19.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 333/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1498/2007

z 18. decembra 2007

o osobitných podrobných pravidlách vydávania dovozných povolení na cukor a zmesi cukru a kakaa s kumuláciou pôvodu AKT/ZKT alebo ES/ZKT

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2001/822/ES z 27. novembra 2001 o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu (ďalej len „rozhodnutie o pridružení zámoria“) (1), a najmä na jeho prílohu III článok 6 ods. 4 piaty pododsek,

keďže:

(1)

Podľa rozhodnutia 2001/822/ES je kumulácia pôvodu AKT/ZKT alebo ES/ZKT povolená pre množstvá stanovené v uvedenom rozhodnutí v prípade produktov patriacich pod kapitolu KN 17 a číselné znaky KN 1806 10 30 a 1806 10 90.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 192/2002 z 31. januára 2002 stanovujúcom vykonávacie pravidlá na vydávanie dovozných licencií na cukor a zmesi cukru a kakaa s kumuláciou pôvodu AKT/ZKT alebo ES/ZKT (2) sa v súvislosti s týmito produktmi ustanovili osobitné podrobné pravidlá na vydávanie dovozných povolení na účely umožnenia potrebnej kontroly dovozu množstiev stanovených v rozhodnutí 2001/822/ES.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (3), sa uplatňuje na dovozné povolenia na obdobia dovoznej colnej kvóty začínajúce sa od 1. januára 2007. V nariadení (ES) č. 1301/2006 sa ustanovujú najmä podrobné podmienky týkajúce sa žiadostí o dovozné povolenia, statusu žiadateľa, ako aj vydávania povolení. Týmto nariadením sa obmedzuje dĺžka platnosti povolení na posledný deň obdobia colnej kvóty. Ustanovenia nariadenia (ES) č. 1301/2006 sa majú uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté dodatočné podmienky ustanovené týmto nariadením.

(4)

Preto je potrebné uplatniť pravidlá dané uvedeným nariadením na nariadenie (ES) č. 192/2002. Niektoré pravidlá je však potrebné prispôsobiť, aby sa zohľadnili osobitosti obchodu, ktorý je predmetom nariadenia (ES) č. 192/2002. V záujme jasnosti a prehľadnosti je potrebné zrušiť nariadenie (ES) č. 192/2002 a nahradiť ho novým nariadením.

(5)

Rovnako je potrebné uplatniť nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (4), s výhradou špecifických ustanovení uvedených v tomto nariadení.

(6)

Aby sa zabezpečila riadna správa, zamedzilo sa špekuláciám a umožnili sa účinné kontroly, mali by sa presne určiť podrobné pravidlá podávania žiadostí o povolenia a doklady, ktoré majú príslušné strany predkladať. V tomto smere je vhodné uplatňovať zásady nariadenia (ES) č. 1301/2006.

(7)

Mali by sa určiť špecifické znaky tlačiva žiadosti o povolenie na dovoz príslušných výrobkov a s cieľom zaistiť dôslednú správu tohto dovozu by sa malo ustanoviť, že práva vyplývajúce z daných povolení sú neprevoditeľné.

(8)

Takisto by sa mali ustanoviť pravidlá týkajúce sa lehoty na predkladanie žiadostí o povolenia a na vydávanie povolení príslušnými orgánmi členských štátov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Nariadenia (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1301/2006 sa uplatňujú na dovoz pri nulovej sadzbe cla výrobkov patriacich pod kapitolu KN 18 a číselné znaky KN 1806 10 30 a 1806 10 90 s pôvodom v ZKT v prípade kumulácie s cukrom s pôvodom v AKT a/alebo ES, pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak.

2.   Dovozné povolenia vydané podľa tohto nariadenia majú sériové číslo 09.4652.

Článok 2

Výraz „výrobky s pôvodom“ aj príslušné administratívne metódy na účely uplatňovania tohto nariadenia zodpovedajú tým, ktoré sú vymedzené v prílohe III k rozhodnutiu 2001/822/ES.

Článok 3

1.   Žiadosť o dovozné povolenie sa vzťahuje na množstvo najmenej 25 ton.

2.   K žiadosti o dovozné povolenie sa prikladajú nasledujúce doklady:

a)

vývozné povolenie vydané orgánmi ZKT, vystavené na základe vzoru tlačiva uvedeného v prílohe I, ktoré vydávajú orgány príslušné na vydávanie certifikátov EUR 1;

b)

dôkaz o tom, že žiadateľ zložil zábezpeku vo výške 12 EUR na 100 kilogramov.

Článok 4

Žiadosť o dovozné povolenie a dovozné povolenie obsahujú tieto údaje:

a)

v kolónke 7 ZKT odoslania a údaj „áno“ sa označí krížikom;

b)

v kolónke 8 ZKT pôvodu a údaj „áno“ sa označí krížikom;

c)

v kolónke 20 povolenia jeden z údajov uvedených v prílohe II.

Článok 5

Odchylne od článku 9 nariadenia (ES) č. 1291/2000 práva vyplývajúce z dovozného povolenia nie sú prevoditeľné.

Článok 6

1.   Odchylne od ustanovení článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1301/2006 sa žiadosti o povolenie podávajú každý rok počas prvých siedmich dní mesiacov január, apríl, júl a október.

Jeden žiadateľ môže predložiť len jednu žiadosť o povolenie za mesiac podávania žiadostí. Ak žiadateľ počas určitého mesiaca predloží viac ako jednu žiadosť, všetky jeho žiadosti podané v priebehu daného mesiaca sa zamietnu a zábezpeky zložené pri podaní žiadostí prepadajú v prospech príslušného členského štátu.

2.   Oznámenia súvisiace so žiadosťami o povolenie sa vykonajú najneskôr do 12. dňa v mesiaci podania žiadostí a roztriedia sa podľa osemmiestneho číselného znaku KN a podľa ZKT pôvodu.

3.   Dovozné povolenia vydávajú členské štáty od 25. dňa a najneskôr v 30. deň mesiaca, v ktorom boli žiadosti podané.

Článok 7

Dovozné povolenia sú platné odo dňa ich skutočného vydania v zmysle článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000.

Článok 8

Nariadenie (ES) č. 192/2002 sa zrušuje.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/249/ES (Ú. v. EÚ L 109, 26.4.2007, s. 33).

(2)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 55. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2031/2006 (Ú. v. EÚ L 414, 30.12.2006, s. 43).

(3)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1423/2007 (Ú. v. EÚ L 317, 5.12.2007, s. 36).


PRÍLOHA I

Vzor vývozného povolenia uvedený v článku 3 ods. 2 písm. a)

Image


PRÍLOHA II

Údaje uvedené v článku 4 písm. c):

:

v bulharskom jazyku

:

Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата 09.4652,

:

v španielskom jazyku

:

Exención de derechos de importación (Decision 2001/822/CE, articulo 35) numero de orden 09.4652,

:

v českom jazyku

:

Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

v dánskom jazyku

:

Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgorelse 2001/822/EF), løbenummer 09.4652,

:

v nemeckom jazyku

:

Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer 09.4652,

:

v estónskom jazyku

:

Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber 09.4652,

:

v gréckom jazyku

:

Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός 09.4652,

:

v anglickom jazyku

:

Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No 09.4652,

:

vo francúzskom jazyku

:

Exemption du droit d’importation (Décision 2001/822/CE, article 35), numéro d’ordre 09.4652,

:

v talianskom jazyku

:

Esenzione dal dazio all’importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d’ordine 09.4652,

:

v lotyšskom jazyku

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs 09.4652,

:

v litovskom jazyku

:

Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris 09.4652,

:

v maďarskom jazyku

:

Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK hatarozat, 35. cikk), sorozatszám 09.4652,

:

v maltskom jazyku

:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje 09.4652,

:

v holandskom jazyku

:

Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer 09.4652,

:

v poľskom jazyku

:

Wolne od przywozowych opłat celnych (decyzja 2001/822/WE art. 35), numer seryjny 09.4652,

:

v portugalskom jazyku

:

Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem 09.4652,

:

v rumunskom jazyku

:

Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine 09.4652,

:

v slovenskom jazyku

:

Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

v slovinskom jazyku

:

brez uvozne carine (člen 35 Sklepa 2001/822/ES), zaporedna številka 09.4652,

:

vo fínskom jazyku

:

Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero 09.4652,

:

vo švédskom jazyku

:

Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer 09.4652.