6.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1435/2007

z 5. decembra 2007,

ktorým sa obnovuje výlov sleďa atlantického v podoblastiach 25–27, 28.2, 29 a 32 Baltského mora plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Nemecka

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 1941/2006 z 11. decembra 2006, ktorým sa na rok 2007 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb uplatniteľné v Baltskom mori (3), stanovuje kvóty na rok 2007.

(2)

Podľa článku 21 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2847/93 Nemecko oznámilo Komisii 19. apríla 2007, že ukončí výlov sleďa atlantického vo vodách zóny IIId Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) v podoblastiach 25-27, 28.2, 29 a 32 Baltského mora od 20. apríla 2007.

(3)

Podľa článku 21 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 2847/93 a článku 26 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2371/2002 Komisia prijala 16. mája 2007 nariadenie (ES) č. 546/2007 (4), ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu sleďa atlantického vo vodách zóny IIId Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) v podoblastiach 25–27, 28.2, 29 a 32 Baltského mora plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Nemecka alebo registrovanými v Nemecku s účinnosťou od toho istého dátumu.

(4)

Podľa informácií, ktoré dostala Komisia od nemeckých orgánov, je v podoblastiach 25-27, 28.2, 29 a 32 Baltského mora stále k dispozícii určité množstvo sleďa atlantického z nemeckej kvóty. Z toho vyplýva, že by sa v daných vodách mal povoliť výlov sleďa atlantického plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Nemecka alebo registrovanými v Nemecku.

(5)

Toto povolenie by malo byť účinné od 19. novembra 2007 s cieľom umožniť vylovenie príslušného množstva sleďa atlantického pred koncom prebiehajúceho roka.

(6)

Nariadenie Komisie (ES) č. 546/2007 by sa malo zrušiť s účinnosťou od 19. novembra 2007,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 546/2007 sa týmto zrušuje.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 19. novembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. decembra 2007

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2007 (Ú. v. EÚ L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1967/2006 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11), zmenené v Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2007, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 898/2007 (Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2007, s. 22).

(4)  Ú. v. EÚ L 129, 17.5.2007, s. 23.


PRÍLOHA

Číslo

83 - Obnovenie

Členský štát

Nemecko

Zásoby

HER/3D-R31

Druh

Sleď atlantický (Clupea harengus)

Zóna

Baltské more – 25-27, 28.2, 29 a 32

Dátum

19.11.2007