24.5.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 558/2007

z 23. mája 2007

o otvorení a zabezpečení správy dovoznej colnej kvóty pre mladé býčky určené na výkrm

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1), a najmä na jeho článok 32 ods. 1,

keďže:

(1)

V zozname CXL Svetovej obchodnej organizácie sa uvádza požiadavka, aby Spoločenstvo otvorilo ročnú dovoznú colnú kvótu na 169 000 kusov mladých býčkov určených na výkrm. V dôsledku rokovaní vedúcich k Dohode formou výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými v zmysle článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994 (2), ktorá bola schválená rozhodnutím Rady 2006/333/ES (3), sa však Spoločenstvo rozhodlo doplniť úpravu tejto dovoznej colnej kvóty na 24 070 kusov do svojho plánu pre všetky členské štáty.

(2)

Je potrebné ustanoviť podrobné pravidlá na otvorenie a správu tejto dovoznej colnej kvóty na obdobia od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka.

(3)

Podľa článku 29 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1254/1999 by sa dovozy do Spoločenstva mali spravovať na základe dovozných licencií. Prvým vhodným krokom pri spravovaní tejto kvóty je udelenie dovozných práv a druhým vydanie dovozných povolení podľa článku 6 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (4). Takýmto spôsobom by mohli hospodárske subjekty, ktoré získali dovozné práva, rozhodnúť počas obdobia kvóty o momente, keď by chceli požiadať o dovozné povolenia podľa svojich súčasných obchodných tokov. V každom prípade sa nariadením (ES) č. 1301/2006 obdobie platnosti povolení obmedzuje na posledný deň obdobia dovoznej colnej kvóty.

(4)

Mali by sa ustanoviť pravidlá predkladania žiadostí a poskytovania informácií, ktoré sa majú uvádzať v žiadostiach a v povoleniach, v prípade potreby doplnením alebo naopak odchýlením sa od určitých ustanovení nariadenia Komisie (ES) č. 1445/95 z 26. júna 1995 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2377/80 (5), a od nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (6).

(5)

V nariadení (ES) č. 1310/2006 sa ustanovujú najmä podrobné pravidlá týkajúce sa žiadostí o dovozné práva, postavenie žiadateľov a vydávanie dovozných povolení. Ustanovenia uvedeného nariadenia by sa mali uplatňovať od 1. júla 2007 na dovozné povolenia vydané podľa tohto nariadenia bez toho, aby boli dotknuté ďalšie podmienky ustanovené v tomto nariadení.

(6)

V záujme zabrániť špekuláciám by mali byť dostupné množstvá v rámci kvóty sprístupnené hospodárskym subjektom schopným preukázať, že sa skutočne vo významnej miere zaoberajú predmetným dovozom z tretích krajín. V tejto súvislosti a na účely zabezpečenia účinného spravovania by sa od príslušných obchodníkov mal vyžadovať dovoz minimálne 50 kusov dobytka počas každého z dvoch referenčných období uvedených v článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 za predpokladu, že zásielku v počte 50 kusov možno považovať za komerčne účelnú zásielku. Navyše by sa členským štátom malo z administratívnych dôvodov umožniť prijímanie overených kópií dokumentov dokazujúcich obchodovanie s tretími krajinami.

(7)

Ďalej je v záujme zabrániť špekuláciám vhodné stanoviť zábezpeku na dovozné práva, nepovoliť prenos dovozných povolení a vydávať povolenia obchodníkom len na množstvá, na ktoré im boli udelené dovozné práva.

(8)

S cieľom prinútiť hospodárske subjekty, aby požiadali o dovozné povolenia pre všetky udelené dovozné práva, je vhodné ustanoviť, že podanie žiadosti o povolenie na udelené množstvá by malo vzhľadom na zábezpeku dovozných práv predstavovať prvotnú požiadavku v zmysle nariadenia Komisie (EHS) č. 2220/85 z 22. júla 1985, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému záruk pre poľnohospodárske výrobky (7).

(9)

Zo skúseností vyplýva, že riadne spravovanie kvóty takisto vyžaduje, aby oprávnený držiteľ povolenia bol skutočným dovozcom. Preto by sa mal takýto dovozca aktívne podieľať na nákupe, preprave a dovoze príslušného dobytka. Vzhľadom na zábezpeku povolenia by teda malo byť prvotnou požiadavkou aj predloženie dôkazu o týchto činnostiach v zmysle nariadenia (EHS) č. 2220/85.

(10)

Pri využívaní tejto tarifnej kvóty je potrebné účinne kontrolovať konkrétne miesto dovozu dovážaného dobytka. Dobytok by sa preto mal vykrmovať v členskom štáte, ktorý udelil dovozné práva.

(11)

S cieľom zaistiť, že sa zvieratá budú vykrmovať najmenej 120 dní v určených výrobných jednotkách, je potrebné zložiť zábezpeku. Výška zábezpeky by mala pokrývať rozdiel medzi clom podľa Spoločného colného sadzobníka a zníženým clom platným v deň uvedenia predmetného dobytka do voľného obehu.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa na obdobie od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka („obdobie dovoznej colnej kvóty“) otvára na každý rok dovozná colná kvóta pre 24 070 kusov mladých býčkov patriacich pod číselný znak KN 0102 90 05, 0102 90 29 alebo 0102 90 49 a určených na výkrm v Spoločenstve.

Táto colná kvóta má poradové číslo 09.4005.

2.   Dovozné clo platné podľa colnej kvóty uvedenej v odseku 1 je 16 % ad valorem, k čomu sa pripočíta 582 EUR za tonu netto.

Sadzba cla uvedená v prvom pododseku bude platiť pod podmienkou, že dovezený dobytok sa bude vykrmovať aspoň 120 dní v členskom štáte, ktorý vydal dovozné povolenie.

Článok 2

1.   Prvým krokom pri spravovaní kvóty uvedenej v článku 1 ods. 1 je udelenie dovozných práv a druhým vydanie dovozných povolení.

2.   Pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak, nariadenia (ES) č. 1445/95, (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1301/2006 sa uplatňujú.

Článok 3

1.   Na účely uplatňovania článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 žiadatelia preukážu, že doviezli minimálne 50 kusov dobytka patriaceho pod číselný znak KN 0102 90 počas každého z dvoch referenčných období určených v uvedenom článku a že boli obchodne a logisticky zodpovední za nákup, prepravu a colné odbavenie príslušného dobytka pre režim voľného obehu.

Dôkaz o splnení týchto podmienok sa predkladá výlučne formou:

a)

kópií dokumentov uvedených v článku 5 druhom odseku nariadenia (ES) č. 1301/2006 riadne overených príslušným orgánom;

b)

originálu alebo overenej kópie obchodnej faktúry vystavenej na meno oprávneného držiteľa predávajúcim alebo jeho zástupcom, pričom obe uvedené osoby majú sídlo v tretej krajine vývozu, ako aj dokladu potvrdzujúceho, že oprávnený držiteľ predávajúcemu zaplatil alebo v jeho prospech otvoril neodvolateľný dokumentárny akreditív;

c)

námorného nákladného listu alebo v príslušných prípadoch dokladu o cestnej alebo leteckej preprave vystaveného pre predmetný dobytok na meno oprávneného držiteľa povolenia.

2.   Spoločnosť, ktorá vznikla zlúčením spoločností, ktorých referenčný dovoz je v súlade s minimálnym počtom kusov uvedeným v odseku 1 prvom pododseku, môže tento referenčný dovoz použiť ako dôkaz o obchodovaní.

Článok 4

1.   Žiadosti o udelenie dovozných práv sa podávajú najneskôr do 1. júna, ktorý predchádza danému obdobiu dovoznej colnej kvóty, do 13.00 hod. bruselského času.

2.   Pri predkladaní žiadosti o dovozné práva sa príslušnému orgánu zloží zábezpeka súvisiaca s dovoznými právami vo výške 3 EUR za kus.

3.   Najneskôr do 16.00 hod. bruselského času piateho pracovného dňa po skončení obdobia na predkladanie žiadostí postúpia členské štáty Komisii celkovú výšku požadovaných množstiev.

Článok 5

1.   Dovozné práva sa budú udeľovať od siedmeho a najneskôr do šestnásteho pracovného dňa po skončení obdobia na zaslanie oznámení uvedených v článku 4 ods. 3.

2.   Ak uplatňovanie prideľovacieho koeficientu uvedeného v článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1301/2006 bude mať za následok, že sa pridelí menej dovozných práv, ako sa žiadalo, zábezpeka zložená v súlade s článkom 4 ods. 2 bude bezodkladne úmerne uvoľnená.

Článok 6

1.   Aby sa množstvá, ktoré boli schválené v rámci kvóty uvedenej v článku 1 ods. 1, mohli uviesť do obehu, je potrebné predložiť dovozné povolenie.

2.   Žiadosti o dovozné povolenia pokrývajú celkové pridelené množstvo. Táto povinnosť predstavuje prvotnú požiadavku v zmysle článku 20 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2220/85.

Článok 7

1.   Žiadosti o dovozné povolenie by sa mali podávať len v členskom štáte, v ktorom žiadateľ požiadal o dovozné práva a získal ich v rámci kvóty uvedenej v článku 1 ods. 1.

Každé udelenie dovozného povolenia má za následok zodpovedajúce obmedzenie získaných dovozných práv a zábezpeka zložená v súlade s článkom 4 ods. 2 bude bezodkladne úmerne uvoľnená.

2.   Dovozné povolenia sa vydávajú na žiadosť a v mene prevádzkovateľa, ktorý získal dovozné práva.

3.   V žiadosti o dovozné povolenie a v dovoznej licencii sa uvádza:

a)

v kolónke 8 krajina pôvodu;

b)

v kolónke 16 jeden alebo niekoľko z týchto číselných znakov KN: 0102 90 05, 0102 90 29 alebo 0102 90 49;

c)

v kolónke 20 poradové číslo kvóty (09.4005) a jedno z potvrdení uvedených v prílohe I.

Článok 8

1.   Odchylne od článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000 nie sú práva vyplývajúce z dovozných povolení vydaných podľa tohto nariadenia prenosné.

2.   Udelenie dovozného povolenia je podmienené zložením záruky 12 EUR za každý kus, ktorú žiadateľ zloží spolu so žiadosťou o povolenie.

3.   Odchylne od ustanovení hlavy III oddielu 4 nariadenia (ES) č. 1291/2000 dochádza k uvoľneniu zábezpeky uvedenej v odseku 2 tohto článku až po predložení dôkazu o tom, že oprávnený držiteľ povolenia je obchodne a logisticky zodpovedný za nákup, prepravu a colné odbavenie príslušného dobytka pre režim voľného obehu, ako je to uvedené v článku 3 ods. 1 druhom pododseku tohto nariadenia.

Článok 9

1.   V čase uvedenia do voľného obehu poskytne dovozca doklad o tom, že:

a)

sa písomne zaviazal do jedného mesiaca informovať príslušný orgán členského štátu o poľnohospodárskom podniku alebo podnikoch, kde sa budú mladé býčky vykrmovať;

b)

príslušnému orgánu členského štátu zložil zábezpeku vo výške určenej pre každý oprávnený číselný znak KN v prílohe II. Prvotnou požiadavkou v zmysle článku 20 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2220/85 je výkrm dovezeného dobytka v tomto členskom štáte aspoň počas 120 dní odo dňa prijatia colného vyhlásenia o uvedení do voľného obehu.

2.   S výnimkou prípadov zásahu vyššej moci sa zábezpeka uvedená v odseku 1 písm. b) uvoľní len vtedy, ak sa príslušnému orgánu členského štátu predloží doklad o tom, že mladé býčky:

a)

boli vykŕmené v poľnohospodárskom podniku alebo podnikoch uvedených v zmysle odseku 1;

b)

neboli zabité skôr ako po uplynutí 120 dní odo dňa dovozu alebo

c)

boli zo zdravotných dôvodov zabité pred uplynutím tejto lehoty, prípadne uhynuli v dôsledku ochorenia alebo nehody.

Zábezpeka bude uvoľnená okamžite po predložení takéhoto dokladu.

V prípade nedodržania lehoty uvedenej v odseku 1 písm. a) sa uvoľnená zábezpeka zníži o:

15 % a

2 % zo zvyšnej sumy za každý deň prekročenia danej lehoty.

Neuvoľnené sumy prepadnú.

3.   Ak sa doklad uvedený v odseku 2 nepredloží do 180 dní od dátumu dovozu, zábezpeka prepadne.

Ak sa však takýto doklad nepredloží v lehote 180 dní uvedenej v prvom pododseku, ale predloží sa do šiestich mesiacov po uvedenej lehote, prepadnutá zábezpeka znížená o 15 % sa vyplatí.

Článok 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. mája 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 15.

(3)  Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 13.

(4)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(5)  Ú. v. ES L 143, 27.6.1995, s. 35. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1965/2006 (Ú. v. EÚ L 408, 30.12.2006, s. 27).

(6)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52).

(7)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006.


PRÍLOHA I

Potvrdenia ustanovené v článku 7 ods. 3 písm. c)

:

v bulharskom jazyku

:

Живи мъжки животни от рода на едрия рогат добитък с живо тегло ненадвишаващо 300 кг за глава добитък, предназначени за угояване [Регламент (ЕО) № 558/2007]

:

v španielskom jazyku

:

Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 558/2007]

:

v českom jazyku

:

Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 558/2007)

:

v dánskom jazyku

:

Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 558/2007)

:

v nemeckom jazyku

:

Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 558/2007)

:

v estónskom jazyku

:

Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 558/2007)

:

v gréckom jazyku

:

Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 558/2007]

:

v anglickom jazyku

:

Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 558/2007)

:

vo francúzskom jazyku

:

Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [règlement (CE) no 558/2007].

:

v talianskom jazyku

:

Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 558/2007]

:

v lotyšskom jazyku

:

Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 558/2007)

:

v litovskom jazyku

:

Penėjimui skirti gyvi vyriškos lyties galvijai, kurių vieno gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 558/2007)

:

v maďarskom jazyku

:

Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (558/2007/EK rendelet)

:

v maltskom jazyku

:

Annimali bovini ħajjin tas-sess maskil b'piż ħaj li ma jisboqx it-300 kg kull ras, għat-tismin (ir-Regolament (KE) Nru 558/2007)

:

v holandskom jazyku

:

Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 558/2007)

:

v poľskom jazyku

:

Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 558/2007)

:

v portugalskom jazyku

:

Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 558/2007]

:

v rumunskom jazyku

:

Masculi vii din specia bovină cu o greutate în viu mai mică sau egală cu 300 kg per cap, destinați îngrășării [Regulamentul (CE) nr. 558/2007]

:

v slovenskom jazyku

:

Živé býčky so živou hmotnosťou do 300 kg na kus, určené pre ďalší výkrm [nariadenie (ES) č. 558/2007]

:

v slovinskom jazyku

:

Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 558/2007)

:

vo fínskom jazyku

:

Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 558/2007)

:

vo švédskom jazyku

:

Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 558/2007)


PRÍLOHA II

Výška zábezpeky

Mladé býčky určené na výkrm

(číselný znak KN)

Suma (EUR) za kus

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105