9.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 247/2007

z 8. marca 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Rady (ES) č. 318/2006 na hospodársky rok 2007/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 1,

keďže:

(1)

V prílohe III k nariadeniu (ES) č. 318/2006 sa stanovujú vnútroštátne a regionálne kvóty na výrobu cukru, izoglukózy a inulínového sirupu. Na hospodársky rok 2007/2008 sa uvedené kvóty musia upraviť najneskôr do konca februára 2007.

(2)

Úpravy vyplývajú predovšetkým z uplatňovania článkov 8 a 9 nariadenia (ES) č. 318/2006, v ktorých sa ustanovuje prideľovanie dodatočných kvót na cukor, ako aj dodatočných a doplnkových kvót na izoglukózu. V úpravách sa musia zohľadňovať oznámenia členských štátov ustanovené v článku 12 nariadenia Komisie (ES) č. 952/2006 z 29. júna 2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót (2). Tieto oznámenia boli Komisii doručené pred 31. januárom 2007 a týkajú sa najmä dodatočných a doplnkových kvót, ktoré už boli pridelené v čase vystavenia oznámenia.

(3)

Podniky môžu o dodatočné kvóty na cukor požiadať do 30. septembra 2007. Doplnkové kvóty na izoglukózu sa prideľujú podľa podmienok stanovených členskými štátmi. Dodatočné a doplnkové kvóty, ktoré sa udelia na hospodársky rok 2007/2008, ale ktoré sa neuvádzajú v oznámeniach zaslaných pred 31. januárom 2007, sa zohľadnia pri nasledujúcom upravovaní kvót stanovených v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 318/2006 do konca februára 2008.

(4)

Úpravy kvót stanovených v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 318/2006 vyplývajú aj z uplatňovania článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (3). V tomto článku sa ustanovuje reštrukturalizačná pomoc pre podniky, ktoré sa vzdali svojich kvót. Je preto potrebné zohľadniť zrieknutie sa kvót na hospodársky rok 2007/2008 v rámci systému reštrukturalizácie.

(5)

Prílohu III k nariadeniu (ES) č. 318/2006 je vhodné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 318/2006 sa nahrádza znením uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. marca 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2011/2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 39.

(3)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 42.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA III

VNÚTROŠTÁTNE A REGIONÁLNE KVÓTY

Od hospodárskeho roku 2007/2008

(v tonách)

Členské štáty alebo regióny

(1)

Cukor

(2)

Izoglukóza

(3)

Inulínový cukor

(4)

Belgicko

862 077,0

99 796,0

0

Bulharsko

4 752,0

78 153,0

Česká republika

367 937,8

Dánsko

420 746,0

Nemecko

3 655 455,5

49 330,2

Írsko

0

Grécko

158 702,0

17 973,0

Španielsko

887 163,7

110 111,0

Francúzsko (kontinentálne)

3 640 441,9

0

Francúzske zámorské územia

480 244,5

Taliansko

753 845,5

28 300

Lotyšsko

0

Litva

103 010,0

Maďarsko

298 591,0

191 845,0

Holandsko

876 560,0

12 683,6

0

Rakúsko

405 812,4

Poľsko

1 772 477,0

37 331,0

Portugalsko (pevnina)

15 000,0

13 823,0

Autonómny región Azory

9 953,0

Rumunsko

109 164

13 913,0

Slovinsko

0

Slovensko

140 031,0

59 308,3

Fínsko

90 000,0

16 548,0

Švédsko

325 700,0

Spojené kráľovstvo

1 221 474,0

37 967,0

Spolu

16 599 138,3

767 082,1

0“