19.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 848/2007

z 18. júla 2007

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca júla 2007 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 616/2007 pre hydinové mäso

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 616/2007 zo 4. júna 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa s pôvodom v Brazílii, Thajsku a iných tretích krajinách a stanovuje sa správa týchto colných kvót (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 616/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz produktov v sektore hydinového mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca júla 2007 na čiastkové obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2007 pri niektorých kvótach prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Z uvedeného dôvodu by sa malo určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá.

(3)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca júla 2007 na čiastkové obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2007 pri niektorých kvótach nedosahujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Je preto treba určiť množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá bude potrebné pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové obdobie kvóty,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na žiadosti o dovozné povolenia podané podľa nariadenia (ES) č. 616/2007 na čiastkové obdobie od 1. októbra do 31. decembra 2007 sa uplatňujú koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Množstvá, na ktoré žiadosti o dovozné povolenia neboli podané podľa nariadenia (ES) č. 616/2007, ktoré sa majú pridať do čiastkového obdobia od 1. januára do 31. marca 2008, sú stanovené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. júla 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006 (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Ú. v. EÚ L 142, 5.6.2007, s. 3.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.10.2007-31.12.2007

(%)

Množstvá, o ktoré sa nepožiadalo a ktoré sa pridajú do čiastkového obdobia od 1.1.2008-31.3.2008

(kg)

1

09.4211

2,800279

2

09.4212

 (1)

55 566 000

4

09.4214

31,987978

5

09.4215

58,665286

6

09.4216

 (2)

3 179 763

7

09.4217

17,474248

8

09.4218

 (2)

5 323 600


(1)  Neuplatňuje sa: Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.

(2)  Neuplatňuje sa: žiadosti sú nižšie ako množstvá, ktoré sú k dispozícii.