22.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/1


NARIADENIE RADY (ES, EURATOM) č. 1558/2007

zo 17. decembra 2007,

ktorým sa od 1. júla 2007 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev, najmä na jeho článok 13,

so zreteľom na Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev ustanovené nariadením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a najmä na články 63, 64, 65 a 82 služobného poriadku a príloh VII, XI a XIII k uvedenému služobnému poriadku, ako aj na článok 20 prvý odsek, článok 64 a článok 92 uvedených podmienok,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže s cieľom zabezpečiť úradníkom a ostatným zamestnancom Európskych spoločenstiev vývoj kúpnej sily, ktorý by bol paralelný s vývojom kúpnej sily vnútroštátnych úradníkov členských štátov, je potrebné pristúpiť k úprave odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev na základe ročného prieskumu 2007,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa dátum „1. júl 2006“ uvedený v článku 63 druhom odseku služobného poriadku nahrádza dátumom „1. júl 2007“.

Článok 2

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa v článku 66 k služobnému poriadku tabuľka základných mesačných platov používaná na výpočet odmien a dôchodkov nahrádza nasledujúcou tabuľkou:

1.7.2007

Stupeň

Trieda

1

2

3

4

5

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

Článok 3

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa opravné koeficienty uplatniteľné v zmysle článku 64 služobného poriadku na odmeny úradníkov a iných zamestnancov stanovujú tak, ako sú uvedené v stĺpci 2 nasledujúcej tabuľky.

S účinnosťou od 1. januára 2008 sa opravné koeficienty uplatniteľné v zmysle článku 17 ods. 3 prílohy VII k služobnému poriadku na prevody úradníkov a iných zamestnancov, stanovujú tak, ako sú uvedené v stĺpci 3 nasledujúcej tabuľky.

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa opravné koeficienty uplatniteľné na dôchodky v zmysle článku 20 ods. 2 prílohy XIII k služobnému poriadku stanovujú tak, ako sú uvedené v stĺpci 4 nasledujúcej tabuľky.

S účinnosťou od 1. mája 2008 sa opravné koeficienty uplatniteľné na dôchodky v zmysle článku 20 ods. 2 prílohy XIII k služobnému poriadku stanovujú tak, ako sú uvedené v stĺpci 5 nasledujúcej tabuľky:

1

2

3

4

5

Krajina / mesto

Odmena

1.7.2007

Prevod

1.1.2008

Dôchodok

1.7.2007

Dôchodok

1.5.2008

Bulharsko

65,8

58,0

100,0

100,0

Česká republika

81,2

74,7

100,0

100,0

Dánsko

139,4

135,3

136,1

135,3

Nemecko

99,3

99,7

100,0

100,0

Bonn

98,3

 

 

 

Karlsruhe

96,9

 

 

 

Mníchov

106,6

 

 

 

Estónsko

79,6

77,7

100,0

100,0

Grécko

95,3

93,3

100,0

100,0

Španielsko

100,4

96,4

100,0

100,0

Francúzko

117,4

107,3

109,3

107,3

Írsko

121,8

118,0

118,8

118,0

Taliansko

110,6

107,1

107,8

107,1

Varese

98,6

 

 

 

Cyprus

89,9

92,0

100,0

100,0

Lotyšsko

79,3

75,2

100,0

100,0

Litva

71,3

67,8

100,0

100,0

Maďarsko

89,8

77,7

100,0

100,0

Malta

84,8

87,0

100,0

100,0

Holandsko

111,5

103,0

104,7

103,0

Rakúsko

107,8

107,2

107,3

107,2

Poľsko

80,7

73,0

100,0

100,0

Portugalsko

92,2

90,6

100,0

100,0

Rumunsko

76,3

70,5

100,0

100,0

Slovinsko

88,3

84,1

100,0

100,0

Slovensko

81,3

74,8

100,0

100,0

Fínsko

117,8

114,6

115,2

114,6

Švédsko

117,0

113,7

114,4

113,7

Spoj. kráľovstvo

143,1

119,8

124,5

119,8

Culham

115,9

 

 

 

Článok 4

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa výška príspevku na rodičovskú dovolenku uvedeného v druhom a treťom odseku článku 42a služobného poriadku stanovuje na 849,38 EUR a v prípade osamelého rodiča na 1 132,49 EUR.

Článok 5

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa základná výška príspevku na domácnosť uvedeného v článku 1 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na 158,86 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa výška príspevku na nezaopatrené dieťa uvedeného v článku 2 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na 347,13 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa výška príspevku na vzdelanie uvedeného v článku 3 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na 235,53 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa výška príspevku na vzdelanie uvedeného v článku 3 ods. 2 prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na 84,80 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa minimálna výška príspevku na expatriáciu uvedeného v článku 69 služobného poriadku a v článku 4 ods. 1 druhom pododseku prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na 470,83 EUR.

Článok 6

S účinnosťou od 1. januára 2008 sa výška kilometrového príspevku uvedeného v článku 8 ods. 2 druhom pododseku prílohy VII k služobnému poriadku upravuje takto:

 

0 EUR za kilometer vzdialenosti od 0 do 200 km,

 

0,3531 EUR za kilometer vzdialenosti od 201 do 1 000 km,

 

0,5884 EUR za kilometer vzdialenosti od 1 001 do 2 000 km,

 

0,3531 EUR za kilometer vzdialenosti od 2 001 do 3 000 km,

 

0,1177 EUR za kilometer vzdialenosti od 3 001 do 4 000 km,

 

0,0567 EUR za kilometer vzdialenosti od 4 001 do 10 000 km,

 

0 EUR za kilometer vzdialenosti od 10 000 km.

K uvedenému kilometrovému príspevku sa pripočíta doplnkový paušálny príplatok vo výške:

176,52 EUR, ak je vzdialenosť po železnici medzi miestom výkonu práce a miestom pôvodu od 725 do 1 450 km,

353,02 EUR, ak je vzdialenosť po železnici medzi miestom výkonu práce a miestom pôvodu rovná alebo vyššia ako 1 450 km.

Článok 7

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa výška diét uvedených v článku 10 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na:

36,48 EUR pre úradníka, ktorý má nárok na príspevok na domácnosť,

29,41 EUR pre úradníka, ktorý nemá nárok na príspevok na domácnosť.

Článok 8

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa spodná hranica príspevku na usadenie uvedeného v článku 24 ods. 3 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanovuje na:

1 038,73 EUR pre zamestnanca, ktorý má nárok na príspevok na domácnosť,

617,64 EUR pre zamestnanca, ktorý nemá nárok na príspevok na domácnosť.

Článok 9

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa pre príspevok v nezamestnanosti uvedený v článku 28a ods. 3 druhom pododseku podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanovuje spodná hranica na 1 245,73 EUR, horná hranica na 2 491,48 EUR a paušálna zrážka na 1 132,49 EUR.

Článok 10

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa tabuľka základných mesačných platov v článku 63 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov nahrádza nasledujúcou tabuľkou:

1.7.2007

Stupeň

Kategória

Skupina

1

2

3

4

A

I

6 348,95

7 135,39

7 921,83

8 708,27

II

4 607,96

5 056,98

5 506,00

5 955,02

III

3 872,28

4 044,77

4 217,26

4 389,75

B

IV

3 719,83

4 084,00

4 448,17

4 812,34

V

2 921,86

3 114,47

3 307,08

3 499,69

C

VI

2 778,90

2 942,50

3 106,10

3 269,70

VII

2 487,22

2 571,85

2 656,48

2 741,11

D

VIII

2 248,06

2 380,46

2 512,86

2 645,26

IX

2 164,97

2 195,13

2 225,29

2 255,45

Článok 11

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa tabuľka základných mesačných platov v článku 93 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov nahrádza nasledujúcou tabuľkou:

Funkčná Skupina

1.7.2007

Stupeň

Trieda

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 433,53

5 546,53

5 661,87

5 779,61

5 899,81

6 022,50

6 147,74

17

4 802,29

4 902,16

5 004,11

5 108,17

5 214,40

5 322,84

5 433,53

16

4 244,39

4 332,66

4 422,76

4 514,73

4 608,62

4 704,46

4 802,29

15

3 751,30

3 829,31

3 908,95

3 990,24

4 073,22

4 157,92

4 244,39

14

3 315,50

3 384,44

3 454,83

3 526,67

3 600,01

3 674,88

3 751,30

13

2 930,32

2 991,26

3 053,46

3 116,96

3 181,78

3 247,95

3 315,50

III

12

3 751,25

3 829,25

3 908,88

3 990,16

4 073,14

4 157,84

4 244,30

11

3 315,47

3 384,41

3 454,79

3 526,63

3 599,97

3 674,83

3 751,25

10

2 930,32

2 991,25

3 053,45

3 116,95

3 181,77

3 247,93

3 315,47

9

2 589,91

2 643,76

2 698,74

2 754,86

2 812,14

2 870,62

2 930,32

8

2 289,04

2 336,64

2 385,23

2 434,83

2 485,46

2 537,15

2 589,91

II

7

2 589,84

2 643,71

2 698,70

2 754,83

2 812,12

2 870,61

2 930,32

6

2 288,93

2 336,53

2 385,13

2 434,74

2 485,38

2 537,07

2 589,84

5

2 022,97

2 065,05

2 108,00

2 151,84

2 196,60

2 242,29

2 288,93

4

1 787,92

1 825,11

1 863,07

1 901,82

1 941,37

1 981,75

2 022,97

I

3

2 202,57

2 248,29

2 294,95

2 342,58

2 391,20

2 440,82

2 491,48

2

1 947,17

1 987,58

2 028,83

2 070,94

2 113,92

2 157,79

2 202,57

1

1 721,38

1 757,11

1 793,57

1 830,80

1 868,79

1 907,58

1 947,17

Článok 12

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa spodná hranica príspevku na usadenie uvedeného v článku 94 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanovuje na:

781,31 EUR pre zamestnanca, ktorý má nárok na príspevok na domácnosť,

463,22 EUR pre zamestnanca, ktorý nemá nárok na príspevok na domácnosť.

Článok 13

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa pre príspevok v nezamestnanosti uvedený v článku 96 ods. 3 druhom pododseku podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanovuje spodná hranica na 934,31 EUR, horná hranica na 1 868,61 EUR a paušálna zrážka na 849,38 EUR.

Článok 14

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa príspevky za prácu na zmeny uvedené v článku 1 ods. 1 prvom pododseku nariadenia Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 (2) stanovujú na 356,04 EUR, 537,38 EUR, 587,56 EUR a 801,03 EUR.

Článok 15

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa na sumy uvedené v článku 4 nariadenia Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 (3) použije koeficient 5,139465.

Článok 16

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa tabuľka v článku 8 ods. 2 prílohy XIII k služobnému poriadku nahrádza nasledujúcou tabuľkou:

1.7.2007

Stupeň

Trieda

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

17 114,43

17 114,43

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

16 424,26

 

 

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 761,93

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

 

 

 

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 312,60

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 882,28

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 618,12

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

 

 

 

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 513,30

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 640,50

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 869,09

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 187,30

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 584,71

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

3 731,89

3 888,71

4 052,11

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 581,39

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

 

 

 

Článok 17

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa výška príspevku na nezaopatrené dieťa uvedeného v prvom odseku článku 14 prílohy XIII k služobnému poriadku stanovuje takto:

1.7.2007-31.12.2007

319,27

1.1.2008-31.12.2008

333,19

Článok 18

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa výšky príspevkov na nezaopatrené dieťa uvedených v prvom odseku článku 15 prílohy XIII k služobnému poriadku stanovujú takto:

1.7.2007-31.8.2007

50,86

1.9.2007-31.8.2008

67,83

Článok 19

S účinnosťou od 1. júla 2007 sa na účely článku 18 ods. 1 prílohy XIII k služobnému poriadku stanovuje výška pevného príspevku uvedeného v článku 4a prílohy VII k služobnému poriadku platného pred 1. májom 2004, na:

122,83 EUR na mesiac pre úradníkov zaradených do tried C4 a C5,

188,31 EUR na mesiac pre úradníkov zaradených do tried C1, C2 alebo C3.

Článok 20

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2007

Za Radu

predseda

J. SILVA


(1)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 337/2007 (Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 1).

(2)  Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 z 9. februára 1976, ktorým sa stanovujú kategórie úradníkov, ktorí majú nárok na príspevky za prácu na zmeny, podmienky poskytovania príspevkov a ich sadzby (Ú. v. ES L 38, 13.2.1976, s. 1). Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ESUO, EHS, Euratom) č. 1307/87 (Ú. v. ES L 124, 13.5.1987, s. 6) a naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1873/2006 (Ú. v. EÚ L 360, 19.12.2006, s. 61).

(3)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 z 29. februára 1968, ktorým sa určujú podmienky a postup uplatňovania dane v prospech Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 8). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1750/2002 (Ú. v. ES L 264, 2.10.2002, s. 15).