29.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 311/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1400/2007

z 28. novembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 474/2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES (1), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 474/2006 (2) sa vytvoril zoznam Spoločenstva týkajúci sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedený v kapitole II nariadenia (ES) č. 2111/2005.

(2)

V súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2111/2005 oznámili niektoré členské štáty Komisii informácie, ktoré sú relevantné v súvislosti s aktualizáciou zoznamu Spoločenstva. Relevantné informácie oznámili aj tretie krajiny. Na tomto základe by sa mal zoznam Spoločenstva aktualizovať.

(3)

Komisia informovala všetkých príslušných leteckých dopravcov buď priamo, alebo, ak to nebolo možné, prostredníctvom orgánov zodpovedných za regulačný dohľad nad nimi, o základných skutočnostiach a úvahách, ktoré budú podkladom rozhodnutia o uložení zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva alebo zmeny podmienok zákazu vykonávania uloženého leteckému dopravcovi, ktorý je zaradený v zozname Spoločenstva.

(4)

Komisia poskytla príslušným leteckým dopravcom príležitosť nahliadnuť do dokumentov, ktoré poskytli členské štáty, predložiť písomné pripomienky a pripraviť si ústnu prezentáciu pre Komisiu do 10 pracovných dní a pre Výbor pre leteckú bezpečnosť zriadený nariadením Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva (3).

(5)

Komisia ako aj v osobitných prípadoch niektoré členské štáty viedli konzultácie s orgánmi zodpovednými za regulačný dohľad nad príslušnými leteckými dopravcami.

(6)

Nariadenie (ES) č. 474/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Na základe analýzy dokumentácie, ktorú predložila spoločnosť Blue Wing Airlines vo vzťahu s pokrokom dosiahnutým pri implementácii jej nápravného akčného plánu a na základe schválenia a pozitívneho hodnotenia tejto dokumentácie príslušnými orgánmi Surinamu existujú postačujúce dôkazy na preukázanie toho, že tento letecký dopravca úspešne splnil nápravné opatrenia potrebné na odstránenie nedostatkov, ktoré viedli k začleneniu do zoznamu Spoločenstva.

(8)

Na základe spoločných kritérií sa dospelo k záveru, že spoločnosť Blue Wing Airlines podnikla všetky požadované opatrenia na splnenie príslušných bezpečnostných noriem a z toho dôvodu sa môže vyradiť z prílohy A.

(9)

Pakistan International Airlines predložili Komisii dokumentáciu, ktorá potvrdzuje prijaté nápravné opatrenia na odstránenie bezpečnostných nedostatkov na zvyšných lietadlách svojho lietadlového parku typu Airbus A-310 (registračné značky: AP-BDZ, AP-BEB, AP-BGO, AP-BEQ, AP-BGS and AP-BGQ) a Boeing B-747-300 (registračné značky: AP-BFW, AP-BFV, AP-BFY), ktoré stále podliehajú obmedzeniam premávky. Príslušné orgány Pakistanu tieto opatrenia schválili.

(10)

V dôsledku toho sa na základe spoločných kritérií dospelo k záveru, že súčasný režim obmedzenia premávky uložený spoločnosti Pakistan International Airlines by sa mal skončiť a tento letecký dopravca by sa mal odstrániť z prílohy B.

(11)

Príslušné orgány Pakistanu súhlasili, že pred obnovením prevádzkovania letov na územie Spoločenstva každým jednotlivým dotknutým lietadlom vrátane lietadiel uvedených v odôvodnení 8 nariadením Komisie (ES) č. 787/2007 (4) poskytnú orgánom členského štátu letiska určenia ako aj Komisii správu o bezpečnostnej inšpekcii lietadla, ktorú vykonali nie skôr ako 72 hodín pred vykonaním letu. Po prijatí tejto správy môže príslušný členský štát v prípade potreby stanoviť vhodné opatrenia v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 2111/2005. Po prílete by sa mala vykonať kompletná inšpekcia lietadla na ploche v rámci programu SAFA a správa z nej by sa mala bezodkladne predložiť Komisii, ktorá ju postúpi ostatným členským štátom. Členské štáty hodlajú systematicky overovať efektívne dodržiavanie príslušných bezpečnostných noriem prostredníctvom prioritizácie vykonávania inšpekcií na ploche, ktoré sa majú vykonávať na lietadlách tohto leteckého dopravcu.

(12)

Na základe predloženia revidovaného plánu nápravných opatrení a podpornej dokumentácie spoločnosťou Mahan Air vo vzťahu k implementácii tohto plánu a na základe jej schválenia a pozitívneho hodnotenia príslušnými orgánmi Iránskej islamskej republiky existujú postačujúce dôkazy na preukázanie toho, že tento letecký dopravca sa nachádza v procese vykonávania nápravných opatrení s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré viedli k začleneniu do zoznamu Spoločenstva.

(13)

Avšak napriek vykonávaniu nápravných opatrení v oblasti údržby a techniky sa vyskytujú overené vážne nedostatky týkajúce sa ďalšej letovej spôsobilosti istých lietadiel používaných na prevádzkovanie letov do Spoločenstva, čo viedlo k začatiu postupu pozastavenia platnosti osvedčení o letovej spôsobilosti týchto lietadiel. Vyskytujú sa overené dôkazy týkajúce sa vážnych nedostatkov v dodržiavaní požiadaviek na údržbu. Navyše sa považovali za potrebné ďalšie úpravy nápravného akčného plánu v oblasti prevádzky a boli následne vyžiadané (5).

(14)

Na základe spoločných kritérií sa dospelo k záveru, že Mahan Air v tomto štádiu nepreukázal schopnosť prijať všetky požadované opatrenia na splnenie príslušných bezpečnostných noriem a z toho dôvodu by mal zostať v prílohe A. Komisia berie na vedomie ochotu príslušných orgánov Iránskej islamskej republiky zlepšiť vykonávanie dohľadu s cieľom zlepšiť bezpečnosť a v tomto zmysle úzko spolupracovať s Komisiou.

(15)

Na základe predloženia revidovaného plánu nápravných opatrení a podpornej dokumentácie spoločnosťou Ukrainian Mediterranean Airlines vo vzťahu k implementácii tohto plánu a na základe jej schválenia a hodnotenia príslušnými orgánmi Ukrajiny existujú dôkazy na preukázanie toho, že tento letecký dopravca sa nachádza v procese vykonávania nápravných opatrení s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré viedli k začleneniu do zoznamu Spoločenstva. Príslušné orgány Ukrajiny uskutočnili inšpekciu leteckého dopravcu a vydali nové osvedčenie leteckého prevádzkovateľa (AOC) s platnosťou dvanásť mesiacov do 15. októbra 2008. Podľa vyjadrenia príslušných orgánov Ukrajiny z 13. novembra 2007 sú však tieto orgány naďalej nespokojné s nedostatočnou kontrolou opakovaných nedostatkov a kvalitou záznamov o príprave letu zo strany vedenia leteckého dopravcu. Navyše podľa príslušných orgánov Ukrajiny početnosť takýchto zistení im napriek pozitívnym zmenám neumožňuje vysloviť záver o pevnosti a udržateľnosti zlepšení u tohto dopravcu. Napokon príslušné orgány Ukrajiny potvrdzujú, že tento letecký dopravca „potrebuje veľa zdrojov a času na to, aby dosiahol súlad s príslušnými normami“.

(16)

Na základe spoločných kritérií sa dospelo k záveru, že spoločnosť Ukrainian Mediterranean Airlines nepreukázala schopnosť prijať všetky požadované opatrenia na splnenie príslušných bezpečnostných noriem, a z toho dôvodu by sa mala ponechať v prílohe A.

(17)

Komisia berie na vedomie záväzok príslušných orgánov Ukrajiny zlepšiť dohľad nad týmto leteckým dopravcom s cieľom urýchliť primeranú implementáciu nápravného akčného plánu.

(18)

Spoločnosť Hewa Bora Airways ukončila v posledných štyroch mesiacoch prevádzkovanie letov do Spoločenstva lietadlom typu Boeing B767-266ER, výr. č. 23 178 s registračnou značkou 9Q-CJD, na ktorého prevádzku mala povolenie, ako je stanovené v nariadení (ES) č. 235/2007. Namiesto toho uskutočňovala lety do Spoločenstva na základe dohody o prenájme lietadla s posádkou (ACMI) s belgickým leteckým dopravcom.

(19)

Na základe tejto informácie sa Komisia domnieva, že v stave tohto leteckého dopravcu nedošlo k zmene a že lietadlo Boeing B767-266ER, výr. č. 23 178 by malo zostať zaradené v prílohe B.

(20)

Spoločnosť Cronos Airlines informovala Komisiu, že orgány Rovníkovej Guiney jej vydali osvedčenie leteckého prevádzkovateľa. Pretože tento nový letecký dopravca získal osvedčenie od orgánov Rovníkovej Guiney, ktoré preukázali nedostatočnú schopnosť vykonávať primeraný bezpečnostný dohľad, mal by byť zaradený do prílohy A.

(21)

Orgány Rovníkovej Guiney poskytli Komisii aktualizované informácie týkajúce sa prevádzky leteckých dopravcov, ktorí získali osvedčenie od týchto orgánov. Tieto orgány predovšetkým uviedli, že spoločnosť Guinea Airways ukončila svoju prevádzku. Neexistuje však dôkaz o odňatí osvedčenia leteckého prevádzkovateľa tomuto leteckému dopravcovi. Bez takýchto informácií preto tento letecký dopravca nemôže byť v tejto fáze vyradený z prílohy A.

(22)

Orgány Kirgizskej republiky poskytli Komisii dôkazy o odňatí osvedčení leteckého prevádzkovateľa spoločnosti World Wing Aviation z bezpečnostných dôvodov. Vzhľadom na to, že tento dopravca, ktorý získal osvedčenie v Kirgizskej republike, následne ukončil svoju činnosť, mal by sa vyradiť z prílohy A.

(23)

Skupina európskych odborníkov na základe pozvania indonézskeho generálneho riaditeľstva civilného letectva (DGCA) uskutočnila vyšetrujúcu misiu do Indonézie v dňoch od 5. do 9. novembra 2007. Z jej správy vyplýva, že generálne riaditeľstvo civilného letectva začalo už v roku 2007 zavádzať nápravné opatrenia s cieľom zlepšiť svoju schopnosť implementovať a presadzovať príslušné bezpečnostné normy. DGCA informovalo, že počas roka 2007 začalo so svojou reštrukturalizáciou a že jeho inšpektori boli vybavení väčšími právomocami Z tejto správy však takisto vyplýva, že činnosť dohľadu nad bezpečnosťou leteckých dopravcov s osvedčením nebolo možné v plnej miere vykonávať počas prvých desiatich mesiacov roku 2007. Od začiatku roku 2008 DGCA hodlá získať dodatočné ľudské a finančné zdroje s cieľom splniť svoje povinnosti podľa Chicagského dohovoru. Komisia berie na vedomie tento pokrok a veľmi odporúča DCGA, aby implementovalo všetky nápravné opatrenia predložené Komisii. Komisia sa však domnieva, že súčasný stav implementácie nápravných opatrení zo strany DGCA Indonézie v tejto fáze neumožňuje odstrániť zákaz vykonávania leteckej dopravy pre všetkých leteckých dopravcov, ktorí získali osvedčenie od tohto orgánu.

(24)

Orgány Indonézie poskytli Komisii aktualizovaný zoznam leteckých dopravcov, ktorí sú držiteľmi osvedčenia leteckého prevádzkovateľa. Leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie v Indonézii, sú v súčasnosti títo: Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Kartika Airlines, Maala Airlines, Trigana Air Service (AOC 121-006 a 135-005), Metro Batavia, Pelita Air Service (AOC 121-008 a 135-001), Indonesia Air Asia, Lion Mentari Airlines, Wing Adabi Nusantara, Cardig Air, Riau Airlines, Trans Wisata Prima Aviation, Tri MG Intra Airlines (AOC 121-018 a 135-037), Ekspres Transportasi Antar Benua (AOC 121-019 a 135-032), Manunggal Air Service, Megantara Airlines, Sriwijaya Air, Adam Skyconnection Airlines, Travel Expres Airlines, Republic Expres Airlines, Airfast Indonesia, Travira Utama, Derazona Air Service, National Utility Helicopter, Deraya Air Taxi, Dirgantara Air Service, SMAC, Kura-Kura Aviation, Indonesia Air Transport, Gatari Air Service, Intan Angkasa Air Service, Air Pacific Utama, Transwisata Prima Aviation, Asco Nusa Air Transport, Pura Wisata Baruna, Panarbangan Angkasa Semesta, Asi Pujiastuti, Aviastar Mandiri, Dabi Air Nusantara, Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Sampurna Air Nusantara a Eastindo. Zoznam Spoločenstva by sa mal zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať a títo leteckí dopravcovia by sa mali zaradiť do prílohy A.

(25)

Príslušné orgány Angoly predložili Komisii nový nápravný akčný plán zameraný na zlepšenie svojej schopnosti implementovať a presadzovať príslušné bezpečnostné normy, pokiaľ ide o leteckého dopravcu TAAG Angola Airlines, ako aj na odstránenie bezpečnostných nedostatkov, na ktoré upozornila Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) počas svojho auditu USOAP v roku 2004.

(26)

Letecký dopravca TAAG Angola Airlines predložil Komisii informácie týkajúce sa implementovaných nápravných opatrení s cieľom riešiť hlavné príčiny bezpečnostných nedostatkov počas inšpekcií na ploche vykonaných v rámci programu SAFA a poukazujúce na systematickosť uvedených nedostatkov.

(27)

Komisia oceňuje úsilie, ktoré vyvinul tento letecký dopravca v záujme dosiahnutia všetkých požadovaných opatrení na splnenie príslušných bezpečnostných noriem, i veľké odhodlanie spolupracovať prejavené tak leteckým dopravcom, ako aj príslušnými orgánmi Angoly. Komisia sa však domnieva, že rozhodnutie odstrániť TAAG Angola Airlines zo zoznamu Spoločenstva je v tomto štádiu predčasné, pretože ešte stále existujú významné nedostatky, ktoré je treba odstrániť, a navyše je tento letecký dopravca v procese recertifikácie príslušnými orgánmi. Komisia vykoná návštevu na mieste, aby si overila plnú implementáciu nápravných opatrení, ktoré letecký dopravca zatiaľ len dokončuje.

(28)

Dňa 29. augusta 2007 albánsky orgán civilného letectva predložil Komisii komplexný nápravný akčný plán, kde sa zaviazal pravidelne Komisii poskytovať aktualizované správy o pokroku dosiahnutom pri implementácii spomenutého plánu.

(29)

Z prvej aktualizovanej správy, ktorú predložil albánsky orgán civilného letectva 5 novembra 2007, vyplýva, že príslušné orgány Albánska urobili pokrok v implementácii uvedeného akčného plánu a vyjadrili zámer ukončiť túto implementáciu do konca roku 2007. Ich záväzok zlepšiť svoju schopnosť dohľadu nad leteckou bezpečnosťou bol potvrdený v správe kontrolnej návštevy, ktorá sa uskutočnila v Albánsku od 22. do 26. októbra 2007 v rámci Európskeho spoločného leteckého priestoru (ECAA).

(30)

Komisia hodlá naďalej sledovať implementáciu nápravného akčného plánu prostredníctvom dohovorených pravidelných aktualizácií, ktoré musia predkladať albánske orgány. Členské štáty hodlajú systematicky overovať efektívne dodržiavanie príslušných bezpečnostných noriem prostredníctvom vykonávania inšpekcií lietadla na ploche týchto leteckých dopravcov.

(31)

Komisia preskúmala nápravný akčný plán príslušných orgánov Moldavskej republiky, ktorý bol predložený 3. septembra 2007, a zaznamenala stav jeho implementácie. V predloženom akčnom pláne sa uvádzajú udržateľné riešenia pre súčasný počet leteckých dopravcov, ktorí získali osvedčenie v Moldavskej republike.

(32)

Komisia sa preto domnieva, že kým sa bude počet prevádzkovateľov v rámci regulačného dohľadu príslušných orgánov Moldavskej republiky pohybovať na súčasnej úrovni, opatrenia, ktoré tieto orgány prijmú, budú dostatočné na to, aby obnovili ich schopnosť vykonávať svoje povinnosti v súlade s Chicagským dohovorom. Komisia hodlá naďalej sledovať implementáciu nápravného akčného plánu s cieľom zabezpečiť, aby tieto opatrenia poskytli udržateľné riešenie predtým zistených nedostatkov. Členské štáty hodlajú systematicky overovať efektívne dodržiavanie príslušných bezpečnostných opatrení prostredníctvom hierarchizácie vykonávania inšpekcií lietadla na ploche príslušných leteckých dopravcov, ktorí získali osvedčenie od týchto orgánov, a bezodkladne predkladať výsledky týchto inšpekcií Komisii.

(33)

Na základe diskusií medzi príslušnými orgánmi Ruskej federácie a Komisiou, ako aj na základe predloženia dôkazov o overení z predchádzajúcich nápravných opatrení implementovaných leteckými dopravcami, ktoré od 23. júna 2007 podliehali prevádzkovým obmedzeniam, sa príslušné orgány Ruskej federácie 26. novembra 2007 rozhodli upraviť prevádzkové obmedzenia, ktoré boli predtým uložené z dôvodu ich rozhodnutia z 23. júna 2007. Na základe tohto rozhodnutia sa úplne odstránil plný zákaz vykonávania leteckej dopravy pre spoločnosti Kuban Airlines, Yakutia Airlines a Kavminvodyavia.

(34)

Na základe toho istého rozhodnutia istí leteckí dopravcovia získali povolenie prevádzkovať lety do Spoločenstva len so špecifickým vybavením: sú to títo leteckí dopravcovia: Krasnoyarsk Airlines: lietadlá Boeing-737 (EI-DNH/DNS/DNT/CBQ/CLZ/CLW), Boeing-757 (EI-DUA/DUD/DUC/DUE), Boeing-767 (EI-DMP/DMH), Тu-214 (RA-65508), Тu-154M (RA-85720); Ural Airlines: lietadlá А-320 (VP-BQY/BQZ), Тu-154M (RA-85807/85814/85833/85844); Gazpromavia: lietadlo Falcon-900 (RA-09000/09001/09006/09008); Atlant-Soyuz: lietadlá А-737 (VP-BBL/BBM), Тu-154M (RA-85709/85740/85833/85844); UTAir: lietadlá ATR-42 (VP-BCB/BCF/BPJ/BPK), Gulfstream IV (RA-10201/10202), Тu-154M (RA-85805/85808); Kavminvodyavia: lietadlá Тu-204 (RA-64022/64016), Тu-154М (RA-85715/85826/85746); Kuban Airlines: lietadlo Yak-42 (RA-42386/42367/42375); Air Company Yakutia: lietadlá Тu-154М (RA-85700/85794) a Boeing-757-200 (VP-BFI); Airlines 400: lietadlo Тu-204 (RA-64018/64020).

(35)

Ďalej podľa uvedeného rozhodnutia príslušné orgány Ruskej federácie uložili prevádzkové obmedzenia týkajúce sa konkrétnych lietadiel spoločnosti Orenburg Airlines – lietadiel Tu 154 (RA-85768) a B-737-400 (VP-BGQ), a spoločnosti Air Company Tatarstan – lietadiel Tu-154 (RA 85101 a RA-85109); spoločnosti Air Company Sibir – lietadla B-737-400 (VP-BTA) a spoločnosti Rossija – lietadiel Tu-154 (RA-85753 a RA-85835). Tieto lietadlá nesmú uskutočňovať lety do Spoločenstva. Na základe toho istého rozhodnutia príslušné orgány Ruskej federácie predložia Komisii do 20. februára 2008 svoje hodnotenie po overení ukončenia a účinnosti nápravných opatrení, ktoré sa príslušní leteckí dopravcovia podujali dokončiť pred týmto termínom. Treba pripomenúť, že všetky lietadlá vyrobené v bývalom ZSSR, registrované v Ruskej federácii a prevádzkované v obchodnom režime musia spĺňať požiadavky časti II kapitoly 3 zväzku 1 prílohy 16 k Chicagskému dohovoru.

(36)

Komisia berie na vedomie rozhodnutie príslušných orgánov Ruskej federácie a najmä skutočnosť, že opatrenia, ktoré sa v ňom zmieňujú, nebudú upravené, kým sa bezpečnostné nedostatky dotknutých lietadiel nevyriešia k vzájomnej spokojnosti príslušných orgánov Ruskej federácie a Komisie a že akékoľvek úpravy týchto opatrení môžu príslušné orgány Ruskej federácie prijať len v koordinácii s Komisiou. Berie taktiež na vedomie skutočnosť, že všetci ruskí leteckí dopravcovia, ktorí vykonávajú medzinárodnú leteckú dopravu vrátane dopravy do Spoločenstva, sú informovaní, že akékoľvek inšpekcie na ploche, ktorých výsledkom by boli významné (2. kategória) a závažné (3. kategória) zistenia, by v prípade, že nedôjde k patričnej náprave, viedli k uloženiu prevádzkových obmedzení zo strany ruských orgánov. Príslušné orgány Ruskej federácie sa na základe svojho rozhodnutia podujali predložiť Komisii výsledky inšpekcií a auditov vykonaných týmito orgánmi.

(37)

Komisia berie na vedomie tento vývoj a hodlá overiť dôkazy o nápravných opatreniach implementovaných leteckými dopravcami pred ďalšou aktualizáciou nariadenia (ES) č. 474/2006.

(38)

Členské štáty zatiaľ hodlajú systematicky overovať efektívne dodržiavanie príslušných bezpečnostných opatrení prostredníctvom prioritizácie vykonávania inšpekcií na ploche v prípade lietadiel týchto leteckých dopravcov a bezodkladne predkladať výsledky týchto inšpekcií Komisii. Komisia by mala príslušným orgánom Ruskej federácie predkladať tieto výsledky každý mesiac.

(39)

Ako sa uvádza v nariadení (ES) č. 787/2007, príslušné orgány Bulharska informovali Komisiu o zrušení oprávnenia leteckého prevádzkovateľa leteckým dopravcom Vega Airlines, Bright Aviation, Scorpion Air a Air Sofia a o uložení prevádzkových obmedzení pre lietadlá leteckého dopravcu Heli Air, ktoré neboli vybavené potrebným povinným bezpečnostným zariadením (EGPWS a TCAS), potrebným na realizáciu bezpečných letov v rámci Spoločenstva.

(40)

Príslušné orgány Bulharska predložili Komisii dokumentáciu obsahujúcu informácie o opatreniach, ktoré podnikli tieto orgány po prijatí opatrení uvedených v odôvodnení 38 a 39 nariadenia (ES) č. 787/2007.

(41)

Tieto orgány preto oznámili, že z bulharského registra odstránili všetky lietadlá typu Antonov 12 leteckých dopravcov Scorpion Air, Bright Aviation Services a Vega Airlines. Rovnaké opatrenie sa uskutočnilo v prípade lietadiel toho istého typu spoločnosti Air Sofia, s výnimkou jedného lietadla, ktorého osvedčenie o letovej spôsobilosti prestalo platiť v júli 2007 a ktoré bude z bulharského registra odstránené 30. januára 2008. Pokiaľ ide o Air Scorpio, táto spoločnosť po zrušení svojho osvedčenie leteckého prevádzkovateľa (AOC) vykonáva letový výcvik a lety neobchodnej povahy.

(42)

Pokiaľ ide o spoločnosť Heli Air, príslušné orgány Bulharska informovali, že tento letecký dopravca bude môcť prevádzkovať tie lietadlá typu LET L-410, ktoré budú plne vybavené potrebným povinným bezpečnostným zariadením (EGPWS a TCAS), a preto budú schopné najneskôr od 5. decembra 2007 zaistiť bezpečnú prevádzku v rámci Spoločenstva.

(43)

Komisia berie na vedomie tieto opatrenia a uznáva pokračujúce úsilie príslušných bulharských orgánov týkajúce sa zlepšeného vykonávania dohľadu. Komisia podporuje úsilie príslušných bulharských orgánov pokračovať vo vykonávaní dohľadu. Bude pokračovať v monitorovaní tohto procesu s pomocou EASA a členských štátov.

(44)

Napriek tomu, že Komisia o to výslovne žiadala, ostatní leteckí dopravcovia zaradení do zoznamu Spoločenstva aktualizovaného 11. septembra 2007 a orgány zodpovedné za regulačný dohľad nad týmito leteckými dopravcami doteraz neoznámili žiadne dôkazy o úplnej implementácii primeraných nápravných opatrení. Na základe spoločných kritérií sa preto dospelo k záveru, že títo leteckí dopravcovia by mali naďalej podľa potreby podliehať zákazu vykonávania leteckej dopravy (príloha A) alebo prevádzkovým obmedzeniam (príloha B).

(45)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre leteckú bezpečnosť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 474/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha A sa nahrádza prílohou A k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha B sa nahrádza prílohou B k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. novembra 2007

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Ú. v. EÚ L 84, 23.3.2006, s. 14. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1043/2007 (Ú. v. EÚ L 239, 12.9.2007, s. 50).

(3)  Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1900/2006 (Ú. v. EÚ L 377, 27.12.2006, s. 177).

(4)  Ú. v. EÚ L 175, 5.7.2007, s. 10.

(5)  List útvarov Komisie adresovaný spoločnosti Mahan Air z 19. októbra 2007 – v rovnaký deň odoslaný aj CAO Irán.


PRÍLOHA A

ZOZNAM LETECKÝCH DOPRAVCOV, KTORÍ PODLIEHAJÚ ÚPLNÉMU ZÁKAZU PREVÁDZKY V RÁMCI SPOLOČENSTVA (1)

Názov právneho subjektu leteckého dopravcu uvedený v jeho AOC

(a jeho obchodný názov, ak je odlišný)

Číslo osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC) alebo číslo prevádzkovej licencie

Číslo označenia leteckej spoločnosti ICAO

Štát prevádzkovateľa

AIR KORYO

neznáme

KOR

Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Sudán

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afganistan

MAHAN AIR

FS 105

IRM

Iránska islamská republika

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

neznáme

VRB

Rwanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

164

UKM

Ukrajina

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukrajina

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Konžskej demokratickej republiky (KDR) zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

Konžská demokratická republika (KDR)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Konžská demokratická republika (KDR)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Konžská demokratická republika (KDR)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Konžská demokratická republika (KDR)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION

(CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Ministerský podpis

(výnos 78/205)

LCG

Konžská demokratická republika (KDR)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Konžská demokratická republika (KDR)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS

(TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Konžská demokratická republika (KDR)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

neznáme

Konžská demokratická republika (KDR)

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie orgánov Rovníkovej Guiney zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Rovníková Guinea

CRONOS AIRLINES

neznáme

neznáme

Rovníková Guinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Rovníková Guinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

nie je k dispozícii

Rovníková Guinea

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Rovníková Guinea

GUINEA AIRWAYS

738

nie je k dispozícii

Rovníková Guinea

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Rovníková Guinea

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie orgánov Indonézie zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

 

Indonézia

ADAM SKY CONNECTION AIRLINES

121-036

DHI

Indonézia

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

neznáme

Indonézia

AIRFAST INDONESIA

135-002

AFE

Indonézia

ASCO NUSA AIR TRANSPORT

135-022

neznáme

Indonézia

ASI PUDJIASTUTI

135-028

neznáme

Indonézia

AVIASTAR MANDIRI

135-029

neznáme

Indonézia

BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN

135-031

neznáme

Indonézia

CARDIG AIR

121-013

neznáme

Indonézia

DABI AIR NUSANTARA

135-030

neznáme

Indonézia

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonézia

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

neznáme

Indonézia

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonézia

EASTINDO

135-038

neznáme

Indonézia

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

121-019

neznáme

Indonézia

EKSPRES TRANSPORTASI ANTAR BENUA

135-032

neznáme

Indonézia

GARUDA INDONESIA

121-001

GIA

Indonézia

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonézia

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonézia

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-017

IDA

Indonézia

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

neznáme

Indonézia

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonézia

KURA-KURA AVIATION

135-016

neznáme

Indonézia

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonézia

MANDALA AIRLINES

121-005

MDL

Indonézia

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

neznáme

Indonézia

MEGANTARA AIRLINES

121-025

neznáme

Indonézia

MERPATI NUSANTARA

121-002

MNA

Indonézia

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonézia

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

neznáme

Indonézia

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonézia

PELITA AIR SERVICE

135-001

PAS

Indonézia

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

neznáme

Indonézia

PURA WISATA BARUNA

135-025

neznáme

Indonézia

REPUBLIC EXPRES AIRLINES

121-040

RPH

Indonézia

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonézia

SAMPURNA AIR NUSANTARA

135-036

neznáme

Indonézia

SMAC

135-015

SMC

Indonézia

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonézia

TRANS WISATA PRIMA AVIATION

121-017

neznáme

Indonézia

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

neznáme

Indonézia

TRAVEL EXPRES AIRLINES

121-038

XAR

Indonézia

TRAVIRA UTAMA

135-009

neznáme

Indonézia

TRI MG INTRA AIRLINES

121-018

TMG

Indonézia

TRI MG INTRA AIRLINES

135-037

TMG

Indonézia

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonézia

TRIGANA AIR SERVICE

135-005

TGN

Indonézia

WING ABADI NUSANTARA

121-012

WON

Indonézia

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od orgánov Kirgizskej republiky zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

 

Kirgizská republika

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

Kirgizská republika

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizská republika

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Kirgizská republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizská republika

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Kirgizská republika

BOTIR AVIA

10

BTR

Kirgizská republika

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgizská republika

DAMES

20

DAM

Kirgizská republika

EASTOK AVIA

15

neznáme

Kirgizská republika

ESEN AIR

2

ESD

Kirgizská republika

GALAXY AIR

12

GAL

Kirgizská republika

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kirgizská republika

INTAL AVIA

27

INL

Kirgizská republika

ITEK AIR

04

IKA

Kirgizská republika

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgizská republika

KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgizská republika

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Kirgizská republika

MAX AVIA

33

MAI

Kirgizská republika

OHS AVIA

09

OSH

Kirgizská republika

S GROUP AVIATION

6

neznáme

Kirgizská republika

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kirgizská republika

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgizská republika

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kirgizská republika

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgizská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie orgánov Libérie zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

Libéria

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie orgánov Sierry Leone zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

neznáme

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

neznáme

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

neznáme

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

neznáme

neznáme

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

neznáme

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

neznáme

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

neznáme

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

neznáme

neznáme

Sierra Leone

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie orgánov Svazijska zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

Svazijsko

AERO AFRICA (PTY) LTD

neznáme

RFC

Svazijsko

JET AFRICA SWAZILAND

neznáme

OSW

Svazijsko

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

neznáme

RSN

Svazijsko

SCAN AIR CHARTER, LTD

neznáme

neznáme

Svazijsko

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

neznáme

SWX

Svazijsko

SWAZILAND AIRLINK

neznáme

SZL

Svazijsko


(1)  Leteckým dopravcom uvedeným v prílohe A by mohlo byť povolené vykonávať práva prevádzky v prípade, že použijú lietadlo prenajaté s posádkou od leteckého dopravcu, ktorý nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, za predpokladu, že sú splnené príslušné bezpečnostné normy.


PRÍLOHA B

ZOZNAM LETECKÝCH DOPRAVCOV, KTORÝCH PREVÁDZKY PODLIEHAJÚ PREVÁDZKOVÝM OBMEDZENIAM V RÁMCI SPOLOČENSTVA (1)

Názov právneho subjektu leteckého dopravcu uvedený v jeho AOC

(a jeho obchodný názov, ak je odlišný)

Číslo osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC)

Číslo označenia leteckej spoločnosti ICAO

Štát prevádzkovateľa

Typ lietadla

Registračné číslo (čísla) a prípadne sériové výrobné číslo (čísla)

Štát registrácie

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladéš

B747-269B

S2-ADT

Bangladéš

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komory

Všetky lietadlá s výnimkou:

LET 410 UVP

Všetky lietadlá s výnimkou:

D6-CAM (851336)

Komory

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Konžská demokratická republika (KDR)

Všetky lietadlá s výnimkou:

B767-266 ER

Všetky lietadlá s výnimkou:

9Q-CJD

(výr. č. 23 178)

Konžská demokratická republika (KDR)


(1)  Leteckým dopravcom uvedeným v prílohe B by mohlo byť povolené vykonávať práva prevádzky v prípade, že použijú lietadlo prenajaté s posádkou od leteckého dopravcu, ktorý nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, za predpokladu, že sú splnené príslušné bezpečnostné normy.