20.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 277/33


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1222/2007 z 18. októbra 2007, ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

( Úradný vestník Európskej únie L 275 z 19. októbra 2007 )

Na strane 31 v tabuľke prílohy v treťom stĺpci „Reprezentatívna cena“ pre kód KN 0207 14 10:

namiesto:

„214,1“

má byť:

„241,1“.