6.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1433/2007

z 5. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1623/2000 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vzhľadom na trhový mechanizmus

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 31 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1493/1999 sa ustanovuje, že predaj liehu odobratého intervenčnými agentúrami sa organizuje buď verejnou dražbou, alebo verejnou súťažou.

(2)

Verejné súťaže na lieh sú jedinými mimointervenčnými predajmi v poľnohospodárskom sektore, pri ktorých Komisia riadi rozhodnutie a začatie predaja uvedeného výrobku. V snahe zjednodušiť právne predpisy a v záujme zladenia opatrení na riadenie poľnohospodárskych trhov v rámci Spoločnej organizácie jednotného trhu treba tiež zaviesť pri predaji liehu stálu verejnú súťaž otvorenú Komisiou a čiastkové verejné súťaže otvorené členskými štátmi.

(3)

V snahe zabezpečiť, aby bola informácia o čiastkových verejných súťažiach prístupná každému schválenému podniku Spoločenstva, treba ustanoviť, aby sa táto informácia uverejnila elektronickou cestou.

(4)

V snahe predísť situácii, že sa všetok lieh na sklade predá naraz alebo jedinému podniku, treba stanoviť hranicu maximálneho množstva ponúknutého na predaj pri každej čiastkovej verejnej súťaži.

(5)

Na zabezpečenie pravidelného a optimálneho odbytu liehu pri zohľadnení mimosezónneho letného obdobia a Vianoc treba stanoviť pevný termín na čiastkové verejné súťaže raz do mesiaca okrem júla a decembra.

(6)

Treba spresniť etapy a charakteristiky čiastkovej verejnej súťaže.

(7)

Nedávna skúsenosť ukázala, že plány zariadení, kde sa lieh spracúva na čistý alkohol, nie sú nevyhnutnou dokumentáciou na schválenie podnikov, ktoré sa môžu zúčastniť predaja liehu na účely využitia v Spoločenstve vo forme bioetanolu. Treba teda stiahnuť túto požiadavku zo zoznamu dokumentov, ktoré treba dodať na schválenie.

(8)

Na ochranu záujmov podnikov zúčastňujúcich sa verejnej súťaže počas trvania čiastkovej verejnej súťaže treba ustanoviť opatrenia, aby sa obmedzilo fyzické premiestňovanie liehu poskytnutého na predaj medzi uverejnením oznámenia o čiastkovej verejnej súťaži a jeho odobratím úspešným účastníkom.

(9)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1623/2000 (2) sa preto musí zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1623/2000 sa mení a dopĺňa takto.

1.

V hlave III sa kapitola IV mení a dopĺňa takto:

a)

v pododdiele III sa články 92 až 94d nahrádzajú takto:

„Článok 92

Stála verejná súťaž

1.   Stála verejná súťaž na lieh sa koná s cieľom jeho výhradného využitia vo forme bioetanolu v sektore pohonných látok v Spoločenstve.

2.   Na tento účel sa v Úradnom vestníku Európskej únie uverejní oznámenie o stálej verejnej súťaži.

Článok 92a

Čiastkové verejné súťaže

1.   Intervenčné agentúry organizujú počas obdobia platnosti stálej verejnej súťaže čiastkové verejné súťaže. Na tento účel uverejňuje intervenčná agentúra oznámenie o verejnej súťaži a zabezpečuje jeho primeranú propagáciu najmä vyvesením v sídle a uverejnením na svojej internetovej stránke alebo na internetovej stránke príslušného ministerstva.

2.   Oznámenie o verejnej súťaži uvádza hlavne lehotu a miesto predloženia ponúk. Každá čiastková verejná súťaž sa týka maximálneho množstva 100 000 hl.

3.   Lehota na predloženie ponúk každej čiastkovej verejnej súťaže vyprší v posledný pracovný deň každého mesiaca o 13.00 hod. (bruselského času). V júli a decembri nemožno predložiť žiadnu ponuku.

4.   Prvá čiastková verejná súťaž sa koná v mesiaci nasledujúcom po mesiaci uverejnenia oznámenia o stálej verejnej súťaži.

5.   Každý členský štát, ktorého zásoby vínneho destilátu Spoločenstva dosiahnu alebo prekročia 100 000 hl, musí otvoriť čiastkovú verejnú súťaž v zmysle tohto článku.

Článok 93

Oznámenie o čiastkovej verejnej súťaži

Intervenčná agentúra uvedie pri množstvách liehu, ktoré má v držbe, okrem informácií uvedených v článku 92a ods. 2:

a)

osobitné podmienky verejnej súťaže, ako aj umiestnenie skladov, kde sa nachádza lieh určený na predaj;

b)

množstvo liehu vyjadrené v hektolitroch alkoholu 100 % obj., na ktoré sa vzťahuje čiastočná verejná súťaž;

c)

dávky;

d)

platobné podmienky;

e)

formality na získanie vzorky;

f)

výšku zábezpeky na účasť uvedenú v článku 94 ods. 1 prvom pododseku a výšku realizačnej zábezpeky uvedenej v článku 94c ods. 3.

Článok 93a

Schválenie podnikov

1.   Lieh sa pridelí podnikom sídliacim v Spoločenstve a musí sa použiť na účely ustanovené v článku 92.

2.   Na účely pridelenia ustanoveného v odseku 1 členské štáty schvaľujú podniky, ktoré pokladajú za spôsobilé a ktoré predložili žiadosť spolu s nasledujúcou dokumentáciou:

a)

vyhlásenie podniku o tom, že je schopný použiť minimálne 50 000 hektolitrov liehu za rok;

b)

administratívne sídlo podniku;

c)

názov a adresa zariadení, kde sa lieh spracúva na čistý alkohol, s uvedením ich ročnej spracovateľskej kapacity;

d)

kópia povolenia štátnych orgánov príslušného členského štátu na prevádzkovanie týchto zariadení;

e)

záväzok podniku zabezpečiť, že každý konečný nákupca liehu ho bude používať iba vo forme bioetanolu na výrobu pohonnej látky v Spoločenstve.

3.   Schválenie členským štátom je platné v celom Spoločenstve.

4.   Podniky schválené k 9. decembru 2007 sa považujú za schválené na účely tohto nariadenia.

5.   Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o každom novom schválení alebo o odobratí schválenia a uvedú presný dátum rozhodnutia.

6.   Komisia sprístupní členským štátom aktualizovaný zoznam schválených podnikov bezodkladne po každej zmene a doplnení.

Článok 93b

Podmienka týkajúca sa liehu

Intervenčná agentúra prijíma nevyhnutné opatrenia, aby lieh zo zásobníkov, ktorých sa týka predaj, už nemohol byť fyzicky premiestňovaný až do vydania príkazu na jeho vyskladnenie okrem prípadu nahradenia, o ktorom rozhodne intervenčná agentúra z logistických dôvodov a ktorého podmienky musia byť presne stanovené v oznámení o čiastkovej verejnej súťaži.

Článok 93c

Podávanie ponúk

1.   Podniky schválené k dátumu uverejnenia oznámenia o čiastkovej verejnej súťaži a majúce záujem sa zúčastnia čiastkovej verejnej súťaže buď podaním písomnej ponuky v intervenčnej agentúre, ktorá má lieh v držbe, výmenou za doručenku, alebo ľubovoľným písomným telekomunikačným prostriedkom s doručenkou v intervenčnej agentúre.

2.   Účastník verejnej súťaže môže predložiť iba jednu ponuku na každú dávku. Ak účastník verejnej súťaže predloží viac ako jednu ponuku na dávku, žiadna z týchto ponúk nebude prijatá.

Článok 94

Podmienka týkajúca sa ponúk

1.   Na to, aby ponuka mohla byť prijatá, musí sa k nej priložiť v čase jej predloženia dôkaz o zložení zábezpeky na účasť v príslušnej intervenčnej agentúre, ktorá má v držbe lieh, vo výške 4 EUR na hektoliter alkoholu 100 % obj.

Na tento účel príslušné intervenčné agentúry účastníkom verejnej súťaže okamžite vydajú potvrdenie o zložení zábezpeky na účasť pre množstvá, pre ktoré je každá intervenčná agentúra príslušná.

2.   Zachovanie ponuky po uzávierke podávania ponúk, zloženie realizačnej zábezpeky a vyplatenie ceny predstavujú základné požiadavky v zmysle článku 20 nariadenia (EHS) č. 2220/85.

Článok 94a

Oznámenia týkajúce sa ponúk

1.   Intervenčné agentúry oznámia Komisii ešte v deň nasledujúci po vypršaní lehoty uvedenej v článku 92a ods. 3 dávky a ceny ponúknuté účastníkmi verejnej súťaže, ako aj množstvo alkoholu každej dávky. Intervenčné agentúry takisto uvedú, či bola ponuka zamietnutá, a prípadne dôvody tohto zamietnutia.

2.   Intervenčné agentúry odovzdajú tieto údaje útvarom Komisie vo forme anonymného zoznamu.

3.   V prípade, že nebola predložená žiadna ponuka, intervenčné agentúry o tom informujú Komisiu v tom istom termíne.

Článok 94b

Prijatie alebo odmietnutie ponúk

1.   Komisia na základe predložených ponúk a v súlade s postupom uvedeným v článku 75 nariadenia (ES) č. 1493/1999 rozhodne o prijatí alebo odmietnutí týchto ponúk.

2.   V prípade prijatia ponúk Komisia prijme najvýhodnejšiu ponuku pre dávku a stanoví predajnú cenu pre každú dávku. Ak na jednu dávku boli predložené viaceré ponuky s touto cenou, intervenčná agentúra pridelí uvedené množstvo jeho rozdelením medzi týchto účastníkov verejnej súťaže po dohode s nimi alebo žrebovaním.

3.   Komisia oznámi rozhodnutia prijaté podľa tohto článku len tým členským štátom a intervenčným agentúram držiacim lieh, ktorým boli ponuky predložené.

4.   Komisia uverejní výsledky konania verejnej súťaže v zjednodušenej forme v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 94c

Vyhlásenie o pridelení

1.   Intervenčná agentúra bezodkladne s doručenkou písomne oznámi účastníkom verejnej súťaže rozhodnutie o ich ponukách.

2.   Do dvoch týždňov od dátumu prijatia informatívneho oznámenia uvedeného v odseku 1 intervenčná agentúra každému úspešnému účastníkovi doručí vyhlásenie o pridelení potvrdzujúce prijatie jeho ponuky.

3.   Do dvoch týždňov od dátumu prijatia informatívneho oznámenia uvedeného v odseku 1 predloží každý úspešný účastník dôkaz o zložení realizačnej zábezpeky v príslušnej intervenčnej agentúre vo výške 40 EUR na hektoliter alkoholu 100 % obj., ktorého cieľom je zabezpečiť použitie celkového množstva liehu prideleného na účely ustanovené v článku 92.

Článok 94ca

Oznámenie Komisii

Intervenčná agentúra oznámi Komisii do piatich pracovných dní od prijatia rozhodnutia uvedeného v článku 94b ods. 3 meno a adresu účastníka zodpovedajúce každej z predložených ponúk.

Článok 94d

Vyskladnenie liehu

1.   Intervenčná agentúra, ktorá má lieh v držbe, a úspešný účastník sa dohodnú na predbežnom pláne vyskladnenia liehu.

2.   Lieh je možné vyskladniť na základe predloženia príkazu na vyskladnenie, ktorý vydá intervenčná agentúra po uhradení ceny za príslušné množstvo. Toto množstvo sa stanovuje s presnosťou na hektolitre alkoholu 100 % obj.

Každý príkaz na vyskladnenie sa vydáva na minimálne množstvo 1 500 hektolitrov okrem prípadu posledného vyskladnenia v každom členskom štáte.

V príkaze na vyskladnenie sa uvedie dátum, do ktorého musí byť lieh fyzicky vyskladnený zo skladu príslušnej intervenčnej agentúry. Lehota na vyskladnenie nemôže byť väčšia ako osem dní odo dňa nasledujúceho vydaniu príkazu na vyskladnenie. Ak sa však príkaz na vyskladnenie vzťahuje na viac ako 25 000 hektolitrov, môže byť táto lehota dlhšia ako osem dní, nemôže však presiahnuť pätnásť dní.

3.   Vlastníctvo liehu, na ktorý sa vzťahuje príkaz na vyskladnenie, sa prevedie v deň uvedený na tomto príkaze, ktorý nesmie prekročiť platnosť príkazu a príslušné množstvá sa považujú za vyskladnené v tento deň. Od tohto okamihu je kupujúci zodpovedný za akúkoľvek krádež, stratu alebo zničenie a za náklady na skladovanie nevyskladneného liehu.

4.   Fyzické vyskladnenie liehu sa musí ukončiť do šiestich mesiacov odo dňa prijatia informatívneho oznámenia uvedeného v článku 94c ods. 1.

5.   Pridelený lieh sa musí úplne použiť do dvoch rokov odo dňa prvého vyskladnenia.

Článok 94e

Vrátenie zábezpeky na účasť

V prípadoch, keď boli ponuky neúspešné, zábezpeky stanovené v článku 94 ods. 1 sa ihneď vrátia.“

b)

V pododdiele IV sa články 95 a 96 nahrádzajú takto:

„Článok 95

Ustanovenie týkajúce sa verejných dražieb liehu

1.   Na vypracovanie nariadení o otvorení verejnej dražby liehu Komisia požiada príslušné členské štáty, aby ju informovali:

a)

o množstve liehu vyjadrenom v hektolitroch alkoholu 100 % obj., ktorý možno predať;

b)

o druhu príslušného alkoholu;

c)

o kvalite dávok s určením minimálnych a maximálnych hodnôt pre vlastnosti uvedené v článku 96 ods. 4 písm. d) bodoch i) a ii) tohto nariadenia.

Príslušné členské štáty zašlú Komisii najneskôr do dvanástich dní od prijatia tejto žiadosti oznámenie o presnom umiestnení a referenciách jednotlivých zásobníkov liehu vyhovujúcich požadovaným kvalitatívnym vlastnostiam pre celkové množstvo, ktoré zodpovedá aspoň množstvu liehu uvedenému v prvom pododseku písm. a) tohto odseku.

2.   Po odoslaní oznámenia uvedeného v odseku 1 druhom pododseku členskými štátmi sa lieh z predmetných zásobníkov už nesmie fyzicky premiestňovať až do vydania príkazu na vyskladnenie vzťahujúceho sa na tento lieh.

Tento zákaz sa nevzťahuje na lieh v zásobníkoch, ktoré nie sú zahrnuté do príslušných oznámení o verejnej dražbe liehu alebo nie sú špecifikované v rozhodnutí Komisie uvedenom v článkoch 83 až 93 tohto nariadenia.

Lieh zo zásobníkov špecifikovaných v oznámení členských štátov uvedenom v odseku 1 tohto článku môžu intervenčné agentúry vlastniace príslušný lieh nahradiť liehom rovnakého druhu alebo zmiešaný s iným liehom dodaným intervenčnej agentúre až do vydania príkazu na jeho vyskladnenie, najmä z logistických dôvodov. Intervenčné agentúry členských štátov informujú Komisiu o tom, že lieh bol nahradený.

Článok 96

Podmienky týkajúce sa dávok

1.   Lieh sa predáva v dávkach.

2.   Dávka sa skladá z množstva liehu dostatočne rovnomernej kvality, ktorý môže byť uskladnený vo viacerých zásobníkoch a na viacerých miestach.

3.   Každá dávka sa očísluje. Pred číslom danej dávky sa uvedú písmená ‚ES‘.

4.   Každá dávka sa popíše. Tento popis obsahuje aspoň:

a)

umiestnenie dávky vrátane referencie umožňujúcej identifikovať každý zásobník obsahujúci lieh a množstvo liehu, ktorý obsahuje;

b)

celkové množstvo vyjadrené v hektolitroch alkoholu 100 % obj; toto množstvo môže kolísať v rozpätí 1 % a nesmie presiahnuť 50 000 hektolitrov;

c)

minimálny obsah alkoholu v každom zásobníku vyjadrený v % obj.;

d)

ak je to možné, kvalitu dávky vyznačením týchto minimálnych a maximálnych hodnôt:

i)

kyslosť vyjadrená v gramoch kyseliny octovej na hektoliter alkoholu 100 % obj.;

ii)

obsah metanolu vyjadrený v gramoch na hektoliter alkoholu 100 % obj.;

e)

odkaz na intervenčné opatrenie, v zmysle ktorého bol alkohol vyrobený, s uvedením príslušného článku nariadenia (ES) č. 1493/1999.“

2.

Článok 101 ods. 4 sa nahrádza týmto:

„4.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 1, v prípade vývozu alkoholu do tretích krajín na konečné použitie na spaľovanie v motoroch kontroly skutočného použitia sa uskutočňujú až do momentu, keď sa alkohol zmieša s denaturačnou látkou v krajine určenia.

Pokiaľ sa alkohol poskytuje ako bioetanol v Spoločenstve, tieto kontroly sa uskutočňujú až do momentu, keď sa alkohol doručí do firmy schválenej podľa článku 93a.

V prípadoch uvedených v prvom a druhom pododseku príslušný alkohol musí zostať pod kontrolou úradného orgánu, ktorý garantuje jeho použitie v sektore motorových palív so zvláštnym daňovým režimom, ktorý vyžaduje táto končená spotreba.“

3.

Článok 102 sa nahrádza takto:

„Článok 102

Využitie služby dozornej agentúry

Oznámením o čiastkovej verejnej súťaži uvedeným v článku 92a ods. 1 sa môže vyžiadať využitie služieb nezávislej medzinárodnej dozornej agentúry s cieľom presvedčiť sa o riadnom vykonaní verejnej súťaže, a najmä o konečnom účele alebo využití ustanovených pre lieh. Výdavky s tým spojené hradí účastník verejnej súťaže, ako aj náklady, ktoré vznikli v súvislosti s analýzami a kontrolami vykonanými v súlade s článkom 99 tohto nariadenia.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. decembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 194, 31.7.2000, s. 45. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 923/2007 (Ú. v. EÚ L 201, 2.8.2007, s. 9).