5.4.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 95/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 378/2007

z 27. marca 2007,

ktorým sa stanovujú pravidlá dobrovoľnej modulácie priamych platieb ustanovených v nariadení (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Niektoré členské štáty čelia osobitným problémom pri financovaní svojich programov rozvoja vidieka podľa nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (1). Tieto členské štáty by mali mať možnosť uplatňovať systém dobrovoľnej modulácie na posilnenie svojej politiky v oblasti rozvoja vidieka. Táto možnosť by sa mala ponúknuť tým členským štátom, v ktorých sa už dobrovoľná modulácia uplatňuje podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1655/2004 z 22. septembra 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá pre prechod z voliteľného modulačného systému zriadeného článkom 4 nariadenia Rady (ES) č. 1259/1999 na povinný modulačný systém zriadený nariadením Rady (ES) č. 1782/2003 (2), alebo ktorým bola udelená výnimka podľa článku 70 ods. 4a nariadenia (ES) č. 1698/2005 z požiadavky spolufinancovať podporu Spoločenstva. Dobrovoľná modulácia by mala mať formu znížených priamych platieb v zmysle článku 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 1782/2003 (3), pričom by sa finančné prostriedky zodpovedajúce príslušnému zníženiu použili na financovanie plánov rozvoja vidieka podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005. Zníženia priamych platieb uplatňované v súvislosti s dobrovoľnou moduláciou by mali dopĺňať tie, ktoré vychádzajú z uplatňovania povinnej modulácie ustanovenej v článku 10 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

(2)

S cieľom uľahčiť jej administratívne vykonávanie by sa pravidlá uplatňované pri dobrovoľnej modulácii mali zosúladiť s pravidlami, ktoré sa uplatňujú na povinnú moduláciu podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1782/2003, vrátane základu pre výpočet.

(3)

S cieľom zohľadniť špecifickú situáciu malých poľnohospodárov by sa v prípade uplatnenia dobrovoľnej modulácie mala poskytnúť dodatočná suma pomoci, ako je to v prípade povinnej modulácie. Táto dodatočná suma by sa mala rovnať sume vyplývajúcej z uplatnenia dobrovoľnej modulácie na prvých 5 000 EUR priamych platieb v rámci stropov, ktoré má Komisia určiť.

(4)

Pokiaľ ide o členské štáty, v ktorých sa dobrovoľná modulácia už používa, nové opatrenia dobrovoľnej modulácie ustanovené v tomto nariadení by sa mali čo najviac obmedziť v odklone od existujúceho mechanizmu, aby sa predišlo vytvoreniu zbytočnej administratívnej záťaže, v zasahovaní do vykonávacích opatrení, ktoré sú už niekoľko rokov ustanovené a ktorým sa už poľnohospodári prispôsobili po praktickej i po hospodárskej stránke. Preto sa zdá byť vhodné, aby členské štáty uplatňujúce dobrovoľnú moduláciu získali po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia právo na zachovanie určitých dobre fungujúcich prvkov ich súčasného systému, pričom by sa vyhli neodôvodnenému nerovnakému zaobchádzaniu s poľnohospodármi. Okrem toho by sa na zabezpečenie súladu nových opatrení s vykonávacími postupmi režimu jednotnej platby malo umožniť uplatňovanie regionálne odlišných sadzieb dobrovoľnej modulácie len tým členským štátom, ktoré uplatňujú režim jednotnej platby na regionálnej úrovni, ako to ustanovuje článok 58 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

(5)

Využívanie finančných prostriedkov, ktoré vyplýva z uplatňovania dobrovoľnej modulácie nesmie podliehať stropom platným pre príspevok z EPFRV podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005. Mala by sa preto ustanoviť výnimka z uvedeného nariadenia. Opatrenia týkajúce sa zálohových platieb uplatniteľné na EPFRV podľa nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (4) by sa na tieto finančné prostriedky nemali vzťahovať.

(6)

S cieľom prijímať informované rozhodnutia o uplatňovaní dobrovoľnej modulácie by mali členské štáty vykonať dôkladné posúdenia potenciálneho vplyvu takejto modulácie, najmä pokiaľ ide o hospodársku situáciu poľnohospodárov, na ktorých sa táto modulácia vzťahuje, a dosah na ich relatívnu pozíciu v poľnohospodárstve. Vplyv vykonávania dobrovoľnej modulácie by mali členské štáty, ktoré ju uplatňujú, dôkladne monitorovať. Komisia by mala byť informovaná o posúdení vplyvu a výsledkoch monitorovania s cieľom ďalšieho rozvoja politík.

(7)

Dobrovoľná modulácia by sa mala zvážiť v širšom kontexte finančných prostriedkov Spoločenstva určených na rozvoj vidieka. Jej príspevok by sa mal analyzovať okrem iného aj v súvislosti s posúdeniami vplyvu členských štátov. Na základe tejto analýzy Komisia predloží do konca roku 2008 správu Európskemu parlamentu a Rade, v ktorej predstaví skúsenosti z jej vykonávania za uvedené obdobie.

(8)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5).

(9)

Pri určovaní ročného stropu výdavkov financovaných Európskym poľnohospodárskym záručným fondom by sa mali zohľadniť sumy vyplývajúce z uplatňovania dobrovoľnej modulácie a do nariadenia (ES) č. 1290/2005 by sa mala doplniť možnosť prijať podrobné pravidlá týkajúce sa najmä dobrovoľnej modulácie.

(10)

Nariadenie (ES) č. 1290/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

DOBROVOĽNÁ MODULÁCIA

Článok 1

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 nariadenia (ES) č. 1782/2003, môžu členské štáty,

a)

v ktorých sa v čase nadobudnutia účinnosti nariadenia uplatňuje systém dodatočného zníženia priamych platieb uvedený v článku 1 nariadenia (ES) č. 1655/2004 alebo

b)

ktorým bola udelená výnimka podľa článku 70 ods. 4a nariadenia (ES) č. 1698/2005 z požiadavky spolufinancovať podporu Spoločenstva,

v období rokov 2007 – 2012 uplatniť zníženie (ďalej len „dobrovoľnú moduláciu“) na všetky sumy priamych platieb v zmysle článku 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 1782/2003, ktoré sa majú poskytnúť na ich území v danom kalendárnom roku v zmysle článku 2 písm. e) uvedeného nariadenia.

2.   Čisté sumy vyplývajúce z uplatnenia dobrovoľnej modulácie sú dostupné v členskom štáte, v ktorom vznikli, ako podpora Spoločenstva na opatrenia v rámci plánovania rozvoja vidieka financovaného Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka v súlade s nariadením (ES) č. 1698/2005.

3.   Zníženia v rámci dobrovoľnej modulácie sa vykonajú na tom istom výpočtovom základe, aký sa uplatňuje na moduláciu podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1782/2003. Dodatočné sumy poskytnuté poľnohospodárom podľa článku 12 uvedeného nariadenia takýmto zníženiam nepodliehajú.

V prípade uplatňovania znížení v rámci dobrovoľnej modulácie sa poľnohospodárom, ktorí dostávajú priame platby podľa nariadenia (ES) č. 1782/2003, poskytne dodatočná suma pomoci, ktorá sa rovná sume vyplývajúcej z uplatnenia percentuálneho zníženia priamych platieb na prvých 5 000 EUR alebo menej. Táto dodatočná suma nepodlieha zníženiam v rámci dobrovoľnej modulácie, ani modulácii podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Celkové dodatočné sumy pomoci vyplývajúce z uplatňovania druhého pododseku, ktoré sa môžu poskytnúť členskému štátu v jednom kalendárnom roku, nie sú vyššie ako stropy, ktoré určí Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 144 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003. V nevyhnutných prípadoch členské štáty pokračujú v lineárnej percentuálnej úprave dodatočných súm pomoci, aby sa uvedené stropy dodržali.

4.   Každý členský štát uplatňuje jednotnú sadzbu dobrovoľnej modulácie za kalendárny rok. Sadzba môže závisieť od progresívnych úprav podľa vopred určených krokov. Maximálna sadzba zníženia je 20 %.

Článok 2

1.   Do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia rozhodnú členské štáty o ročných sadzbách dobrovoľnej modulácie, ktoré budú uplatňovať v období rokov 2007 – 2012, a oznámia ich Komisii.

2   Členské štáty, ktoré plánujú uplatňovať dobrovoľnú moduláciu, vykonajú posúdenie s cieľom odmerať vplyv uplatňovania dobrovoľnej modulácie najmä na hospodársku situáciu dotknutých poľnohospodárov, pričom zohľadnia potrebu vyhnúť sa neodôvodnenému nerovnakému zaobchádzaniu s poľnohospodármi.

Členské štáty, ktoré plánujú uplatňovať sadzby, ktoré sú regionálne odlíšené podľa článku 3 ods. 1, odmerajú aj vplyv takýchto odlíšených sadzieb, pričom zohľadnia potrebu vyhnúť sa neodôvodnenému nerovnakému zaobchádzaniu s poľnohospodármi.

Dotknuté členské štáty zašlú Komisii svoje posúdenia vplyvu spolu s oznámením uvedeným v odseku 1.

Článok 3

1.   Každý členský štát, v ktorom sa v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia uplatňuje systém dodatočného znižovania priamych platieb uvedený v článku 1 nariadenia (ES) č. 1655/2004 a v ktorom sa uplatňuje režim jednotnej platby na regionálnej úrovni, ako uvádza článok 58 nariadenia (ES) č. 1782/2003, sa môže na obdobie rokov 2007 až 2012 rozhodnúť, že:

a)

odchylne od článku 1 ods. 3 neuplatní ustanovenia druhého pododseku uvedeného odseku a/alebo

b)

odchylne od článku 1 ods. 4 uplatní sadzby, ktoré sú regionálne odlíšené podľa objektívnych kritérií. Maximálna sadzba pre akýkoľvek región každého dotknutého členského štátu je 20 %.

2.   Odchylne od článku 2 ods. 1 každý členský štát, ktorý uplatňuje regionálne odlíšené sadzby dobrovoľnej modulácie, ako ustanovuje odsek 1 tohto článku, predloží Komisii do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia na obdobie rokov 2007 – 2012 tieto informácie, ktoré podliehajú preskúmaniu zo strany Komisie:

a)

ročné sadzby dobrovoľnej modulácie za každý región a za celé územie;

b)

celkové ročné sumy, ktoré sa majú znížiť v rámci dobrovoľnej modulácie;

c)

v príslušných prípadoch celkové ročné dodatočné sumy potrebné na pokrytie dodatočnej sumy pomoci uvedenej v článku 1 ods. 3 druhom pododseku;

d)

štatistické a iné podporné údaje použité na stanovenie súm uvedených v písmenách b) a c).

3.   Členské štáty v prípade potreby predložia Komisii aktualizáciu súm uvedených v odseku 2 písm. b) a c). Tieto aktualizované údaje sa zašlú Komisii do 31. decembra roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa sumy vzťahujú v zmysle článku 2 písm. e) nariadenia (ES) č. 1782/2003.

4.   Ak Komisia požiada o vysvetlenia týkajúce sa údajov predložených v súlade s odsekmi 2 a 3, členské štáty na túto žiadosť odpovedajú do jedného mesiaca.

Článok 4

1.   Čisté sumy vyplývajúce z uplatňovania dobrovoľnej modulácie stanoví Komisia na základe:

a)

výpočtu v prípade jedinej vnútroštátnej sadzby dobrovoľnej modulácie;

b)

v prípade členských štátov uplatňujúcich regionálne odlíšené sadzby, súm oznámených členskými štátmi v ich žiadostiach, ako sú ustanovené v článku 3 ods. 2, alebo aktualizovaných súm ustanovených v článku 3 ods. 3.

Tieto čisté sumy sa doplnia do ročného rozdelenia podľa členských štátov uvedeného v článku 69 ods. 4 a 5 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

2.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že na čisté sumy doplnené do ročného rozdelenia podľa členských štátov podľa odseku 1 tohto článku neuplatnia stropy uvedené v článku 70 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Článok 25 nariadenia (ES) č. 1290/2005 sa neuplatňuje na čisté sumy doplnené do ročného rozdelenia podľa členských štátov podľa odseku 1 tohto článku.

Článok 5

Členské štáty, ktoré uplatňujú dobrovoľnú moduláciu, a Komisia podrobne monitorujú vplyv vykonávania dobrovoľnej modulácie, najmä pokiaľ ide o hospodársku situáciu fariem, pričom zohľadnia potrebu vyhnúť sa neodôvodnenému nerovnakému zaobchádzaniu s poľnohospodármi. Na tento účel uvedené členské štáty predložia Komisii správu do 30. septembra 2008.

Článok 6

Podrobné pravidlá na uplatňovanie tejto kapitoly sa prijmú v súlade:

a)

s postupom uvedeným v článku 90 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1698/2005, ktorý sa vzťahuje najmä na ustanovenia na začlenenie dobrovoľnej modulácie do programovania rozvoja vidieka, alebo prípadne

b)

s postupom uvedeným v článku 41 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005, ktorý sa vzťahuje najmä na ustanovenia o finančnom riadení dobrovoľnej modulácie a na začlenenie systému dodatočných znižovaní priamych platieb uvedených v článku 1 nariadenia (ES) č. 1655/2004 do systému ustanoveného týmto nariadením.

Článok 7

Komisia do 31. decembra 2008 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní dobrovoľnej modulácie, ku ktorej budú v prípade potreby priložené príslušné návrhy.

KAPITOLA II

ZMENA A DOPLNENIE NARIADENIA (ES) č. 1290/2005 A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Článok 8

Nariadenie (ES) č. 1290/2005 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 12 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Komisia stanoví sumy, ktoré sa podľa článku 10 ods. 2, článkov 143d a 143e nariadenia (ES) č. 1782/2003 a článku 4 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 378/2007 (6) sprístupnia EPFRV.

2.

V úvodných podmienkach článku 42 sa druhá veta nahrádza takto:

„Tieto pravidlá zahŕňajú najmä:“.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. marca 2007

Za Radu

predseda

P. STEINBRÜCK


(1)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2012/2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 8).

(2)  Ú. v. EÚ L 298, 23.9.2004, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2013/2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 13).

(4)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 320/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 42).

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  Ú. v. EÚ L 95, 5.4.2007, s. 1.“.