26.9.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 258/72


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 24. septembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/176/ES o stanovení písomnej formy a kódov na oznamovanie chorôb zvierat podľa smernice Rady 82/894/EHS

[oznámené pod číslom K(2008) 5175]

(Text s významom pre EHP)

(2008/755/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 82/894/EHS z 21. decembra 1982 týkajúcu sa hlásenia nákaz zvierat v Spoločenstve (1), a najmä na jej článok 5 ods. 1,

keďže:

(1)

Smernica 82/894/EHS sa týka hlásení ohnísk nákaz u zvierat uvedených v prílohe I k danej smernici.

(2)

V rozhodnutí Komisie 2005/176/ES (2) sa stanovuje písomná forma a kódy na oznamovanie chorôb zvierat podľa smernice 82/894/EHS. Zatiaľ čo v prílohe V k danému rozhodnutiu sa uvádzajú kódy chorôb, v prílohách X/01, X/03, X/09, X/11, X/12 a X/16 sa uvádzajú kódy veterinárnych regiónov v Nemecku, Taliansku, Dánsku, Španielsku, Portugalsku a Švédsku (v tomto poradí).

(3)

Zoznam nákaz uvedený v prílohe I k smernici 82/894/EHS, zmenenej a doplnenej rozhodnutím Komisie 2008/650/ES (3), sa nedávno aktualizoval, čím sa do tohto zoznamu zaradili určité nákazy postihujúce ryby uvedené v časti II prílohy IV k smernici Rady 2006/88/ES (4) a vypustila sa z neho Tešínska choroba (nákazlivá obrna ošípaných), ktorá podľa smernice Rady 92/119/EHS (5) už nepodlieha povinnému hláseniu.

(4)

Aby bolo možné rozlíšiť hlásenia ohnísk afrického moru ošípaných u diviačej zveri od hlásení ohnísk tejto nákazy u domácich ošípaných, týmto dvom druhom ohnísk by sa mali na účely ich hlásenia prideliť odlišné kódy.

(5)

Preto je potrebné zmeniť a doplniť zoznam kódov nákaz stanovený v prílohe V k rozhodnutiu 2005/176/ES.

(6)

Nemecko, Taliansko, Dánsko, Španielsko, Portugalsko a Švédsko upravili názvy a hranice svojich veterinárnych regiónov. Úprava týchto regiónov má vplyv na systém hlásenia nákaz zvierat (ADNS). Regióny v súčasnom zozname uvedenom v ADNS by sa mali preto nahradiť novými regiónmi. Preto je vhodné prílohy X/01, X/03, X/09, X/11, X/12 a X/16 k rozhodnutiu 2005/176/ES zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Rozhodnutie 2005/176/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

V záujme ochrany dôvernosti poskytnutých informácií by sa prílohy k danému rozhodnutiu nemali uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2005/176/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha V sa nahrádza textom prílohy I k tomuto rozhodnutiu.

2.

Príloha X/01 sa nahrádza textom v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

3.

Príloha X/03 sa nahrádza textom v prílohe III k tomuto rozhodnutiu.

4.

Príloha X/09 sa nahrádza textom v prílohe IV k tomuto rozhodnutiu.

5.

Príloha X/11 sa nahrádza textom v prílohe V k tomuto rozhodnutiu.

6.

Príloha X/12 sa nahrádza textom v prílohe VI k tomuto rozhodnutiu.

7.

Príloha X/16 sa nahrádza textom v prílohe VII k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 24. septembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 58.

(2)  Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 40.

(3)  Ú. v. EÚ L 213, 8.8.2008, s. 42.

(4)  Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 14.

(5)  Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 69.