Okrem toho neboli v súlade s článkom 8 ods. 5 smernice predložené niektoré informácie, ktoré preto neboli vyhodnotené. Je preto vhodné, aby členské štáty zhodnotili tie riziká na časti prostredia a populáciu, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Spoločenstva, a aby sa pri udeľovaní povolení výrobku uistili, že sa prijali zodpovedajúce opatrenia alebo že boli stanovené zvláštne podmienky na účely zmiernenia zistených rizík na prijateľnú úroveň.

(9)

Je dôležité uplatňovať ustanovenia tejto smernice súbežne vo všetkých členských štátoch, aby sa na trhu zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s biocídnymi výrobkami obsahujúce aktívnu látku oxid uhličitý a aby sa vo všeobecnosti uľahčilo riadne fungovanie trhu s biocídnymi výrobkami.

(10)

Kým sa aktívna látka zaradí do prílohy I, malo by uplynúť primerané obdobie, aby sa členské štáty aj ďalšie zainteresované strany stihli pripraviť na splnenie nových uložených požiadaviek a aby žiadatelia, ktorí predložili dokumentáciu, mali možnosť plne využiť desaťročné obdobie ochrany údajov, ktoré v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. c) bodom ii) smernice 98/8/ES začína plynúť od dátumu zaradenia do prílohy.

(11)

Po zaradení do prílohy by členské štáty mali mať k dispozícii primerané obdobie na implementáciu článku 16 ods. 3 smernice 98/8/ES, a najmä na udelenie, zmenu alebo zrušenie povolení biocídnych výrobkov vo výrobkoch typu 14 obsahujúcich oxid uhličitý v záujme zabezpečenia ich súladu so smernicou 98/8/ES.

(12)

Smernica 98/8/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(13)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 98/8/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. marca 2009. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Uplatňujú tieto opatrenia od 1. novembra 2009.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Spôsob uvedenia tohto odkazu určia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 24. júla 2008

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2008/31/ES (Ú. v. EÚ L 81, 20.3.2008, s. 57).

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3.


PRÍLOHA

Do prílohy I k smernici 98/8/ES sa vkladá táto položka č. 7:

Číslo

Bežný názov

Názov IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálna čistota aktívnej látky v biocídnom výrobku uvedenom na trh

Dátum zaradenia do prílohy

Termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3

(okrem výrobkov obsahujúcich viac ako jednu aktívnu látku, pre ktoré sa lehota na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 vymedzí v poslednom rozhodnutí o zaradení do prílohy venovanému týmto aktívnym látkam)

Dátum ukončenia zaradenia do prílohy

Typ výrobku

Osobitné ustanovenia (1)

„7

oxid uhličitý

oxid uhličitý

EC číslo: 204-696-9

CAS číslo: 124-38-9

990 ml/l

1. novembra 2009

31. októbra 2011

31. októbra 2019

14

Členské štáty pri hodnotení žiadosti o povolenie výrobku v súlade s článkom 5 a prílohou VI vyhodnotia v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť vystavené pôsobeniu výrobku, a tie scenáre použitia alebo vystavenia, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Spoločenstva.

Pri udeľovaní povolenia výrobku členské štáty vyhodnotia riziká a následne zabezpečia prijatie primeraných opatrení alebo stanovenie špecifických podmienok na zmiernenie zistených rizík.

Povolenie výrobku možno udeliť iba v prípade, ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.“


(1)  V záujme implementácie spoločných princípov uvedených v prílohe VI sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na internetovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm