18.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 332/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1493/2007

zo 17. decembra 2007,

ktorým sa ustanovuje formát správ predkladaných výrobcami, dovozcami a vývozcami určitých fluórovaných skleníkových plynov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

keďže:

(1)

Údaje predkladané dovozcami a výrobcami majú obsahovať odhady množstva fluórovaných skleníkových plynov, ktoré sa má podľa očakávania použiť v hlavných oblastiach využitia, vrátane množstva, ktoré sa má podľa očakávania použiť ako východisková surovina, aby sa poskytli dodatočné informácie Komisii a členským štátom, na základe ktorých sa získajú emisné údaje pre príslušné odvetvia.

(2)

Výrobcovia kupujú fluórované skleníkové plyny od iných výrobcov a predávajú ich iným výrobcom z obchodných dôvodov a v týchto prípadoch iba nakupujúci výrobca môže podať správu o množstve látok, ktoré sa majú podľa očakávania použiť v hlavných oblastiach využitia.

(3)

Zainteresované strany prekonzultovali formát správ a zohľadnili svoje skúsenosti z podávania správ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (2).

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2037/2000,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Formát správy uvedený v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 842/2006 je ustanovený v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2007

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2007/540/ES (Ú. v. EÚ L 198, 31.7.2007, s. 35).


PRÍLOHA

FORMULÁR NA PODÁVANIE SPRÁV PRE VÝROBCOV, DOVOZCOV A VÝVOZCOV FLUÓROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNOV

ČASŤ 1

Image

ČASŤ 2

Image

Image

ČASŤ 3

Image

ČASŤ 4

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ČASŤ 5

Image

Image

ČASŤ 6

Image

Image

Image

ČASŤ 7

Image