18.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 190/35


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 11. júla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2007/60/ES, pokiaľ ide o úpravu úloh a obdobie činnosti Výkonnej agentúry pre transeurópsku dopravnú sieť

(2008/593/ES)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 3,

keďže:

(1)

Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť (ďalej len „agentúra“) bola zriadená rozhodnutím Komisie 2007/60/ES (2) s cieľom riadiť činnosť Spoločenstva v oblasti transeurópskej dopravnej siete do 31. decembra 2008 na implementáciu úloh týkajúcich sa poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 2236/95 z 18. septembra 1995 stanovujúceho všeobecné pravidlá poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti transeurópskych sietí (3). Mnohé z týchto projektov budú pokračovať ešte aj po 31. decembri 2008.

(2)

Agentúra by mala byť zodpovedná aj za projekty, ktoré dostávajú finančnú pomoc na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 680/2007 (4), keďže týmto nariadením sa naďalej financujú podobné činnosti pre transeurópsku dopravnú sieť ako v zmysle nariadenia (ES) 2236/95, na ktoré už agentúra dostala poverenie.

(3)

Agentúra by nemala byť zodpovedná za prijímanie individuálnych rozhodnutí, ktorými sa udeľuje finančná pomoc Spoločenstva. Avšak na účely ďalšieho zvýšenia účinnosti a efektívnosti implementácie programu môže Komisia rozhodnúť o tom, že agentúru poverí prijatím zmien a doplnení takýchto rozhodnutí.

(4)

Agentúra by mala byť zodpovedná najmä za aktivity súvisiace s projektom nezávisle od formy a metódy finančnej pomoci Spoločenstva vymedzenej v článku 6 nariadenia (ES) č. 680/2007. Všetky aktivity vzťahujúce sa na program, ako napríklad kontrola a tvorba politík, by sa mali vyňať a zostať v právomoci Komisie.

(5)

Agentúra by tiež mala byť zodpovedná najmä za sprievodné opatrenia s cieľom prispieť k účinnosti a efektívnosti programu transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), aby sa maximalizovala jeho európska pridaná hodnota, vrátane podpory programu TEN-T v rámci všetkých zúčastnených strán a lepšieho zviditeľnenia pre širokú verejnosť v členských štátoch a susedných tretích krajinách. Takéto opatrenia by mohli pozostávať z kampaní zacielených na zvyšovanie informovanosti a propagáciu vrátane organizovania dní TEN-T, workshopov a konferencií, oznamovania a šírenia výsledkov a osvedčených postupov prostredníctvom zodpovedajúcich publikácií vrátane využívania elektronických médií, napríklad pri príprave tlačových správ, usmernení pre možných žiadateľov, brožúrok o úspešných príkladoch a výročných správ, ako aj organizovania účasti zástupcov agentúry a/alebo Komisie na príslušných podujatiach, ako napríklad otvorenie dopravnej infraštruktúry.

(6)

Externí poradcovia uskutočnili aktualizovanú analýzu nákladov a ziskov, z ktorej vyplýva, že administratívne zdroje, najmä personálne, existujúcej agentúry si vyžadujú výrazné zvýšenie. Agentúra by aj naďalej bola nákladovo najefektívnejšou možnosťou.

(7)

Rozhodnutie 2007/60/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Ustanovenia uvedené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom regulačného výboru pre výkonné agentúry,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Rozhodnutie 2007/60/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Trvanie

Agentúra sa zriaďuje na obdobie, ktoré sa začína 1. novembra 2006 a končí sa 31. decembra 2015.“

2.

V článku 4 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Agentúra je poverená v rámci činnosti Spoločenstva v oblasti transeurópskej dopravnej siete plnením úloh týkajúcich sa poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 2236/95 (5) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 680/2007 (6) s výnimkou úloh, ktoré si vyžadujú právomoci podľa voľného uváženia pri prevode politických rozhodnutí do praxe, ako napríklad zostavovanie programov, stanovenie priorít, výber projektov podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 680/2007, hodnotenie programu a legislatívne monitorovanie. Agentúra je poverená najmä týmito úlohami:

a)

pomoc Komisii počas fáz zostavovania programov a výberu, ako aj riadenie monitorovacej fázy finančnej pomoci udeľovanej projektom spoločného záujmu v rámci rozpočtu pre transeurópsku dopravnú sieť, ako aj vykonávanie kontrol potrebných na tento účel prostredníctvom prijímania príslušných rozhodnutí s využitím právomocí, ktoré na agentúru delegovala Komisia;

b)

koordinácia s ostatnými finančnými nástrojmi Spoločenstva, najmä zabezpečenie koordinácie poskytovania finančnej pomoci na všetkých trasách prioritných projektov, ktoré sú taktiež príjemcami financií zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a z Európskej investičnej banky;

c)

technická podpora vykonávateľov projektov v oblasti finančného inžinierstva projektov a vypracovanie spoločných metód hodnotenia;

d)

prijímanie rozpočtových vykonávacích nástrojov pre príjmy a výdavky a vykonávanie, na základe poverenia agentúry Komisiou, všetkých potrebných operácií na riadenie činností Spoločenstva v oblasti transeurópskej dopravnej siete, ustanovených v nariadení (ES) č. 2236/95 a v nariadení (ES) č. 680/2007;

e)

zhromažďovanie, analýza a odovzdávanie všetkých informácií, ktoré Komisia vyžaduje na implementáciu transeurópskej dopravnej siete, Komisii;

f)

sprievodné opatrenia s cieľom prispieť k účinnosti a efektívnosti programu TEN-T, aby sa maximalizovala jeho európska pridaná hodnota, vrátane podpory programu TEN-T v rámci všetkých zúčastnených strán a lepšieho zviditeľnenia pre širokú verejnosť v členských štátoch a susedných tretích krajinách;

g)

akákoľvek technická a administratívna podpora, ktorú požaduje Komisia.

V Bruseli 11. júla 2008

Za Komisiu

Antonio TAJANI

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 32, 6.2.2007, s. 88.

(3)  Ú. v. ES L 228, 23.9.1995, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1159/2005 (Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2005, s. 16).

(4)  Ú. v. EÚ L 162, 22.6.2007, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 228, 23.9.1995, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1159/2005 (Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2005, s. 16).

(6)  Ú. v. EÚ L 162, 22.6.2007, s. 1.“