12.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/14


ROZHODNUTIE RADY

z 25. júna 2007

o podpísaní a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

(2008/216/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2 v spojení s článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom prvou vetou,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada 5. júna 2003 poverila Komisiu, aby začala rokovania s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v platných dvojstranných dohodách dohodou Spoločenstva.

(2)

Komisia v mene Spoločenstva dojednala s Jordánskym hášimovským kráľovstvom dohodu o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb v súlade s mechanizmami a smernicami uvedenými v prílohe k rozhodnutiu Rady, ktorým sa Komisia poveruje začať rokovania s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v platných dvojstranných dohodách dohodou Spoločenstva.

(3)

S výhradou jej možného uzavretia k neskoršiemu dátumu by sa dohoda dojednaná Komisiou mala podpísať a predbežne vykonávať,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Spoločenstva schvaľuje podpísanie Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb, s výhradou rozhodnutia Rady o uzavretí uvedenej dohody.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Spoločenstva s výhradou jej uzavretia.

Článok 3

Kým dohoda nenadobudne platnosť, bude sa predbežne vykonávať od prvého dňa prvého mesiaca nasledujúceho po dni, keď si strany navzájom oznámia ukončenie postupov potrebných na tento účel.

Článok 4

Predseda Rady sa týmto poveruje vykonať oznámenie podľa článku 9 ods. 2 dohody.

V Luxemburgu 25. júna 2007

Za Radu

predsedníčka

A. SCHAVAN12.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/15


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

na jednej strane a

JORDÁNSKE HÁŠIMOVSKÉ KRÁĽOVSTVO

na druhej strane

(ďalej len „strany“),

BERÚC NA VEDOMIE, že medzi niekoľkými členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Jordánskym hášimovským kráľovstvom sa uzatvorili dvojstranné dohody o leteckých dopravných službách obsahujúce ustanovenia, ktoré sú v rozpore s právom Európskeho spoločenstva,

BERÚC NA VEDOMIE, že Európske spoločenstvo má výhradnú právomoc v súvislosti s niektorými aspektmi, ktoré môžu byť súčasťou dvojstranných dohôd o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a tretími krajinami,

BERÚC NA VEDOMIE, že podľa právnych predpisov Európskeho spoločenstva leteckí dopravcovia Spoločenstva usadení v členskom štáte majú právo na nediskriminačný prístup k letovým trasám medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a tretími krajinami,

SO ZRETEĽOM na dohody medzi Európskym spoločenstvom a určitými tretími krajinami umožňujúce štátnym príslušníkom týchto tretích krajín získať vlastnícky podiel v spoločnostiach leteckých dopravcov, ktorí sú držiteľmi licencie v súlade s právom Európskeho spoločenstva,

UZNÁVAJÚC, že ustanovenia dvojstranných dohôd o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Jordánskym hášimovským kráľovstvom, ktoré sú v rozpore s právom Európskeho spoločenstva, sa musia úplne zosúladiť s týmto právom, aby sa vytvoril vhodný právny základ pre letecké dopravné služby medzi Európskym spoločenstvom a Jordánskym hášimovským kráľovstvom a aby sa zachovala kontinuita takýchto leteckých dopravných služieb,

BERÚC NA VEDOMIE, že podľa právnych predpisov Európskeho spoločenstva leteckí dopravcovia v zásade nesmú uzatvárať dohody, ktoré môžu ovplyvniť obchodovanie medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a ktorých cieľom alebo účelom je zabrániť hospodárskej súťaži, obmedziť ju alebo ju narušiť,

UZNÁVAJÚC, že ustanovenia dvojstranných dohôd o leteckých dopravných službách uzavretých medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Jordánskym hášimovským kráľovstvom, ktoré i) si vyžadujú alebo uprednostňujú prijatie dohôd medzi spoločnosťami, prijatie rozhodnutí združeniami spoločností alebo zosúladenie postupov, ktoré zabraňujú hospodárskej súťaži medzi leteckými dopravcami na príslušných trasách, narúšajú ju alebo ju obmedzujú, alebo ii) posilňujú účinky každej takejto dohody, rozhodnutia alebo zosúladeného postupu, alebo iii) delegujú na leteckých dopravcov alebo iné súkromné hospodárske subjekty zodpovednosť za prijatie opatrení, ktoré zabraňujú hospodárskej súťaži medzi leteckými dopravcami na príslušných trasách, narúšajú ju alebo ju obmedzujú, môžu narúšať pravidlá hospodárskej súťaže platné pre spoločnosti,

BERÚC NA VEDOMIE, že zámerom Európskeho spoločenstva nie je v rámci týchto rokovaní zvýšiť celkový objem leteckej dopravy medzi Európskym spoločenstvom a Jordánskym hášimovským kráľovstvom, ani ovplyvniť rovnováhu medzi leteckými dopravcami Spoločenstva a leteckými dopravcami Jordánskeho hášimovského kráľovstva, ani dojednať zmeny a doplnenia ustanovení platných dvojstranných dohôd o leteckých dopravných službách v súvislosti s dopravnými právami,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1.   Na účely tejto dohody „členské štáty“ znamenajú členské štáty Európskeho spoločenstva.

2.   Odkazy vo všetkých dohodách uvedených v prílohe 1 na štátnych príslušníkov členského štátu, ktorý je stranou danej dohody, sa považujú za odkazy na štátnych príslušníkov členských štátov Európskeho spoločenstva.

3.   Odkazy vo všetkých dohodách uvedených v prílohe 1 na leteckých dopravcov alebo letecké spoločnosti členského štátu, ktorý je stranou danej dohody, sa považujú za odkazy na leteckých dopravcov alebo letecké spoločnosti určené týmto členským štátom.

4.   Udeľovanie dopravných práv sa aj naďalej vykonáva prostredníctvom dvojstranných dohôd medzi Jordánskym hášimovským kráľovstvom a členskými štátmi.

Článok 2

Určenie členským štátom

1.   Ustanoveniami v odsekoch 2 a 3 tohto článku sa nahrádzajú zodpovedajúce ustanovenia v článkoch uvedených v prílohe 2 písm. a) a b), pokiaľ ide o určenie leteckého dopravcu príslušným členským štátom, jeho oprávnenia a povolenia udelené Jordánskym hášimovským kráľovstvom a zamietnutie, zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie oprávnení, alebo povolení leteckého dopravcu.

2.   Jordánske hášimovské kráľovstvo po získaní určenia členským štátom udelí príslušné oprávnenia a povolenia bez zbytočného procedurálneho odkladu za predpokladu, že:

i)

letecký dopravca je usadený podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na území určujúceho členského štátu a vlastní platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy v súlade s právom Európskeho spoločenstva;

ii)

členský štát, ktorý zodpovedá za vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa, vykonáva a udržiava účinnú regulačnú kontrolu leteckého dopravcu a príslušný letecký orgán je zreteľne uvedený v určení leteckého dopravcu, a

iii)

leteckého dopravcu priamo alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu vlastnia, a účinne kontrolujú členské štáty a/alebo štátni príslušníci členských štátov a/alebo iné štáty uvedené v prílohe 3 a/alebo štátni príslušníci týchto iných štátov.

3.   Jordánske hášimovské kráľovstvo môže zamietnuť, zrušiť, pozastaviť alebo obmedziť oprávnenia alebo povolenia leteckého dopravcu, ktorého určil členský štát, ak:

i)

letecký dopravca nie je usadený podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na území určujúceho členského štátu alebo nevlastní platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy v súlade s právom Európskeho spoločenstva alebo

ii)

členský štát, ktorý zodpovedá za vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa nevykonáva ani neudržiava účinnú regulačnú kontrolu leteckého dopravcu alebo príslušný letecký orgán nie je zreteľne uvedený v určení leteckého dopravcu, alebo

iii)

leteckého dopravcu priamo alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu nevlastnia a účinne nekontrolujú členské štáty a/alebo štátni príslušníci členských štátov a/alebo iné štáty uvedené v prílohe 3 a/alebo štátni príslušníci týchto iných štátov, alebo

iv)

letecký dopravca je už oprávnený vykonávať leteckú dopravu podľa dvojstrannej dohody medzi Jordánskym hášimovským kráľovstvom a iným členským štátom a vykonávaním dopravných práv podľa tejto dohody na trase, ktorá zahŕňa miesto v tomto inom členskom štáte, by letecký dopravca obchádzal obmedzenia týkajúce sa dopravných práv uložené dohodou medzi Jordánskym hášimovským kráľovstvom a týmto iným členským štátom, alebo

v)

letecký dopravca vlastní osvedčenie leteckého prevádzkovateľa, ktoré vydal členský štát, a neexistuje dvojstranná dohoda medzi Jordánskym hášimovským kráľovstvom a príslušným členským štátom o leteckých dopravných službách a dopravné práva tohto členského štátu boli leteckému dopravcovi, ktorého určilo Jordánske hášimovské kráľovstvo, zamietnuté.

Jordánske hášimovské kráľovstvo pri uplatňovaní svojho práva na základe tohto odseku nediskriminuje leteckých dopravcov Spoločenstva na základe štátnej príslušnosti.

Článok 3

Práva súvisiace s regulačnou kontrolou

1.   Ustanoveniami odseku 2 tohto článku sa dopĺňajú články uvedené v prílohe 2 písm. c).

2.   V prípade, že členský štát určil leteckého dopravcu, ktorého regulačnú kontrolu vykonáva a udržiava iný členský štát, uplatňujú sa práva Jordánskeho hášimovského kráľovstva vyplývajúce z bezpečnostných ustanovení dohody medzi členským štátom, ktorý určil leteckého dopravcu, a Jordánskym hášimovským kráľovstvom rovnako aj na bezpečnostné normy, ktoré takýto iný členský štát prijal, vykonával alebo udržiaval, ako aj na prevádzkové oprávnenie daného leteckého dopravcu.

Článok 4

Zdaňovanie leteckých pohonných hmôt

1.   Ustanoveniami odseku 2 tohto článku sa dopĺňajú zodpovedajúce ustanovenia článkov uvedených v prílohe 2 písm. d).

2.   Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie, ktoré je s týmto v rozpore, sa žiadnym ustanovením dohôd uvedených v prílohe 2 písm. d) členským štátom nebráni uložiť na nediskriminačnom základe dane, clá alebo iné poplatky na pohonné hmoty dodávané na ich územie na používanie v lietadle určeného leteckého dopravcu Jordánskeho hášimovského kráľovstva, ktorý poskytuje služby medzi miestom na území členského štátu a iným miestom na území tohto členského štátu alebo na území iného členského štátu.

Článok 5

Tarify za prepravu

1.   Ustanoveniami odseku 2 tohto článku sa dopĺňajú články uvedené v prílohe 2 písm. e).

2.   Tarify účtované leteckým dopravcom (leteckými dopravcami), ktorého (ktorých) určilo Jordánske hášimovské kráľovstvo podľa dohody uvedenej v prílohe 1, ktorá obsahuje ustanovenie uvedené v prílohe 2 písm. e) za prepravu uskutočnenú výhradne v rámci Európskeho spoločenstva, podliehajú právu Európskeho spoločenstva.

Článok 6

Zlučiteľnosť s pravidlami hospodárskej súťaže

1.   Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie, ktoré je s týmto v rozpore, sa žiadnym ustanovením dohôd uvedených v prílohe 1 nesmie i) uprednostňovať prijatie dohôd medzi spoločnosťami, prijatie rozhodnutí združeniami spoločností alebo zosúladenie postupov, ktoré zabraňujú hospodárskej súťaži, alebo ju narúšajú či obmedzujú, ii) posilňovať účinky žiadnej takejto dohody, rozhodnutia alebo zosúladeného postupu, ani iii) delegovať na súkromné hospodárske subjekty zodpovednosť za opatrenia, ktoré zabraňujú hospodárskej súťaži, narúšajú ju alebo ju obmedzujú.

2.   Ustanovenia dohôd, ktorých zoznam obsahuje príloha 1 a ktoré nie sú zlučiteľné s odsekom 1 tohto článku, sa neuplatňujú.

Článok 7

Prílohy k dohode

Prílohy k tejto dohode tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok 8

Revízia alebo zmena a doplnenie

Strany môžu túto dohodu po vzájomnom súhlase kedykoľvek zrevidovať alebo zmeniť a doplniť.

Článok 9

Nadobudnutie platnosti a predbežné vykonávanie

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť dňom, keď si strany vzájomne písomne oznámia, že ich príslušné vnútorné postupy, ktoré sú potrebné na nadobudnutie platnosti dohody, sú ukončené.

2.   Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 sa strany dohodli na predbežnom vykonávaní tejto dohody od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dátume, keď si strany navzájom oznámia ukončenie postupov potrebných na tento účel.

3.   Dohody a iné dojednania medzi členskými štátmi a Jordánskym hášimovským kráľovstvom, ktoré v deň podpisu tejto dohody ešte nenadobudli platnosť a predbežne sa nevykonávajú, sú uvedené v prílohe 1 písm. b). Táto dohoda sa vzťahuje na všetky takéto dohody a dojednania po tom, ako nadobudnú platnosť alebo sa začnú predbežne vykonávať.

Článok 10

Ukončenie platnosti dohody

1.   V prípade, ak sa ukončí platnosť niektorej z dohôd uvedených v prílohe 1, ukončí sa zároveň platnosť všetkých ustanovení tejto dohody, ktoré sa týkajú príslušnej dohody uvedenej v prílohe 1.

2.   V prípade, ak sa ukončí platnosť všetkých dohôd uvedených v prílohe 1, ukončí sa zároveň platnosť tejto dohody.

NA DÔKAZ TOHO podpísaní splnomocnení zástupcovia, riadne poverení na tento účel, podpísali túto dohodu.

V Bruseli dvadsiatehopiateho februára dvetisícosem v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a arabskom jazyku.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

За Хашемитското кралство Йордания

Por el Reino Hachemí de Jordania

Za Jordánské hášimovské království

For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Für das Haschemitische Königreich Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel

Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

For the Hashemite Kingdom of Jordan

Pour le Royaume hachémite de Jordanie

Per il Regno Hashemita di Giordania

Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā

Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu

A Jordán Hasimita Királyság részéről

Għar-Renju Haxemit tal-Ġordan

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

Za Jordánske hašimovské královstvo

Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta

För Hashemitiska konungariket Jordanien

Image

Image


PRÍLOHA 1

Zoznam dohôd uvedených v článku 1 tejto dohody

a)

Dohody o leteckých dopravných službách medzi Jordánskym hášimovským kráľovstvom a členskými štátmi Európskeho spoločenstva, ktoré ku dňu podpisu tejto dohody boli uzavreté, podpísané a/alebo sa predbežne vykonávajú

Dohoda o leteckej doprave medzi Spolkovou vládou Rakúska a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva podpísaná vo Viedni 16. júna 1976, ďalej len „dohoda medzi Jordánskom a Rakúskom“ v prílohe 2,

zmenená a doplnená výmenou nót z 23. mája a 8. júla 1993,

doplnená dôverným memorandom o porozumení podpísaným v Ammáne 29. októbra 1997.

Dohoda medzi vládou Belgického kráľovstva a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva na zriadenie pravidelných leteckých dopravných služieb medzi ich príslušnými územiami a za ich hranicami podpísaná v Ammáne 19. októbra 1960, ďalej len „dohoda medzi Jordánskom a Belgickom“ v prílohe 2,

doplnená dôverným memorandom o porozumení podpísaným v Ammáne 15. septembra 1994.

Dohoda medzi vládou Bulharskej republiky a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva o leteckých dopravných službách medzi ich príslušnými územiami a za ich hranicami podpísaná v Sofii 25. augusta 2001, ďalej len „dohoda medzi Jordánskom a Bulharskom“ v prílohe 2.

Dohoda medzi Cyperskou republikou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o pravidelnej komerčnej leteckej doprave podpísaná v Ammáne 23. apríla 1967, ďalej len „dohoda medzi Jordánskom a Cyprom“ v prílohe 2.

Dohoda medzi vládou Českej republiky a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva týkajúca sa leteckých dopravných služieb podpísaná v Ammáne 20. septembra 1997, ďalej len „dohoda medzi Jordánskom a Českou republikou“ v prílohe 2.

Dohoda medzi vládou Dánskeho kráľovstva a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva na zriadenie pravidelných leteckých dopravných služieb medzi ich príslušnými územiami a za ich hranicami podpísaná v Ammáne 7. decembra 1961, ďalej len „dohoda medzi Jordánskom a Dánskom“ v prílohe 2.

Dohoda medzi vládou Fínskej republiky a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva o leteckých dopravných službách medzi ich príslušnými územiami podpísaná v Helsinkách 11. apríla 1978, ďalej len „dohoda medzi Jordánskom a Fínskom“ v prílohe 2.

Dohoda medzi Francúzskou republikou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o leteckých dopravných službách podpísaná v Ammáne 30. apríla 1966, ďalej len „dohoda medzi Jordánskom a Francúzskom“ v prílohe 2,

doplnená memorandom o porozumení podpísaným v Paríži 16. novembra 2000.

Dohoda o leteckej doprave medzi Spolkovou republikou Nemecko a Jordánskym hášimovským kráľovstvom podpísaná v Bonne 29. januára 1970, ďalej len „dohoda medzi Jordánskom a Nemeckom“ v prílohe 2.

Dohoda medzi vládou Gréckeho kráľovstva a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva o pravidelných komerčných leteckých dopravných službách podpísaná v Aténach 17. apríla 1967, ďalej len „dohoda medzi Jordánskom a Gréckom“ v prílohe 2.

Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Írska a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva o leteckej doprave parafovaná 19. marca 1998, ďalej len „dohoda medzi Jordánskom a Írskom“ v prílohe 2.

Dohoda medzi vládou Talianskej republiky a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva na zriadenie a prevádzku pravidelných leteckých dopravných služieb medzi ich príslušnými územiami a za ich hranicami podpísaná v Ríme 28. marca 1980, ďalej len „dohoda medzi Jordánskom a Talianskom“ v prílohe 2,

ktorá sa má interpretovať spolu s dôverným memorandom o porozumení z 25. júna 1978,

zmenená a doplnená výmenou nót 12. júla a 11. septembra 1996.

Dohoda medzi vládou Luxemburského veľkovojvodstva a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva na zriadenie a prevádzku pravidelných leteckých dopravných služieb medzi ich príslušnými územiami a za ich hranicami podpísaná v Ammáne 9. apríla 1962, ďalej len „dohoda medzi Jordánskom a Luxemburskom“ v prílohe 2.

Návrh dohody medzi vládou Malty a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva o leteckých dopravných službách medzi ich príslušnými územiami a za ich hranicami parafovaná a priložená vo forme prílohy C k memorandu o porozumení podpísanom v Ammáne 28. septembra 1999, ďalej len „návrhy dohody medzi Jordánskom a Maltou“ v prílohe 2.

Dohoda medzi vládou Holandského kráľovstva a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva na zriadenie a prevádzku pravidelných leteckých dopravných služieb medzi ich príslušnými územiami a za ich hranicami podpísaná v Ammáne 24. augusta 1961, ďalej len „dohoda medzi Jordánskom a Holandskom“ v prílohe 2.

Dohoda medzi vládou Poľskej republiky a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva týkajúca sa leteckých dopravných služieb podpísaná v Ammáne 22. novembra 1993, ďalej len „dohoda medzi Jordánskom a Poľskom“ v prílohe 2.

Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Portugalska a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva parafovaná a priložená k memorandu o porozumení podpísanom v Lisabone 29. januára 1982, ďalej len „dohoda medzi Jordánskom a Portugalskom“ v prílohe 2.

Dohoda medzi vládou Rumunskej socialistickej republiky a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva o civilnej leteckej doprave podpísaná v Bukurešti 17. septembra 1975, ďalej len „dohoda medzi Jordánskom a Rumunskom“ v prílohe 2.

Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Španielskeho kráľovstva a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva podpísaná v Ammáne 18. mája 1977, ďalej len „dohoda medzi Jordánskom a Španielskom“ v prílohe 2.

Dohoda medzi vládou Švédskeho kráľovstva a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva na zriadenie pravidelných leteckých dopravných služieb medzi ich príslušnými územiami a za ich hranicami podpísaná v Ammáne 9. januára 1961, ďalej len „dohoda medzi Jordánskom a Švédskom“ v prílohe 2.

Dohoda medzi vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva o leteckých dopravných službách medzi ich príslušnými územiami a za ich hranicami podpísaná v Ammáne 9. augusta 1969, ďalej len „dohoda medzi Jordánskom a Spojeným kráľovstvom“ v prílohe 2.

Návrh dohody medzi vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva týkajúcej sa leteckých dopravných služieb parafovaný a priložený ako príloha B k memorandu o porozumení podpísanom v Ammáne 13. júla 1995, ďalej len „návrh revidovanej dohody medzi Jordánskom a Spojeným kráľovstvom“ v prílohe 2.

b)

Dohody o leteckých dopravných službách a iné dojednania parafované alebo podpísané medzi Jordánskym hášimovským kráľovstvom a členskými štátmi Európskeho spoločenstva, ktoré ku dňu podpisu tejto dohody ešte nenadobudli platnosť a predbežne sa nevykonávajú.

[zámerne vynechané miesto]

PRÍLOHA 2

Zoznam článkov dohôd uvedených v prílohe 1, na ktoré sa odkazuje v článkoch 2 až 5 tejto dohody

a)

Určenie členským štátom:

článok 3 dohody medzi Jordánskom a Rakúskom,

článok 2 dohody medzi Jordánskom a Belgickom,

článok 3 dohody medzi Jordánskom a Bulharskom,

článok 3 dohody medzi Jordánskom a Cyprom,

článok 3 dohody medzi Jordánskom a Českou republikou,

článok 2 dohody medzi Jordánskom a Dánskom,

článok 3 dohody medzi Jordánskom a Fínskom,

článok 3 dohody medzi Jordánskom a Nemeckom,

článok 3 dohody medzi Jordánskom a Gréckom,

článok 3 dohody medzi Jordánskom a Írskom,

článok 3 dohody medzi Jordánskom a Talianskom,

článok 3 návrhu dohody medzi Jordánskom a Maltou,

článok 2 dohody medzi Jordánskom a Holandskom,

článok 3 dohody medzi Jordánskom a Poľskom,

článok 3 návrhu dohody medzi Jordánskom a Portugalskom,

článok 3 dohody medzi Jordánskom a Rumunskom,

článok 3 dohody medzi Jordánskom a Španielskom,

článok 2 dohody medzi Jordánskom a Švédskom,

článok 3 dohody medzi Jordánskom a Spojeným kráľovstvom,

článok 4 návrhu revidovanej dohody medzi Jordánskom a Spojeným kráľovstvom.

b)

Zamietnutie, zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie oprávnení alebo povolení:

článok 4 dohody medzi Jordánskom a Rakúskom,

článok 5 dohody medzi Jordánskom a Belgickom,

článok 3 dohody medzi Jordánskom a Bulharskom,

článok 6 dohody medzi Jordánskom a Cyprom,

článok 3 dohody medzi Jordánskom a Českou republikou,

článok 3 dohody medzi Jordánskom a Dánskom,

články 3 a 4 dohody medzi Jordánskom a Fínskom,

článok 6 dohody medzi Jordánskom a Francúzskom,

článok 4 dohody medzi Jordánskom a Nemeckom,

článok 6 dohody medzi Jordánskom a Gréckom,

článok 3 dohody medzi Jordánskom a Írskom,

článok 3 dohody medzi Jordánskom a Talianskom,

článok 5 dohody medzi Jordánskom a Luxemburskom,

článok 4 návrhu dohody medzi Jordánskom a Maltou,

článok 5 dohody medzi Jordánskom a Holandskom,

článok 3 dohody medzi Jordánskom a Poľskom,

články 3 a 4 návrhu dohody medzi Jordánskom a Portugalskom,

článok 4 dohody medzi Jordánskom a Rumunskom,

článok 4 dohody medzi Jordánskom a Španielskom,

článok 3 dohody medzi Jordánskom a Švédskom,

článok 4 dohody medzi Jordánskom a Spojeným kráľovstvom,

článok 5 návrhu revidovanej dohody medzi Jordánskom a Spojeným kráľovstvom.

c)

Regulačná kontrola:

článok 7 návrhu dohody medzi Jordánskom a Maltou.

d)

Zdaňovanie leteckých pohonných hmôt:

článok 8 dohody medzi Jordánskom a Rakúskom,

článok 3 dohody medzi Jordánskom a Belgickom,

článok 9 dohody medzi Jordánskom a Bulharskom,

článok 7 dohody medzi Jordánskom a Cyprom,

článok 8 dohody medzi Jordánskom a Českou republikou,

článok 4 dohody medzi Jordánskom a Dánskom,

článok 5 dohody medzi Jordánskom a Fínskom,

článok 3 dohody medzi Jordánskom a Francúzskom,

článok 6 dohody medzi Jordánskom a Nemeckom,

článok 7 dohody medzi Jordánskom a Gréckom,

článok 13 dohody medzi Jordánskom a Írskom,

článok 5 dohody medzi Jordánskom a Talianskom,

článok 3 dohody medzi Jordánskom a Luxemburskom,

článok 5 návrhu dohody medzi Jordánskom a Maltou,

článok 3 dohody medzi Jordánskom a Holandskom,

článok 8 dohody medzi Jordánskom a Poľskom,

článok 6 návrhu dohody medzi Jordánskom a Portugalskom,

článok 8 dohody medzi Jordánskom a Rumunskom,

článok 5 dohody medzi Jordánskom a Španielskom,

článok 4 dohody medzi Jordánskom a Švédskom,

článok 5 dohody medzi Jordánskom a Spojeným kráľovstvom,

článok 8 návrhu revidovanej dohody medzi Jordánskom a Spojeným kráľovstvom.

e)

Tarify za prepravu v rámci Európskeho spoločenstva:

článok 10 dohody medzi Jordánskom a Rakúskom,

článok 6 dohody medzi Jordánskom a Belgickom,

článok 11 dohody medzi Jordánskom a Bulharskom,

článok 10 dohody medzi Jordánskom a Cyprom,

článok 10 dohody medzi Jordánskom a Českou republikou,

článok 7 dohody medzi Jordánskom a Dánskom,

článok 8 dohody medzi Jordánskom a Fínskom,

článok 16 dohody medzi Jordánskom a Francúzskom,

článok 9 dohody medzi Jordánskom a Nemeckom,

článok 9 dohody medzi Jordánskom a Gréckom,

článok 7 dohody medzi Jordánskom a Írskom,

článok 8 dohody medzi Jordánskom a Talianskom,

článok 6 dohody medzi Jordánskom a Luxemburskom,

článok 10 návrhu dohody medzi Jordánskom a Maltou,

článok 6 dohody medzi Jordánskom a Holandskom,

článok 10 dohody medzi Jordánskom a Poľskom,

článok 9 návrhu dohody medzi Jordánskom a Portugalskom,

článok 7 dohody medzi Jordánskom a Rumunskom,

článok 11 dohody medzi Jordánskom a Španielskom,

článok 7 dohody medzi Jordánskom a Švédskom,

článok 8 dohody medzi Jordánskom a Spojeným kráľovstvom,

článok 7 návrhu revidovanej dohody medzi Jordánskom a Spojeným kráľovstvom.


PRÍLOHA 3

Zoznam iných štátov uvedených v článku 2 tejto dohody

a)

Islandská republika (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore);

b)

Lichtenštajnské kniežatstvo (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore);

c)

Nórske kráľovstvo (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore);

d)

Švajčiarska konfederácia (podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave).