19.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 157/14


SMERNICA KOMISIE 2007/35/ES

z 18. júna 2007,

ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Rady 76/756/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa osvetlenia a svetelných signalizačných zariadení na motorových a ich prípojných vozidlách

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (1), a najmä na jej článok 13 ods. 2 druhú zarážku,

so zreteľom na smernicu Rady 76/756/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa osvetlenia a svetelných signalizačných zariadení na motorových a ich prípojných vozidlách (2), a najmä na jej článok 4,

keďže:

(1)

Smernica 76/756/EHS je v kontexte postupu typového schvaľovania ES stanoveného v smernici 70/156/EHS jednou zo samostatných smerníc. Ustanovenia smernice 70/156/EHS, ktoré sa týkajú systémov, komponentov a samostatných technických celkov pre vozidlá, sa preto vzťahujú aj na smernicu 76/756/EHS.

(2)

V záujme zvýšenia bezpečnosti na cestách zlepšením viditeľnosti veľkých nákladných vozidiel a ich prípojných vozidiel by sa mala do smernice 76/756/EHS zaviesť povinnosť vybaviť tieto vozidlá retroreflexným označením.

(3)

Aby sa zohľadnili ďalšie zmeny a doplnenia predpisu EHK OSN č. 48 (3), ktoré už Spoločenstvo schválilo, je vhodné smernicu 76/756/EHS prispôsobiť technickému pokroku jej zosúladením s technickými požiadavkami tohto predpisu EHK OSN. V záujme jednoznačnosti by mala byť nahradená príloha II k smernici 76/756/EHS.

(4)

Smernica 76/756/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prispôsobenie sa technickému pokroku,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha II k smernici 76/756/EHS sa nahrádza prílohou k tejto smernici.

Článok 2

S účinnosťou od 10. júla 2011, ak požiadavky ustanovené v smernici 76/756/EHS zmenenej a doplnenej touto smernicou nie sú splnené, členský štát z dôvodov súvisiacich s montážou zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu už nepovažuje osvedčenia o zhode, ktoré sprevádzajú nové vozidlá v súlade s ustanoveniami smernice 70/156/EHS, za platné na účely článku 7 ods. 1 uvedenej smernice.

Článok 3

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 9. júla 2008 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uplatňujú tieto predpisy od 10. júla 2008.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 18. júna 2007

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/96/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 81).

(2)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 97/28/ES (Ú. v. ES L 171, 30.6.1997, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 137, 30.5.2007, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

1.

Technické požiadavky sú uvedené v odsekoch 2, 5 a 6 a v prílohách 3 až 9 k predpisu EHK OSN č. 48 (1).

2.

Na účely uplatňovania ustanovení uvedených v bode 1 platí:

a)

‚nenaložené vozidlo‘ je vozidlo, ktorého hmotnosť je uvedená v bode 2.6 dodatku 1 prílohy I k tejto smernici, bez vodiča;

b)

‚formulárom o oznámení‘ sa rozumie certifikát typového schválenia uvedený v dodatku 2 prílohy I k tejto smernici;

c)

‚zmluvnými stranami príslušných nariadení‘ sa rozumejú členské štáty;

d)

odkazom na predpis č. 3 sa rozumie odkaz na smernicu 76/757/EHS;

e)

odkaz na poznámku pod čiarou 2 v bode 2.7.25 a príslušná poznámka sa vynechajú;

f)

odkaz na poznámku pod čiarou 8 v bode 6.19 a príslušná poznámka sa vynechajú;

g)

poznámka pod čiarou 1 v prílohe 5 znie takto: ‚Definície kategórií sú uvedené v prílohe II A k smernici 70/156/EHS.‘

3.

Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky článku 8 ods. 2 písm. a) a c) a článku 8 ods. 3 smernice 70/156/EHS, požiadavky tejto prílohy a požiadavky uvedené v iných samostatných smerniciach, je zakázaná montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ktoré nie sú definované v odseku 2.7 predpisu EHK OSN č. 48.


(1)  Ú. v. EÚ L 137, 30.5.2007, s. 1.“