11.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/56


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2008/844/SZBP

z 10. novembra 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2006/276/SZBP o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 15,

keďže:

(1)

Rada prijala 10. apríla 2006 spoločnú pozíciu 2006/276/SZBP o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska, ktorou sa ruší spoločná pozícia 2004/661/SZBP (1).

(2)

Rada sa 13. októbra 2008 dohodla, že reštriktívne opatrenia ustanovené spoločnou pozíciou 2006/276/SZBP by sa mali predĺžiť o ďalších 12 mesiacov. Rada sa však dohodla aj na tom, že v záujme podnietenia dialógu s bieloruskými orgánmi a prijatia opatrení zameraných na posilnenie demokracie a dodržiavania ľudských práv by sa počas obnoviteľného obdobia šiestich mesiacov nemal uplatňovať zákaz pobytu pre niektorých predstaviteľov Bieloruska s výnimkou osôb zapletených do prípadov zmiznutí v rokoch 1999 až 2000 a predsedkyne ústrednej volebnej komisie.

(3)

Rada po uplynutí uvedeného šesťmesačného obdobia situáciu v Bielorusku opätovne preskúma a zhodnotí pokrok, ktorý dosiahli bieloruské orgány v súvislosti s reformou volebného zákona s cieľom zosúladiť ho so záväzkami prijatými v rámci OBSE a inými medzinárodnými normami v oblasti demokratických volieb. Rada ocení aj akékoľvek iné konkrétne opatrenia zamerané na zlepšenie rešpektovania demokratických hodnôt, právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd vrátane slobody slova a tlače, ako aj slobody zhromažďovania a politického združovania. V prípade potreby sa Rada môže rozhodnúť uplatňovať zákazy pobytu skôr, v súvislosti s akciami bieloruských orgánov v oblasti demokracie a ľudských práv.

(4)

Spoločná pozícia Rady 2008/288/SZBP zo 7. apríla 2008, ktorou sa obnovujú reštriktívne opatrenia proti niektorým predstaviteľom Bieloruska do 10. apríla 2009, by sa mala zrušiť,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

Spoločná pozícia 2006/276/SZBP sa predlžuje do 13. októbra 2009.

Článok 2

1.   Opatrenia ustanovené v článku 1 ods. 1 písm. b) spoločnej pozície 2006/276/SZBP v súvislosti s Jurijom Nikolajevičom PODOBEDOM sa pozastavujú do 13. apríla 2009.

2.   Oparenia ustanovené v článku 1 ods. 1 písm. c) spoločnej pozície 2006/276/SZBP sa pozastavujú do 13. apríla 2009.

Článok 3

Do 13. apríla 2009 sa táto spoločná pozícia preskúma s ohľadom na situáciu v Bielorusku.

Článok 4

Spoločná pozícia 2008/288/SZBP sa zrušuje.

Článok 5

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom svojho prijatia.

Článok 6

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. novembra 2008

Za Radu

predseda

B. KOUCHNER


(1)  Ú. v. EÚ L 101, 11.4.2006, s. 5.