27.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 343/5


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1524/2007

z 18. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2004/2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 191,

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

V článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 (2) sa uvádza, že Európsky parlament má uverejniť správu o uplatňovaní uvedeného nariadenia vrátane prípadných potrebných zmien a doplnení systému financovania.

(2)

Európsky parlament vo svojom uznesení z 23. marca 2006 o európskych politických stranách (3) dospel na základe skúseností získaných od nadobudnutia účinnosti nariadenia v roku 2004 k záveru, že nariadenie (ES) č. 2004/2003 by sa malo z pohľadu viacerých bodov vylepšiť, pričom základným cieľom by malo byť zlepšenie situácie týkajúcej sa financovania týchto politických strán a k nim pridružených nadácií.

(3)

Mali by sa stanoviť ustanovenia o poskytovaní finančnej podpory pre politické nadácie na európskej úrovni, keďže politické nadácie na európskej úrovni pridružené k politickým stranám na európskej úrovni môžu prostredníctvom svojej činnosti podporovať a posilňovať ciele politických strán na európskej úrovni najmä z hľadiska obohacovania diskusie o otázkach európskej verejnej politiky a o európskej integrácii a zároveň môžu pôsobiť ako katalyzátor nových myšlienok, analýz a možností politiky. Táto finančná podpora by sa mala poskytovať v rámci oddielu „Európsky parlament“ všeobecného rozpočtu Európskej únie, tak ako v prípade politických strán na európskej úrovni.

(4)

Naďalej zostáva dôležitým cieľom zabezpečiť čo najväčšiu možnú účasť občanov na demokratickom živote Európskej únie. V tejto súvislosti môžu pri zvyšovaní záujmu mladých ľudí o politický systém Európskej únie a pri rozširovaní ich konkrétnych vedomostí o ňom zohrávať osobitnú úlohu politické mládežnícke organizácie, a to prostredníctvom aktívnej podpory účasti mladých ľudí na demokratických činnostiach na európskej úrovni.

(5)

S cieľom zlepšiť podmienky na financovanie politických strán na európskej úrovni a súčasne ich podporiť pri zabezpečovaní primeraného dlhodobého finančného plánovania by sa mala upraviť požiadavka týkajúca sa minimálneho spolufinancovania. Rovnaká úroveň spolufinancovania by sa mala vyžadovať pre politické nadácie na európskej úrovni.

(6)

S cieľom väčšieho posilnenia a podpory európskeho charakteru volieb do Európskeho parlamentu by sa malo jasne stanoviť, že rozpočtové prostriedky prijaté zo všeobecného rozpočtu Európskej únie možno použiť aj na financovanie kampaní vedených politickými stranami na európskej úrovni v rámci volieb do Európskeho parlamentu za predpokladu, že nepôjde o priame či nepriame financovanie vnútroštátnych politických strán alebo kandidátov. Politické strany na európskej úrovni pôsobia v kontexte volieb do Európskeho parlamentu najmä s cieľom zvýrazniť európsky charakter týchto volieb. V súlade s článkom 8 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu, ktorý je pripojený k rozhodnutiu Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom (4), sa financovanie a obmedzenie výdavkov spojených s voľbami do Európskeho parlamentu v každom členskom štáte riadi vnútroštátnymi predpismi. Vnútroštátne právne predpisy sa vzťahujú tiež na výdavky spojené s voľbami a referendami na vnútroštátnej úrovni,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 2004/2003

Nariadenie (ES) č. 2004/2003 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 sa dopĺňajú tieto body:

„4.

‚politickou nadáciou na európskej úrovni‘ jel subjekt alebo sieť subjektov, ktorý(-á) má právnu subjektivitu v členskom štáte, je pridružený(-á) k politickej strane na európskej úrovni a prostredníctvom svojej činnosti posilňuje a dopĺňa v rámci cieľov a základných hodnôt presadzovaných Európskou úniou ciele politickej strany na európskej úrovni predovšetkým plnením týchto úloh:

sledovanie, analyzovanie a obohacovanie diskusie o otázkach európskej verejnej politiky a o procese európskej integrácie,

vyvíjanie činností spojených s otázkami európskej verejnej politiky, ako napríklad organizovanie a podpora seminárov, školení, konferencií a štúdií na tieto témy určených pre príslušné zainteresované strany, vrátane mládežníckych organizácií a iných predstaviteľov občianskej spoločnosti,

vyvíjanie spolupráce so subjektmi rovnakého typu s cieľom podpory demokracie,

poskytovanie rámca pre spoluprácu vnútroštátnych politických nadácií, akademikov a iných príslušných aktérov na európskej úrovni;

5.

‚financovaním zo všeobecného rozpočtu Európskej únie‘ jel grant v zmysle článku 108 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 (5) (ďalej len ‚nariadenie o rozpočtových pravidlách‘).

2.

V článku 3 sa jeho jediný odsek stáva odsekom 1 a dopĺňajú sa tieto odseky:

„2.   Politická nadácia na európskej úrovni musí spĺňať tieto podmienky:

a)

musí byť pridružená k jednej z politických strán na európskej úrovni uznanej v súlade s odsekom 1, čo musí uvedená politická strana potvrdiť;

b)

musí mať právnu subjektivitu v členskom štáte, v ktorom má svoje sídlo; táto právna subjektivita je oddelená od právnej subjektivity politickej strany na európskej úrovni, ku ktorej je nadácia pridružená;

c)

musí dodržiavať, najmä vo svojom programe a činnostiach, zásady, na ktorých je založená Európska únia, najmä zásadu slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd a zásady právneho štátu;

d)

nesmie podporovať ciele spojené so ziskom;

e)

jej riadiaci orgán musí mať z geografického hľadiska vyvážené zloženie.

3.   V rámci tohto nariadenia je na každej politickej strane a nadácii na európskej úrovni, aby si stanovili špecifické podmienky svojho vzťahu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, vrátane primeraného stupňa oddelenia každodenného riadenia a riadiacich štruktúr politickej nadácie na európskej úrovni na jednej strane a politickej strany na európskej úrovni, ku ktorej je nadácia pridružená, na strane druhej.“

3.

Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 2 písm. a) sa nahrádza takto:

„a)

doklady o tom, že žiadateľ spĺňa podmienky stanovené v článkoch 2 a 3;“.

b)

Dopĺňajú sa tieto odseky:

„4.   Politická nadácia na európskej úrovni môže požiadať o financovanie zo všeobecného rozpočtu Európskej únie len prostredníctvom politickej strany na európskej úrovni, ku ktorej je pridružená.

5.   Finančné prostriedky pre politickú nadáciu na európskej úrovni sa prideľujú na základe jej pridruženia k politickej strane na európskej úrovni s výhradou článku 10 ods. 1. Na takto pridelené finančné prostriedky sa vzťahujú články 9 a 9a.

6.   Finančné prostriedky pridelené politickej nadácii na európskej úrovni sa použijú len na účel financovania jej činnosti v súlade s článkom 2 ods. 4. V žiadnom prípade sa nemôžu použiť na financovanie volebných alebo referendových kampaní.

7.   Odseky 1 a 3 sa pri posudzovaní žiadostí o financovanie zo všeobecného rozpočtu Európskej únie vzťahujú podobne na politické nadácie na európskej úrovni.“

4.

V článku 5 sa dopĺňajú tieto odseky:

„4.   Odsek 2 sa vzťahuje podobne na politické nadácie na európskej úrovni.

5.   Ak politická strana na európskej úrovni, ku ktorej je pridružená politická nadácia na európskej úrovni, stratí svoj štatút, príslušná politická nadácia na európskej úrovni bude vylúčená z financovania podľa tohto nariadenia.

6.   Ak Európsky parlament zistí, že ktorákoľvek z podmienok uvedených v článku 3 ods. 2 písm. c) už nie je splnená, príslušná politická nadácia na európskej úrovni bude vylúčená z financovania podľa tohto nariadenia.“

5.

Články 6, 7 a 8 sa nahrádzajú takto:

„Článok 6

Povinnosti spojené s financovaním

1.   Politická strana na európskej úrovni rovnako ako politická nadácia na európskej úrovni:

a)

každoročne zverejní svoje príjmy a výdavky a výkaz aktív a pasív;

b)

oznámi zdroje svojho financovania poskytnutím zoznamu darcov a darov prijatých od každého darcu s výnimkou darov nepresahujúcich 500 EUR ročne na jedného darcu.

2.   Politická strana na európskej úrovni rovnako ako politická nadácia na európskej úrovni nesmie prijať:

a)

anonymné dary;

b)

dary z rozpočtov politických skupín v Európskom parlamente;

c)

dary od podnikateľského subjektu, na ktorý môžu mať orgány verejnej moci priamy alebo nepriamy dominantný vplyv na základe jeho vlastníctva, ich finančnej účasti v ňom alebo predpisov, ktoré sa naň uplatňujú;

d)

dary presahujúce 12 000 EUR ročne na jedného darcu od akejkoľvek fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá nie je podnikateľským subjektom uvedeným v písmene c), a bez toho, aby boli dotknuté odseky 3 a 4;

e)

dary od akéhokoľvek orgánu verejnej moci z tretej krajiny vrátane darov od akéhokoľvek podnikateľského subjektu, na ktorý môžu mať orgány verejnej moci priamy alebo nepriamy dominantný vplyv na základe vlastníctva tohto subjektu, ich finančnej účasti v ňom alebo predpisov, ktoré sa naň uplatňujú.

3.   Príspevky poskytnuté politickej strane na európskej úrovni od vnútroštátnych politických strán, ktoré sú členmi politickej strany na európskej úrovni, alebo od fyzickej osoby, ktorá je členom takejto strany na európskej úrovni, sú prípustné. Príspevky poskytnuté politickej strane na európskej úrovni od vnútroštátnych politických strán alebo fyzických osôb nesmú presiahnuť 40 % ročného rozpočtu tejto politickej strany na európskej úrovni.

4.   Príspevky poskytnuté politickej nadácii na európskej úrovni od vnútroštátnych politických nadácií, ktoré sú členmi politickej nadácie na európskej úrovni, ako aj od politických strán na európskej úrovni sú prípustné. Tieto príspevky nesmú presiahnuť 40 % ročného rozpočtu uvedenej politickej nadácie na európskej úrovni a nesmú pochádzať z finančných prostriedkov prijatých politickou stranou na európskej úrovni podľa tohto nariadenia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie.

Dôkazné bremeno nesie príslušná politická strana na európskej úrovni.

Článok 7

Zákaz financovania

1.   Finančné prostriedky politických strán na európskej úrovni zo všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo z akéhokoľvek iného zdroja nemôžu byť použité na priame alebo nepriame financovanie iných politických strán, a najmä vnútroštátnych strán alebo kandidátov. Tieto vnútroštátne politické strany a kandidáti sa naďalej budú riadiť vnútroštátnymi predpismi.

2.   Finančné prostriedky politických nadácií na európskej úrovni zo všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo z akéhokoľvek iného zdroja nesmú byť použité na priame alebo nepriame financovanie politických strán alebo kandidátov, či už na európskej, alebo vnútroštátnej úrovni, ani nadácií na vnútroštátnej úrovni.

Článok 8

Povaha výdavkov

Bez toho, aby bolo dotknuté financovanie politických nadácií, rozpočtové prostriedky prijaté zo všeobecného rozpočtu Európskej únie v súlade s týmto nariadením môžu byť použité len na pokrytie výdavkov priamo spojených s cieľmi stanovenými v politickom programe podľa článku 4 ods. 2 písm. b).

Takéto výdavky zahŕňajú administratívne výdavky a výdavky spojené s technickou pomocou, stretnutiami, výskumom, cezhraničnými podujatiami, štúdiami, informáciami a uverejňovaním.

Výdavky politických strán na európskej úrovni môžu zahŕňať aj financovanie kampaní vedených politickými stranami na európskej úrovni v rámci volieb do Európskeho parlamentu, na ktorých sa zúčastňujú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. d). V súlade s článkom 7 nesmú byť tieto rozpočtové prostriedky použité na priame alebo nepriame financovanie vnútroštátnych politických strán alebo kandidátov.

Takéto výdavky sa nesmú použiť na financovanie referendových kampaní.

Avšak v súlade s článkom 8 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu sa financovanie a obmedzenie výdavkov pre všetky strany a kandidátov spojených s voľbami do Európskeho parlamentu riadi v každom členskom štáte vnútroštátnymi predpismi.“

6.

V článku 9 sa odseky 1, 2 a 3 nahrádzajú takto:

„1.   Rozpočtové prostriedky na financovanie politických strán na európskej úrovni a politických nadácií na európskej úrovni sa stanovujú v rámci ročného rozpočtového postupu a implementujú sa v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a jeho vykonávacími predpismi.

Vykonávacie postupy tohto nariadenia ustanovuje povoľujúci úradník.

2.   Ocenenie hnuteľného a nehnuteľného majetku a jeho odpisy sa vykonávajú v súlade s ustanoveniami uplatniteľnými na inštitúcie v súlade s článkom 133 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

3.   Kontrola finančných prostriedkov poskytnutých podľa tohto nariadenia sa vykonáva v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a jeho vykonávacími predpismi.

Kontrola sa vykonáva aj na základe ročného osvedčovania externým a nezávislým auditom. Toto osvedčovanie sa predloží Európskemu parlamentu do šiestich mesiacov po skončení príslušného rozpočtového roka.“

7.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 9a

Transparentnosť

Európsky parlament uverejní spoločne v osobitnej časti svojej internetovej stránky vytvorenej na tento účel tieto dokumenty:

výročnú správu s tabuľkou súm, ktoré boli vyplatené každej politickej strane a politickej nadácii na európskej úrovni za každý rozpočtový rok, na ktorý boli vyplatené granty,

správu Európskeho parlamentu o uplatňovaní tohto nariadenia a financovaných činnostiach, ako sa uvádza v článku 12,

ustanovenia na vykonávanie tohto nariadenia.“

8.

V článku 10 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Financovanie zo všeobecného rozpočtu Európskej únie nesmie presiahnuť 85 % tých nákladov politickej strany alebo politickej nadácie na európskej úrovni, u ktorých je nárok na financovanie. Dôkazné bremeno nesie príslušná politická strana na európskej úrovni.“

9.

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Hodnotenie

Európsky parlament uverejní do 15. februára 2011 správu o uplatňovaní tohto nariadenia a financovaných činnostiach. V správe sa uvedú prípadné potrebné zmeny a doplnenia systému financovania.“

Článok 2

Prechodné ustanovenia

Ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú na granty udelené politickým stranám na európskej úrovni od rozpočtového roku 2008.

Akékoľvek žiadosti o financovanie politických nadácií na európskej úrovni na rozpočtový rok 2008 podľa článku 4 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2004/2003 sa vzťahujú výlučne na oprávnené náklady vynaložené po 1. septembri 2008.

Politické strany na európskej úrovni, ktoré riadne predložili svoje žiadosti o grant na rok 2008, môžu do 28. marca 2008 predložiť dodatočnú žiadosť o financovanie na základe zmien ustanovených týmto nariadením a prípadne žiadosti o grant pre politické nadácie na európskej úrovni k nim pridružené. Európsky parlament prijme príslušné vykonávacie opatrenia.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2007

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

M. LOBO ANTUNES


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 17. decembra 2007.

(2)  Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2003, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 292 E, 1.12.2006, s. 127.

(4)  Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2002/772/ES, Euratom (Ú. v. ES L 283, 21.10.2002, s. 1).

(5)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).“