17.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 78/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 286/2007

zo 16. marca 2007,

ktorým sa určuje rozsah, v akom možno vyhovieť žiadostiam o dovozné povolenia predloženým v marci 2007 v rámci dovozných tarifných kvót na niektoré produkty v sektore bravčového mäsa na obdobie od 1. apríla do 30. júna 2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1458/2003 z 18. augusta 2003, ktorým sa otvárajú dovozné tarifné kvóty v sektore bravčového mäsa a ustanovuje sa ich správa (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

Žiadosti o dovozné povolenia predložené na druhý štvrťrok 2007 sa vzťahujú na menšie množstvo, ako je disponibilné množstvo, a môže sa im plne vyhovieť.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V rozsahu, ktorý určuje príloha, sa žiadostiam o dovozné povolenia predloženým na obdobie od 1. apríla do 30. júna 2007 v zmysle nariadenia (ES) č. 1458/2003 vyhovuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. marca 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2007

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 208, 19.8.2003, s. 3. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 341/2005 (Ú. v. EÚ L 53, 26.2.2005, s. 28).


PRÍLOHA

Č. objednávky

Percento prijatia žiadostí o dovozné povolenia predložených na obdobie od 1. apríla do 30. júna 2007

09.4038

100

09.4039

100

09.4071

09.4072

09.4073

09.4074

„—“

:

Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.