21.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 247/17


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2007/45/ES

z 5. septembra 2007,

ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov, zrušujú sa smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/211/EHS

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernice Rady 75/106/EHS z 19. decembra 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plnenia určitých kvapalín do hotových obalov podľa objemu (3) a 80/232/EHS z 15. januára 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa rozpätia menovitých množstiev a menovitých objemov prípustných pre niektoré výrobky v hotovom balení (4) stanovili menovité množstvá pre mnohé kvapalné a nekvapalné spotrebiteľsky balené výrobky, čoho cieľom bolo zabezpečiť voľný pohyb výrobkov, ktoré spĺňali požiadavky uvedených smerníc. Pre väčšinu výrobkov je popri menovitých množstvách Spoločenstva povolená existencia vnútroštátnych menovitých množstiev. Pre niektoré výrobky sú však stanovené menovité množstvá Spoločenstva, ktoré vylučujú akékoľvek vnútroštátne menovité množstvá.

(2)

Zmeny v preferenciách spotrebiteľov a inovácie týkajúce sa spotrebiteľského balenia a maloobchodu na úrovni Spoločenstva a na vnútroštátnej úrovni vyvolali potrebu posúdiť, či sú platné právne predpisy stále vhodné.

(3)

Súdny dvor rozhodol v rozsudku z 12. októbra 2000 vo veci C-3/99 Cidrerie-Ruwet (5), že členské štáty nesmú zakázať uviesť na trh spotrebiteľské balenie, ktorého menovitý objem nie je zahrnutý v rade Spoločenstva a ktorý sa v súlade so zákonom vyrába a uvádza na trh v inom členskom štáte, pokiaľ však nie je cieľom takéhoto zákazu plnenie prvoradej požiadavky súvisiacej s ochranou spotrebiteľa, zákaz sa bez rozdielu uplatňuje na vnútroštátne a rovnako aj na dovážané výrobky, pokiaľ je nevyhnutný na splnenie predmetnej požiadavky a je úmerný sledovanému cieľu a pokiaľ tento cieľ nemožno dosiahnuť opatreniami, ktoré menej obmedzujú obchod v rámci Spoločenstva.

(4)

Ochranu spotrebiteľa uľahčujú právne predpisy, ktoré boli prijaté po smerniciach 75/106/EHS a 80/232/EHS, najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi (6). Členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, by mali zvážiť, či budú vykonávať smernicu 98/6/ES aj v niektorých oblastiach maloobchodu.

(5)

Hodnotenie vplyvu vrátane širokej konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami ukázalo, že v mnohých odvetviach nezáväzné menovité množstvá zvyšujú slobodu výrobcov poskytovať tovar podľa vkusu spotrebiteľov a podporujú hospodársku súťaž, pokiaľ ide o kvalitu a cenu na vnútornom trhu. V iných odvetviach je však v záujme spotrebiteľa a podnikateľov vhodnejšie, aby sa ponechali nateraz povinné menovité množstvá.

(6)

Vykonávanie tejto smernice by v záujme lepšieho pochopenia jednotkových cien mala sprevádzať lepšia informovanosť spotrebiteľov a priemyslu.

(7)

Menovité množstvá by preto vo všeobecnosti nemali podliehať regulácii na úrovni Spoločenstva ani na vnútroštátnej úrovni a malo by byť možné uvádzať spotrebiteľsky balené výrobky na trh v akomkoľvek menovitom množstve.

(8)

V určitých odvetviach by však takáto deregulácia mohla spôsobiť neúmerne vysoké dodatočné náklady, hlavne pre malé a stredné podniky. Pre tieto odvetvia by sa preto mali platné právne predpisy Spoločenstva prispôsobiť na základe skúseností, najmä s cieľom zabezpečiť, aby sa menovité množstvá Spoločenstva pevne stanovili aspoň v prípade tých výrobkov, ktoré sa spotrebiteľom najviac predávajú.

(9)

Keďže zachovanie povinných menovitých množstiev by sa malo považovať za výnimku okrem odvetvia vína a liehovín, ktoré má osobitné vlastnosti, malo by sa pravidelne prehodnocovať na základe skúseností a s cieľom uspokojiť potreby spotrebiteľov a výrobcov. Ak Komisia v prípade odvetví, v ktorých sa môžu zachovať povinné menovité množstvá, zistí narušenie trhových podmienok alebo destabilizáciu správania spotrebiteľov, najmä správania najzraniteľnejších zákazníkov, môže zvážiť, či členské štáty majú byť oprávnené zachovať prechodné obdobia, a najmä najviac predávané veľkosti z povinného rozsahu.

(10)

V tých členských štátoch, v ktorých spotrebiteľsky balený chlieb predstavuje veľkú časť bežnej spotreby, existuje úzky vzťah medzi veľkosťou balenia a hmotnosťou chleba. Podobne ako v prípade iných spotrebiteľsky balených výrobkov, existujúca tradične používaná veľkosť spotrebiteľského balenia baleného chleba nebude ovplyvnená touto smernicou a môže sa naďalej používať.

(11)

S cieľom podporiť transparentnosť by sa všetky menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov mali ustanoviť v jedinom legislatívnom texte a následne by sa smernice 75/106/EHS a 80/232/EHS mali zrušiť.

(12)

S cieľom zvýšiť ochranu spotrebiteľov, najmä zraniteľných spotrebiteľov, ako sú zdravotne postihnuté osoby a staršie osoby, by sa mala dostatočná pozornosť venovať tomu, aby boli údaje o hmotnosti a objeme na označeniach spotrebiteľských výrobkov ľahšie čitateľné a viditeľné na spotrebiteľských baleniach v bežných podmienkach predaja.

(13)

Smernica 75/106/EHS ustanovuje pre určité kvapalné výrobky metrologické požiadavky, ktoré sú zhodné s požiadavkami ustanovenými v smernici Rady 76/211/EHS z 20. januára 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plnenia určitých spotrebiteľsky balených výrobkov podľa hmotnosti alebo objemu (7). Smernica 76/211/EHS by sa preto mala zmeniť a doplniť, aby sa do jej rozsahu pôsobnosti zahrnuli výrobky, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje smernica 75/106/EHS.

(14)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (8) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

(15)

Keďže ciele tejto smernice nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, a preto ich z dôvodu zrušenia radov Spoločenstva a prípadne zabezpečenia jednotných menovitých množstiev Spoločenstva možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica ustanovuje pravidlá pre menovité množstvá výrobkov balených v spotrebiteľských baleniach. Uplatňuje sa na spotrebiteľsky balené výrobky a spotrebiteľské balenia vymedzené v článku 2 smernice 76/211/EHS.

2.   Táto smernica sa neuplatňuje na výrobky uvedené v prílohe, ktoré sa predávajú v bezcolných predajniach na účely spotreby mimo Európskej únie.

Článok 2

Voľný pohyb tovaru

1.   Pokiaľ články 3 a 4 neustanovujú inak, členské štáty nesmú odmietnuť, zakázať alebo obmedziť uvedenie spotrebiteľsky balených výrobkov na trh z dôvodov súvisiacich s menovitými množstvami balení.

2.   S prihliadnutím na zásady uvedené v zmluve, a najmä na zásadu voľného pohybu tovaru, členské štáty, ktoré v súčasnosti predpisujú záväzné menovité množstvá pre mlieko, maslo, sušené cestoviny a kávu, ich môžu naďalej predpisovať do 11. októbra 2012.

Členské štáty, ktoré v súčasnosti predpisujú povinné menovité množstvá pre biely cukor, ich môžu naďalej predpisovať do 11. októbra 2013.

KAPITOLA II

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Článok 3

Uvádzanie určitých výrobkov na trh a ich voľný pohyb

Členské štáty zabezpečia, aby sa výrobky uvedené v bode 2 prílohy, ktoré sú balené v spotrebiteľských baleniach v intervaloch uvedených v bode 1 prílohy, uvádzali na trh len vtedy, ak sú v spotrebiteľských baleniach v menovitých množstvách uvedených v bode 1 prílohy.

Článok 4

Aerosólové rozprašovače

1.   Na aerosólových rozprašovačoch sa uvádza celkový menovitý objem nádoby. Musí sa uviesť tak, aby nedošlo k jeho zámene s menovitým objemom obsahu.

2.   Odchylne od článku 8 ods. 1 písm. e) smernice Rady 75/324/EHS z 20. mája 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa aerosólových rozprašovačov (9) sa na výrobkoch, ktoré sa predávajú v aerosólových rozprašovačoch, nemusí označovať menovitá hmotnosť ich obsahu.

Článok 5

Viackusové balenia a spotrebiteľské balenia vytvorené z jednotlivých balení, ktoré nie sú určené na predaj jednotlivo

1.   Na účely článku 3 v prípade viackusových balení vytvorených z dvoch alebo viac jednotlivých spotrebiteľských balení sa na každé jednotlivé spotrebiteľské balenie uplatňujú menovité množstvá uvedené v bode 1 prílohy.

2.   Ak je spotrebiteľské balenie vytvorené z dvoch alebo viacerých jednotlivých balení, ktoré nie sú určené na predaj jednotlivo, menovité množstvá uvedené v bode 1 prílohy sa uplatňujú na spotrebiteľské balenie.

KAPITOLA III

ZRUŠENIA, ZMENY A DOPLNENIA A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 6

Zrušenia

Smernice 75/106/EHS a 80/232/EHS sa zrušujú.

Článok 7

Zmena a doplnenie smernice 76/211/EHS

V článku 1 smernice 76/211/EHS sa slová „s výnimkou tých, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 75/106/EHS z 19. decembra 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa plnenia určitých kvapalín do hotových obalov podľa objemu a“ vypúšťajú.

Článok 8

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia do 11. októbra 2008 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Tieto opatrenia uplatňujú od 11. apríla 2009.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 9

Podávanie správ, oznámenie odchýlok a monitorovanie

1.   Komisia podá správu o uplatňovaní a účinkoch tejto smernice Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru do 11. októbra 2015 a potom každých desať rokov. V prípade potreby je k takejto správe pripojený návrh na revíziu tejto smernice.

2.   Členské štáty uvedené v článku 2 ods. 2 oznámia Komisii do 11. apríla 2009 odvetvia, ktorých sa týka odchýlka uvedená v danom odseku, a dobu uplatňovania takejto odchýlky, rozsah uplatňovaných záväzných menovitých množstiev a predmetný interval.

3.   Komisia sleduje uplatňovanie článku 2 ods. 2 na základe vlastných zistení a správ dotknutých členských štátov. Komisia sleduje najmä vývoj na trhu po transpozícii tejto smernice a na základe výsledkov takéhoto sledovania zváži uplatnenie opatrení v nadväznosti na túto smernicu tým, že zachová povinné menovité množstvá tovaru uvedeného v článku 2 ods. 2.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Články 2, 6 a 7 sa uplatňujú s účinnosťou od 11. apríla 2009.

Článok 11

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 5. septembra 2007

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

M. LOBO ANTUNES


(1)  Ú. v. EÚ C 255, 14.10.2005, s. 36.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 2. februára 2006 (Ú. v. EÚ C 288 E, 25.11.2006, s. 52), spoločná pozícia Rady zo 4. decembra 2006 (Ú. v. EÚ C 311 E, 19.12.2006, s. 21), pozícia Európskeho parlamentu z 10. mája 2007 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 16. júla 2007.

(3)  Ú. v. ES L 42, 15.2.1975, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.

(4)  Ú. v. ES L 51, 25.2.1980, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 87/356/EHS (Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 48).

(5)  Zb. 2000, s. I-8749.

(6)  Ú. v. ES L 80, 18.3.1998, s. 27.

(7)  Ú. v. ES L 46, 21.2.1976, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou Komisie 78/891/EHS (Ú. v. ES L 311, 4.11.1978, s. 21).

(8)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 147, 9.6.1975, s. 40. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).


PRÍLOHA

RAD MENOVITÝCH MNOŽSTIEV OBSAHU SPOTREBITEĽSKÝCH BALENÍ

1.   Výrobky predávané podľa objemu (množstvo v ml)

Tiché víno

V intervale od 100 ml do 1 500 ml len týchto 8 menovitých množstiev:

ml: 100 – 187 – 250 – 375 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500

Žlté víno

V intervale od 100 ml do 1 500 ml len toto 1 menovité množstvo:

ml: 620

Šumivé víno

V intervale od 125 ml do 1 500 ml len týchto 5 menovitých množstiev:

ml: 125 – 200 – 375 – 750 – 1 500

Likérové víno

V intervale od 100 ml do 1 500 ml len týchto 7 menovitých množstiev:

ml: 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500

Aromatizované víno

V intervale od 100 ml do 1 500 ml len týchto 7 menovitých množstiev:

ml: 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500

Liehoviny

V intervale od 100 ml do 2 000 ml len týchto 9 menovitých množstiev:

ml: 100 – 200 – 350 – 500 – 700 – 1 000 – 1 500 – 1 750 – 2 000

2.   Vymedzenia výrobkov

Tiché víno

Víno, ako je vymedzené v článku 1 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1) (kód KN ex 2204)

Žlté víno

Víno, ako je vymedzené v článku 1 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1493/1999 (kód KN ex 2204) s určením pôvodu: „Côtes du Jura“, „Arbois“, „L'Etoile“ a „Château-Chalon“ vo fľašiach, ako je vymedzené v prílohe I bod 3 nariadenia Komisie (ES) č. 753/2002 z 29. apríla 2002, ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999, pokiaľ ide o popis, označovanie, prezentáciu a ochranu určitých vinárskych výrobkov (2)

Šumivé víno

Víno, ako je vymedzené v článku 1 ods. 2 písm. b) a v prílohe I bodoch 15, 16, 17 a 18 nariadenia (ES) č. 1493/1999 (kód KN 2204 10)

Likérové víno

Víno, ako je vymedzené v článku 1 ods. 2 písm. b) a v prílohe I bode 14 nariadenia (ES) č. 1493/1999 (kódy KN 2204 21 – 2204 29)

Aromatizované víno

Aromatizované víno, ako je vymedzené v článku 2 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91 z 10. júna 1991, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá definície, opisu a ponuky aromatizovaných vín, aromatizovaných nápojov na báze vína a aromatizovaných kokteilov z aromatizovaných vínnych produktov (3) (kód KN 2205)

Liehoviny

Liehoviny, ako sú vymedzené v článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 1576/89 z 29. mája 1989 stanovujúceho všeobecné pravidlá na definovanie, opis a uvádzanie liehovín na trh (4) (kód KN 2208)


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 118, 4.5.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 382/2007 (Ú. v. EÚ L 95, 5.4.2007, s. 12).

(3)  Ú. v. ES L 149, 14.6.1991, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2005.

(4)  Ú. v. ES L 160, 12.6.1989, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2005.