5.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 327/22


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 3. novembra 2008

stanovujúce zdravotné záruky pre prepravu nepárnokopytníkov z jednej tretej krajiny do druhej v súlade s článkom 9 ods. 1 písm. c) smernice Rady 91/496/EHS

[oznámené pod číslom K(2008) 6296]

(Text s významom pre EHP)

(2008/907/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúca princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktoré menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), najmä na jej článok 9 ods. 1 písm. c),

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie 94/467/ES z 13. júla 1994 stanovujúce zdravotné záruky pre prepravu nepárnokopytníkov z jednej tretej krajiny do druhej v súlade s článkom 9 ods. 1 písm. c) smernice 91/496/EHS (2) bolo opakovane (3) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto rozhodnutie kodifikovať.

(2)

V súlade s článkom 9 ods. 1 písm. c) smernice 91/496/EHS sa musia stanoviť zdravotné záruky pre prepravu nepárnokopytníkov z jednej tretej krajiny do druhej. Vyskytli sa určité problémy pri presunoch nepárnokopytníkov z jednej tretej krajiny do druhej.

(3)

Rozhodnutie Komisie 92/260/EHS (4) stanovuje podmienky zdravia zvierat a vydávanie veterinárnych certifikátov požadovaných pre dočasné povolenie na vstup registrovaných koní. Tieto podmienky poskytujú všetky potrebné záruky, pokiaľ ide o zdravotný stav podľa podmienok Spoločenstva. K zdravotným zárukám, ktoré sa uplatňujú na presuny nepárnokopytníkov z jednej tretej krajiny do druhej, sa musí pripojiť odkaz na zdravotné podmienky určené v rozhodnutí 92/260/EHS. Toto rozhodnutie vyžaduje okrem iného určitý pobyt v krajine odoslania; pobyt v členských štátoch alebo určitých uvedených tretích krajinách sa však môže počítať pre výpočet uvažovanej doby za predpokladu, že sú splnené minimálne tie isté zdravotné požiadavky.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Nepárnokopytníky na ceste z jednej tretej krajiny do druhej musia prichádzať z tretej krajiny uvedenej v prílohe I k rozhodnutiu 92/260/EHS.

2.   Nepárnokopytníky uvedené v odseku 1 musí sprevádzať certifikát s názvom „Tranzitný certifikát pre prepravu nepárnokopyníkov z jednej tretej krajiny do druhej“. Tento certifikát musí obsahovať časti I, II a III s výnimkou písmena e) bodu v) zdravotného certifikátu zodpovedajúceho tretej krajine pôvodu podľa zoznamu v prílohe II k rozhodnutiu 92/260/EHS. Okrem toho musí obsahovať tieto oddiely:

„IV.

Nepárnokopytníky pochádzajúce z: …

(krajina)

a smerujúce do: …

(krajina)

V.

Pečiatka a podpis úradného veterinára: …“

3.   Odchýlkou od ustanovení v odseku 2 a iba v prípade registrovaných nepárnokopytníkov sa zoznam krajín v oddiele III písm. d) tretej zarážke osvedčení A, B, C, D a E v prílohe II k rozhodnutiu 92/260/EHS nahrádza zoznamom tretích krajín v skupinách A až E v prílohe I k uvedenému rozhodnutiu.

Článok 2

Rozhodnutie 94/467/ES sa zrušuje.

Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 3. novembra 2008

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56.

(2)  Ú. v. ES L 190, 26.7.1994, s. 28.

(3)  Pozri prílohu I.

(4)  Ú. v. ES L 130, 15.5.1992, s. 67.


PRÍLOHA I

ZRUŠENÉ ROZHODNUTIE V ZNENÍ NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNENÍ

Rozhodnutie Komisie 94/467/ES

(Ú. v. ES L 190, 26.7.1994, s. 28)

 

Rozhodnutie Komisie 96/81/ES

(Ú. v. ES L 19, 25.1.1996, s. 53)

Iba odkazy v článku 4

Rozhodnutie Komisie 2001/662/ES

(Ú. v. ES L 232, 30.8.2001, s. 28)

 


PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODY

Rozhodnutie 94/467/ES

Toto rozhodnutie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

príloha I

príloha II