8.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 179/5


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/51/ES

z 21. mája 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 91/477/EHS (3) predstavuje sprievodné opatrenie vnútorného trhu. Nastoľuje rovnováhu medzi záväzkom zabezpečiť určitú slobodu pohybu niektorých strelných zbraní v rámci Spoločenstva na jednej strane a potrebou kontrolovať túto slobodu bezpečnostnými zárukami primeranými tomuto druhu produktu na strane druhej.

(2)

V súlade s rozhodnutím Rady 2001/748/ES zo 16. októbra 2001 týkajúcim sa podpísania, v mene Európskeho spoločenstva, protokolu OSN o nezákonnej výrobe a obchodovaní so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom k dohovoru OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu (4) Komisia tento protokol (ďalej len „protokol“) podpísala v mene Spoločenstva 16. januára 2002.

(3)

Pristúpenie Spoločenstva k protokolu si vyžaduje zmenu niektorých ustanovení smernice 91/477/EHS. Je veľmi dôležité zabezpečiť súdržné, efektívne a rýchle uplatňovanie medzinárodných záväzkov, ktoré majú vplyv na uvedenú smernicu. Okrem toho je nevyhnutné, aby sa táto revízia využila na zlepšenie uvedenej smernice tak, aby sa vyriešili určité otázky, a to predovšetkým tie, ktoré sa uvádzajú v správe Komisie pre Európsky parlament a Radu z 15. decembra 2000 o vykonávaní smernice 91/477/EHS.

(4)

Policajné spravodajské informácie ukazujú, že sa zvyšuje používanie upravených zbraní v Spoločenstve. Je preto dôležité zabezpečiť, aby sa na tieto upraviteľné zbrane vzťahovalo vymedzenie pojmu „strelná zbraň“ na účely smernice 91/477/EHS.

(5)

Strelné zbrane, ich súčasti a strelivo v prípade, že sú dovážané z tretích krajín, podliehajú právnym predpisom Spoločenstva, a teda i požiadavkám smernice 91/477/EHS.

(6)

Na účely smernice 91/477/EHS je preto potrebné definovať pojmy nedovolenej výroby a obchodovania so strelnými zbraňami, ich súčasťami a strelivom, ako aj pojem sledovanie.

(7)

Protokolom sa tiež ustanovuje povinnosť označovať zbrane počas výroby a ich prevodu z vládnych zásob do trvalého civilného užívania, zatiaľ čo v smernici 91/477/EHS sa uvádza povinnosť označovania iba nepriamo. Na uľahčenie sledovania zbraní je nevyhnutné, aby sa používali alfanumerické kódy a aby bol v značení zbrane uvedený rok jej výroby (ak nie je súčasťou výrobného čísla). Ako východiskový dokument pre systém označovania v Spoločenstve ako celku by sa mal v čo najväčšej miere používať Dohovor o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných strelných zbraní z 1. júla 1969.

(8)

Okrem toho, keďže podľa protokolu sa musí obdobie vedenia evidencie informácií o zbraniach predĺžiť minimálne na desať rokov, je potrebné vzhľadom na nebezpečný charakter a odolnosť zbraní toto obdobie predĺžiť na minimálne 20 rokov, aby bolo možné strelné zbrane riadne sledovať. Je tiež potrebné, aby členské štáty viedli centralizovaný alebo decentralizovaný počítačový informačný systém údajov, ktorý zabezpečí prístup oprávnených orgánov do informačných systémov údajov, v ktorých sú zaznamenané potrebné informácie týkajúce sa každej strelnej zbrane. Prístup policajných, justičných a iných oprávnených orgánov k informáciám obsiahnutým v počítačovom informačnom systéme údajov musí byť v súlade s článkom 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

(9)

Okrem toho by sprostredkovateľské operácie uvedené v článku 15 protokolu mali byť vymedzené na účely smernice 91/477/EHS.

(10)

V niektorých závažných prípadoch si zosúladenie s článkami 5 a 6 protokolu vyžaduje uplatnenie trestných sankcií a konfiškáciu zbraní.

(11)

Pokiaľ ide o vyradenie strelných zbraní, v časti III písm. a) prílohy I k smernici 91/477/EHS sa jednoducho odkazuje na vnútroštátne právne predpisy. V protokole sa uvádzajú jasnejšie všeobecné zásady vyradenia zbraní. Príloha I k smernici 91/477/EHS by sa preto mala zmeniť.

(12)

Vzhľadom na osobitnú povahu činnosti podnikateľov v oblasti zbraní je nevyhnutné, aby členské štáty vykonávali prísnu kontrolu tejto činnosti, predovšetkým overením profesijnej bezúhonnosti a schopnosti týchto podnikateľov v oblasti zbraní.

(13)

Nadobúdanie strelných zbraní súkromnými osobami prostredníctvom komunikácie na diaľku, napríklad cez internet, ak je to povolené, by malo podliehať pravidlám ustanoveným v smernici 91/477/EHS a nadobúdanie strelných zbraní osobami, ktoré boli súdom právoplatne odsúdené za spáchanie určitých závažných trestných činov, by malo byť vo všeobecnosti zakázané.

(14)

Európsky zbrojný pas vo všeobecnosti plní svoju funkciu uspokojivo a mal by sa považovať za hlavný dokument, ktorý poľovníci a športoví strelci potrebujú na držanie strelnej zbrane počas cesty z jedného členského štátu do druhého. Členské štáty by nemali podmieňovať uznanie európskeho zbrojného pasu zaplatením akýchkoľvek poplatkov.

(15)

Na uľahčenie sledovania strelných zbraní, ako aj na účinný boj proti nedovolenému obchodovaniu a výrobe strelných zbraní, ich súčastí a streliva je nevyhnutné, aby sa zlepšila výmena informácií medzi členskými štátmi.

(16)

Spracovanie informácií podlieha smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (5), a nie je ním dotknutá úroveň ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov podľa práva Spoločenstva a vnútroštátneho práva, a najmä nemení povinnosti a práva stanovené v smernici 95/46/ES.

(17)

Opatrenia potrebné na vykonávanie smernice 91/477/EHS by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (6).

(18)

Niektoré členské štáty zjednodušili klasifikáciu strelných zbraní tak, že prešli zo štyroch na tieto dve kategórie: zakázané strelné zbrane a strelné zbrane vyžadujúce povolenie. Členské štáty by sa mali zjednotiť na takejto zjednodušenej klasifikácii, hoci členské štáty, ktoré klasifikujú strelné zbrane do ďalších kategórií, si môžu v súlade so zásadou subsidiarity zachovať platný klasifikačný systém.

(19)

O povolení nadobúdať do vlastníctva a držať strelnú zbraň by sa malo, pokiaľ možno, rozhodnúť v jednom správnom konaní.

(20)

Článok 2 ods. 2 smernice 91/477/EHS okrem iného vyníma z rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice nadobúdanie vlastníctva alebo držanie zbraní a streliva v súlade s vnútroštátnym právom zberateľmi a subjektmi zaoberajúcimi sa kultúrnymi a historickými aspektmi zbraní, ktoré sú takto uznané členskými štátmi, na území ktorých majú sídlo.

(21)

V súlade s bodom 34 medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (7) by členské štáty mali pre svoje vlastné potreby a v záujme Spoločenstva vypracovať a zverejniť vlastné tabuľky, ktoré budú podľa možnosti čo najlepšie zobrazovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

(22)

Smernica 91/477/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia smernice 91/477/EHS

Smernica 91/477/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

článok 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Na účely tejto smernice ‚strelná zbraň‘ znamená akúkoľvek prenosnú zbraň s hlavňou, v ktorej sa strela, náboj alebo projektil uvádza do pohybu okamžitým uvoľnením nahromadenej energie, alebo zbraň, ktorá je na tento účel vyrobená alebo ktorú je možné na tento účel upraviť, okrem prípadov, keď je vylúčená z jedného z dôvodov uvedených v prílohe I časti III. Strelné zbrane sú rozdelené do kategórií v prílohe I časti II.

Na účely tejto smernice sa objekt považuje za schopný úpravy na uvedenie strely, náboja alebo projektilu do pohybu okamžitým uvoľnením nahromadenej energie, ak:

má vzhľad strelnej zbrane a

v dôsledku jeho konštrukcie alebo materiálu, z ktorého je vyrobený, môže byť takto upravený.“;

b)

vkladajú sa tieto odseky:

„1a.   Na účely tejto smernice ‚súčasť‘ znamená akýkoľvek prvok alebo náhradné diely osobitne určené pre strelnú zbraň a podstatné pre jej fungovanie, vrátane hlavne, komory alebo zásobníka, uzáverov alebo valca revolvera, záveru alebo puzdra záveru a akéhokoľvek zariadenia určeného alebo upraveného na tlmenie zvuku vyvolaného výstrelom zo strelnej zbrane.

1b.   Na účely tejto smernice ‚hlavná časť‘ znamená mechanizmus uzáveru, komoru a hlaveň strelnej zbrane, ktoré sú ako oddelené predmety zahrnuté do kategórie strelných zbraní, na ktoré sú alebo majú byť namontované.

1c.   Na účely tejto smernice ‚strelivo‘ znamená ostrý náboj alebo jeho časti vrátane nábojníc, zápalníc, strelného prachu, nábojov alebo projektilov, ktoré sa používajú v strelnej zbrani, pokiaľ tieto časti samotné podliehajú schváleniu v príslušnom členskom štáte.

1d.   Na účely tejto smernice ‚sledovanie‘ znamená systematické sledovanie strelných zbraní a, ak je to možné, aj ich súčastí a streliva od výrobcu až po nadobúdateľa s cieľom pomôcť príslušným orgánom členských štátov pri odhaľovaní, vyšetrovaní a analýze nedovolenej výroby a nedovoleného obchodovania.

1e.   Na účely tejto smernice ‚sprostredkovateľ‘ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu inú ako podnikateľ v oblasti zbraní, ktorej obchodná alebo podnikateľská činnosť spočíva úplne alebo čiastočne v nákupe, predaji alebo sprostredkovaní prevodu zbraní.“;

c)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Na účely tejto smernice ‚podnikateľ v oblasti zbraní‘ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorej obchodná alebo podnikateľská činnosť spočíva úplne alebo čiastočne vo výrobe, obchodovaní, výmene, prenájme, oprave alebo úprave strelných zbraní, súčastí a streliva.“;

d)

vkladajú sa tieto odseky:

„2a.   Na účely tejto smernice ‚nedovolená výroba‘ znamená výrobu alebo montáž strelných zbraní, ich súčastí a streliva:

i)

z akejkoľvek hlavnej časti takýchto strelných zbraní, s ktorými sa nedovolene obchoduje;

ii)

bez povolenia vydaného v súlade s článkom 4 príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa uskutočňuje výroba alebo montáž, alebo

iii)

bez označenia zložených zbraní počas výroby podľa článku 4 ods. 1.

2b.   Na účely tejto smernice ‚nedovolené obchodovanie‘ znamená nadobudnutie vlastníctva, predaj, dodanie, prepravu alebo prevoz strelných zbraní, ich súčastí alebo streliva z územia alebo cez územie jedného členského štátu na územie druhého členského štátu, ak to ktorýkoľvek z dotknutých členských štátov nepovolí v súlade s podmienkami tejto smernice alebo ak zložené strelné zbrane nie sú označené v súlade s článkom 4 ods. 1.“;

e)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   ‚Európsky zbrojný pas‘ vydávajú na žiadosť orgány členských štátov osobe, ktorá sa zákonne stáva držiteľom a užívateľom strelnej zbrane. Obdobie platnosti európskeho zbrojného pasu je najviac päť rokov a je možné ho predĺžiť. Európsky zbrojný pas obsahuje informácie stanovené v prílohe II. Európsky zbrojný pas je neprenosný a je v ňom zapísaná strelná zbraň alebo strelné zbrane, ktoré drží a užíva držiteľ tohto pasu. Musí ho mať pri sebe vždy osoba užívajúca strelnú zbraň a musia sa v ňom zapísať všetky zmeny v držaní alebo charakteristikách strelnej zbrane, ako aj strata alebo krádež zbrane.“;

2.

článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

1.   Členské štáty zabezpečia, aby každá strelná zbraň alebo jej súčasť uvedená na trh bola buď označená a zaregistrovaná v súlade s touto smernicou, alebo aby bola vyradená.

2.   Na účely identifikácie a sledovania každej zloženej strelnej zbrane členské štáty v čase výroby každej strelnej zbrane:

a)

požadujú jedinečné označenie vrátane názvu výrobcu, krajiny alebo miesta výroby, výrobného čísla a roku výroby (ak už nie je súčasťou výrobného čísla). Takéto označovanie nemá vplyv na umiestnenie obchodnej známky výrobcu. Na tieto účely sa členské štáty môžu rozhodnúť uplatňovať ustanovenia Dohovoru o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných strelných zbraní z 1. júla 1969, alebo

b)

ponechajú alternatívne jedinečné, pre užívateľa optimálne označovanie s číselným alebo alfanumerickým kódom, umožňujúce všetkým štátom jednoduchú identifikáciu krajiny výroby.

Označenie sa umiestni na hlavnej časti strelnej zbrane, v dôsledku zničenia ktorej by bola strelná zbraň nepoužiteľná.

Členské štáty zabezpečia, aby bol každý kus balenia streliva označený na účely uvedenia názvu výrobcu, identifikačného čísla, kalibru a druhu streliva. Na tieto účely sa členské štáty môžu rozhodnúť uplatňovať ustanovenia Dohovoru o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných strelných zbraní z 1. júla 1969.

Okrem toho členské štáty zabezpečia v prípade prevodu strelnej zbrane z vládnych zásob do trvalého civilného používania náležité jedinečné označenie umožňujúce štátom identifikáciu krajiny prevodu.

3.   Členské štáty podmienia vykonávanie činnosti podnikateľa v oblasti zbraní na svojom území povolením udeľovaným minimálne na základe kontroly osobnej a profesijnej bezúhonnosti a spôsobilosti podnikateľa v oblasti zbraní. V prípade právnickej osoby sa kontrola bude týkať osoby, ktorá riadi podnik.

4.   Členské štáty zabezpečia do 31. decembra 2014 zriadenie a údržbu počítačového informačného systému údajov, či už centralizovaného, alebo decentralizovaného, ktorý zabezpečí oprávneným orgánom prístup do informačných systémov údajov, v ktorých sa zaeviduje každá strelná zbraň, na ktorú sa vzťahuje táto smernica. Tento informačný systém zaznamenáva a najmenej 20 rokov uchováva informácie o druhu, značke, type, kalibri a výrobnom čísle strelnej zbrane, ako aj o názve a adrese dodávateľa a nadobúdateľa alebo držiteľa strelnej zbrane.

Podnikatelia v oblasti zbraní sú počas svojej činnosti povinní viesť evidenciu, v ktorej sa evidujú všetky strelné zbrane, na ktoré sa vzťahuje táto smernica a ktoré prijali alebo ktoré vydali, spolu s údajmi, ktoré umožňujú identifikáciu a sledovanie strelnej zbrane, najmä o druhu, značke, type, kalibri a výrobnom čísle, ako aj názve a adrese dodávateľov a nadobúdateľov. Po skončení svojej činnosti odovzdá podnikateľ v oblasti zbraní túto evidenciu vnútroštátnemu orgánu zodpovednému za evidenčný systém uvedený v prvom pododseku.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby bolo možné zistiť vlastníka každej strelnej zbrane v každom okamihu. Pokiaľ však ide o strelné zbrane zaradené do kategórie D, členské štáty zavedú od 28. júla 2010 primerané opatrenia na sledovanie strelných zbraní, ktoré budú od 31. decembra 2014 zahŕňať opatrenia umožňujúce v každom okamihu zistiť vlastníka strelnej zbrane uvedenej na trh po 28. júli 2010.“;

3.

vkladajú sa tieto články:

„Článok 4a

Bez toho, aby bol dotknutý článok 3, členské štáty povolia nadobudnutie vlastníctva a držanie strelných zbraní iba osobám, ktorým bola udelená licencia alebo, pokiaľ ide o kategórie C alebo D, ktoré majú na nadobudnutie vlastníctva a držanie takýchto strelných zbraní osobitné povolenie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 4b

Členské štáty zvážia vytvorenie systému na reguláciu činností sprostredkovateľov. Takýto systém by mohol zahŕňať jedno alebo viacero opatrení, ako napríklad:

a)

povinnú evidenciu sprostredkovateľov pôsobiacich na ich území;

b)

povinné udelenie licencie alebo povolenia pre sprostredkovateľskú činnosť.“;

4.

článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Bez toho, aby bol dotknutý článok 3, členské štáty povolia nadobudnutie vlastníctva a držanie strelných zbraní iba osobám, ktoré na to majú riadny dôvod a ktoré:

a)

dosiahli vek aspoň 18 rokov, okrem prípadov, ktoré sa týkajú nadobudnutia vlastníctva (s výnimkou kúpy) a držania strelných zbraní na účely poľovníctva a športovej streľby, pod podmienkou, že v tomto prípade majú osoby mladšie ako 18 rokov povolenie od rodiča alebo sú pod dohľadom rodiča alebo dospelej osoby s platnou licenciou pre strelné zbrane alebo poľovníckou licenciou, alebo sa nachádzajú v licencovanom výcvikovom stredisku alebo inak akreditovanom výcvikovom stredisku;

b)

pravdepodobne neohrozia seba, verejný poriadok ani verejnú bezpečnosť; odsúdenie za úmyselný násilný trestný čin sa považuje za náznak takéhoto ohrozenia.

Členské štáty môžu odňať povolenie na držanie strelnej zbrane, ak už nie je splnená niektorá z podmienok, na základe ktorých bolo udelené.

Členské štáty nemôžu zakázať osobám s pobytom na ich území držať zbraň nadobudnutú do vlastníctva v inom členskom štáte okrem prípadov, keď nadobudnutie vlastníctva tejto zbrane na svojom území zakazujú.“;

5.

do článku 6 sa dopĺňa tento odsek:

„Členské štáty zabezpečia, aby sa s výnimkou podnikateľov v oblasti zbraní prísne kontrolovalo nadobúdanie vlastníctva strelných zbraní a ich súčastí a streliva prostredníctvom komunikácie na diaľku, ak je takéto nadobúdanie povolené, ako je stanovené v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku (8).

6.

do článku 7 sa dopĺňajú tieto odseky:

„4.   Členské štáty môžu zvážiť, že osobám, ktoré spĺňajú podmienky udelenia povolenia na držanie strelných zbraní, udelia viacročnú licenciu na nadobúdanie vlastníctva a držanie všetkých strelných zbraní podliehajúcich povoleniu bez toho, aby bola dotknutá:

a)

povinnosť upovedomiť príslušné orgány o prevodoch;

b)

povinnosť pravidelného overovania, či tieto osoby naďalej spĺňajú podmienky, a

c)

maximálne lehoty na držanie zbraní ustanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

5.   Členské štáty prijmú pravidlá, aby zabezpečili, že držitelia platných povolení pre strelné zbrane kategórie B na základe vnútroštátnych právnych predpisov k 28. júlu 2008 nemusia z dôvodu nadobudnutiu účinnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/51/ES z 21. mája 2008 (9) žiadať o licenciu alebo povolenie pre strelné zbrane kategórií C alebo D, ktoré držia. Pre každý následný prevod strelných zbraní kategórií C alebo D však musí nadobúdateľ získať alebo mať licenciu alebo osobitné povolenie na ich držanie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

7.

v článku 11 ods. 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Predo dňom prevodu podnikateľ v oblasti zbraní oznámi orgánom členského štátu, z ktorého sa má prevod uskutočniť, všetky podrobnosti uvedené v odseku 2 prvom pododseku. Tieto orgány vykonajú inšpekcie, v prípade potreby na mieste, s cieľom overiť, či sa informácie, ktoré podnikateľ v oblasti zbraní poskytol, zhodujú so skutočnou povahou prevodu. Podnikateľ v oblasti zbraní tieto informácie poskytne v dostatočnom časovom predstihu.“;

8.

v článku 12 ods. 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Bez ohľadu na odsek 1 môžu poľovníci v súvislosti s kategóriami C a D a strelci v súvislosti s kategóriami B, C a D držať bez predchádzajúceho povolenia jednu alebo viacero strelných zbraní počas cesty cez dva alebo viaceré členské štáty na účely vykonávania svojej činnosti, pokiaľ vlastnia európsky zbrojný pas, v ktorom je zapísaná táto strelná zbraň alebo tieto strelné zbrane, a pokiaľ vedia preukázať dôvody svojej cesty, najmä predložením pozvánky alebo iného dôkazu o ich poľovníckej činnosti alebo činnosti športovej streľby v cieľovom členskom štáte.

Členské štáty nesmú podmieňovať uznanie európskeho zbrojného pasu zaplatením akýchkoľvek poplatkov.“;

9.

článok 13 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   V záujme účinného uplatňovania tejto smernice si členské štáty pravidelne vymieňajú informácie. Na tento účel Komisia zriadi do 28. júla 2009 kontaktnú skupinu na výmenu informácií na účely uplatňovania tohto článku. Členské štáty sa navzájom informujú a informujú aj Komisiu o vnútroštátnych orgánoch zodpovedných za prenos a získavanie informácií a za plnenie povinností stanovených v článku 11 ods. 4.“;

10.

vkladá sa tento článok:

„Článok 13a

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (10), so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota stanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

11.

článok 16 sa nahrádza takto:

„Článok 16

Členské štáty ustanovia pravidlá o sankciách uplatňovaných pri porušení vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich uplatňovania. Takto stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.“;

12.

článok 17 sa nahrádza takto:

„Článok 17

Komisia predloží do 28. júla 2015 Európskemu parlamentu a Rade správu o situácii vyplývajúcej z uplatňovania tejto smernice a prípadne k nej pripojí návrhy.

Komisia uskutoční do 28. júla 2012 prieskum a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o prípadných výhodách a nevýhodách zníženia počtu kategórií strelných zbraní na dve kategórie (zakázané alebo povolené) s cieľom zlepšiť na základe možných zjednodušení fungovanie vnútorného trhu s predmetnými výrobkami.

Komisia do 28. júla 2010 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu uvádzajúcu závery štúdie o otázke umiestňovania replík strelných zbraní na trh s cieľom určiť, či je zaradenie takýchto výrobkov do rozsahu pôsobnosti tejto smernice možné a vhodné.“;

13.

príloha I sa mení a dopĺňa takto:

a)

v časti I sa prvá zarážka nahrádza takto:

„—

každú strelnú zbraň definovanú v článku 1 tejto smernice,“;

b)

časť III sa mení a dopĺňa takto:

i)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

sú trvalo zbavené spôsobilosti na použitie vyradením, pričom sa zabezpečí, že všetky hlavné časti strelnej zbrane sú trvale nepoužiteľné a nemožno ich odstrániť, obnoviť ani upraviť takým spôsobom, aby túto strelnú zbraň bolo možné akýmkoľvek spôsobom reaktivovať;“;

ii)

za prvý odsek sa vkladá tento odsek:

„Členské štáty prijmú opatrenia na overenie vyraďovacích opatrení uvedených v písmene a) príslušným orgánom, aby tak zabezpečili, že sa vykonanými úpravami stane strelná zbraň trvale nepoužiteľnou. V rámci tohto overovania členské štáty zabezpečia vydanie osvedčenia alebo záznamu potvrdzujúceho vyradenie strelnej zbrane, alebo umiestnenie zreteľne viditeľného označenia na danú strelnú zbraň. Komisia vydá v súlade s postupom uvedeným v článku 13a ods. 2 smernice spoločné usmernenia pre vyraďovacie normy a techniky, aby tak zabezpečila trvalú nepoužiteľnosť vyradených strelných zbraní.“

Článok 2

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 28. júla 2010. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 21. mája 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Ú. v. EÚ C 318, 23.12.2006, s. 83.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 17. apríla 2008.

(3)  Ú. v. ES L 256, 13.9.1991, s. 51.

(4)  Ú. v. ES L 280, 24.10.2001, s. 5.

(5)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(6)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(7)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 144, 4.6.1997, s. 19. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2005/29/ES (Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22).“;

(9)  Ú. v. EÚ L 179, 8.7.2008, s. 5.“;

(10)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).“;