6.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/1


ROZHODNUTIE RADY 2008/615/SVV

z 23. júna 2008

o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 30 ods. 1 písm. a) a b), článok 31 ods. 1 písm. a), článok 32 a článok 34 ods. 2 písm. c),

so zreteľom na podnet Belgického kráľovstva, Bulharskej republiky, Spolkovej republiky Nemecko, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Talianskej republiky, Fínskej republiky, Portugalskej republiky, Rumunska a Švédskeho kráľovstva,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Po nadobudnutí platnosti Zmluvy medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom a Rakúskou republikou o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu, cezhraničnej trestnej činnosti a nelegálnej migrácii (ďalej len „Prümská zmluva“), sa po porade s Európskou komisiou a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Európskej únii predkladá tento podnet s cieľom začleniť podstatu ustanovení Prümskej zmluvy do právneho rámca Európskej únie.

(2)

Závery zasadnutia Európskej rady v Tampere v októbri 1999 potvrdili, že na účely odhaľovania a vyšetrovania trestných činov je potrebné zlepšiť výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi členských štátov.

(3)

V Haagskom programe o posilňovaní slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európskej únii z novembra 2004 vyjadrila Európska rada presvedčenie, že tento účel si vyžaduje inovačný prístup k cezhraničnej výmene informácií orgánov činných v trestnom konaní.

(4)

Európska rada preto stanovila, že výmena takýchto informácií by mala byť v súlade s podmienkami, ktoré sa vzťahujú na zásadu dostupnosti. Znamená to, že príslušník orgánu činného v trestnom konaní v jednom členskom štáte Únie, ktorý potrebuje na plnenie svojich povinností informácie, ich môže získať z iného členského štátu a že orgány činné v trestnom konaní v inom členskom štáte, ktoré takéto informácie majú, ich na uvedený účel poskytnú a zohľadnia pritom potreby vyšetrovaní, ktoré v tomto štáte prebiehajú.

(5)

Európska rada stanovila 1. január 2008 za konečný termín dosiahnutia tohto cieľa Haagskeho programu.

(6)

Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní (2) už stanovuje pravidlá, podľa ktorých si orgány členských štátov činné v trestnom konaní môžu rýchlo a účinne vymieňať existujúce informácie a spravodajské informácie na účely vedenia vyšetrovania trestných činov alebo spravodajských operácií v trestných veciach.

(7)

Haagsky program o posilňovaní slobody, bezpečnosti a spravodlivosti taktiež uvádza, že by sa mali plne využívať nové technológie a mal by existovať aj recipročný prístup do národných databáz, pričom taktiež stanovuje, že nové centralizované európske databázy by sa mali vytvárať iba na základe štúdií, ktoré preukazujú ich pridanú hodnotu.

(8)

Pre účinnú medzinárodnú spoluprácu má zásadný význam, aby sa presné informácie dali vymieňať rýchlo a účinne. Cieľom je zaviesť postupy na presadenie rýchlych, účinných a nenákladných spôsobov výmeny údajov. V súvislosti so spoločným používaním údajov by tieto postupy mali podliehať zodpovednosti a zahŕňať vhodné záruky, pokiaľ ide o presnosť a bezpečnosť údajov počas prenosu a uchovávania, ako aj postupy na zaznamenávanie výmeny údajov a obmedzenia používania vymieňaných informácií.

(9)

Tieto požiadavky spĺňa Prümská zmluva. S cieľom splniť podstatné požiadavky Haagskeho programu všetkými členskými štátmi v stanovenej lehote podstata základných častí Prümskej zmluvy by sa mala vzťahovať na všetky štáty.

(10)

Toto rozhodnutie preto obsahuje ustanovenia, ktoré vychádzajú z hlavných ustanovení Prümskej zmluvy a sú určené na zlepšenie výmeny informácií, ktorými si členské štáty navzájom udeľujú prístupové práva do svojich automatizovaných súborov s analýzou DNA, automatizovaných systémov identifikácie odtlačkov prstov a údaje o evidencii vozidiel. V prípade údajov z vnútroštátnych súborov s analýzou DNA a z automatizovaných systémov identifikácie odtlačkov prstov by systém „pozitívnej lustrácie/negatívnej lustrácie“ mal umožniť vyhľadávajúcemu členskému štátu v druhom rade požadovať konkrétne osobné údaje od členského štátu, ktorý súbor spravuje, a podľa potreby požadovať ďalšie informácie postupmi vzájomnej pomoci vrátane postupov prijatých podľa rámcového rozhodnutia 2006/960/SVV.

(11)

Týmto by sa značne urýchlili existujúce postupy, ktoré by členským štátom umožnili zistiť, či má iný členský štát požadované informácie, ktoré potrebuje, a ak áno, tak ktorý.

(12)

Cezhraničné porovnávanie údajov by malo dať boju proti trestnej činnosti nový rozmer. Informácie získané porovnávaním údajov by mali členským štátom otvoriť nové prístupy k vyšetrovaniu a tým zohrávať kľúčovú úlohu v pomoci orgánom činným v trestnom konaní a justičným orgánom.

(13)

Pravidlá by sa mali zakladať na prepojení národných databáz členských štátov.

(14)

Za určitých podmienok by členské štáty mali byť schopné poskytovať osobné aj iné ako osobné údaje na zlepšenie výmeny informácií s cieľom predchádzať trestným činom a udržiavať verejný poriadok v súvislosti s významnými udalosťami s cezhraničným rozmerom.

(15)

Pri vykonávaní článku 12 sa členské štáty môžu rozhodnúť uprednostniť boj proti závažnej trestnej činnosti vzhľadom na obmedzené technické kapacity použiteľné na prenos údajov.

(16)

Navyše k zlepšeniu výmeny informácií existuje potreba upraviť iné formy užšej spolupráce medzi policajnými orgánmi najmä prostredníctvom spoločných bezpečnostných operácií (napr. spoločné hliadky).

(17)

Užšia policajná a justičná spolupráca v trestných veciach musí ísť ruka v k ruke s dodržiavaním základných práv, najmä práva na rešpektovanie súkromia a ochranu osobných údajov, čo sa zabezpečí osobitnými opatreniami o ochrane údajov, ktoré by sa mali prispôsobiť osobitnej povahe rôznych foriem výmeny údajov. Takéto ustanovenia o ochrane údajov by mali zohľadňovať predovšetkým špecifickú povahu cezhraničného online prístupu do databáz. Pretože pri prístupe online nie je možné, aby členský štát, ktorý spravuje súbor, robil akékoľvek predbežné kontroly, mal by sa zaviesť systém zabezpečujúci následné monitorovanie.

(18)

Systém pozitívnej lustrácie/negatívnej lustrácie zabezpečuje štruktúru porovnávania anonymných profilov, keď sa dodatočné osobné údaje vymieňajú len po pozitívnej lustrácii a ktorých poskytnutie a prijatie sa spravuje vnútroštátnym právom vrátane predpisov o právnej pomoci. Tento mechanizmus zabezpečuje adekvátny systém ochrany údajov, pričom sa chápe, že poskytovanie osobných údajov inému členskému štátu si vyžaduje náležitú úroveň ochrany údajov na strane prijímajúceho členského štátu.

(19)

Vzhľadom na rozsiahlu výmenu informácií a údajov vyplývajúcich z užšej policajnej a justičnej spolupráce sa toto rozhodnutie snaží zaručiť primeranú úroveň ochrany údajov. Dodržiava úroveň ochrany navrhnutú na spracúvanie osobných údajov v Dohovore Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov z 28. januára 1981 a v jeho dodatkovom protokole z 8. novembra 2001, ako aj zásady uvedené v odporúčaní Rady Európy č. R (87) 15, ktorým sa upravuje používanie osobných údajov v oblasti polície.

(20)

Ustanovenia o ochrane údajov uvedené v tomto rozhodnutí zahŕňajú aj zásady ochrany údajov, ktoré boli nevyhnutné vzhľadom na to, že v treťom pilieri chýba rámcové rozhodnutie o ochrane údajov. Toto rámcové rozhodnutie by sa malo vzťahovať na celú oblasť policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach pod podmienkou, že jeho úroveň ochrany údajov nie je nižšia ako ochrana stanovená v Dohovore Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov z 28. januára 1981 a jeho dodatkového protokolu z 8. novembra 2001 a zohľadňuje odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy členským štátom R (87) 15 zo 17. septembra 1987, ktorým sa upravuje používanie osobných údajov v oblasti polície, aj v prípadoch, keď sa údaje nespracúvajú automaticky.

(21)

Keďže ciele tohto rozhodnutia, a to zlepšenie výmeny informácií v Európskej únii, nie je možné vzhľadom na cezhraničnú povahu boja proti trestnej činnosti a bezpečnostných otázok uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov tak, že členské štáty sa musia na seba navzájom spoliehať, uvedené ciele možno lepšie dosiahnuť na úrovni Európskej únie, Rada môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, na ktorú odkazuje článok 2 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa článku 5 Zmluvy o ES toto rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(22)

Toto rozhodnutie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uvedené najmä v Charte základných práv Európskej únie,

ROZHODLA TAKTO:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ ASPEKTY

Článok 1

Cieľ a rozsah pôsobnosti

Týmto rozhodnutím chcú členské štáty zintenzívniť cezhraničnú spoluprácu v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje hlava VI zmluvy, najmä výmenu informácií medzi orgánmi zodpovednými za predchádzanie trestným činom a ich vyšetrovanie. Na tento účel toto rozhodnutie obsahuje pravidlá v týchto oblastiach:

a)

ustanovenia o podmienkach a postupoch pre automatizovaný prenos profilov DNA, daktyloskopických údajov a určitých údajov z vnútroštátnej evidencie vozidiel (kapitola 2);

b)

ustanovenia o podmienkach pre poskytovanie údajov v súvislosti s významnými udalosťami s cezhraničným rozmerom (kapitola 3);

c)

ustanovenia o podmienkach pre poskytovanie informácií s cieľom predchádzať teroristickým trestným činom (kapitola 4);

d)

ustanovenia o podmienkach a postupoch pre zintenzívnenie cezhraničnej policajnej spolupráce pomocou rôznych opatrení (kapitola 5).

KAPITOLA 2

ONLINE PRÍSTUP A ĎALŠIE POŽIADAVKY

ODDIEL 1

Profily DNA

Článok 2

Vytvorenie vnútroštátnych súborov s analýzou DNA

1.   Členské štáty vytvoria a vedú vnútroštátne súbory s analýzou DNA na účely vyšetrovania trestných činov. Údaje vedené v týchto súboroch podľa tohto rozhodnutia sa spracúvajú v súlade s týmto rozhodnutím v súlade s vnútroštátnym právom, ktoré sa vzťahuje na toto spracúvanie.

2.   Na účely vykonávania tohto rozhodnutia zabezpečujú členské štáty dostupnosť referenčných údajov zo svojich vnútroštátnych súborov s analýzou DNA uvedených v prvej vete odseku 1. Referenčné údaje obsahujú iba profily DNA vytvorené z nekódujúcej časti DNA a referenčné číslo. Referenčné údaje nesmú obsahovať nijaké údaje, na základe ktorých je možné priamo identifikovať dotknutú osobu. Referenčné údaje, na základe ktorých nie je možné identifikovať žiadnu osobu (ďalej len „neidentifikované profily DNA“), musia byť rozpoznateľné ako také.

3.   Každý členský štát informuje v súlade s článkom 36 Generálny sekretariát Rady o vnútroštátnych súboroch s analýzou DNA, na ktoré sa vzťahujú články 2 až 6, a podmienkach automatizovaného vyhľadávania uvedeného v článku 3 ods. 1.

Článok 3

Automatizované vyhľadávanie profilov DNA

1.   Na účely vyšetrovania trestných činov umožňujú členské štáty národným kontaktným bodom ostatných členských štátov uvedeným v článku 6 prístup k referenčným údajom vo svojich súboroch s analýzou DNA s právomocou vykonávať automatizované vyhľadávanie porovnávaním profilov DNA. Vyhľadávanie sa môže vykonávať len v jednotlivých prípadoch a v súlade s vnútroštátnym právom dožadujúceho členského štátu.

2.   Ak automatizované vyhľadávanie preukáže, že poskytnutý profil DNA sa zhoduje s DNA profilmi uvedenými v zázname prijímajúceho členského štátu, dostane národný kontaktný bod vyhľadávajúceho členského štátu automatizovaným spôsobom referenčné údaje, v súvislosti s ktorými sa našla zhoda. Automatické oznámenie sa poskytuje aj keď sa nenájde žiadna zhoda.

Článok 4

Automatizované porovnávanie profilov DNA

1.   Na účely vyšetrovania trestných činov členské štáty na základe vzájomného súhlasu porovnávajú prostredníctvom svojich národných kontaktných bodov neidentifikované profily DNA so všetkými profilmi DNA z referenčných údajov z ostatných vnútroštátnych súborov s analýzou DNA. Profily sa poskytujú a porovnávajú automatizovaným spôsobom. Neidentifikované profily DNA sa poskytujú na účely porovnávania, iba ak to ustanovuje vnútroštátne právo dožadujúceho členského štátu.

2.   V prípade, že členský štát zistí na základe porovnania uvedeného v odseku 1 zhodu medzi poskytnutým profilom DNA a ktorýmkoľvek z profilov DNA vo svojich súboroch s analýzou DNA, bezodkladne poskytne národnému kontaktnému bodu druhého členského štátu referenčné údaje, s ktorými sa zistila zhoda.

Článok 5

Poskytnutie ďalších osobných údajov a iných informácií

Ak sa na základe postupu uvedeného v článkoch 3 a 4 zistí zhoda medzi profilmi DNA, poskytnutie ďalších dostupných osobných údajov a iných informácií vzťahujúcich sa na referenčné údaje spravuje vnútroštátnym právom dožiadaného členského štátu vrátane predpisov o právnej pomoci.

Článok 6

Národný kontaktný bod a vykonávacie opatrenia

1.   Každý členský štát určí na účely poskytovania údajov uvedených v článkoch 3 a 4 národný kontaktný bod. Právomoci národných kontaktných bodov sa spravujú uplatniteľným vnútroštátnym právom.

2.   Technické podrobnosti postupov uvedených v článkoch 3 a 4 sa upravia vo vykonávacích opatreniach uvedených v článku 33.

Článok 7

Odobratie bunkového materiálu a poskytovanie profilov DNA

Keď pri prebiehajúcom vyšetrovaní alebo trestnom konaní nie je pre konkrétnu osobu nachádzajúcu sa na území dožiadaného členského štátu k dispozícii profil DNA, dožiadaný členský štát poskytuje právnu pomoc vo forme odobratia a analýzy bunkového materiálu tejto osoby a poskytnutia získaného profilu DNA, ak:

a)

dožadujúci členský štát uvedie účel, na ktorý to žiada;

b)

dožadujúci členský štát predloží príkaz na začatie vyšetrovania alebo vyhlásenie vydané príslušným orgánom podľa práva členského štátu, z ktorého vyplýva, že by boli splnené požiadavky na odobratie a analýzu bunkového materiálu, ak by sa táto osoba nachádzala na území dožadujúceho členského štátu, a

c)

podľa práva dožiadaného členského štátu sú splnené požiadavky na odobratie a analýzu bunkového materiálu a poskytnutie získaného profilu DNA.

ODDIEL 2

Daktyloskopické údaje

Článok 8

Daktyloskopické údaje

Na účely vykonávania tohto rozhodnutia zabezpečujú členské štáty dostupnosť referenčných údajov zo súborov pre vnútroštátne automatizované systémy identifikácie odtlačkov prstov vytvorených na predchádzanie trestným činom a ich vyšetrovanie. Referenčné údaje obsahujú iba daktyloskopické údaje a referenčné číslo. Referenčné údaje nesmú obsahovať nijaké údaje, na základe ktorých je možné priamo identifikovať dotknutú osobu. Referenčné údaje, na základe ktorých nie je možné identifikovať žiadnu osobu (ďalej len „neidentifikované daktyloskopické údaje“), musia byť rozpoznateľné ako také.

Článok 9

Automatizované vyhľadávanie daktyloskopických údajov

1.   Na účely predchádzania trestným činom a ich vyšetrovania umožňujú členské štáty národným kontaktným bodom ostatných členských štátov uvedeným v článku 11 prístup k referenčným údajom v automatizovaných systémoch identifikácie odtlačkov prstov, ktoré vytvorili na tento účel, s právomocou vykonávať automatizované vyhľadávanie porovnávaním daktyloskopických údajov. Vyhľadávanie sa môže vykonávať len v jednotlivých prípadoch a v súlade s vnútroštátnym právom dožadujúceho členského štátu.

2.   Potvrdenie zhody daktyloskopických údajov s referenčnými údajmi, ktoré má členský štát spravujúci súbor, vykoná národný kontaktný bod dožadujúceho členského štátu pomocou automaticky poskytnutých referenčných údajov potrebných na jednoznačnú zhodu.

Článok 10

Poskytnutie ďalších osobných údajov a iných informácií

Ak sa na základe postupu uvedeného v článku 9 zistí zhoda medzi daktyloskopickými údajmi, poskytnutie ďalších dostupných osobných údajov a iných informácií vzťahujúcich sa na referenčné údaje spravuje vnútroštátnym právom dožiadaného členského štátu vrátane predpisov o právnej pomoci.

Článok 11

Národný kontaktný bod a vykonávacie opatrenia

1.   Každý členský štát určí na účely poskytovania údajov uvedených v článku 9 národný kontaktný bod. Právomoci národných kontaktných bodov sa spravujú uplatniteľným vnútroštátnym právom.

2.   Technické podrobnosti postupu uvedeného v článku 9 sa upravia vo vykonávacích opatreniach uvedených v článku 33.

ODDIEL 3

Údaje o evidencii vozidiel

Článok 12

Automatizované vyhľadávanie údajov o evidencii vozidiel

1.   Na účely predchádzania trestným činom a ich vyšetrovania a riešenia iných porušení zákona, ktoré vo vyhľadávajúcom členskom štáte patria do právomoci súdov alebo prokuratúry, ako aj udržiavania verejnej bezpečnosti, umožňujú členské štáty národným kontaktným bodom ostatných členských štátov uvedeným v odseku 2 prístup k týmto údajom o evidencii vozidiel s právomocou v jednotlivých prípadoch vykonávať automatizované vyhľadávanie:

a)

údaje o vlastníkoch alebo prevádzkovateľoch a

b)

údaje o vozidlách.

Vyhľadávanie sa môže vykonávať iba na základe úplného čísla karosérie alebo úplného evidenčného čísla. Vyhľadávanie sa môže vykonať len v súlade s vnútroštátnym právom vyhľadávajúceho členského štátu.

2.   Každý členský štát určí na účely poskytovania údajov uvedených v článku 1 národný kontaktný bod. Právomoci národných kontaktných bodov sa spravujú uplatniteľným vnútroštátnym právom. Technické podrobnosti postupov sa upravia vo vykonávacích opatreniach uvedených v článku 33.

KAPITOLA 3

VÝZNAMNÉ UDALOSTI

Článok 13

Poskytovanie iných ako osobných údajov

Na účely predchádzania trestným činom a udržiavania verejného poriadku a bezpečnosti pri významných udalostiach s cezhraničným rozmerom, najmä pri športových podujatiach alebo zasadnutiach Európskej rady, umožňujú členské štáty na požiadanie, ako aj z vlastného podnetu v súlade s vnútroštátnym právom poskytujúceho členského štátu vzájomné poskytovanie iných ako osobných údajov potrebných na tento účel.

Článok 14

Poskytovanie osobných údajov

1.   Na účely predchádzania trestným činom a udržiavania verejného poriadku a bezpečnosti pri významných podujatiach s cezhraničným rozmerom, najmä pri športových podujatiach alebo zasadnutiach Európskej rady, umožňujú členské štáty na požiadanie, ako aj z vlastného podnetu, a pokiaľ to vnútroštátne právo poskytujúceho členského štátu umožňuje, vzájomné poskytovanie osobných údajov, ak konečné odsúdenia alebo iné okolnosti dávajú dôvod domnievať sa, že dotknuté osoby spáchajú na podujatiach trestné činy alebo predstavujú hrozbu pre verejný poriadok a bezpečnosť.

2.   Osobné údaje sa môžu spracúvať iba na účely ustanovené v odseku 1 a na účely konkrétnych podujatí, v súvislosti s ktorými sa poskytli. Keď sa účely uvedené v odseku 1 splnili alebo keď ich už splniť nie je možné, musia sa poskytnuté údaje bezodkladne vymazať. Poskytnuté údaje sa musia v každom prípade vymazať najneskôr do jedného roka.

Článok 15

Národný kontaktný bod

Každý členský štát určí na účely poskytovania údajov uvedených v článkoch 13 a 14 národný kontaktný bod. Právomoci národných kontaktných bodov sa spravujú uplatniteľným vnútroštátnym právom.

KAPITOLA 4

OPATRENIA NA PREDCHÁDZANIE TERORISTICKÝM TRESTNÝM ČINOM

Článok 16

Poskytovanie informácií na predchádzanie teroristickým trestným činom

1.   Na účely predchádzania teroristickým trestným činom môžu členské štáty aj bez toho, aby boli o to požiadané, v súlade s vnútroštátnym právom v jednotlivých prípadoch poskytovať národným kontaktným bodom iných členských štátov uvedeným v odseku 3 osobné údaje a informácie uvedené v odseku 2, pokiaľ je to potrebné, pretože osobitné okolnosti dávajú dôvod domnievať sa, že dotknuté osoby spáchajú trestné činy uvedené v článkoch 1 až 3 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (3).

2.   Poskytované údaje obsahujú priezvisko, krstné mená, dátum a miesto narodenia a opis okolností, ktoré sú príčinou domnienok uvedených v odseku 1.

3.   Každý členský štát určí národný kontaktný bod na výmenu informácií s národnými kontaktnými bodmi iných členských štátov. Právomoci národných kontaktných bodov sa spravujú uplatniteľným vnútroštátnym právom.

4.   Poskytujúci členský štát môže v súlade s vnútroštátnym právom uložiť prijímajúcemu členskému štátu podmienky použitia takýchto údajov a informácií. Prijímajúci členský štát je všetkými takýmito podmienkami viazaný.

KAPITOLA 5

INÉ FORMY SPOLUPRÁCE

Článok 17

Spoločné operácie

1.   Príslušné orgány určené členskými štátmi môžu na zintenzívnenie policajnej spolupráce pri udržiavaní verejného poriadku a bezpečnosti a predchádzaní trestným činom využívať spoločné hliadkovanie a iné spoločné operácie, pri ktorých sa na operáciách na území členského štátu zúčastňujú určení príslušníci alebo iní činitelia („príslušníci“) iných členských štátov.

2.   Každý členský štát, ktorý pôsobí ako hostiteľský členský štát, môže v súlade so svojím vnútroštátnym právom a súhlasom vysielajúceho štátu príslušníkom vysielajúcich členských štátov zúčastňujúcim sa na spoločnej operácii udeliť výkonné právomoci alebo, pokiaľ to umožňuje právo hostiteľského členského štátu, umožniť príslušníkom vysielajúcich členských štátov uplatňovať výkonné právomoci v súlade s právom vysielajúceho členského štátu. Takéto výkonné právomoci sa môžu uplatňovať len pod usmernením príslušníkov z hostiteľského členského štátu a spravidla v ich prítomnosti. Príslušníci vysielajúcich členských štátov podliehajú vnútroštátnemu právu hostiteľského členského štátu. Zodpovednosť za ich činnosť nesie hostiteľský členský štát.

3.   Príslušníci vysielajúcich členských štátov, ktorí sa zúčastňujú na spoločných operáciách, sa riadia pokynmi vydanými príslušným orgánom hostiteľského členského štátu.

4.   Členské štáty predložia vyhlásenia uvedené v článku 36, v ktorých ustanovia praktické aspekty spolupráce.

Článok 18

Pomoc pri masových zhromaždeniach, katastrofách a vážnych nehodách

Príslušné orgány členských štátov si v súlade s vnútroštátnym právom pomáhajú pri masových zhromaždeniach a podobných významných podujatiach, katastrofách a vážnych nehodách s cieľom predchádzať trestným činom a zachovať verejný poriadok a bezpečnosť prostredníctvom:

a)

čo najrýchlejšieho oznamovania výskytu takýchto situácií, ktoré majú cezhraničný vplyv, a výmeny všetkých dôležitých informácií;

b)

prijímania a koordinácie potrebných policajných opatrení na svojom území pri situáciách s cezhraničným vplyvom;

c)

vysielania príslušníkov, odborníkov a poradcov a poskytovania vybavenia v maximálnej možnej miere na požiadanie členského štátu, na ktorého území situácia vznikla.

Článok 19

Používanie zbraní, streliva a výstroja

1.   Príslušníci vysielajúceho členského štátu, ktorí sa zúčastňujú na spoločnej operácii na území iného členského štátu podľa článku 17 alebo 18, môžu na tomto území nosiť vlastné národné uniformy. Môžu nosiť zbrane, strelivo a výstroj, ako im to umožňuje vnútroštátne právo vysielajúceho štátu. Hostiteľský členský štát môže zakázať príslušníkom z vysielajúceho členského štátu nosiť isté zbrane, strelivo alebo výstroj.

2.   Členské štáty predložia vyhlásenia uvedené v článku 36, v ktorých uvedú zoznam zbraní, streliva a výstroja, ktoré možno použiť iba pri oprávnenej sebaobrane alebo obrane druhých. Veliaci príslušník operácie z hostiteľského členského štátu môže v jednotlivých prípadoch v súlade s vnútroštátnym právom povoliť, aby sa zbrane, strelivo a výstroj použili na účely nad rámec uvedený v prvej vete. Použitie zbraní, streliva a výstroja sa spravuje právom hostiteľského členského štátu. Príslušné orgány sa navzájom informujú o povolených zbraniach, strelive a výstroji a podmienkach ich použitia.

3.   Ak pri operácii, ktorá sa riadi týmto rozhodnutím, príslušníci jedného členského štátu použijú vozidlá na území iného členského štátu, riadia sa tými istými pravidlami cestnej premávky ako príslušníci z hostiteľského členského štátu vrátane pravidiel o prednostnej jazde a akýchkoľvek osobitných výsad.

4.   Členské štáty predložia vyhlásenia uvedené v článku 36, v ktorých ustanovia praktické aspekty týkajúce sa používania zbraní, streliva a výstroja.

Článok 20

Ochrana a pomoc

Od členských štátov sa vyžaduje, aby poskytovali príslušníkom iných členských štátov, ktorí prekročia hranicu, takú istú ochranu a pomoc pri výkone ich povinností, ako poskytujú vlastným príslušníkom.

Článok 21

Všeobecné pravidlá občianskoprávnej zodpovednosti

1.   Ak príslušníci jedného členského štátu pôsobia v inom členskom štáte podľa článku 17, ich členský štát je zodpovedný za každú škodu, ktorú spôsobili počas ich pôsobenia v súlade s právom členského štátu, na ktorého území pôsobia.

2.   Členský štát, na ktorého území bola spôsobená škoda uvedená v odseku 1, nahradí túto škodu za podmienok, ktoré sa uplatňujú na škodu spôsobenú jeho vlastnými príslušníkmi.

3.   V prípade uvedenom v odseku 1 členský štát, ktorého príslušníci spôsobili škodu osobe na území iného členského štátu, plne uhradí tomuto štátu akúkoľvek sumu, ktorú vyplatil obetiam alebo oprávneným osobám.

4.   Ak príslušníci jedného členského štátu pôsobia v inom členskom štáte podľa článku 18, tento iný členský štát je v súlade so svojím vnútroštátnym právom zodpovedný za každú škodu, ktorú počas ich pôsobenia spôsobili.

5.   Ak škoda uvedená v odseku 4 vznikla v dôsledku hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zneužitia úradnej moci, hostiteľský členský štát môže požiadať vysielajúci členský štát o nahradenie akejkoľvek sumy, ktorú vyplatil obetiam alebo oprávneným osobám.

6.   Bez toho, aby bol dotknutý výkon jeho práv voči tretím stranám a s výnimkou odseku 3, žiadny členský štát v prípadoch ustanovených v odseku 1 nebude požadovať náhradu škôd, ktoré utrpel, od iného členského štátu.

Článok 22

Trestná zodpovednosť

S príslušníkmi, ktorí na základe tohto rozhodnutia pôsobia na území iného členského štátu, sa zaobchádza rovnako ako s príslušníkmi hostiteľského členského štátu, pokiaľ ide o trestné činy, ktoré spáchali alebo ktoré boli spáchané voči nim, pokiaľ nie je ustanovené inak v inej dohode, ktorá je pre dotknuté členské štáty záväzná.

Článok 23

Pracovnoprávne vzťahy

Príslušníci, ktorí na základe tohto rozhodnutia pôsobia na území iného členského štátu, naďalej podliehajú ustanoveniam pracovnoprávnych predpisov, ktoré sa uplatňujú v ich členskom štáte, najmä pokiaľ ide o disciplinárne predpisy.

KAPITOLA 6

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O OCHRANE ÚDAJOV

Článok 24

Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti

1.   Na účely tohto rozhodnutia:

a)

„spracúvanie osobných údajov“ je každá operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi automatizovanými alebo inými prostriedkami, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, triedenie, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, sprístupňovanie prenosom, šírenie alebo poskytovanie iným spôsobom, spájanie, kombinovanie, blokovanie, vymazávanie alebo zničenie údajov. Spracúvanie v zmysle tohto rozhodnutia zahŕňa aj oznámenie o existencii alebo absencii pozitívnej lustrácie s údajom;

b)

„automatizované vyhľadávanie“ je priamy prístup k automatizovaným súborom iného subjektu, pričom odpoveď na zadanie vyhľadávania je plne automatizovaná;

c)

„vytváranie referencie“ je označovanie uchovaných osobných údajov bez zámeru obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti;

d)

„blokovanie“ je označovanie uchovaných osobných údajov so zámerom obmedziť ich ďalšie spracúvanie v budúcnosti.

2.   Tieto ustanovenia sa vzťahujú na údaje, ktoré sa poskytujú alebo sa poskytli podľa tohto rozhodnutia, pokiaľ sa v predchádzajúcich kapitolách neustanovuje inak.

Článok 25

Úroveň ochrany údajov

1.   Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré sa poskytujú alebo poskytli podľa tohto rozhodnutia, každý členský štát zabezpečuje úroveň ochrany osobných údajov vo svojom vnútroštátnom práve, ktorá je minimálne rovnocenná s úrovňou ochrany vyplývajúcou z Dohovoru Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov z 28. januára 1981 a jeho dodatkového protokolu z 8. novembra 2001, pričom zohľadňuje odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy členským štátom R (87) 15 zo 17. septembra 1987, ktorým sa upravuje používanie osobných údajov v oblasti polície, aj v prípadoch, keď sa údaje nespracúvajú automaticky.

2.   Osobné údaje sa podľa tohto rozhodnutia nesmú poskytnúť, pokiaľ sa nevykonali ustanovenia tejto kapitoly vo vnútroštátnom práve území členských štátov, ktoré sa takéhoto poskytnutia zúčastňujú. Rada rozhoduje jednomyseľne o tom, či sa táto podmienka splnila.

3.   Odsek 2 sa neuplatňuje na tie členské štáty, ktoré už začali s poskytovaním údajov ustanoveným v tomto rozhodnutí podľa Zmluvy z 27. mája 2005 medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom a Rakúskou republikou o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu, cezhraničnej trestnej činnosti a nelegálnej migrácii (ďalej len „Prümská zmluva“).

Článok 26

Účel

1.   Spracúvanie osobných údajov prijímajúcim členským štátom sa povoľuje výlučne na účely, na ktoré sa tieto údaje poskytli podľa tohto rozhodnutia; spracúvanie na iné účely sa povoľuje výlučne s predchádzajúcim povolením členského štátu, ktorý spravuje súbor, a podlieha vnútroštátnemu právu prijímajúceho členského štátu. Takéto povolenie je možné udeliť pod podmienkou, že sa vo vnútroštátnom práve členského štátu, ktorý spravuje súbor, povoľuje spracúvanie na takéto účely.

2.   Spracúvanie údajov poskytnutých podľa článkov 3, 4 a 9 vyhľadávajúcim alebo porovnávajúcim členským štátom sa povoľuje výlučne na účely:

a)

stanovenia zhody porovnávaných profilov DNA alebo daktyloskopických údajov;

b)

prípravy a predloženia policajnej alebo justičnej žiadosti o právnu pomoc v súlade s vnútroštátnym právom, ak sa zistila zhoda medzi týmito údajmi;

c)

zaznamenávanie v zmysle článku 30.

Členský štát, ktorý spravuje súbor môže spracúvať údaje, ktoré mu boli poskytnuté v súlade s článkami 3, 4 a 9, len ak je to potrebné na účely porovnania, poskytnutia automatizovanej odpovede na zadanie vyhľadávania alebo na zaznamenávanie v zmysle článku 30. Poskytnuté údaje sa vymažú ihneď po porovnaní údajov alebo po automatizovanom odoslaní odpovede na zadanie vyhľadávania, pokiaľ nie je ďalšie spracúvanie potrebné na účely uvedené v písmenách b) a c) prvého pododseku.

3.   Údaje poskytnuté v súlade s článkom 12 môže členský štát, ktorý spravuje súbor, použiť, len ak je to potrebné na účely poskytnutia automatizovaných odpovedí na zadanie vyhľadávania alebo na zaznamenávanie uvedené v článku 30. Poskytnuté údaje sa vymažú okamžite po automatizovanom odoslaní odpovede na zadanie vyhľadávania, pokiaľ nie je ďalšie spracúvanie potrebné na zaznamenávanie podľa článku 30. Vyhľadávajúci členský štát môže použiť údaje získané v odpovedi len na účel, na ktorý sa vyhľadávanie uskutočnilo.

Článok 27

Príslušné orgány

Poskytnuté osobné údaje môžu spracúvať iba orgány, subjekty a súdy, ktoré sú zodpovedné za úlohu pri sledovaní cieľov uvedených v článku 26. Predovšetkým sa údaje môžu poskytnúť iným subjektom len s predchádzajúcim povolením poskytujúceho členského štátu a v súlade s právom prijímajúceho členského štátu.

Článok 28

Presnosť, aktuálnosť a obdobie uchovávania údajov

1.   Členské štáty zabezpečujú presnosť a aktuálnosť osobných údajov. Pokiaľ z oznámenia dotknutej osoby alebo z úradnej činnosti vyplýva, že sa poskytli nesprávne údaje alebo údaje, ktoré sa poskytnúť nemali, bezodkladne sa to oznámi prijímajúcemu členskému štátu alebo prijímajúcim členským štátom. Dotknutý členský štát alebo členské štáty sú povinné údaje opraviť alebo vymazať. Okrem toho sa poskytnuté osobné údaje opravia, ak sa zistí, že sú nesprávne. Ak má prijímajúci subjekt dôvod domnievať sa, že poskytnuté údaje sú nesprávne alebo by sa mali vymazať, ihneď o tom informuje poskytujúci subjekt.

2.   Údaje, voči ktorých presnosti dotknutá osoba namieta a ktorých presnosť alebo nepresnosť sa nedá stanoviť, sa v súlade s vnútroštátnym právom členských štátov na požiadanie dotknutej osoby označia indikátorom. Takéto označenie indikátorom je možné odstrániť v súlade s vnútroštátnym právom členských štátov a len so súhlasom dotknutej osoby alebo na základe rozhodnutia príslušného súdu alebo nezávislého orgánu na ochranu údajov.

3.   Poskytnuté osobné údaje, ktoré sa nemali poskytnúť alebo prijať, sa vymažú. Údaje, ktoré sa poskytli alebo prijali v súlade so zákonom, sa vymažú:

a)

ak nie sú alebo už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa poskytli; ak sa osobné údaje poskytli bez vyžiadania, prijímajúci subjekt bezodkladne skontroluje, či sú potrebné na účel, na ktorý boli poskytnuté;

b)

po uplynutí maximálnej doby uchovávania údajov ustanoveného vnútroštátnym právom poskytujúceho členského štátu, ak poskytujúci subjekt pri poskytnutí údajov informoval prijímajúci orgán o tejto maximálnej dobe.

Ak existuje dôvod domnievať sa, že vymazanie by mohlo poškodiť záujmy dotknutej osoby, údaje sa v súlade s vnútroštátnym právom nevymažú, ale zablokujú. Zablokované údaje sa môžu poskytovať alebo používať výlučne na účel, ktorý zabránil ich vymazaniu.

Článok 29

Technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti údajov

1.   Poskytujúci a prijímajúci orgán prijmú kroky na zabezpečenie účinnej ochrany osobných údajov pred náhodným alebo neoprávneným zničením, náhodnou stratou, neoprávneným prístupom, neoprávnenou alebo náhodnou zmenou a neoprávneným sprístupnením.

2.   Znaky technickej špecifikácie automatizovaného vyhľadávania upravujú vykonávacie opatrenia uvedené v článku 33, ktoré zaručujú, že:

a)

na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti údajov, najmä ich dôvernosti a integrity, sa prijímajú najmodernejšie technické opatrenia;

b)

pri využívaní všeobecne prístupných sietí sa používajú kódovacie a autorizačné postupy uznávané príslušnými orgánmi a

c)

možno overiť prípustnosť vyhľadávania v súlade s článkom 30 ods. 2, 4 a 5.

Článok 30

Protokolovanie a zaznamenávanie; osobitné pravidlá automatizovaného a neautomatizovaného poskytovania

1.   Každý členský štát zaručí, že každé neautomatizované poskytnutie a každé neautomatizované prijatie osobných údajov subjektom, ktorý spravuje súbor, a vyhľadávajúcim orgánom sa zaprotokoluje s cieľom overiť prípustnosť poskytnutia. V protokole sa uvádzajú tieto údaje:

a)

dôvod poskytnutia;

b)

poskytnuté údaje;

c)

dátum poskytnutia a

d)

názov alebo referenčný kód vyhľadávajúceho subjektu a subjektu, ktorý súbor spravuje.

2.   Na automatizované vyhľadávanie údajov podľa článkov 3, 9 a 12 a automatizované porovnávanie podľa článku 4 sa vzťahujú tieto ustanovenia:

a)

Automatizované vyhľadávanie alebo porovnávanie môžu vykonávať len osobitne oprávnení príslušníci z národných kontaktných bodov. Zoznam príslušníkov oprávnených na automatizované vyhľadávanie alebo porovnávanie sa na požiadanie poskytne orgánom dohľadu uvedeným v odseku 5 a ostatným členským štátom.

b)

Každý členský štát zabezpečuje, aby orgán, ktorý spravuje súbor, a vyhľadávajúci orgán zaznamenávali každé poskytnutie a prijatie osobných údajov vrátane oznámenia či existuje pozitívna lustrácia alebo nie. Toto zaznamenanie obsahuje tieto údaje:

i)

poskytnuté údaje;

ii)

dátum a presný čas poskytnutia a

iii)

názov alebo referenčný kód vyhľadávajúceho subjektu a subjektu, ktorý súbor spravuje.

Vyhľadávajúci subjekt zaznamená aj dôvod vyhľadávania alebo poskytnutia údajov, ako aj identifikačnú značku úradníka, ktorý vyhľadanie vykonal, a úradníka, ktorý vyhľadanie alebo poskytnutie nariadil.

3.   Zaznamenávajúci orgán na požiadanie bezodkladne, najneskôr do štyroch týždňov po doručení žiadosti, oznamuje zaznamenané údaje príslušným orgánom na ochranu údajov príslušného členského štátu. Zaznamenané údaje sa môžu použiť výlučne na tieto účely:

a)

monitorovanie ochrany údajov;

b)

zabezpečovanie ochrany údajov.

4.   Zaznamenané údaje sa chránia vhodnými opatreniami pred zneužitím alebo inými formami neprimeraného použitia a uchovávajú sa dva roky. Po uplynutí doby uchovávania sa zaznamenané údaje bezodkladne vymažú.

5.   Zodpovednosť za právnu kontrolu poskytovania a prijímania osobných údajov nesú nezávislé orgány na ochranu údajov alebo prípadne justičné orgány príslušných členských štátov. Každá osoba môže v súlade s vnútroštátnym právom požiadať tieto orgány o preverenie zákonnosti spracúvania údajov, ktoré sa jej týkajú. Nezávisle od takýchto žiadostí tieto orgány a orgány zodpovedné za zaznamenávanie údajov vykonávajú na základe súborov, ktorých sa to týka, náhodné kontroly zákonnosti poskytovania údajov.

Výsledky takýchto kontrol uchovávajú nezávislé orgány na ochranu údajov na účely inšpekcie 18 mesiacov. Po uplynutí tohto obdobia sa bezodkladne vymažú. Každý orgán na ochranu údajov môže byť požiadaný nezávislým orgánom na ochranu údajov iného členského štátu o vykonávanie jeho právomocí v súlade s vnútroštátnym právom. Nezávislé orgány na ochranu údajov členských štátov vykonávajú úlohy týkajúce sa inšpekcií potrebné na vzájomnú spoluprácu, najmä prostredníctvom výmeny relevantných informácií.

Článok 31

Práva dotknutých osôb na informácie a náhrada škody

1.   Na žiadosť príslušného orgánu podľa vnútroštátneho práva sa dotknutej osobe po predložení preukazu totožnosti poskytujú bez neprimeraných výdavkov informácie o spracúvaných údajoch týkajúcich sa tejto osoby, pôvode údajov, príjemcoch alebo skupinách príjemcov, uvedenom účele spracúvania a ak to vyžaduje vnútroštátne právo, aj o jeho právnom základe, a to v súlade s vnútroštátnym právom, vo všeobecne zrozumiteľnej forme a bez neprijateľného odkladu. Dotknutá osoba má okrem toho právo na to, aby sa nepresné údaje opravili a nezákonne spracúvané údaje vymazali. Členské štáty taktiež zabezpečujú, aby v prípade porušenia práv dotknutej osoby, pokiaľ ide o ochranu údajov, mala táto osoba možnosť podať účinnú sťažnosť na nezávislom súde v zmysle článku 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ľudských právach alebo nezávislému dozornému orgánu v zmysle článku 28 smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (4), a aby mala možnosť požadovať náhradu škody alebo inú formu právneho odškodnenia. Podrobné pravidlá postupu uplatnenia týchto práv a dôvody na obmedzenie práva prístupu upravujú príslušné vnútroštátne právne ustanovenia členského štátu, v ktorom si dotknutá osoba uplatňuje práva.

2.   Ak subjekt jedného členského štátu poskytol osobné údaje podľa tohto rozhodnutia, prijímajúci subjekt iného členského štátu nemôže použiť nepresnosť poskytnutých údajov ako dôvod vyhnutia sa zodpovednosti voči poškodenej strane podľa vnútroštátneho práva. V prípade, že sa voči prijímajúcemu subjektu uzná náhrada škody, pretože použil nepresné odovzdané údaje, subjekt, ktorý tieto údaje poskytol, nahradí v plnej miere prijímajúcemu subjektu sumu vyplatenú ako náhradu škody.

Článok 32

Informácie požadované členskými štátmi

Prijímajúci členský štát informuje poskytujúci členský štát na jeho žiadosť o spracúvaní poskytnutých údajov a o získaných výsledkoch.

KAPITOLA 7

VYKONÁVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 33

Vykonávacie opatrenia

Rada konajúca na základe kvalifikovanej väčšiny a po porade s Európskym parlamentom prijme opatrenia potrebné na vykonávanie tohto rozhodnutia na úrovni Únie.

Článok 34

Náklady

Každý členský štát znáša prevádzkové náklady, ktoré vynaložili jeho orgány pri uplatňovaní tohto rozhodnutia. Členské štáty sa v osobitných prípadoch môžu dohodnúť na inom režime.

Článok 35

Vzťah s inými nástrojmi

1.   Pre dotknuté členské štáty sa uplatňujú príslušné ustanovenia tohto rozhodnutia namiesto zodpovedajúcich ustanovení uvedených v Prümskej zmluve. Ostatné ustanovenia Prümskej zmluvy zostávajú v platnosti medzi zmluvnými stranami Prümskej zmluvy.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté iné povinnosti vyplývajúce z aktov prijatých podľa hlavy VI zmluvy:

a)

Členské štáty môžu naďalej uplatňovať bilaterálne alebo multilaterálne dohody alebo dojednania o cezhraničnej spolupráci, ktoré sú v platnosti v čase prijatia tohto rozhodnutia, pokiaľ takéto dohody alebo dojednania nie sú nezlučiteľné s cieľmi tohto rozhodnutia.

b)

Členské štáty môžu uzavrieť alebo uviesť do platnosti bilaterálne alebo multilaterálne dohody alebo dojednania o cezhraničnej spolupráci po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia, pokiaľ takéto dohody alebo dojednania ustanovujú rozšírenie cieľov tohto rozhodnutia.

3.   Dohody a dojednania uvedené v odsekoch 1 a 2 nemôžu ovplyvňovať vzťahy s členskými štátmi, ktoré nie sú ich zmluvnými stranami.

4.   Členské štáty informujú Radu a Komisiu do štyroch týždňov od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia o existujúcich dohodách a dojednaniach v zmysle odseku 2 písm. a), ktoré chcú uplatňovať aj naďalej.

5.   Členské štáty informujú Radu a Komisiu aj o všetkých nových dohodách a dojednaniach v zmysle odseku 2 písm. b) do troch mesiacov od ich podpisu alebo v prípade nástrojov, ktoré boli podpísané pred prijatím tohto rozhodnutia, do troch mesiacov od nadobudnutia ich platnosti.

6.   Žiadne ustanovenie tohto rozhodnutia neovplyvní bilaterálne alebo multilaterálne dohody alebo dojednania medzi členskými štátmi a tretími štátmi.

7.   Toto rozhodnutie nemá vplyv na existujúce dohody o právnej pomoci alebo vzájomnom uznávaní súdnych rozhodnutí.

Článok 36

Vykonávanie a vyhlásenia

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s ustanoveniami tohto rozhodnutia do jedného roka od nadobudnutia jeho účinnosti s výnimkou ustanovení kapitoly 2, v súvislosti s ktorou sa opatrenia prijmú do troch rokov po tom, ako toto rozhodnutie a rozhodnutie Rady o jeho vykonávaní nadobudnú účinnosť.

2.   Členské štáty informujú Generálny sekretariát Rady a Komisiu, že vykonali povinnosti, ktoré im ukladá toto rozhodnutie a vydajú vyhlásenia ustanovené v tomto rozhodnutí. Pri tom môže každý členský štát uviesť, že bude toto rozhodnutie uplatňovať okamžite vo vzťahu k ostatným členským štátom, ktoré podali rovnaké oznámenie.

3.   Vyhlásenia predložené v súlade s odsekom 2 je možné kedykoľvek zmeniť a doplniť prostredníctvom vyhlásenia predloženého Generálnemu sekretariátu Rady. Generálny sekretariát Rady zašle všetky prijaté vyhlásenia členským štátom a Komisii.

4.   Na základe týchto a ďalších informácií, ktoré členské štáty na požiadanie poskytnú, Komisia predloží Rade do 28. júla 2012 správu o vykonávaní tohto rozhodnutia doplnenú návrhmi, ktoré považuje za vhodné pre ďalší vývoj.

Článok 37

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 23. júna 2008

Za Radu

predseda

I. JARC


(1)  Stanovisko z 10. júna 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 89.

(3)  Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3.

(4)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).