8.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/30


ROZHODNUTIE RADY

z 2. októbra 2008,

ktorým sa vymenúva jeden člen a jeden náhradník Výboru regiónov za Rakúsko

(2008/778/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh rakúskej vlády,

keďže:

(1)

Dňa 24. januára 2006 Rada prijala rozhodnutie 2006/116/ES, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2006 do 25. januára 2010 (1).

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia Dr. Herwiga VAN STAA sa uvoľnilo jedno miesto člena Výboru regiónov. V dôsledku skončenia funkčného obdobia pani Elisabeth ZANONOVEJ sa uvoľnilo jedno miesto náhradníka,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2010, sa do Výboru regiónov vymenúvajú:

a)

za člena:

Dr. Herwig VAN STAA, Präsident des Tiroler Landtages;

b)

za náhradníka:

pán Günther PLATTER, Landeshauptmann, Tirol.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 2. októbra 2008

Za Radu

predseda

X. BERTRAND


(1)  Ú. v. EÚ L 56, 25.2.2006, s. 75.