8.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 146/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 633/2007

zo 7. júna 2007,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uplatňovanie protokolu prenosu letových správ na účely oznamovania, koordinácie a odovzdávania letov medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 z 10. marca 2004 o interoperabilite siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (nariadenie o interoperabilite) (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie) (2), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Výmeny informácií medzi systémami na spracovanie letových údajov sa medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky zavádzajú na účely oznamovania, koordinácie a odovzdávania letov a na účely civilno-vojenskej koordinácie. Tieto výmeny informácií sa opierajú o príslušné a harmonizované komunikačné protokoly, aby sa zabezpečila ich interoperabilita.

(2)

V súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 549/2004 bola Európska organizácia pre bezpečnosť letovej navigácie (Eurocontrol) splnomocnená vypracovať požiadavky na protokol prenosu letových správ na účely oznamovania, koordinácie a odovzdávania letov. Toto nariadenie sa zakladá na výslednej správe o poverení z 31. marca 2005.

(3)

Norma Eurocontrolu pre výmenu letových údajov bola priložená k nariadeniu Komisie (ES) č. 2082/2000 zo 6. septembra 2000, ktorým sa prijímajú technické normy Eurocontrol a mení a dopĺňa smernica 97/15/ES, ktorou sa prijímajú technické normy Eurocontrol a mení a dopĺňa smernica č. 93/65/EHS (3), na základe ktorého sa ich používanie stalo v Spoločenstve povinným v prípade zaobstarania nového systému na spracovanie letových údajov. Keďže nariadenie (ES) č. 2082/2000 bolo s účinnosťou od 20. októbra 2005 zrušené, je nevyhnutné aktualizovať právne predpisy Spoločenstva, aby sa zabezpečila konzistentnosť príslušných regulačných ustanovení.

(4)

Udržiavanie komunikačných zariadení a softvérov vyhovujúcich norme Eurocontrolu na výmenu letových údajov začína byť čoraz ťažšie a nákladnejšie. Mala by sa preto prijať príslušná nová norma na podporu výmeny letových údajov.

(5)

Za najvhodnejší základ pre splnenie komunikačných požiadaviek výmeny letových údajov medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky sa v súčasnosti považuje protokol riadenia prenosu spolu s internetovým protokolom (TCP/IP).

(6)

Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na uplatňovanie protokolu prenosu letových správ používaného na výmenu informácií v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1032/2006 zo 6. júla 2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na automatické systémy na výmenu letových údajov na účely oznamovania, koordinácie a odovzdávania letov medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky (4).

(7)

Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na vojenské operácie a výcvik, uvedené v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 549/2004.

(8)

Vo vyhlásení o vojenských otázkach súvisiacich s jednotným európskym nebom sa členské štáty zaviazali (5), že budú vzájomne spolupracovať, prihliadajúc na vnútroštátne vojenské požiadavky tak, aby všetci používatelia vzdušného priestoru vo všetkých členských štátoch v plnom rozsahu a jednotne uplatňovali koncepciu pružného využívania vzdušného priestoru.

(9)

Uplatňovanie koncepcie pružného využívania vzdušného priestoru vymedzenej v článku 2 ods. 22 nariadenia (ES) č. 549/2004 vyžaduje zavedenie systémov na včasnú výmenu letových údajov medzi stanovišťami letových prevádzkových služieb a vojenskými stanovišťami riadenia.

(10)

V súlade s článkom 3 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 552/2004 by sa vo vykonávacích pravidlách pre interoperabilitu mali popisovať osobitné postupy posudzovania zhody, ktoré použijú na posúdenie zhody alebo vhodnosti na používanie základných zložiek, ako aj overovanie systémov.

(11)

V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 552/2004 sa môže dátum uplatňovania základných požiadaviek a prechodných opatrení konkretizovať v príslušných vykonávacích predpisoch pre interoperabilitu.

(12)

Výrobcom a poskytovateľom letovej navigačnej služby by sa mal poskytnúť čas na vývoj nových základných zložiek a systémov v súlade s novými technickými požiadavkami.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre jednotné nebo založeného podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 549/2004,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie ustanovuje požiadavky na uplatňovanie protokolu prenosu letových správ na výmenu informácií medzi systémami na spracovanie letových údajov na účely oznamovania, koordinácie a odovzdávania letov medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky a na účely civilno-vojenskej koordinácie v súlade s nariadením (ES) č. 1032/2006.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje na:

a)

komunikačné systémy, ktoré podporujú postupy koordinácie medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky pri využití mechanizmu priamej komunikácie (peer-to-peer) a poskytujú služby všeobecnej letovej prevádzke;

b)

komunikačné systémy, ktoré podporujú postupy koordinácie medzi stanovišťami letových prevádzkových služieb a vojenskými stanovišťami riadenia a využívajú mechanizmus priamej komunikácie (peer-to-peer).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov uvedené v článku 2 nariadenia (ES) č. 549/2004.

Uplatňuje sa aj toto vymedzenie pojmov:

1.

„protokol prenosu letových správ“ znamená protokol elektronickej komunikácie obsahujúci formáty správ, ich zakódovanie na výmenu údajov a sekvenčné pravidlá používané pri výmene informácií medzi systémami spracovania letových údajov;

2.

„systém spracovania letových údajov“ znamená časť systému letových prevádzkových služieb, ktorá prijíma, automaticky spracúva a distribuuje na pracoviská stanovíšť riadenia letovej prevádzky údaje letového plánu a s tým súvisiace správy;

3.

„stanovište riadenia letovej prevádzky“ (ďalej len „stanovište ATC“) znamená buď oblastné stredisko riadenia, alebo približovacie stanovište riadenia alebo letiskovú riadiacu vežu;

4.

„pracovisko“ znamená zariadenie a technické vybavenie, v ktorom člen personálu letových prevádzkových služieb plní úlohy spojené s jeho prácou;

5.

„oblastné stredisko riadenia“ (ďalej len „ACC“) znamená stanovište zriadené na poskytovanie služby riadenia letovej prevádzky riadeným letom v riadených oblastiach v rámci jeho zodpovednosti;

6.

„civilno-vojenská koordinácia“ znamená koordináciu medzi civilnými a vojenskými stranami oprávnenými prijímať rozhodnutia a schvaľovať postup činnosti;

7.

„stanovište letových prevádzkových služieb“ (ďalej len „stanovište ATS“) znamená civilné alebo vojenské stanovište zodpovedné za poskytovanie letových prevádzkových služieb;

8.

„vojenské stanovište riadenia“ znamená ľubovoľné stacionárne alebo mobilné vojenské stanovište riadiace vojenskú leteckú prevádzku a/alebo vykonávajúce iné aktivity, ktoré v dôsledku ich osobitného charakteru môžu vyžadovať vyhradenie alebo obmedzenie vzdušného priestoru;

9.

„mechanizmus priamej komunikácie (peer-to-peer)“ znamená mechanizmus na komunikáciu zavedený medzi dvoma stanovišťami ATC alebo medzi stanovišťami ATS a vojenskými stanovišťami riadenia, pri ktorom má každá strana rovnakú komunikačnú spôsobilosť, pokiaľ ide o výmenu informácií medzi systémami spracovania letových údajov a hociktorá strana môže iniciovať komunikáciu.

Článok 3

Uplatňovanie protokolu prenosu letových správ

1.   Poskytovatelia letovej navigačnej služby zabezpečia, aby systémy uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) uplatňovali protokol prenosu letových správ v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa interoperability uvedenými v prílohe I.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby systémy uvedené v článku 1 ods. 2 písm. b) uplatňovali protokol prenosu letových správ v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa interoperability uvedenými v prílohe I.

Článok 4

Posúdenie zhody základných zložiek

Pred vydaním vyhlásenia Európskeho spoločenstva o zhode uvedeného v článku 5 nariadenia (ES) č. 552/2004 výrobcovia základných zložiek systémov uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia uplatňujúci protokol prenosu letových správ posúdia zhodu týchto základných zložiek v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe II.

Článok 5

Overovanie systémov

1.   Poskytovatelia letovej navigačnej služby, ktorí môžu preukázať, že spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III, vykonajú overenie systémov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) v súlade s požiadavkami stanovenými v časti A prílohy IV.

2.   Poskytovatelia letovej navigačnej služby, ktorí nemôžu preukázať, že spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III, prostredníctvom čiastkovej zmluvy poveria notifikovaný orgán overením systémov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a).

Toto overenie sa vykoná v súlade s požiadavkami uvedenými v časti B prílohy IV.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby overenie systémov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. b) preukázalo zhodu týchto systémov s požiadavkami tohto nariadenia na interoperabilitu.

Článok 6

Súlad

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto nariadením.

Článok 7

Prechodné opatrenia

Základné požiadavky stanovené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 552/2004 sa týkajú uvedenia systému siete riadenia letovej prevádzky v Európe [European air traffic management network (EATMN)] uvedeného v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia do prevádzky od 1. januára 2009.

Prechodné opatrenia uvedené v článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 552/2004 sa uplatňujú, kde je to vhodné, od toho istého dátumu.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009 na všetky systémy EATMN uvedené v článku 1 ods. 2, ktoré budú uvedené do prevádzky po tomto dátume.

Uplatňuje sa od 20. apríla 2011 na všetky systémy EATMN uvedené v článku 1 ods. 2, ktoré budú k tomuto dátumu v prevádzke.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. júna 2007

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 26.

(2)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 254, 9.10.2000, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 980/2002 (Ú. v. ES L 150, 8.6.2002, s. 38).

(4)  Ú. v. EÚ L 186, 7.7.2006, s. 27.

(5)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 9.


PRÍLOHA I

Požiadavky na interoperabilitu uvedené v článku 3

1.

Každá rovnocenná (peer) jednotka prenosu letových správ musí mať identifikátor.

2.

Identifikačná funkcia musí zabezpečiť, že ku komunikácii bude môcť dôjsť len medzi autorizovanými rovnocennými jednotkami prenosu letových správ.

3.

Funkciou riadenia spojenia sa vytvoria a uvoľnia spojenia medzi rovnocennými jednotkami prenosu letových správ, aby sa zabezpečilo, že k prenosu letových správ dôjde len počas existencie spojenia.

4.

Funkciou prenosu údajov sa odosielajú a prijímajú správy obsahujúce letové údaje medzi spojenými rovnocennými jednotkami prenosu letových správ.

5.

Monitorovacou funkciou sa overuje nepretržitosť služby spojenia medzi rovnocennými jednotkami prenosu letových správ.

6.

Pri všetkých funkciách vymieňaných medzi rovnocennými jednotkami prenosu letových správ sa musí používať protokol riadenia prenosu nad internetovým protokolom, IP verzia 6.


PRÍLOHA II

Požiadavky na posúdenie zhody základných zložiek vykonané podľa článku 4

1.

Cieľom overovacích činností je preukázanie zhody základných zložiek implementujúcich prenosový protokol letových správ s platnými požiadavkami tohto nariadenia na interoperabilitu, pri ich prevádzke v skúšobnom prostredí.

2.

Výrobca riadi overovacie činnosti, a najmä:

a)

určuje primerané skúšobné prostredie;

b)

overí, či plán skúšok opisuje základné zložky v skúšobnom prostredí;

c)

overí, či plán skúšok zahŕňa v plnom rozsahu uplatňované požiadavky;

d)

zabezpečuje dôslednosť a kvalitu technickej dokumentácie a plánu skúšok;

e)

plánuje organizáciu skúšok, personál, inštaláciu a konfiguráciu platformy skúšok;

f)

vykonáva kontroly a skúšky uvedené v programe skúšok;

g)

napíše správu s uvedením výsledkov kontrol a skúšok.

3.

Výrobca zabezpečí, aby základné zložky implementujúce prenosový protokol letových správ integrované v skúšobnom prostredí boli v súlade s platnými požiadavkami na interoperabilitu tohto nariadenia.

4.

Po uspokojivom dokončení overovania zhody výrobca v rámci svojej zodpovednosti vystaví vyhlásenie ES o zhode, v ktorom špecifikuje najmä požiadavky tohto nariadenia, ktoré spĺňa základná zložka, a s tým spojené podmienky jej používania v súlade s bodom 3 prílohy III k nariadeniu (ES) č. 552/2004.


PRÍLOHA III

Podmienky uvedené v článku 5

1.

Poskytovateľ letovej navigačnej služby musí mať k dispozícii metódy podávania správ v rámci organizácie, ktorými sa zabezpečí a preukáže nestrannosť a nezávislosť rozhodnutia v súvislosti s overovacími činnosťami.

2.

Poskytovateľ letovej navigačnej služby je povinný zabezpečiť, aby pracovníci zapojení do overovacích procesov vykonávali kontroly s čo možno najväčšou profesionálnou dôkladnosťou a čo možno najväčšou technickou kompetentnosťou a neboli vystavení žiadnym tlakom a pohnútkam, najmä finančnej povahy, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodovanie alebo výsledky ich kontrol, najmä zo strany osôb alebo skupín osôb, ktorých sa výsledky kontrol priamo týkajú.

3.

Poskytovateľ letovej navigačnej služby je povinný zabezpečiť, aby pracovníci zapojení do overovacích procesov mali prístup k zariadeniu a vybaveniu, ktoré im umožní náležite vykonávať požadované kontroly.

4.

Poskytovateľ letovej navigačnej služby je povinný zabezpečiť, aby pracovníci zapojení do overovacích procesov absolvovali dôkladný technický a odborný výcvik, mali dostatočné vedomosti o požiadavkách overovania, ktoré majú vykonávať, adekvátne skúsenosti z takýchto činností a schopnosť zostavovať vyhlásenia, záznamy a správy, ktoré majú preukázať, že overenia boli vykonané.

5.

Poskytovateľ letovej navigačnej služby je povinný zabezpečiť, aby pracovníci zapojení do overovacích procesov boli schopní vykonávať svoje kontroly nestranne. Ich odmeňovanie nezávisí od počtu vykonaných kontrol ani od výsledkov týchto kontrol.


PRÍLOHA IV

Časť A:   Požiadavky na overenie systémov vykonané podľa článku 5 ods. 1

1.

Pri overovaní systémov implementujúcich protokol prenosu letových správ sa musí preukázať zhoda týchto systémov s požiadavkami tohto nariadenia na interoperabilitu v simulovanom prostredí, ktoré odzrkadľuje prevádzkový kontext týchto systémov.

2.

Overenie systémov implementujúcich prenosový protokol letových správ sa musí vykonať v súlade s adekvátnymi a uznanými skúšobnými metódami.

3.

Skúšobné nástroje používané na overenie systémov implementujúcich protokol prenosu letových správ musia mať adekvátne funkcie na zabezpečenie komplexného pokrytia skúšok.

4.

Overenie systémov implementujúcich protokol prenosu letových správ musí vytvoriť prvky technických podkladov, ktoré vyžaduje bod 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 552/2004, a tieto prvky:

a)

opis implementácie protokolu prenosu letových správ;

b)

správu o kontrolách a skúškach vykonaných pred uvedením systému do prevádzky.

5.

Poskytovateľ letovej navigačnej služby riadi overovacie činnosti, a najmä:

a)

určí adekvátne simulované prevádzkové a technické prostredie odzrkadľujúce prevádzkové prostredie;

b)

overí, či sa v pláne skúšok popisuje integrácia protokolu prenosu letových správ do systému skúšaného v simulovanom prevádzkovom a technickom prostredí;

c)

overí, či sa v pláne skúšok plne pokrývajú požiadavky tohto nariadenia na interoperabilitu;

d)

zabezpečí konzistentnosť a kvalitu technickej dokumentácie a plánu skúšok;

e)

plánuje organizáciu skúšok, personál, inštaláciu a konfiguráciu platformy skúšok;

f)

vykonáva kontroly a skúšky uvedené v pláne skúšok;

g)

napíše správu s uvedením výsledkov kontrol a skúšok.

6.

Poskytovateľ letovej navigačnej služby musí zabezpečiť, aby implementácia protokolu prenosu letových správ v systémoch prevádzkovaných v simulovanom prevádzkovom prostredí spĺňala požiadavky tohto nariadenia na interoperabilitu.

7.

Po uspokojivom dokončení overovania zhody poskytovateľ letovej navigačnej služby vystaví vyhlásenie ES o overení systémov a predloží ho národnému dozornému orgánu spolu s technickými podkladmi, ako to vyžaduje článok 6 nariadenia (ES) č. 552/2004.

Časť B:   Požiadavky na overenie systémov vykonané podľa článku 5 ods. 2

1.

Pri overovaní systémov implementujúcich protokol prenosu letových správ sa musí preukázať zhoda týchto systémov s požiadavkami tohto nariadenia na interoperabilitu v simulovanom prostredí, ktoré odzrkadľuje prevádzkový kontext týchto systémov.

2.

Overenie systémov implementujúcich protokol prenosu letových správ sa musí vykonať v súlade s adekvátnymi a uznanými skúšobnými metódami.

3.

Skúšobné nástroje používané na overenie systémov implementujúcich protokol prenosu letových správ musia mať adekvátne funkcie na zabezpečenie komplexného pokrytia skúšok.

4.

Overenie systémov implementujúcich protokol prenosu letových správ musí vytvoriť prvky technických podkladov, ktoré vyžaduje bod 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 552/2004, a tieto prvky:

a)

opis implementácie protokolu prenosu letových správ;

b)

správu o kontrolách a skúškach vykonaných pred uvedením systému do prevádzky.

5.

Poskytovateľ letovej navigačnej služby určí primerané simulované prevádzkové a technické prostredie odzrkadľujúce prevádzkové prostredie a zabezpečí, aby notifikovaný orgán vykonal overovacie činnosti.

6.

Notifikovaný orgán riadi overovacie činnosti, a najmä:

a)

overí, či sa v pláne skúšok popisuje integrácia protokolu prenosu letových správ do systému skúšaného v simulovanom prevádzkovom a technickom prostredí;

b)

overí, či sa v pláne skúšok plne pokrývajú požiadavky tohto nariadenia na interoperabilitu;

c)

zabezpečí konzistentnosť a kvalitu technickej dokumentácie a plánu skúšok;

d)

plánuje organizáciu skúšok, personál, inštaláciu a konfiguráciu platformy skúšok;

e)

vykonáva kontroly a skúšky uvedené v pláne skúšok;

f)

napíše správu s uvedením výsledkov kontrol a skúšok.

7.

Notifikovaný orgán musí zabezpečiť, aby implementácia protokolu prenosu letových správ v systémoch prevádzkovaných v simulovanom prevádzkovom prostredí spĺňala požiadavky tohto nariadenia na interoperabilitu.

8.

Po uspokojivom dokončení overovacích úloh notifikovaný orgán vystaví osvedčenie o zhode vo vzťahu k úlohám, ktoré vykonal.

9.

Poskytovateľ letovej navigačnej služby následne vystaví vyhlásenie ES o overení systémov a predloží ho národnému dozornému orgánu spolu s technickými podkladmi, ako to vyžaduje článok 6 nariadenia (ES) č. 552/2004.