18.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 332/106


Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 41/2007 z 21. decembra 2006, ktorým sa na rok 2007 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov

( Úradný vestník Európskej únie L 15 z 20. januára 2007 )

Na strane 18 v kapitole VIII v názve kapitoly:

namiesto:

„… tretích krajín v regulačnej oblasti NEAFC“

má byť:

„… tretích krajín v oblasti dohovoru NEAFC“.

Na strane 18 v článku 49:

namiesto:

„… tretích krajín v regulačnej oblasti NEAFC …“

má byť:

„… tretích krajín v oblasti dohovoru NEAFC …“.

Na strane 19 v článku 52 ods. 3 a v článku 54 ods. 2:

namiesto:

„… regulačnej oblasti NEAFC.“

má byť:

„… v oblasti dohovoru NEAFC.“

Na strane 26 v článku 75 v tabuľke v názve tretieho stĺpca:

namiesto:

„Celkový úlovok (Mt)“

má byť:

„Celkový úlovok (tony)“.

Na strane 48 v prílohe I A v kolónke Druh: kalkany rodu Lepidorhombus, Lepidorhombus spp. v zóne VIIIc, IX a X:

namiesto:

„Zóna: VIIIc, IX a X; vody ES zóny CECAF 31.1.1 …“

má byť:

„Zóna: VIIIc, IX a X; vody ES zóny CECAF 34.1.1 …“.

Na strane 51 v prílohe I A v kolónke Druh: čertovité, Lophiidae, v zóne VIIIC, IX a X:

namiesto:

„Zóna: VIIIc, IX a X; vody ES zóny CECAF 31.1.1 …“

má byť:

„Zóna: VIIIc, IX a X; vody ES zóny CECAF 34.1.1 …“.

Na strane 57 v prílohe I A v kolónke Druh: treska merlang, Merlangius merlangus, v zóne IX a X:

namiesto:

„Zóna: IX a X; vody ES zóny CECAF 31.1.1 ….“

má byť:

„Zóna: IX a X; vody ES zóny CECAF 34.1.1 …“.

Na strane 85 v prílohe I A v kolónke Druh: šprota severná, Sprattus sprattus, v zóne VIId a VIIe:

namiesto:

„ES

6 144

TAC

6 144“

má byť:

„ES

6 145

TAC

6 145“.

Na strane 98 v prílohe I B v kolónke Druh: treska tmavá, Pollachius virens, vo vodách Faerských ostrovoch zóny Vb:

namiesto:

„Francúzsko

1 630“

má byť:

„Francúzsko

1 632“.

Na strane 103 v prílohe I B v kolónke Druh: sebasty, Sebastes spp., vo vodách Faerských ostrovov zóny Vb:

namiesto:

„Nemecko

2 083“

má byť:

„Nemecko

2 084“.

Na strane 119 v názve prílohy II A:

namiesto:

„… V SKAGERRAKU, KATTEGATU“

má byť:

„… V SKAGERRAKU A KATTEGATU“.

Na strane 125 v prílohe II A v bode 13 v tabuľke I v stĺpci „Označenie“ v poslednom zázname na uvedenej strane:

namiesto:

„Vlečné siete alebo dánske záťahové siete s veľkosťou ôk ≥ 100 a < 120 mm …“

má byť:

„Vlečné siete alebo dánske záťahové siete s veľkosťou ôk ≥ 120 mm …“.

Na strane 126 v prílohe II A v bode 13 v tabuľke v poslednom zázname na uvedenej strane:

namiesto:

„c.iii – 8.1. (f) Žiabrové siete a pascové splietané siete …“

má byť:

„c.iv – 8.1. f) Žiabrové siete a pascové splietané siete …“.

Na strane 156 v prílohe III A v bode 8.2. písm. b) bode ii):

namiesto:

„(ii)

sú zhotovené v súlade s technickými údajmi uvedenými v prílohe.“

má byť:

„ii)

sú zhotovené v súlade s technickými údajmi uvedenými v prílohe k nariadeniu Rady (ES) č. 254/2002 z 12. februára 2002, ktorým sa ustanovujú opatrenia uplatniteľné v roku 2002 na obnovenie stavov tresky v Írskom mori.“