21.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/54


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1541/2007

z 20. decembra 2007

o preukazovaní splnenia colných formalít na dovoz cukru v tretích štátoch ustanovenom v článku 16 nariadenia (ES) č. 800/1999

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 40 ods. 1 písm. g),

keďže:

(1)

V článku 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že vývozné náhrady v odvetví cukru sa môžu líšiť vzhľadom na miesto určenia, ak si to vyžaduje situácia na svetovom trhu alebo zvláštne požiadavky určitých trhov.

(2)

V článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 900/2007 z 27. júla 2007 o stálej verejnej súťaži do konca hospodárskeho roka 2007/2008 pre stanovenie vývozných náhrad za biely cukor (2) sa stanovuje táto diferenciácia vylúčením niektorých miest určenia.

(3)

V článku 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (3), sa stanovuje, že ak sa sadzba náhrady mení podľa miesta určenia, náhrady sa vyplatia podľa dodatočných podmienok ustanovených v článkoch 15 a 16 uvedeného nariadenia.

(4)

V článku 15 ods. 1 nariadenia (ES) č. 800/1999 sa stanovuje, že výrobky sa musia doviezť v nezmenenom stave do tretej krajiny alebo do jednej z tretích krajín, na ktoré sa uplatňuje náhrada.

(5)

V článku 16 nariadenia (ES) č. 800/1999 sa uvádzajú rôzne typy dokladov, ktoré môžu slúžiť ako dôkaz o splnení colných formalít na dovoz v tretích štátoch v prípade diferenciácie výšky náhrady podľa miesta určenia. Podľa odseku 4 uvedeného článku Komisia môže v niektorých osobitných prípadoch, ktoré budú určené, uznať za dôkaz uvedený v uvedenom článku aj predloženie iného dokumentu alebo inú formu dokladu.

(6)

V odvetví cukru sa vývozné operácie riadia zmluvami definovanými ako FOB na londýnskom termínovanom trhu. Kupujúci tak v tejto fáze FOB preberajú všetky zmluvné záväzky vrátane predloženia dokladu o splnení colných formalít bez toho, aby boli priamymi príjemcami náhrady, na ktorú tento doklad zakladá právo. V niektorých krajinách môžu byť so získaním tohto dokladu na všetky vyvezené množstvá spojené značné administratívne ťažkosti, čo môže vyplatenie náhrady za všetky skutočne vyvezené množstvá značne oddialiť alebo mu zabrániť.

(7)

S cieľom obmedziť vplyv na rovnováhu trhu s cukrom sa nariadením Komisie (ES) č. 436/2007 z 20. apríla 2007 o preukazovaní splnenia colných formalít na dovoz cukru v tretích štátoch ustanovenom v článku 16 nariadenia (ES) č. 800/1999 (4) stanovuje zmiernenie pravidiel o dôkaze splnenia colných formalít až do 31. decembra 2007.

(8)

Vzhľadom na skutočnosť, že administratívne prekážky, ktoré boli dôvodom tejto výnimky, ako aj ich vplyv na trh stále pretrvávajú, alternatívne dôkazy o mieste určenia treba uplatňovať aj v roku 2008.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prípade vývozov uskutočnených v súlade s článkom 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa výrobky považujú za dovezené do tretej krajiny po predložení týchto troch dokladov:

a)

kópie prepravného dokladu;

b)

vyhlásenia, že výrobok bol vyložený, vystaveného verejným orgánom dotknutej tretej krajiny, verejnými orgánmi jedného z členských štátov so sídlom v krajine určenia alebo medzinárodnou dozornou agentúrou schválenou podľa článkov 16a až 16f nariadenia (ES) č. 800/1999, potvrdzujúceho, že uvedený výrobok opustil miesto vykládky, alebo aspoň to, že podľa vedomia orgánu alebo agentúry vydávajúcej vyhlásenie nebol výrobok následne znovu naložený s cieľom opätovného vývozu;

c)

bankového dokladu vydaného schválenými sprostredkovateľmi so sídlom v Spoločenstve, ktorý potvrdzuje, že platba zodpovedajúca predmetnému vývozu bola pripísaná na nimi vedený účet vývozcu alebo doklad o úhrade.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2007, s. 26. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1298/2007 (Ú. v. EÚ L 289, 7.11.2007, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1001/2007 (Ú. v. EÚ L 226, 30.8.2007, s. 9).

(4)  Ú. v. EÚ L 104, 21.4.2007, s. 14.