7.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 149/78


ROZHODNUTIE RADY

z 5. júna 2008

o odtajnení prílohy 4 príručky SIRENE, ktorú prijal výkonný výbor zriadený Dohovorom, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 (ďalej len „Schengenský dohovor z roku 1990“)

(2008/422/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 207 ods. 3,

keďže:

(1)

Rada rozhodnutím 2003/19/ES zo 14. októbra 2002 o odtajnení niektorých častí príručky SIRENE, ktorú prijal výkonný výbor zriadený Dohovorom, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 (1), odtajnila niektoré časti príručky SIRENE a znížila stupeň utajenia oddielu 2.3 príručky SIRENE a jej príloh 1, 2, 3, 4, 5 a 6 na stupeň utajenia „Restreint UE“.

(2)

Najnovšia verzia príručky SIRENE uvedená v rozhodnutiach Komisie 2006/757/ES (2) a 2006/758/ES (3) z 22. septembra 2006 o zmene a doplnení príručky SIRENE neobsahuje ustanovenie rovnocenné s oddielom 2.3 v jeho znení počas prijímania rozhodnutia 2003/19/ES.

(3)

Rada rozhodnutím 2007/743/ES z 25. júna 2007 o odtajnení niektorých častí príručky SIRENE, ktorú prijal výkonný výbor zriadený Dohovorom, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 (4), odtajnila prílohy 2 a 5 k príručke SIRENE.

(3)

Rada teraz považuje za vhodné odtajniť ďalšiu časť príručky SIRENE.

(4)

Stupeň utajenia príloh 1, 3, a 6 k príručke SIRENE by mal ostať „Restreint UE“,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Príloha 4 k príručke SIRENE sa odtajňuje.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 5. júna 2008

Za Radu

predseda

D. MATE


(1)  Ú. v. EÚ L 8, 14.1.2003, s. 34.

(2)  Ú. v. EÚ L 317, 16.11.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 317, 16.11.2006, s. 41.

(4)  Ú. v. EÚ L 179, 7.7.2007, s. 52.