9.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/70


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 28. júla 2008

o prijateľnosti oznámení týkajúcich sa obnovy zaradenia účinných látok azimsulfuron, azoxystrobín, fluroxypyr, imazalil, kresoxim-metyl, prohexadión-kalcium a spiroxamín do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a o vytvorení zoznamu príslušných oznamovateľov

[oznámené pod číslom K(2008) 3855]

(Text s významom pre EHP)

(2008/656/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 737/2007 z 27. júna 2007 ustanovení postupu pri obnove zaradenia prvej skupiny účinných látok do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a vytvorení zoznamu týchto látok (2), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

Smernicou 91/414/EHS sa ustanovuje, že zaradenie účinnej látky môže byť na požiadanie obnovené raz alebo viackrát na obdobie nepresahujúce 10 rokov.

(2)

Výrobcovia účinných látok uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 737/2007 predložili oznámenia príslušným spravodajským členským štátom so žiadosťou o obnovu zaradenia uvedených účinných látok do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(3)

Príslušné spravodajské členské štáty zhodnotili oznámenia a oznámili svoje hodnotenia Komisii. Na základe týchto hodnotení sa oznámenia javia ako prijateľné.

(4)

Mená a adresy výrobcov, ktorých oznámenie sa ukázalo prijateľné, by Komisia mala uverejniť s cieľom zabezpečiť pre výrobcov možnosť skontaktovania sa na účel predloženia spoločnej dokumentácie.

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Oznámenia predložené výrobcami uvedenými v prílohe sú prijateľné.

Mená a adresy príslušných výrobcov sú uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 28. júla 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2008/70/ES (Ú. v. EÚ L 185, 12.7.2008, s. 40).

(2)  Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 10.


PRÍLOHA

Účinná látka

Meno výrobcu

Adresa

azimsulfurón

DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH

Du-Pont-Strasse 1, D-61352 Bad Homburg, Nemecko

Tel. (49) 6172 87 0, Fax (49) 6172 87 1402

azoxystrobín

Syngenta Limited

Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YH, Spojené kráľovstvo

Tel. (44) 1483 260000, Fax (44) 870 240 3019

Hermoo Belgicko NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgicko

Tel. (32) (0) 11 88 03 91, Fax (32) (0) 11 70 74 84

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgicko

Tel. (32) 2 646 86 06, Fax (32) 2 646 91 52

fluroxypyr

Inter-Trade R & D APS

Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Dánsko

Tel. (45) 98 93 89 77, Fax (45) 98 93 80 01

Hermoo Belgicko NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgicko

Tel. (32) (0) 11 88 03 91, Fax (32) (0) 11 70 7484

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgicko

Tel. (32) 2 646 86 06, Fax (32) 2 646 91 52

DowAgroSciences

3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX 14 4RN, Spojené kráľovstvo

Tel. (44) 1235 437920, Fax (44) 1235-737998

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Holandsko

Tel. (31) (0) 162 431 931, Fax (31) (0) 162 456 797

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, Spojené kráľovstvo

Tel. (44) (0) 1925 81 9999, Fax (44) (0) 1925 81 7425

imazalil

Inter-Trade R & D APS

Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Dánsko

Tel. (45) 98 93 89 77, Fax (45) 98 93 80 01

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgicko

Tel. (32) 2 646 86 06, Fax (32) 2 646 91 52

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Holandsko

Tel. (31) (0) 162 431 931, Fax (31) (0) 162 456 797

Certis Europe BV

Boulevard de la Woluwe/Woluwedal 60, B-1200 Brussels, Belgicko

Tel. (32) 2 331 38 94, Fax (32) 2 331 38 60

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, Spojené kráľovstvo

Tel. (44) (0) 1925 81 9999, Fax (44) (0) 1925 81 7425

Janssen Pharmaceutica NV

Janssen PMP, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgicko

Tel. (32) (0) 14 60 21 11, Fax (32) (0) 14 60 59 51

Laboratorios Agrochem SL

Laboratorios Agrochem SL, Technical and regulatory affairs department

Tres Rieres 10, E-08292 Esparraguera (Barcelona), Španielsko

Tel. (34) 93 777 48 53, Fax (34) 93 777 50 59

krezoxim-metyl

Hermoo Belgicko NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgicko

Tel. (32) (0) 11 88 03 91, Fax (32) (0) 11 70 74 84

BASF Agro SAS

21, chemin de la Sauvegarde, F-69134 Ecully Cedex, Francúzsko

Tel. (33) 4 72 32 45 45, Fax (33) 4 72 32 53 41

prohexadión-kalcium

BASF Agro SAS

21, chemin de la Sauvegarde, F-69134 Ecully Cedex, Francúzsko

Tel. (33) 4 72 32 45 45, Fax (33) 4 72 32 53 41

Fine Agrochemicals Ltd

Hill End House, Whittington, Worchester WR5 2RQ, Spojené kráľovstvo

Tel. (44) 1905 361800, Fax (44) 1905 361818

spiroxamín

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim-am-Rhein, Nemecko

Tel. (49) 2173 38 7583, Fax (49) 2173 38 3735