27.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 343/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1523/2007

z 11. decembra 2007,

ktorým sa zakazuje uvádzanie kožušiny mačiek a psov a výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu na trh, ako aj ich dovoz do Spoločenstva a vývoz z neho

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 95 a 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

V ponímaní občanov Európskej únie sa mačky a psi považujú za domáce zvieratá, a preto nie je prijateľné používať ich kožušinu alebo výrobky obsahujúce ich kožušinu. Existujú dôkazy, že v Spoločenstve sa nachádza neoznačená kožušina mačiek a psov a výrobky obsahujúce takúto kožušinu. V dôsledku toho sa spotrebitelia obávajú, že by si mohli kúpiť kožušinu mačiek a psov a výrobky obsahujúce takúto kožušinu. 18. decembra 2003 (3) Európsky parlament prijal vyhlásenie, v ktorom vyjadril obavy z obchodovania s takýmito kožušinami a výrobkami, a žiadal, aby bolo zastavené s cieľom obnoviť dôveru spotrebiteľov a maloobchodníkov z Európskej únie. Rada pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo na schôdzach 17. novembra 2003 a 30. mája 2005 zdôraznila potrebu čo najskôr prijať pravidlá obchodovania s kožušinou mačiek a psov a výrobkami obsahujúcimi takúto kožušinu.

(2)

Je vhodné objasniť, že toto nariadenie by sa malo vzťahovať len na kožušinu rás domácich mačiek a psov. Pretože je však vedecky nemožné odlíšiť kožušinu domácej mačky od kožušiny iných nedomácich druhov mačiek, v tomto nariadení by sa mala prijať definícia mačky ako „felis silvestris“, ktorá zahŕňa i nedomáce druhy mačiek.

(3)

Viaceré členské štáty reagovali na obavy spotrebiteľov prijatím právnych predpisov na zabránenie výrobe a obchodovaniu s kožušinou mačiek a psov.

(4)

Medzi členskými štátmi existujú rozdiely, pokiaľ ide o ustanovenia vzťahujúce sa na obchodovanie, dovoz, výrobu a označovanie kožušiny a kožušinových výrobkov s cieľom zabrániť uvádzaniu kožušiny mačiek a psov na trh alebo ich inému využívaniu na obchodné účely. Zatiaľ čo niektoré členské štáty prijali úplný zákaz výroby kožušiny z mačiek a psov tým, že zakázali chovanie alebo zabíjanie takýchto zvierat na účely výroby, iné zaviedli obmedzenia výroby alebo dovozu takejto kožušiny a výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu. V niektorých členských štátoch bola zavedená povinnosť označovania. Zvyšujúce sa povedomie občanov v súvislosti s týmto problémom pravdepodobne vyvolá prijatie ďalších reštriktívnych opatrení na vnútroštátnej úrovni viacerými členskými štátmi.

(5)

V dôsledku toho niektorí obchodníci s kožušinou z Európskej únie zaviedli dobrovoľný kódex správania s cieľom zdržať sa obchodovania s kožušinou mačiek a psov a výrobkami obsahujúcimi takúto kožušinu. Tento kódex sa však ukázal ako nedostatočný na zabránenie dovozu a predaja kožušiny mačiek a psov, a to zvlášť vtedy, ak obchodníci s kožušinou obchodujú s kožušinou, ktorej druhový pôvod nie je uvedený a ľahko rozoznateľný, alebo kupujú výrobky obsahujúce takúto kožušinu a čelia riziku, že buď s danými výrobkami nemožno obchodovať v súlade s právnymi predpismi v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, alebo že pre obchodovanie v jednom alebo vo viacerých členských štátoch platia dodatočné požiadavky zamerané na zabránenie používania kožušiny mačiek a psov.

(6)

Rozdiely medzi opatreniami na vnútroštátnej úrovni, pokiaľ ide o kožušinu mačiek a psov, tvoria prekážku pre celkové obchodovanie s kožušinou. Tieto opatrenia narúšajú hladké fungovanie vnútorného trhu, keďže existencia rôznych právnych požiadaviek bráni výrobe kožušiny vo všeobecnosti a v rámci Spoločenstva sťažuje voľný pohyb kožušiny dovezenej do Spoločenstva alebo vyrobenej v Spoločenstve v súlade s právnymi predpismi. Rôzne právne požiadavky v členských štátoch znamenajú pre obchodníkov s kožušinou dodatočnú záťaž a náklady.

(7)

Verejnosť je navyše zmätená rôznorodosťou právnych požiadaviek v členských štátoch, čo samo osebe vytvára prekážku obchodovaniu.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení by preto mali harmonizovať s pravidlami v členských štátoch týkajúcimi sa zákazu predaja, ponúkania na predaj a distribúcie kožušiny mačiek a psov a výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu, a tým zabrániť narušeniu vnútorného trhu so všetkými inými podobnými výrobkami.

(9)

Na odstránenie súčasnej fragmentácie vnútorného trhu je potrebná harmonizácia, pričom najefektívnejším a najprimeranejším nástrojom na odstránenie prekážok obchodovania z dôvodu rôznosti požiadaviek na vnútroštátnej úrovni by bol zákaz uvádzania kožušiny mačiek a psov a výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu na trh a ich dovozu do Spoločenstva a vývozu z neho.

(10)

Požiadavka týkajúca sa označovania by na dosiahnutie rovnakého výsledku nebola vhodná, keďže by neprimerane zaťažila odevný priemysel vrátane obchodníkov, ktorí sa špecializujú na umelú kožušinu, a bola by tiež neprimerane nákladná v prípadoch, keď je kožušina iba malou súčasťou výrobku.

(11)

V Spoločenstve nie je tradícia chovať mačky a psi na účely výroby kožušiny, i keď boli zaznamenané prípady výroby kožušiny mačiek a psov. V skutočnosti sa zdá, že veľká väčšina výrobkov z kožušiny mačiek a psov v Spoločenstve pochádza z tretích krajín. Preto by mal byť zákaz obchodovania v rámci Spoločenstva z hľadiska väčšej účinnosti spojený so zákazom dovozu rovnakých výrobkov do Spoločenstva. Takýto zákaz dovozu by odpovedal aj na obavy, ktoré spotrebitelia vyjadrili v súvislosti s možnou prítomnosťou kožušiny mačiek a psov v Spoločenstve, najmä ak existujú náznaky, že tieto zvieratá by sa mohli chovať a zabíjať nehumánnym spôsobom.

(12)

Zákaz vývozu by mal tiež zabezpečiť, že v Spoločenstve sa nebude vyrábať na vývoz kožušina mačiek a psov ani výrobky obsahujúce takúto kožušinu.

(13)

Je však vhodné zabezpečiť možnosť čiastočnej odchýlky od všeobecného zákazu uvádzania kožušiny mačiek a psov a výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu na trh a ich dovozu do Spoločenstva a vývozu z neho. Takýmto prípadom je kožušina mačiek a psov dovážaná a uvádzaná na trh na vzdelávacie a taxidermické účely.

(14)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 (4) ustanovuje predpisy týkajúce sa zdravia zvierat a zdravia ľudí pre uvádzanie živočíšnych vedľajších produktov vrátane kožušiny mačiek a psov na trh a ich dovoz a vývoz. Je preto vhodné objasniť rozsah pôsobnosti tohto nariadenia, ktoré by malo byť jediným nástrojom, ktorý sa uplatní na uvádzanie kožušiny mačiek a psov na trh a jej dovoz a vývoz vo všetkých štádiách výroby vrátane surovej kožušiny. Toto nariadenie by však nemalo mať vplyv na povinnosti podľa nariadenia (ES) č. 1774/2002 týkajúce sa likvidácie kožušiny mačiek a psov z dôvodov ochrany verejného zdravia.

(15)

Opatrenia na zákaz používania mačiek a psov na výrobu kožušiny by sa mali presadzovať jednotne v celom Spoločenstve. Techniky, ktoré sa v súčasnosti používajú na identifikáciu kožušiny mačiek a psov, ako je testovanie DNA, mikroskopia a MALDI-TOF hmotnostná spektrometria, sa však v jednotlivých členských štátoch líšia. Je vhodné, aby informácie o takýchto technikách boli sprístupnené Komisii, tak aby orgány na presadzovanie práva mali aktuálne informácie o inováciách v tejto oblasti a bolo tak možné posúdiť možnosti zavedenia jednotnej techniky.

(16)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5).

(17)

Komisia by mala byť predovšetkým splnomocnená na stanovenie analytických metód identifikácie druhového pôvodu kožušín a výnimočne i na prijatie opatrení na odchýlenie sa od zákazov ustanovených v tomto nariadení. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(18)

Členské štáty by mali ustanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie ustanovení tohto nariadenia a zabezpečiť ich vykonávanie. Tieto sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce. Predovšetkým tie členské štáty, ktoré zachytia zásielky kožušín mačiek a psov po začatí uplatňovaní tohto nariadenia, by mali prijať právne predpisy umožňujúce zhabanie a zničenie takejto zásielky a pozastavenie alebo odňatie povolenia na dovoz alebo vývoz udeleného príslušným obchodníkom. Členské štáty by mali dostávať podporu, aby uplatňovali trestné sankcie všade tam, kde je to možné, v rámci svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

(19)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to odstránenie prekážok fungovania vnútorného trhu prostredníctvom harmonizácie zákazov na vnútroštátnej úrovni týkajúcich sa obchodovania s kožušinou mačiek a psov a výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu na úrovni Spoločenstva, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale možno ho lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cieľ

Účelom tohto nariadenia je zakázať uvádzanie kožušiny mačiek a psov a výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu na trh, ako aj ich dovoz do Spoločenstva a vývoz z neho, aby sa odstránili prekážky fungovania vnútorného trhu a aby sa obnovila dôvera spotrebiteľov v to, že kožušinové výrobky, ktoré spotrebitelia kupujú, neobsahujú kožušinu mačiek a psov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„mačka“ je zviera druhu felis silvestris;

2.

„pes“ je zviera poddruhu canis lupus familiaris;

3.

„uvádzanie na trh“ je držba kožušiny mačiek a/alebo psov alebo výrobku obsahujúceho takúto kožušinu na účely predaja vrátane ponuky na predaj, predaja a distribúcie;

4.

„dovoz“ je prepustenie do voľného obehu v zmysle článku 79 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (6), s výnimkou dovozu neobchodnej povahy v zmysle článku 45 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (7);

5.

„vývoz“ je vývozné konanie umožňujúce, aby tovar zo Spoločenstva opustil colné územie Spoločenstva v zmysle článku 161 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Zákazy

Uvádzanie kožušiny mačiek a psov a výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu na trh a ich dovoz do Spoločenstva a vývoz z neho sa zakazuje.

Článok 4

Výnimky

Odchylne od článku 3 môže Komisia výnimočne prijať opatrenia povoľujúce uvedenie na trh alebo dovoz a vývoz kožušiny mačiek a psov alebo výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu na vzdelávacie alebo taxidermické účely.

Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia a ktoré stanovujú podmienky, za ktorých možno takúto výnimku udeliť, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 6 ods. 2.

Článok 5

Metódy identifikácie druhového pôvodu kožušiny

Členské štáty informujú Komisiu o analytických metódach, ktoré používajú na identifikáciu druhového pôvodu kožušiny, do 31. decembra 2008 a následne vždy, keď to bude potrebné s ohľadom na novinky vo vývoji.

Komisia môže prijať opatrenia ustanovujúce analytické metódy, ktoré sa použijú na identifikáciu druhového pôvodu kožušín. Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia jeho doplnením o nové prvky, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 6 ods. 2 a začlenia sa do prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 6

Výbor

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený článkom 58 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (8).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 7

Správy

Členské štáty predkladajú Komisii správy o ich úsilí presadiť dodržiavanie tohto nariadenia.

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia vrátane s tým súvisiacich colných činností najneskôr 31. decembra 2010.

Správa Komisie sa sprístupní verejnosti.

Článok 8

Sankcie

Členské štáty ustanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatňovaných v prípade porušenia tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonania. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty o nich informujú Komisiu do 31. decembra 2008 a bezodkladne jej oznámia ich každú zmenu.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti a uplatniteľnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 31. decembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 11. decembra 2007

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

M. LOBO ANTUNES


(1)  Ú. v. EÚ C 168, 20.7.2007, s. 42.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 26. novembra 2007.

(3)  Ú. v. EÚ C 91 E, 15.4.2004, s. 695.

(4)  Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 829/2007 (Ú. v. EÚ L 191, 21.7.2007, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(7)  Ú. v. ES L 105, 23.4.1983, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(8)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3).