15.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 220/29


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. augusta 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/928/ES o harmonizácii frekvenčného pásma 169,4 – 169,8125 MHz v Spoločenstve

[oznámené pod číslom K(2008) 4311]

(Text s významom pre EHP)

(2008/673/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 o regulačnom rámci pre politiku rádiového frekvenčného spektra v Európskom spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom spektre) (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2005/928/ES (2) sa harmonizuje frekvenčné pásmo 169,4 – 169,8125 MHz v Spoločenstve.

(2)

V pláne využívania rádiového spektra pre pásmo uvedené v prílohe k rozhodnutiu 2005/928/ES je opísaný kanálový raster, ktorý by mali používať rôzne aplikácie, ktoré sú v prevádzke za podmienok ustanovených v tomto rozhodnutí. Takýto raster kanálov má za cieľ umožniť kompatibilitu a zjednodušiť koexistenciu aplikácií, ktoré je povolené používať v týchto pásmach.

(3)

Podľa plánu využívania rádiového spektra je v pásme 169,4000 – 169,4750 MHz predpísaný kanálový raster 12,5 kHz a v pásme 169,4875 – 169,5875 MHz je predpísaný kanálový raster 50 kHz.

(4)

Po prijatí rozhodnutia 2005/928/ES vyplynulo z ďalších preskúmaní technických parametrov definovaných v tomto rozhodnutí, že vzhľadom na technický vývoj sú podmienky týkajúce sa kanálového rastra v pásmach 169,4000 – 169,4750 MHz a 169,4875 – 169,5875 MHz neprimerane obmedzujúce. Povolením viacerých možností kanálového rastra získajú užívatelia väčšiu flexibilitu pri výbere optimálnej šírky pásma až do 50 kHz v súlade s požiadavkami na kvalitu konkrétnych aplikácií.

(5)

Európska konferencia poštových a telekomunikačných správ (CEPT) potvrdila, že zvýšenie počtu možností kanálového rastra v týchto pásmach sa môže a malo by sa povoliť.

(6)

Rozhodnutie 2005/928/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť. Podľa zmeneného a doplneného znenia tohto rozhodnutia bude možné používať kanály do 50 kHz v pásmach 169,4000 – 169,4750 MHz a 169,4875 – 169,5875 MHz.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rádiové frekvenčné spektrum,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2005/928/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V 4. riadku plánu využívania rádiového spektra v pásme uvedenom v prílohe sa hodnota „12,5“ týkajúca sa kanálového rastra (v kHz) nahrádza v prípade kanálov 1a, 1b, 2a, 2b, 3a a 3b textom „až do 50 kHz“.

2.

V 4. riadku plánu využívania rádiového spektra v pásme uvedenom v prílohe sa hodnota „50“ týkajúca sa kanálového rastra (v kHz) nahrádza v prípade kanálov 4b+5+6a a 6b+7+8a textom „až do 50 kHz“.

Článok 2

Článok 1 sa uplatňuje od 31. októbra 2008.

Článok 3

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 13. augusta 2008

Za Komisiu

Viviane REDING

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 47.