22.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 161/60


SMERNICA KOMISIE 2007/37/ES

z 21. júna 2007,

ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I a III k smernici Rady 70/156/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (1), a najmä na jej článok 13 ods. 2 druhú zarážku,

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES zo 17. mája 2006 týkajúca sa emisií z klimatizačných systémov v motorových vozidlách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS (2), je jednou zo samostatných smerníc v rámci postupu typového schvaľovania, ktorý bol zriadený smernicou 70/156/EHS.

(2)

V smernici 2006/40/ES sa vyžaduje, aby sa vozidlá vybavené klimatizačným systémom určeným pre fluórované skleníkové plyny s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150 typovo schválili, pokiaľ ide o emisie z klimatizačného systému.

(3)

Po zavedení tohto postupu typového schvaľovania ES a prijatí nariadenia Komisie (ES) č. 706/2007 z 21. júna 2007, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES stanovujú správne ustanovenia pre typové schválenie ES vozidiel a harmonizovaná skúška merania úniku z určitých klimatizačných systémov (3), je potrebné pridať nové prvky do zoznamu informácií v prílohe I k smernici 70/156/EHS a do požiadaviek formulára na účely typového schválenie ES vozidla v prílohe III k danej smernici.

(4)

S cieľom zabezpečiť súlad s postupom typového schvaľovania ES by sa mali nové požiadavky zavedené v tejto smernici uplatňovať od rovnakého dátumu ako opatrenia prijaté podľa smernice 2006/40/ES a nariadenia (ES) č. 706/2007.

(5)

Smernica 70/156/EHS by sa preto mala zmeniť a doplniť zodpovedajúcim spôsobom.

(6)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru na prispôsobovanie sa technickému pokroku,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Prílohy I a III k smernici 70/156/EHS sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty príjmu a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 4. januára 2008. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 5. januára 2008.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 21. júna 2007

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/96/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 81).

(2)  Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 12.

(3)  Pozri stranu 33 tohto Úradného vestníka.


PRÍLOHA

Smernica 70/156/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do prílohy I sa vkladajú tieto body:

9.10.8.   Plyn použitý ako chladivo v klimatizačnom systéme: …

9.10.8.1.   Klimatizačný systém určený pre fluoróvaný skleníkový plyn s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150: ÁNO/NIE (1)

9.10.8.2.   Ak ÁNO, prosím, vyplňte tieto oddiely:

9.10.8.2.1.   Nákres alebo krátky opis klimatizačného systému vrátane referencie alebo čísla a materiálu netesného dielu:

9.10.8.2.2.   Únik klimatizačného systému:

9.10.8.2.3.   V prípade skúšky dielu: zoznam netesných dielov vrátane zodpovedajúcej referencie alebo čísla a materiálu s príslušným ročným únikom a informáciami o skúške (napr. číslo protokolu o skúške, číslo schválenia atď.): …

9.10.8.2.4.   V prípade skúšky vozidla: referencia alebo číslo a materiál dielov systému a informácie o skúške (napr. číslo protokolu o skúške, číslo schválenia atď.): …

9.10.8.3.   Celkový únik z celého systému v g/rok: …“

2.

Do prílohy III sa vkladajú tieto body:

9.10.8.   Plyn použitý ako chladivo v klimatizačnom systéme: …

9.10.8.1.   Klimatizačný systém určený pre fluoróvaný skleníkový plyn s potenciálom globálneho otepľovania vyšším ako 150: ÁNO/NIE (1)

Celkový únik z celého systému v g/rok: …“