22.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1354/2007

z 15. novembra 2007,

ktorým sa upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Akt o pristúpení z roku 2005, a najmä na jeho článok 56,

keďže:

(1)

Podľa článku 56 Aktu o pristúpení z roku 2005, ak akty, ktoré inštitúcie prijali pred pristúpením týchto štátov, si z dôvodu pristúpenia vyžiadajú úpravy a ak akt o pristúpení ani jeho prílohy potrebné úpravy neobsahujú, v prípade, že pôvodný akt neprijala Komisia, potrebné akty prijme Rada.

(2)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry (1) bolo prijaté pred pristúpením Bulharska a Rumunska k Európskej únii a z dôvodu tohto pristúpenia si vyžaduje úpravu.

(3)

Z tohto dôvodu je vhodné pozmeniť vymedzenie pojmu zavedená látka tak, aby sa na látky vyrábané alebo uvádzané na trh v Bulharsku a Rumunsku pred ich pristúpením k Európskej únii vzťahovali rovnaké podmienky ako na látky vyrábané alebo uvádzané na trh v iných členských štátoch,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 3 ods. 20 nariadenia (ES) č. 1907/2006 sa písmená b) a c) nahrádzajú takto:

„b)

aspoň raz počas 15 rokov pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia bola vyrobená v Spoločenstve alebo v krajinách, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. januára 1995, 1. mája 2004 alebo 1. januára 2007, ale výrobca alebo dovozca ju neuviedol na trh, za predpokladu, že výrobca alebo dovozca má o tom písomný dôkaz;

c)

bola uvedená na trh výrobcom alebo dovozcom v Spoločenstve alebo v krajinách, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. januára 1995, 1. mája 2004 alebo 1. januára 2007, a pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa považovala za oznámenú v súlade s článkom 8 ods. 1 prvou zarážkou smernice 67/548/EHS, ale nevyhovuje vymedzeniu pojmu polymér, ako je uvedené v tomto nariadení, za predpokladu, že výrobca alebo dovozca má o tom písomný dôkaz;“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. novembra 2007

Za Radu

predsedníčka

M. de Lurdes RODRIGUES


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1. Opravené v Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007, s. 3.