19.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 157/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 679/2007

z 18. júna 2007,

ktorým sa na hospodársky rok 2007/2008 stanovuje výška pomoci pre broskyne určené na spracovanie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 41,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2201/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 3 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1535/2003 z 29. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 o systéme pomoci pre výrobky z ovocia a zeleniny (2), sa ustanovuje, že Komisia najneskôr do 31. mája oznámi výšku pomoci pre broskyne určené na spracovanie.

(2)

Pre štáty, ktoré boli členmi Spoločenstva v jeho zložení k 31. decembru 2006, je kontrola dodržiavania prahov spracovania broskýň uvedených v článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2201/96 na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Spoločenstva založená na množstvách, na ktoré bola poskytnutá pomoc počas posledných troch hospodárskych rokov, za ktoré sú už známe konečné údaje pre všetky dotknuté členské štáty.

(3)

Priemer množstiev spracovaných broskýň počas predchádzajúcich troch hospodárskych rokov v rámci schémy pomoci je nižší ako prah Spoločenstva. Pomoc, ktorá sa má uplatniť pre hospodársky rok 2007/2008 v každom dotknutom členskom štáte, musí teda zodpovedať výške stanovenej v článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96.

(4)

Mechanizmus výpočtu pre kontrolu dodržiavania vnútroštátnych prahov spracovania ustanovený v článku 5 nariadenia (ES) č. 2201/96 sa na Bulharsko a Rumunsko neuplatní ihneď. Je preto potrebné určiť prechodné opatrenia na uplatňovanie. Pre hospodársky rok 2007/2008 nie sú dostupné údaje pre kontrolu dodržiavania prahov spracovania broskýň na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Spoločenstva, preto by sa malo ako preventívne opatrenie ustanoviť predbežné zníženie pomoci, ktoré sa nahradí v prípade, že na konci hospodárskeho roka nepríde k žiadnemu prekročeniu prahov.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spracované produkty z ovocia a zeleniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na základe článku 2 nariadenia (ES) č. 2201/96 je v hospodárskom roku 2007/2008 pre členské štáty Spoločenstva v jeho zložení k 31. decembru 2006 pomoc pre broskyne 47,70 EUR na tonu.

2.   Pre Bulharsko a Rumunsko predstavuje pomoc pre broskyne na základe článku 2 nariadenia (ES) č. 2201/96 35,78 EUR na tonu.

Článok 2

1.   Pokiaľ sa pri výpočte pre kontrolu dodržiavania prahu v hospodárskom roku 2007/2008 ukáže, že prah Spoločenstva nebol prekročený, po ukončení hospodárskeho roka 2007/2008 sa v Bulharsku a v Rumunsku vyplatí dodatočná suma vo výške 25 % pomoci stanovenej v článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96.

2.   V prípade, že by prah Spoločenstva bol prekročený, ak v Bulharsku a v Rumunsku prah prekročený nebol, alebo bol prekročený o menej ako 25 %, po ukončení hospodárskeho roka 2007/2008 sa v týchto členských štátoch vyplatí dodatočná suma.

Dodatočná suma uvedená v prvom pododseku sa určí na základe skutočného prekročenia príslušného vnútroštátneho prahu do maximálnej výšky 25 % pomoci stanovenej v článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96.

3.   Výpočet pre hospodársky rok 2007/2008 sa pri kontrole dodržiavania vnútroštátnych prahov spracovania a výlučne pre Bulharsko a Rumunsko vykoná na základe množstiev, na ktoré bola počas hospodárskeho roka 2007/2008 skutočne poskytnutá pomoc.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. júna 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 386/2004 (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  Ú. v. EÚ L 218, 30.8.2003, s. 14. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1663/2005 (Ú. v. EÚ L 267, 12.10.2005, s. 22).