22.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1359/2007

z 21. novembra 2007,

ktorým sa ustanovujú podmienky poskytovania osobitných vývozných náhrad na určité kusy vykosteného mäsa hovädzieho dobytka

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 12 a článok 41,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1964/82 z 20. júla 1982 ustanovujúce podmienky poskytovania osobitných vývozných náhrad na určité kusy vykosteného mäsa hovädzieho dobytka (2) bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené a doplnené (3). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Nariadenie (ES) č. 1254/1999 ustanovilo všeobecné pravidlá poskytovania vývozných náhrad a kritériá na stanovenie ich výšky.

(3)

Vzhľadom na situáciu na trhu, hospodársku situáciu v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa a rozsahu predaja určitých produktov tohto sektora by sa mali určiť podmienky, ktorými sa riadi vyplácanie osobitných vývozných náhrad. Mali by sa ustanoviť najmä podmienky pre určité kusy mäsa získaného vykostením štvrtí samčieho hovädzieho dobytka.

(4)

Na účel splnenia týchto cieľov by sa mal zaviesť osobitný kontrolný proces. Môže sa overovať pôvod produktu na základe osvedčenia podľa vzoru v prílohe I k nariadeniu Komisie (ES) č. 433/2007 z 20. apríla 2007 stanovujúcemu podmienky na poskytovanie osobitných vývozných náhrad na hovädzie a teľacie mäso (4).

(5)

S cieľom zabezpečiť súlad s podmienkami ustanovenými pre výšku náhrad by sa malo ustanoviť, aby sa vývozné formality a prípadne rozrábka a vykosťovanie vykonávali v členskom štáte, v ktorom boli zvieratá zabité.

(6)

Malo by sa ustanoviť, že poskytnutie osobitnej náhrady je podmienené tým, že všetky kusy mäsa získané vykostením štvrtí a podliehajúce kontrole musia byť vyvezené. Avšak preto, aby sa dosiahli lepšie ceny v rámci Spoločenstva bez toho, aby sa tým ohrozil cieľ uvoľnenia trhu Spoločenstva, je vhodné ustanoviť pre zadné štvrte určité výnimky z tohto všeobecného pravidla. Mali by sa stanoviť okolnosti, za ktorých sa plne nevyhovie požiadavkám vývozu všetkého získaného mäsa bez straty nároku na náhradu. Avšak táto možnosť by sa mala obmedziť a mala by podliehať reštrikčným opatreniam, aby sa zabránilo zneužívaniu.

(7)

Pokiaľ ide o lehoty a dôkaz o vývoze, malo by sa odkazovať na ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (5).

(8)

Uplatňovanie opatrení týkajúcich sa skladov zásob s potravinami určených v článku 40 nariadenia (ES) č. 800/1999 je nezlučiteľné s cieľom tohto nariadenia. Preto ustanovenia na uplatňovanie opatrení uvedených v článku 40 tohto nariadenia nie sú potrebné na dané produkty.

(9)

Vzhľadom na osobitnú povahu tejto náhrady by sa nemala povoliť žiadna zámena a mali by sa zabezpečiť prostriedky identifikácie daných produktov.

(10)

Mala by sa stanoviť metóda, ktorou členské štáty oznámia Komisii množstvá produktov, na ktoré boli poskytnuté osobitné vývozné náhrady.

(11)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Jednotlivo balené kusy bez kosti z čerstvých alebo chladených predných štvrtí a zadných štvrtí dospelých býkov s priemerným obsahom chudého mäsa 55 % alebo vyšším majú za podmienok uvedených v tomto nariadení nárok na osobitné vývozné náhrady.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia sa pod pojmom:

a)

„predné štvrte“ rozumejú oddelené alebo neoddelené predné štvrte, definované v doplňujúcich poznámkach 1.A písm. d) a e) ku kapitole 2 kombinovanej nomenklatúry, priamy diel alebo diel „pistola“;

b)

„zadné štvrte“ rozumejú neoddelené alebo oddelené zadné štvrte definované v doplňujúcich poznámkach 1.A písm. f) a g) ku kapitole 2 kombinovanej nomenklatúry s najvyšším počtom osem rebier alebo osem párov rebier, priamy diel alebo diel „pistola“.

Článok 3

1.   Prevádzkovateľ predloží príslušným orgánom určeným členskými štátmi vyhlásenie, v ktorom uvedie svoj zámer vykostiť buď predné štvrte, alebo zadné štvrte definované v článku 1 za podmienok tohto nariadenia a vyviezť celé množstvo získaných vykostených kusov podľa článku 7, pričom každý kus bude zabalený jednotlivo.

2.   Vyhlásenie opisuje a uvádza množstvo produktov, ktoré majú byť vykostené.

Sprevádza ho certifikát, ktorého vzor je v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 433/2007, vydaný v súlade s ustanoveniami článku 2 ods. 2 prvého pododseku uvedeného nariadenia. Neuplatňujú sa však poznámky B a C a kolónka 11 uvedeného certifikátu. Ustanovenia článku 3 uvedeného nariadenia sú uplatniteľné mutatis mutandis, až kým sa produkty nedostanú pod dohľad, ako je uvedené v odseku 3 tohto článku.

3.   Na základe prijatia vyhlásenia príslušnými orgánmi, ktoré v ňom uvedú dátum prijatia, štvrte, ktoré sa majú vykostiť, sa dostanú pod dohľad týchto orgánov, ktoré stanovia čistú hmotnosť produktov a uvedú ju v políčku 7 certifikátu uvedeného v odseku 2.

Článok 4

Obdobie, v rámci ktorého musia byť štvrte vykostené, je s výnimkou okolností vyššej moci 10 pracovných dní od dátumu prijatia vyhlásenia uvedeného v článku 3.

Článok 5

1.   Po vykostení prevádzkovateľ predloží na úradné schválenie príslušnému orgánu jeden alebo viacero vzorov „certifikátov na vykostené mäso“, ktoré sú uvedené v prílohách I a II a na ktorých bude v kolónke 7 zapísané číslo certifikátu uvedené v článku 3 ods. 2.

2.   Počet „certifikátov pre vykostené mäso“ sa uvedie v políčku 9 certifikátu uvedeného v článku 3 ods. 2. Toto neskôr uvedené osvedčenie sa riadne vyplnené pošle administratívnymi cestami orgánu zodpovednému za vyplatenie vývozných náhrad, keď „certifikáty pre vykostené mäso“ zodpovedajúce celému množstvu vykosteného mäsa zo štvrte, ktoré bolo uvedené pod dohľad, boli potvrdené v súlade s odsekom 1 tohto článku.

3.   „Certifikáty pre vykostené mäso“ sa musia predložiť po splnení colných formalít uvedených v článku 6.

4.   Vykostenie a colné formality sa vykonávajú v členskom štáte, v ktorom boli zvieratá zabité.

Článok 6

1.   Colné formality pri vývoze zo Spoločenstva, pri dodávkach uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 800/1999 alebo pri prijatí do režimu colného skladu pred vývozom stanoveného v nariadení Komisie (ES) č. 1741/2006 (6) sú splnené v členskom štáte, v ktorom je prijaté vyhlásenie uvedené v článku 3.

2.   V kolónke 11 „certifikát pre vykostené mäso“ uvedú colné orgány referenčné čísla a dátumy vyhlásení uvedených v článku 5 ods. 4 nariadenia (ES) č. 800/1999.

3.   Po splnení colných formalít týkajúcich sa kusov určených na vývoz sa „certifikát pre vykostené mäso“ odošle administratívnou cestou agentúre zodpovednej za zaplatenie vývozných náhrad.

Článok 7

1.   Okrem prípadov vyššej moci sa osobitné náhrady poskytujú v závislosti od vývozu celkového množstva kusov získaných vykosťovaním pod dohľadom v súlade s článkom 3 ods. 3, ktoré sú uvedené v certifikáte uvedenom alebo certifikátoch uvedených v článku 5 ods. 1.

2.   Prevádzkovatelia sú však oprávnení nevyvážať celé množstvo kusov získaných vykosťovaním zadných štvrtí.

Ak množstvo, ktoré má byť vyvezené, predstavuje najmenej 95 % celkovej hmotnosti kusov získaných vykosťovaním pod dohľadom v súlade s článkom 3 ods. 3, osobitná náhrada je splatná.

Ak množstvo, ktoré má byť vyvezené, predstavuje menej ako 95 %, ale najmenej 85 % celkovej hmotnosti kusov získaných vykosťovaním, splatná osobitná náhrada sa zníži.

O čiastke, o ktorú bude sadzba znížená, sa rozhodne pri určovaní alebo zmene sadzby príslušnej náhrady. Toto sa ustanovuje najmä na základe hodnoty rôznych kusov, ktoré pravdepodobne ostanú na trhu Spoločenstva.

3.   Kosti, veľké šľachy, chrupavky, kusy tuku a ďalšie odrezky z vykosťovania môžu byť uvedené na trh v rámci Spoločenstva.

4.   Prevádzkovatelia, ktorí majú v úmysle využiť jednu z možností ustanovených v odseku 2, to musia uviesť vo svojich vyhláseniach ustanovených v článku 3 ods. 1.

Okrem toho musí byť v certifikáte uvedenom alebo certifikátoch uvedených v článku 5 ods. 1 uvedené:

a)

v kolónke 4 celková čistá hmotnosť kusov získaných vykosťovaním a vo vhodných prípadoch záznam:

„Uplatnenie článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1359/2007 — alternatíva 95 %“ alebo

„Uplatnenie článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1359/2007 — alternatíva 85 %“;

b)

v kolónke 6 čistá hmotnosť, ktorá má byť vyvezená.

5.   Členské štáty môžu obmedziť počet druhov kusov, ktoré sa prevádzkovatelia rozhodnú nevyvážať, na dva z jedného vykosťovania.

6.   Ak je vyvážané množstvo menšie než hmotnosť uvedená v kolónke 6 certifikátu uvedeného alebo certifikátov uvedených v článku 5 ods. 1, osobitná náhrada sa zníži. Percentuálne zníženie je:

a)

päťnásobkom percentuálneho rozdielu hmotnosti, ak sa zistí, že rozdiel medzi vyvážanou hmotnosťou a hmotnosťou uvedenou v kolónke 6 certifikátu uvedeného alebo certifikátov uvedených v článku 5 ods. 1 nepresahuje 10 %;

b)

v ostatných prípadoch 80 % sadzby náhrady na výrobky, na ktoré sa vzťahuje kód KN 0201 30 00 9100 alebo 0201 30 00 9120, uplatniteľnej v deň uvedený v kolónke 21 vývozného povolenia, na základe ktorého boli splnené úradné náležitosti uvedené v článku 5 ods. 1 alebo 26 ods. 1 nariadenia (ES) č. 800/1999.

Sankcia ustanovená v článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 800/1999 sa neuplatňuje v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje tento odsek.

Článok 8

Odlišne od článku 5 ods. 2 môžu členské štáty zabezpečiť:

a)

aby spolu s certifikátom uvedeným v článku 3 ods. 2 bol vydaný jeden „certifikát pre vykostené mäso“ vzťahujúci sa na celé množstvo mäsa získané vykostením;

b)

aby sa tieto dve osvedčenia uvedené v písmene a) predkladali súčasne po splnení colných vývozných formalít;

c)

aby sa tieto dve osvedčenia uvedené v písmene a) posielali súčasne za podmienok ustanovených v článku 6 ods. 3.

Článok 9

1.   Členské štáty určia podmienky pre dohľad a následne informujú Komisiu. Prijmú všetky potrebné opatrenia na to, aby nebola možná zámena daných produktov, najmä zabezpečením identifikácie každého kusa mäsa.

2.   Akékoľvek mäso, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, s výnimkou bravčového mäsa, sa počas vykosťovania, úpravy alebo balenia daného mäsa nesmie nachádzať v miestnosti, kde sa uskutočňuje vykosťovanie.

3.   Vykosťovanie predných štvrtí a zadných štvrtí v rovnakom čase a rovnakej vykosťovacej miestnosti je zakázané.

4.   Vrecia, kartóny alebo iný obalový materiál, do ktorého sa umiestňujú vykostené kusy, úradne zapečatia príslušné orgány a uvedú údaje umožňujúce identifikáciu vykosteného mäsa, najmä čistú hmotnosť, druh a počet kusov a výrobné číslo.

Článok 10

Pre certifikáty ustanovené v článku 5 ods. 1 schválené príslušnými orgánmi každý štvrťrok a týkajúce sa vykostených kusov získaných zo zadných štvrtí členské štáty oznámia v druhom mesiaci nasledujúcom po každom štvrťroku nasledujúce údaje:

a)

celkovú čistú hmotnosť uvedenú v certifikátoch, na ktoré sa vzťahujú prípady ustanovené v článku 7 ods. 1;

b)

celkovú čistú hmotnosť uvedenú v certifikátoch, na ktoré sa vzťahujú prípady ustanovené v článku 7 ods. 2 – alternatíva 95 %;

c)

celkovú čistú hmotnosť uvedenú v certifikátoch, na ktoré sa vzťahujú prípady ustanovené v článku 7 ods. 2 – alternatíva 85 %.

Článok 11

Nariadenie (EHS) č. 1964/82 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Článok 12

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. novembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. ES L 212, 21.7.1982, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1713/2006 (Ú. v. EÚ L 321, 21.11.2006, s. 11).

(3)  Pozri prílohu III.

(4)  Ú. v. EÚ L 104, 21.4.2007, s. 3.

(5)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1001/2007 (Ú. v. EÚ L 226, 30.8.2007, s. 9).

(6)  Ú. v. EÚ L 329, 25.11.2006, s. 7.


PRÍLOHA I

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

Image

Image


PRÍLOHA II

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

Image

Image


PRÍLOHA III

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1964/82

(Ú. v. ES L 212, 21.7.1982, s. 48)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3169/87

(Ú. v. ES L 301, 24.10.1987, s. 21)

iba článok 1 ods. 2

Nariadenie Komisie (ES) č. 2469/97

(Ú. v. ES L 341, 12.12.1997, s. 8)

iba článok 1

Nariadenie Komisie (ES) č. 1452/1999

(Ú. v. ES L 167, 2.7.1999, s. 17)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1470/2000

(Ú. v. ES L 165, 6.7.2000, s. 16)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2772/2000

(Ú. v. ES L 321, 19.12.2000, s. 35)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1713/2006

(Ú. v. EÚ L 321, 21.11.2006, s. 11)

iba článok 2


PRÍLOHA IV

Tabuľka zhody

Nariadenie (EHS) č. 1964/82

Toto nariadenie

článok 1 prvý odsek

článok 1

článok 1 druhý odsek prvá zarážka

článok 2 písm. a)

článok 1 druhý odsek druhá zarážka

článok 2 písm. b)

článok 2

článok 3

článok 3

článok 4

článok 4

článok 5

článok 5

článok 6

článok 6 ods. 1, 2 a 3

článok 7 ods. 1, 2 a 3

článok 6 ods. 4 prvý pododsek

článok 7 ods. 4 prvý pododsek

článok 6 ods. 4 druhý pododsek prvá zarážka

článok 7 ods. 4 druhý pododsek písm. a)

článok 6 ods. 4 druhý pododsek, druhá zarážka

článok 7 ods. 4 druhý pododsek písm. b)

článok 6 ods. 4 tretí pododsek

článok 7 ods. 5

článok 6 ods. 5 prvý pododsek prvá zarážka

článok 7 ods. 6 prvý pododsek písm. a)

článok 6 ods. 5 prvý pododsek druhá zarážka

článok 7 ods. 6 prvý pododsek písm. b)

článok 6 ods. 5 druhý pododsek

článok 7 ods. 6 druhý pododsek

článok 7 ods. 1 prvá zarážka

článok 8 písm. a)

článok 7 ods. 1 druhá zarážka

článok 8 písm. b)

článok 7 ods. 1 tretia zarážka

článok 8 písm. c)

článok 8 prvý odsek

článok 9 ods. 1

článok 8 druhý odsek

článok 9 ods. 2

článok 8 tretí odsek

článok 9 ods. 3

článok 8 štvrtý odsek

článok 9 ods. 4

článok 9 prvá zarážka

článok 10 písm. a)

článok 9 druhá zarážka

článok 10 písm. b)

článok 9 tretia zarážka

článok 10 písm. c)

článok 11

článok 10

článok 12

príloha I

príloha I

príloha II

príloha II

príloha III

príloha IV